close

Вход

Log in using OpenID

2014 Haziran Ayı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçeklesmeleri Raporu

embedDownload
HAZİRAN 2014 DÖNEMİ
2013 YILI HAZİRAN AYINDA 1,2 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2014
YILI HAZİRAN AYINDA 613 MİLYON TL AÇIK VERMİŞTİR.
2013 YILI HAZİRAN AYINDA 335 MİLYON TL FAİZ DIŞI FAZLA VERİLMİŞ
İKEN 2014 YILI HAZİRAN AYINDA 959 MİLYON TL FAİZ DIŞI FAZLA
VERİLMİŞTİR.
2014 YILI HAZİRAN AYINDA BÜTÇE GELİRLERİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI
AYINA GÖRE YÜZDE 10 ORANINDA ARTARAK 34,6 MİLYAR TL OLMUŞTUR.
BÜTÇE GİDERLERİ İSE YÜZDE 7,9 ORANINDA ARTARAK 35,2 MİLYAR TL
OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR.
2014 YILI HAZİRAN AYINDA VERGİ GELİRLERİ GEÇEN YILIN AYNI AYINA
GÖRE YÜZDE 7,3 ORANINDA AZALARAK 24,8 MİLYAR TL OLMUŞTUR. FAİZ
HARİÇ BÜTÇE GİDERLERİ İSE YÜZDE 8,1 ORANINDA ARTARAK 33,6 MİLYAR
TL OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR.
A. HAZİRAN 2014 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
1. BÜTÇE DENGESİ
2014 yılı merkezi yönetim bütçesi Haziran ayı
MERKEZİ Y ÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
Değişim
bütçe giderleri, bütçe gelirleri, bütçe açığı ve faiz dışı
fazla gerçekleşmeleri yandaki tabloda yer almaktadır.
2013
milyar 199 milyon TL açık vermiş iken 2014 yılı Haziran
ayında 613 milyon TL açık vermiştir.
(%)
Y ıllık
Bütç e Giderleri
Faiz Hariç Giderler
Faiz Giderleri
Bütç e Gelirleri
2013 yılı Haziran ayında 335 milyon TL faiz dışı
fazla verilmiş iken 2014 yılı Haziran ayında 959 milyon
Oranı
Milyon TL
Haziran
%
Haziran
Haziran
Gerç .
%
436.433
35.170
8,1
7,9
358.239 31.069 8,7
384.433
33.599
8,7
8,1
52.000
1.572
3,0
2,5
10,0
49.986
Gerç .
Bütç e
408.225 32.603 8,0
Gerç .
Merkezi yönetim bütçesi 2013 yılı Haziran ayında 1
2014
1.534 3,1
389.682 31.404 8,1
403.175
34.557
8,6
326.169 26.705 8,2
348.353
24.758
7,1
-7,3
Bütç e Aç ığı
18.543 1.199 6,5
33.258
613
1,8
-48,9
Faiz Dışı Fazla
31.443
18.742
959
5,1
186,4
Vergi Gelirleri
335 1,1
TL faiz dışı fazla verilmiştir.
2013 yılı Haziran ayında bütçe giderleri 32 milyar
MERKEZİ Y ÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
(Mily on TL)
603 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2014 yılının aynı
40.000
35.000
ayında yüzde 7,9 oranında artarak 35 milyar 170 milyon
30.000
TL olmuştur.
25.000
20.000
15.000
2013 yılı Haziran ayında faiz hariç bütçe giderleri
10.000
31 milyar 69 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2014
5.000
0
Bütçe
Giderleri
2013 Haziran
32.603
Faiz
Hariç
Giderler
31.069
2014 Haziran
35.170
33.599
Faiz
Giderleri
Bütçe
Gelirleri
Vergi
Gelirleri
Bütçe
Açığı
Faiz Dışı
Fazla
1.534
31.404
26.705
1.199
335
1.572
34.557
24.758
613
959
Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu
yılı Haziran ayında yüzde 8,1 oranında artarak 33 milyar
599 milyon TL olmuştur.
