close

Вход

Log in using OpenID

2014 Kasım Ayı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçeklesmeleri Raporu

embedDownload
KASIM 2014 DÖNEMİ
2013 YILI KASIM AYINDA 6,4 MİLYAR TL OLAN BÜTÇE FAZLASI, 2014
YILI KASIM AYINDA 3,6 MİLYAR TL OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR.
2013 YILI KASIM AYINDA 8,2 MİLYAR TL FAİZ DIŞI FAZLA VERİLMİŞ
İKEN 2014 YILI KASIM AYINDA 6,8 MİLYAR TL FAİZ DIŞI FAZLA
VERİLMİŞTİR.
2014 YILI KASIM AYINDA BÜTÇE GELİRLERİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI
AYINA GÖRE YÜZDE 6,2 ORANINDA ARTARAK 39,2 MİLYAR TL OLMUŞTUR.
BÜTÇE GİDERLERİ İSE YÜZDE 16,8 ORANINDA ARTARAK 35,6 MİLYAR TL
OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR.
2014 YILI KASIM AYINDA VERGİ GELİRLERİ GEÇEN YILIN AYNI AYINA
GÖRE
YÜZDE
6
ORANINDA
ARTARAK
35,1
MİLYAR
TL
OLARAK
GERÇEKLEŞMİŞTİR. FAİZ HARİÇ BÜTÇE GİDERLERİ İSE YÜZDE 12,8
ORANINDA ARTARAK 32,4 MİLYAR TL OLMUŞTUR.
A. KASIM 2014 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
1. BÜTÇE DENGESİ
2014 yılı merkezi yönetim bütçesi Kasım ayı bütçe
MERKEZİ Y ÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
Değişim
giderleri, bütçe gelirleri, bütçe dengesi ve faiz dışı
denge gerçekleşmeleri yandaki tabloda yer almaktadır.
2013
milyar 423 milyon TL fazla vermiş iken 2014 yılı Kasım
ayında 3 milyar 601 milyon TL fazla vermiştir.
(%)
Y ıllık
Bütç e Giderleri
Faiz Hariç Giderler
Faiz Giderleri
dışı fazla verilmiş iken 2014 yılı Kasım ayında 6 milyar
Kasım
%
Kasım
Kasım
Gerç .
%
408.225 30.496 7,5
436.433
35.618
8,2
16,8
358.239 28.738 8,0
384.433
32.431
8,4
12,8
81,3
1.758 3,5
52.000
3.187
6,1
403.175
39.219
9,7
6,2
326.169 33.094 10,1
348.353
35.085
10,1
6,0
Bütç e Dengesi
-18.543 6.423 -34,6
-33.258
3.601 -10,8
-43,9
Faiz Dışı Denge
31.443 8.180 26,0
18.742
6.788 36,2
-17,0
Vergi Gelirleri
49.986
Gerç .
Bütç e
389.682 36.918 9,5
Bütç e Gelirleri
2013 yılı Kasım ayında 8 milyar 180 milyon TL faiz
Oranı
Milyon TL
Gerç .
Merkezi yönetim bütçesi 2013 yılı Kasım ayında 6
2014
788 milyon TL faiz dışı fazla verilmiştir.
2013 yılı Kasım ayında bütçe giderleri 30 milyar
MERKEZİ Y ÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
(Mily on TL)
496 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2014 yılının aynı
40.000
35.000
ayında yüzde 16,8 oranında artarak 35 milyar 618 milyon
30.000
25.000
TL olmuştur.
20.000
15.000
2013 yılı Kasım ayında faiz hariç bütçe giderleri 28
10.000
5.000
0
milyar 738 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2014 yılı
Bütçe
Giderleri
2013 Kasım
30.496
Faiz
Hariç
Giderler
28.738
2014 Kasım
35.618
32.431
Faiz
Giderleri
Bütçe
Gelirleri
Vergi
Gelirleri
Bütçe
Dengesi
Faiz Dışı
Denge
1.758
36.918
33.094
6.423
8.180
3.187
39.219
35.085
3.601
6.788
Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu
Kasım ayında yüzde 12,8 oranında artarak 32 milyar 431
milyon TL olmuştur.
2
Diğer taraftan 2014 yılı Kasım ayında faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 81,3 oranında
artarak 3 milyar 187 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
2013 yılı Kasım ayında 36 milyar 918 milyon TL olan bütçe gelirleri, 2014 yılı Kasım ayında yüzde 6,2
oranında artarak 39 milyar 219 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri ise yüzde 6 oranında artarak
35 milyar 85 milyon TL olmuştur.
2. BÜTÇE GİDERLERİ
2014 yılı Kasım ayı bütçe giderlerinin ekonomik
BÜTÇE GİDERLERİ
Değişim
sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri yandaki tabloda
2013
(%)
Y ıllık
Kasım
Gerç .
2014 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri için
öngörülen 436 milyar 433 milyon TL ödenekten Kasım
35
Oranı
Mily on TL
yer almaktadır.
ayında
2014
milyar
618
milyon
TL
gider
gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 30
Bütç e Giderleri
Faiz Hariç Giderler
Personel Giderleri
%
Kasım
Gerç .
Kasım
%
408.225 30.496
7,5
436.433
35.618 8,2
358.239 28.738
8,0
384.433
32.431 8,4
12,8
8,5
109.969
9.331 8,5
13,7
96.235
8.206
16,8
SGK Devlet Primi Giderleri
16.306
1.362
8,4
18.875
1.549 8,2
13,7
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
36.386
3.581
9,8
37.590
4.082 10,9
14,0
148.743 11.165
7,5
163.554
11.471 7,0
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
2,7
43.767
3.103
7,1
36.689
5.053 13,8
62,9
Sermaye Transferleri
7.666
727
9,5
6.518
589 9,0
-19,0
Borç Verme
9.135
594
6,5
7.645
356 4,7
-40,1
0
0
49.986
1.758
Yedek Ödenekler
milyar 496 milyon TL harcama yapılmıştır.
Gerç .
Bütç e
Faiz Giderleri
3,5
3.593
0
52.000
3.187 6,1
81,3
2014 yılı Kasım ayında, faiz hariç giderler için öngörülen 384 milyar 433 milyon TL ödeneğin yüzde
8,4’ü kullanılarak 32 milyar 431 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir.
Personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,7 oranında artarak 9 milyar 331 milyon TL
olmuştur. 2014 yılı Kasım ayında, personel giderleri için bütçede öngörülen 109 milyar 969 milyon TL
ödeneğin yüzde 8,5’i kullanılmıştır.
2014 yılı Kasım ayında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri geçen yılın aynı ayına göre
yüzde 13,7 oranında artarak 1 milyar 549 milyon TL olmuş ve bütçede öngörülen 18 milyar 875 milyon TL
ödeneğin yüzde 8,2’si bu ayda kullanılmıştır.
2014 yılı Kasım ayında mal ve hizmet alım giderleri
BÜTÇE GİDERLERİ (Milyon TL)
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 oranında artarak 4
12.000
milyar 82 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve bütçede
10.000
8.000
öngörülen 37 milyar 590 milyon TL ödeneğin yüzde
6.000
10,9’u bu ayda kullanılmıştır.
4.000
2014 yılı Kasım ayında cari transferler geçen yılın
2.000
0
Cari
Transferler
Se rmaye
Giderleri
Se rmaye
Transferleri
Borç Verme
Faiz
Giderleri
aynı ayına göre yüzde 2,7 oranında artarak 11 milyar 471
1.362
Mal ve
Hizmet
Alım
Giderleri
3.581
11.165
3.103
727
594
1.758
1.549
4.082
11.471
5.053
589
356
3.187
milyon TL olarak gerçekleşmiş ve bütçede öngörülen 163
Personel
Giderleri
SGK Devlet
Primi
Giderleri
2013 Kasım
8.206
2014 Kasım
9.331
milyar 554 milyon TL ödeneğin yüzde 7’si bu ayda kullanılmıştır.
2014 yılı Kasım ayında sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 5 milyar 127 milyon TL transfer
yapılmıştır. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla
yapılan transfer tutarı ise 801 milyon TL’dir.
2014 yılı Kasım ayında cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 462 milyon TL,
mahalli idare payları ise 3 milyar 159 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu
3
2014 yılı Kasım ayında 5 milyar 53 milyon TL sermaye gideri, 589 milyon TL sermaye transferi
yapılmıştır. Borç verme giderleri ise 356 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Faiz giderleri 2014 yılı Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 81,3 oranında artarak 3 milyar
187 milyon TL olmuştur. Faiz giderlerindeki bu artış, borç stokunun vade yapısına bağlı olarak ortaya çıkan
dönemsel bir gerçekleşmeyi ifade etmekte olup, faiz giderleri program hedefleri ile uyumlu bir seyir
izlemektedir.
3. BÜTÇE GELİRLERİ
2014 yılı Kasım ayı bütçe gelir gerçekleşmeleri
BÜTÇE GELİRLERİ
yandaki tabloda yer almaktadır.