2
Diğer taraftan 2014 yılı Haziran ayında faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 oranında
artarak 1 milyar 572 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
2013 yılı Haziran ayında 31 milyar 404 milyon TL olan bütçe gelirleri, 2014 yılı Haziran ayında yüzde 10
oranında artarak 34 milyar 557 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri ise yüzde 7,3 oranında
azalarak 24 milyar 758 milyon TL olmuştur.
2. BÜTÇE GİDERLERİ
2014 yılı Haziran ayı bütçe giderlerinin ekonomik
BÜTÇE GİDERLERİ
Değişim
sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri yandaki tabloda
2013
(%)
Y ıllık
Haziran
Gerç .
2014 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri için
öngörülen 436 milyar 433 milyon TL ödenekten Haziran
35
Oranı
Mily on TL
yer almaktadır.
ayında
2014
milyar
170
milyon
TL
gider
gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 32
milyar 603 milyon TL harcama yapılmıştır.
Bütç e Giderleri
Faiz Hariç Giderler
Personel Giderleri
Gerç .
Bütç e
%
Haziran
Gerç .
Haziran
%
408.225 32.603
8,0
436.433
35.170 8,1
358.239 31.069
8,7
384.433
33.599 8,7
8,1
8,2
109.969
9.179 8,3
16,2
96.235
7.901
7,9
SGK Devlet Primi Giderleri
16.306
1.282
7,9
18.875
1.522 8,1
18,7
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
36.386
2.491
6,8
37.590
2.866 7,6
15,0
148.743 14.783
9,9
163.554
15.081 9,2
2,0
7,2
36.689
3.500 9,5
11,4
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
43.767
3.141
Sermaye Transferleri
7.666
855 11,2
6.518
729 11,2
-14,7
Borç Verme
9.135
615
7.645
722 9,4
17,5
0
0
49.986
1.534
Yedek Ödenekler
Faiz Giderleri
6,7
3,1
3.593
0
52.000
1.572 3,0
2,5
2014 yılı Haziran ayında, faiz hariç giderler için öngörülen 384 milyar 433 milyon TL ödeneğin yüzde
8,7’si kullanılarak 33 milyar 599 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir.
Personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,2 oranında artarak 9 milyar 179 milyon TL
olmuştur. 2014 yılı Haziran ayında, personel giderleri için bütçede öngörülen 109 milyar 969 milyon TL
ödeneğin yüzde 8,3’ü kullanılmıştır.
2014 yılı Haziran ayında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri geçen yılın aynı ayına göre
yüzde 18,7 oranında artarak 1 milyar 522 milyon TL olmuş ve bütçede öngörülen 18 milyar 875 milyon TL
ödeneğin yüzde 8,1’i bu ayda kullanılmıştır.
2014 yılı Haziran ayında mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 oranında
artarak 2 milyar 866 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve bütçede öngörülen 37 milyar 590 milyon TL ödeneğin
yüzde 7,6’sı bu ayda kullanılmıştır.
2014 yılı Haziran ayında cari transferler geçen yılın
BÜTÇE GİDERLERİ (Milyon TL)
aynı ayına göre yüzde 2 oranında artarak 15 milyar 81
16.000
14.000
milyon TL olarak gerçekleşmiş ve bütçede öngörülen 163
12.000
milyar 554 milyon TL ödeneğin yüzde 9,2’si bu ayda
10.000
8.000
kullanılmıştır.
6.000
4.000
2014 yılı Haziran ayında sağlık, emeklilik ve sosyal
2.000
0
Cari
Transferler
Se rmaye
Giderleri
Se rmaye
Transferleri
Borç Verme
Faiz
Giderleri
yardım giderleri için 6 milyar 763 milyon TL transfer
1.282
Mal ve
Hizmet
Alım
Giderleri
2.491
14.783
3.141
855
615
1.534
1.522
2.866
15.081
3.500
729
722
1.572
yapılmıştır. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5
Personel
Giderleri
SGK Devlet
Primi
Giderleri
2013 Haziran
7.901
2014 Haziran
9.179
puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 819 milyon TL’dir.