2013
Milyon TL
Gerç .
milyon TL iken 2014 yılının aynı ayında yüzde 6,2
Bütç e Gelirleri
oranında artarak 39 milyar 219 milyon TL olarak
Genel Bütç e Gelirleri
gerçekleşmiştir.
389.682
Vergi Gelirleri
Vergi Dışı Diğer Gelirler
2014 yılı Kasım ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen
yılın aynı ayına göre yüzde 6 oranında artarak 35 milyar
Kasım
Yıllık
2013 yılı Kasım ayında bütçe gelirleri 36 milyar 918
Özel Bütç eli İdarelerin Öz Gelirleri
Düzen. ve Denet. Kurumların Gelirleri
Değişim
2014
Gerç .
Oranı (%)
Kasım
%
36.918 9,5
Bütç e
Gerç .
%
403.175 39.219 9,7
Kasım
6,2
375.564
35.882 9,6
392.968 38.193 9,7
6,4
326.169
33.094 10,1
348.353 35.085 10,1
6,0
49.395
2.788 5,6
44.615
3.108 7,0
11,5
11.445
891 7,8
7.223
866 12,0
-2,8
2.673
145 5,4
2.984
160 5,4
10,4
85 milyon TL olmuştur.
2014 yılı Kasım ayında genel bütçe vergi dışı diğer
V ERGİ GELİRLERİ
2013
Mily on TL
Y ıllık
Değişim
2014
Kasım
Bütç e
Oranı (%)
Kasım
Kasım
Gerç .
Gerç .
Gelir Vergisi
63.761
5.835
9,2
70.768
6.739
9,5
15,5
Kurumlar Vergisi
28.988
7.101
24,5
31.095
7.232
23,3
1,8
Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi
37.995
2.978
7,8
39.626
3.089
7,8
3,7
Özel Tüketim Vergisi
85.462
7.668
9,0
89.391
8.518
9,5
11,1
6.160
473
7,7
7.131
561
7,9
18,7
62.727
5.916
9,4
64.820
5.542
8,6
-6,3
9.416
825
8,8
10.384
874
8,4
5,8
Harçlar
12.948
1.011
7,8
14.964
1.151
7,7
13,9
Diğer
18.712
1.286
6,9
20.175
1.379
6,8
7,2
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
İthalde Alınan Katma Değer Vergisi
Damga Vergisi
%
Genel Bütç e V ergi Gelirleri Toplamı 326.169 33.094 10,1
Vergi
türleri
itibarıyla
348.353
2014
Gerç .
%
35.085 10,1
yılı
gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,5 oranında
artarak 3 milyar 108 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
2014 yılı Kasım ayında özel bütçeli idarelerin öz
gelirleri 866 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici
kurumların gelirleri ise 160 milyon TL olmuştur.
6,0
Kasım
VERGİ GELİRLERİ (Milyon TL)
ayı
9.000
gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı ayına
göre; banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 18,7,
gelir vergisi yüzde 15,5, harçlar yüzde 13,9, özel
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
tüketim vergisi yüzde 11,1, damga vergisi yüzde 5,8,
3.000
dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 3,7, kurumlar
1.000
2.000
0
Gelir Vergisi
Kurumlar
Ve rgisi
2013 Kasım
5.835
2014 Kasım
6.739
vergisi yüzde 1,8 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 7,2
oranında artarken, ithalde alınan katma değer vergisi
Özel
Tü ketim
Ve rgisi
Banka ve
Sigorta
Muameleleri
Ve rgisi
7.101
Dahilde
Alınan
Katma
Değer
Ve rgisi
2.978
Damga
Ve rgisi
Harçlar
Diğer
473
İthalde
Alınan
Katma
Değer
Ve rgisi
5.916
7.668
7.232
3.089
8.518
825
1.011
1.286
561
5.542
874
1.151
1.379
yüzde 6,3 oranında azalmıştır.
Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu
4
OCAK-KASIM 2014 DÖNEMİ
2013 YILI OCAK-KASIM DÖNEMİNDE 1,2 MİLYAR TL OLAN BÜTÇE
AÇIĞI, 2014 YILI OCAK-KASIM DÖNEMİNDE 11,3 MİLYAR TL OLARAK
GERÇEKLEŞMİŞTİR.
2013 YILI OCAK-KASIM DÖNEMİNDE 46,8 MİLYAR TL FAİZ DIŞI FAZLA
VERİLMİŞ İKEN 2014 YILI OCAK-KASIM DÖNEMİNDE 37,1 MİLYAR TL FAİZ
DIŞI FAZLA VERİLMİŞTİR.