2014 yılı Haziran ayında cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 862 milyon TL,
mahalli idare payları ise 3 milyar 911 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu
3
2014 yılı Haziran ayında 3 milyar 500 milyon TL sermaye gideri, 729 milyon TL sermaye transferi
yapılmıştır. Borç verme giderleri ise 722 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Faiz giderleri 2014 yılı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 oranında artarak 1 milyar
572 milyon TL olmuştur.
3. BÜTÇE GELİRLERİ
2014 yılı Haziran ayı bütçe gelir gerçekleşmeleri
BÜTÇE GELİRLERİ
yandaki tabloda yer almaktadır.
2013
Milyon TL
2013 yılı Haziran ayında bütçe gelirleri 31 milyar
404 milyon TL iken 2014 yılının aynı ayında yüzde 10
oranında artarak 34 milyar 557 milyon TL olarak
gerçekleşmiştir.
Yıllık
Gerç .
Gerç .
%
Haziran
Bütç e
Gerç .
%
Haziran
389.682
31.404 8,1
403.175 34.557 8,6
10,0
Genel Bütç e Gelirleri
375.564
30.564 8,1
392.968 33.045 8,4
8,1
326.169
26.705 8,2
348.353 24.758 7,1
49.395
3.859 7,8
44.615
8.287 18,6
114,8
11.445
681 6,0
7.223
1.323 18,3
94,2
2.673
158 5,9
2.984
189 6,3
19,8
Vergi Dışı Diğer Gelirler
yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 oranında azalarak 24
Haziran
Oranı (%)
Bütç e Gelirleri
Vergi Gelirleri
2014 yılı Haziran ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen
Değişim
2014
Özel Bütç eli İdarelerin Öz Gelirleri
Düzen. ve Denet. Kurumların Gelirleri
-7,3
milyar 758 milyon TL olmuştur.
2014 yılı Haziran ayında genel bütçe vergi dışı
V ERGİ GELİRLERİ
2013
Mily on TL
Gelir Vergisi
Y ıllık
Değişim
2014
Haziran
Gerç .
Gerç .
%
63.761
4.659
7,3
Bütç e
70.768
Oranı (%)
Haziran
Gerç .
%
5.397
7,6
Haziran
15,8
Kurumlar Vergisi
28.988
1.120
3,9
31.095
145
0,5
-87,1
Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi
37.995
3.567
9,4
39.626
2.794
7,1
-21,7
Özel Tüketim Vergisi
85.462
8.246
9,6
89.391
7.957
8,9
-3,5
6.160
489
7,9
7.131
563
7,9
15,0
62.727
6.137
9,8
64.820
4.944
7,6
-19,4
9.416
705
7,5
10.384
725
7,0
2,9
Harçlar
12.948
1.045
8,1
14.964
1.157
7,7
10,8
Diğer
18.712
738
3,9
20.175
1.076
5,3
45,8
Genel Bütç e V ergi Gelirleri Toplamı 326.169 26.705
8,2
348.353
24.758
7,1
-7,3
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
İthalde Alınan Katma Değer Vergisi
Damga Vergisi
diğer gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 114,8
oranında artarak 8 milyar 287 milyon TL olarak
gerçekleşmiştir.
2014 yılı Haziran ayında özel bütçeli idarelerin öz
gelirleri 1 milyar 323 milyon TL, düzenleyici ve
denetleyici kurumların gelirleri ise 189 milyon TL
olmuştur.
Vergi türleri itibarıyla 2014 yılı Haziran ayı
gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı ayına
göre; gelir vergisi yüzde 15,8, banka ve sigorta
VERGİ GELİRLERİ (Milyon TL)
9.000
8.000
7.000
muameleleri vergisi yüzde 15, harçlar yüzde 10,8,
6.000
damga vergisi yüzde 2,9 ve diğer vergiler tahsilatı
4.000
yüzde 45,8 oranında artarken kurumlar vergisi yüzde
2.000
87,1, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 21,7,
ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 19,4 ve özel
tüketim vergisi yüzde 3,5 oranında azalmıştır.
Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu
5.000
3.000
1.000
0
Gelir
Ve rgisi
Kurumlar
Ve rgisi
Özel
Tü ketim
Ve rgisi
Banka ve
Sigorta
Muameleler
i Vergisi
1.120
Dahilde
Alınan
Katma
Değer
Ve rgisi
3.567
2013 Haziran
4.659
2014 Haziran
5.397
Damga
Ve rgisi
Harçlar
489
İthalde
Alınan
Katma
Değer
Ve rgisi
6.137
8.246
145
2.794
7.957
Diğer
705
1.045
738
563
4.944
725
1.157
1.076
4
OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ
2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE 3,1 MİLYAR TL FAZLA VEREN
BÜTÇE, 2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE 3,4 MİLYAR TL AÇIK
VERMİŞTİR.
2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE 26,4 MİLYAR TL FAİZ DIŞI
FAZLA VERİLMİŞ İKEN 2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE 23,1 MİLYAR
TL FAİZ DIŞI FAZLA VERİLMİŞTİR.
2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE BÜTÇE GELİRLERİ BİR ÖNCEKİ
YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 10,2 ORANINDA ARTARAK 210,5
MİLYAR TL OLMUŞTUR. BÜTÇE GİDERLERİ İSE YÜZDE 13,8 ORANINDA
ARTARAK 213,9 MİLYAR TL OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR.
2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE VERGİ GELİRLERİ GEÇEN YILIN
AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 6,1 ORANINDA ARTARAK 168,1 MİLYAR TL
OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR. FAİZ HARİÇ BÜTÇE GİDERLERİ İSE YÜZDE 13,9
ORANINDA ARTARAK 187,4 MİLYAR TL OLMUŞTUR.
B. OCAK-HAZİRAN 2014 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
1. BÜTÇE DENGESİ
2014 yılı merkezi yönetim bütçesi Ocak-Haziran
MERKEZİ Y ÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
dönemi bütçe giderleri, bütçe gelirleri, bütçe dengesi ve
faiz dışı fazla gerçekleşmeleri yandaki tabloda yer
almaktadır.
2013
Milyon TL
Bütç e Giderleri
Merkezi yönetim bütçesi 2013 yılı Ocak-Haziran
döneminde 3 milyar 63 milyon TL fazla vermiş iken bu yılın
aynı döneminde 3 milyar 375 milyon TL açık vermiştir.
Faiz Hariç Giderler
Faiz Giderleri
Bütç e Gelirleri
Vergi Gelirleri
2014 yılı Ocak-Haziran döneminde faiz dışı fazla ise 23
Yıllık
Gerç .
Oc ak-Haziran
Gerç .
Değişim
2014
Oranı (%)
Oc ak-Haziran
Bütç e
%
Gerç .
%
Oc akHaziran
408.225 187.870 46,0
436.433 213.857
49,0
13,8
358.239 164.570
45,9
384.433 187.394
48,7
13,9
46,6
52.000 26.463
50,9
13,6
49.986
23.300
389.682 190.934 49,0
403.175 210.481
52,2
10,2
326.169 158.357
348.353 168.095
48,3
6,1
-33.258
-3.375
10,1
18.742 23.088
123,2
48,6
Bütç e Dengesi
-18.543
3.063 -16,5
Faiz Dışı Fazla
31.443
26.364 83,8
-12,4
milyar 88 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
2013 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe giderleri
MERKEZİ Y ÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
(Mily on TL)
187 milyar 870 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2014
250.000
yılının aynı döneminde yüzde 13,8 oranında artarak 213
200.000
milyar 857 milyon TL olmuştur.
150.000
100.000
2013 yılı Ocak-Haziran döneminde faiz hariç bütçe
50.000
giderleri 164 milyar 570 milyon TL olarak gerçekleşmiş
0
-50.000
Bütçe
Giderleri
2013 Ocak-Haziran
187.870
Faiz
Hariç
Giderler
164.570
2014 Ocak-Haziran
213.857
187.394
Faiz
Giderleri
Bütçe
Gelirleri
Ve rgi
Gelirleri
Bütçe
Dengesi
Faiz Dışı
Fazla
23.300
190.934
158.357
3.063
26.364
26.463
210.481
168.095
-3.375
23.088
Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu
iken 2014 yılının aynı döneminde yüzde 13,9 oranında
artarak 187 milyar 394 milyon TL olmuştur.
5
Diğer taraftan 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde faiz giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde
13,6 oranında artarak 26 milyar 463 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 190 milyar 934 milyon TL olan bütçe gelirleri, 2014 yılının aynı
döneminde yüzde 10,2 oranında artarak 210 milyar 481 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde vergi
gelirleri ise yüzde 6,1 oranında artarak 168 milyar 95 milyon TL olmuştur.
2. BÜTÇE GİDERLERİ
2014 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin
BÜTÇE GİDERLERİ
ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri yandaki
tabloda yer almaktadır.
2013
Milyon TL
Oc ak-Haziran
Y ıllık
Gerç .
2014
yılı
Ocak-Haziran
döneminde
merkezi
Bütç e Giderleri
Faiz Hariç Giderler
Değişim
2014
Gerç .
Bütç e
%
Oranı (%)
Oc ak-Haziran
Gerç .
%
Oc akHaziran
408.225
187.870 46,0
436.433 213.857
49,0
13,8
358.239
164.570 45,9
384.433 187.394
48,7
13,9
16,5
yönetim bütçe giderleri 213 milyar 857 milyon TL olarak
Personel Giderleri
96.235
48.956 50,9
109.969
57.039
51,9
SGK Devlet Primi Giderleri
16.306
8.073 49,5
18.875
9.586
50,8
18,7
gerçekleşmiştir.
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
36.386
13.340 36,7
37.590
15.206
40,5
14,0
148.743
75.332 50,6
163.554
82.962
50,7
10,1
43.767
11.974 27,4
36.689
13.908
37,9
16,2
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Personel
giderleri,
2014
yılı
Ocak-Haziran
döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,5
Sermaye Transferleri
7.666
2.205 28,8
6.518
2.706
41,5
22,7
Borç Verme
9.135
4.690 51,3
7.645
5.985
78,3
27,6
50,9
13,6
Yedek Ödenekler
Faiz Giderleri
0
49.986
0
3.593
0
23.300 46,6
52.000
26.463
oranında artarak 57 milyar 39 milyon TL olmuştur.
2014 yılı Ocak-Haziran döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın
aynı dönemine göre yüzde 18,7 oranında artarak 9 milyar 586 milyon TL olmuştur.
2014 yılı Ocak-Haziran döneminde mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde
14 oranında artarak 15 milyar 206 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
2014 yılı Ocak-Haziran döneminde cari transferler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1 oranında
artarak 82 milyar 962 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
2014 yılı Ocak-Haziran döneminde sağlık, emeklilik
BÜTÇE GİDERLERİ (Milyon TL)
ve sosyal yardım giderleri için geçen yılın aynı dönemine
90.000
80.000
göre yüzde 9,2 oranında artışla 39 milyar 921 milyon TL
70.000
transfer yapılmıştır. Aynı dönemde sosyal güvenlik primi
60.000
50.000
işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından
40.000
30.000
ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 4 milyar
20.000
207 milyon TL’dir.
10.000
0
Personel
Giderleri
2013 Ocak-Haziran
48.956
SGK Devlet
Primi
Giderleri
8.073
2014 Ocak-Haziran
57.039
9.586
Mal ve Hizmet
Alım Giderleri
Cari
Transferler
Sermaye
Giderleri
Sermaye
Transferleri
Borç Verme
Faiz Giderleri
13.340
75.332
11.974
2.205
4.690
23.300
15.206
82.962
13.908
2.706
5.985
26.463
2014 yılı Ocak-Haziran döneminde cari transferler
içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 6 milyar
814 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Mahalli idare payları ise 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5
oranında artarak 18 milyar 549 milyon TL olmuştur.
2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 13 milyar 908 milyon TL sermaye gideri, 2 milyar 706 milyon TL
sermaye transferi yapılmıştır.
Borç verme giderleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 5 milyar 985 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu
6
Faiz giderleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 oranında
artarak 26 milyar 463 milyon TL olmuştur.
3. BÜTÇE GELİRLERİ
2014
yılı
Ocak-Haziran
dönemi
bütçe
gelir
BÜTÇE GELİRLERİ
gerçekleşmeleri yandaki tabloda yer almaktadır.