2014 YILI OCAK-KASIM DÖNEMİNDE BÜTÇE GELİRLERİ BİR ÖNCEKİ
YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 8,4 ORANINDA ARTARAK 386,9
MİLYAR TL OLMUŞTUR. BÜTÇE GİDERLERİ İSE YÜZDE 11,2 ORANINDA
ARTARAK 398,2 MİLYAR TL OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR.
2014 YILI OCAK-KASIM DÖNEMİNDE VERGİ GELİRLERİ GEÇEN YILIN
AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 7,4 ORANINDA ARTARAK 321,7 MİLYAR TL
OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR. FAİZ HARİÇ BÜTÇE GİDERLERİ İSE YÜZDE 12,8
ORANINDA ARTARAK 349,8 MİLYAR TL OLMUŞTUR.
B. OCAK-KASIM 2014 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
1. BÜTÇE DENGESİ
2014 yılı merkezi yönetim bütçesi Ocak-Kasım dönemi
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
bütçe giderleri, bütçe gelirleri, bütçe dengesi ve faiz dışı
2013
Milyon TL
denge gerçekleşmeleri yandaki tabloda yer almaktadır.
Yıllık
Gerç .
Merkezi
yönetim
bütçesi
2013
yılı
Ocak-Kasım
döneminde 1 milyar 241 milyon TL açık vermiş iken bu
yılın aynı döneminde 11 milyar 339 milyon TL açık
vermiştir.
Bütç e Giderleri
Faiz Hariç Giderler
Faiz Giderleri
Bütç e Gelirleri
Vergi Gelirleri
2014 yılı Ocak-Kasım döneminde faiz dışı fazla ise 37
Değişim
2014
Oc ak-Kasım
Gerç .
Bütç e
%
Oranı (%)
Oc ak-Kasım
Gerç .
%
Oc akKasım
408.225 358.224
87,8
436.433
398.237
91,2
11,2
358.239
310.219
86,6
384.433
349.778
91,0
12,8
49.986
48.005
96,0
52.000
48.460
93,2
0,9
389.682 356.983
91,6
403.175
386.898
96,0
8,4
326.169
91,8
348.353
321.661
92,3
7,4
299.378
Bütç e Dengesi
-18.543
-1.241
6,7
-33.258
-11.339
34,1
-813,5
Faiz Dışı Denge
31.443
46.763
148,7
18.742
37.121
198,1
-20,6
milyar 121 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
2013 yılı Ocak-Kasım döneminde bütçe giderleri
MERKEZİ Y ÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
(Milyon TL)
358 milyar 224 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2014
400.000
yılının aynı döneminde yüzde 11,2 oranında artarak 398
350.000
300.000
milyar 237 milyon TL olmuştur.
250.000
200.000
150.000
2013 yılı Ocak-Kasım döneminde faiz hariç bütçe
100.000
50.000
giderleri 310 milyar 219 milyon TL olarak gerçekleşmiş
0
-50.000
Bütçe
Giderleri
2013 Ocak-Kasım
358.224
Faiz
Hariç
Giderler
310.219
2014 Ocak-Kasım
398.237
349.778
Faiz
Giderleri
Bütçe
Gelirleri
Ve rgi
Gelirleri
Bütçe
Dengesi
Faiz Dışı
Denge
48.005
356.983
299.378
-1.241
46.763
48.460
386.898
321.661
-11.339
37.121
Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu
iken 2014 yılının aynı döneminde yüzde 12,8 oranında
artarak 349 milyar 778 milyon TL olmuştur.
5
Diğer taraftan 2014 yılı Ocak-Kasım döneminde faiz giderleri geçen yılın aynı dönemine göre binde 9
oranında artarak 48 milyar 460 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
2013 yılı Ocak-Kasım döneminde 356 milyar 983 milyon TL olan bütçe gelirleri, 2014 yılının aynı
döneminde yüzde 8,4 oranında artarak 386 milyar 898 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde vergi
gelirleri ise yüzde 7,4 oranında artarak 321 milyar 661 milyon TL olmuştur.
2. BÜTÇE GİDERLERİ
2014 yılı Ocak-Kasım dönemi bütçe giderlerinin
BÜTÇE GİDERLERİ
ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri yandaki
tabloda yer almaktadır.
2013
Milyon TL
Oc ak-Kasım
Yıllık
Gerç .
2014 yılı Ocak-Kasım döneminde merkezi yönetim
Bütç e Giderleri
Faiz Hariç Giderler
Değişim
2014
Gerç .
Bütç e
%
Oranı (%)
Oc ak-Kasım
Gerç .
%
Oc akKasım
408.225
358.224 87,8
436.433 398.237
91,2
358.239
310.219 86,6
384.433 349.778
91,0
11,2
12,8
96.235
89.963 93,5
109.969 103.240
93,9
14,8
bütçe giderleri 398 milyar 237 milyon TL olarak
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
16.306
14.769 90,6
18.875
17.216
91,2
16,6
gerçekleşmiştir.
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
36.386
27.894 76,7
37.590
31.997
85,1
14,7
148.743
134.134 90,2
163.554 147.129
90,0
9,7
43.767
29.980 68,5
36.689
35.974
98,1
20,0
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Personel giderleri, 2014 yılı Ocak-Kasım döneminde
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,8 oranında
Sermaye Transferleri
7.666
5.614 73,2
6.518
5.300
81,3
-5,6
Borç Verme
9.135
7.866 86,1
7.645
8.922
116,7
13,4
93,2
0,9
Yedek Ödenekler
Faiz Giderleri
0
49.986
0
3.593
0
48.005 96,0
52.000
48.460
artarak 103 milyar 240 milyon TL olmuştur.
2014 yılı Ocak-Kasım döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 16,6 oranında artarak 17 milyar 216 milyon TL olmuştur.
2014 yılı Ocak-Kasım döneminde mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde
14,7 oranında artarak 31 milyar 997 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
2014 yılı Ocak-Kasım döneminde cari transferler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 oranında
artarak 147 milyar 129 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
2014 yılı Ocak-Kasım döneminde sağlık, emeklilik
BÜTÇE GİDERLERİ (Milyon TL)
ve sosyal yardım giderleri için geçen yılın aynı dönemine
160.000
140.000
göre yüzde 8,8 oranında artışla 72 milyar 817 milyon TL
120.000
transfer yapılmıştır. Aynı dönemde sosyal güvenlik primi
100.000
80.000
işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından
60.000
ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 7 milyar
40.000
20.000
0
Personel
Giderleri
2013 Ocak-Kasım
89.963
SGK Devlet
Primi
Giderleri
14.769
2014 Ocak-Kasım
103.240
17.216
Mal ve
Hizmet Alım
Giderleri
27.894
Cari
Transferler
Sermaye
Giderleri
Sermaye
Transferleri
Borç Verme
Faiz
Giderleri
134.134
29.980
5.614
7.866
48.005
31.997
147.129
35.974
5.300
8.922
48.460
951 milyon TL’dir.
2014 yılı Ocak-Kasım döneminde cari transferler
içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 8 milyar 315 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Mahalli idare payları ise 2014 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,5
oranında artarak 34 milyar 767 milyon TL olmuştur.
2014 yılı Ocak-Kasım döneminde 35 milyar 974 milyon TL sermaye gideri, 5 milyar 300 milyon TL
sermaye transferi yapılmıştır.
Borç verme giderleri 2014 yılı Ocak-Kasım döneminde 8 milyar 922 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu
6
Faiz giderleri 2014 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre binde 9 oranında artarak
48 milyar 460 milyon TL olmuştur.
3. BÜTÇE GELİRLERİ
2014
yılı
Ocak-Kasım
dönemi
bütçe
gelir
BÜTÇE GELİRLERİ
gerçekleşmeleri yandaki tabloda yer almaktadır.
2013
2013 yılı Ocak-Kasım döneminde bütçe gelirleri
356 milyar 983 milyon TL iken 2014 yılının aynı
döneminde yüzde 8,4 oranında artarak 386 milyar 898
milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
2014
yılı
Ocak-Kasım
Milyon TL
vergi
gelirleri
tahsilatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4
Gerç.
Ocak-Kasım
Bütçe
%
Oranı (%)
Gerç.
Kasım
96,0
8,4
389.682
356.983 91,6
Genel Bütçe Gelirleri
375.564
345.589 92,0
392.968 372.412
94,8
7,8
326.169
299.378 91,8
348.353 321.661
92,3
7,4
49.395
46.211 93,6
44.615
50.751
113,8
9,8
11.445
8.925 78,0
7.223
11.545
159,8
29,4
2.673
2.468 92,3
2.984
2.941
98,6
19,2
Vergi Dışı Diğer Gelirler
Özel Bütçeli İdarelerin Öz Gelirleri
Düzen. ve Denet. Kurumların Gelirleri
403.175 386.898
Ocak-
%
Bütçe Gelirleri
Vergi Gelirleri
dönemi
Ocak-Kasım
Yıllık
Gerç.
Değişim
2014
oranında artarak 321 milyar 661 milyon TL olmuştur.
2014 yılı Ocak-Kasım döneminde genel bütçe vergi
VERGİ GELİRLERİ
2013
Milyon TL
Yıllık
Gerç .
2014
Oc ak-Kasım
Gerç .
Değişim
Bütç e
%
Oranı (%)
Oc