2013
Milyon TL
2013 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelirleri
Değişim
2014
Yıllık
Ocak-Haziran
Gerç.
Gerç.
%
Oranı (%)
Ocak-Haziran
Bütçe
Gerç.
Ocak-
%
Haziran
52,2
10,2
190 milyar 934 milyon TL iken 2014 yılının aynı
Bütçe Gelirleri
389.682
190.934 49,0
döneminde yüzde 10,2 oranında artarak 210 milyar 481
Genel Bütçe Gelirleri
375.564
184.524 49,1
392.968 202.203
51,5
9,6
326.169
158.357 48,6
348.353 168.095
48,3
6,1
49.395
26.167 53,0
76,5
30,3
Vergi Gelirleri
milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Vergi Dışı Diğer Gelirler
2014 yılı Ocak-Haziran dönemi vergi gelirleri
tahsilatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1
Özel Bütçeli İdarelerin Öz Gelirleri
403.175 210.481
44.615
34.108
11.445
4.597 40,2
7.223
6.285
87,0
36,7
2.673
1.813 67,8
2.984
1.993
66,8
10,0
Düzen. ve Denet. Kurumların Gelirleri
oranında artarak 168 milyar 95 milyon TL olmuştur.
2014 yılı Ocak-Haziran döneminde genel bütçe
VERGİ GELİRLERİ
Milyon TL
Değişim
2013
2014
Y ıllık
Oc ak-Haziran
Oc ak-Haziran
Gerç .
Gerç .
Bütç e
%
Oranı (%)
Gerç .
%
Oc akHaziran
Gelir Vergisi
63.761
29.530 46,3
70.768
34.865
49,3
18,1
Kurumlar Vergisi
28.988
15.392 53,1
31.095
15.390
49,5
-0,02
Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi
37.995
19.033 50,1
39.626
19.743
49,8
3,7
Özel Tüketim Vergisi
85.462
39.998 46,8
89.391
40.714
45,5
1,8
6.160
3.012 48,9
7.131
3.626
50,9
20,4
62.727
30.885 49,2
64.820
31.454
48,5
1,8
9.416
4.694 49,8
10.384
5.180
49,9
10,4
Harçlar
12.948
6.838 52,8
14.964
7.312
48,9
6,9
Diğer
18.712
8.975 48,0
20.175
9.812
48,6
9,3
Genel Bütç e Vergi Gelirleri Toplamı 326.169
158.357 48,6
348.353 168.095
48,3
6,1
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
İthalde Alınan Katma Değer Vergisi
Damga Vergisi
vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 30,3 oranında artarak 34 milyar 108 milyon TL
olarak gerçekleşmiştir.
2014 yılı Ocak-Haziran döneminde özel bütçeli
idarelerin
öz
gelirleri
6
milyar
285
milyon
TL,
düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 1
milyar 993 milyon TL olmuştur.
Vergi türleri itibarıyla 2014 yılı Ocak-Haziran
dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı
dönemine göre; banka ve sigorta muameleleri vergisi
yüzde 20,4, gelir vergisi yüzde 18,1, damga vergisi
yüzde 10,4, harçlar yüzde 6,9, dahilde alınan katma
değer vergisi yüzde 3,7, ithalde alınan katma değer
VERGİ GELİRLERİ (Milyon TL)
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
vergisi yüzde 1,8, özel tüketim vergisi yüzde 1,8 ve
diğer vergiler tahsilatı yüzde 9,3 oranında artmıştır.
Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu
0
Gelir Vergisi
Kurumlar
Vergisi
Dahilde
Özel Tüketim
Alınan Katma
Vergisi
Değer Vergisi
2013 Ocak-Haziran
29.530
15.392
19.033
2014 Ocak-Haziran
34.865
15.390
19.743
İthalde
Alınan Katma
Değer Vergisi
Damga
Vergisi
Harçlar
Diğer
39.998
Banka ve
Sigorta
Muameleleri
Vergisi
3.012
30.885
4.694
6.838
8.975
40.714
3.626
31.454
5.180
7.312
9.812
7
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
3 375 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа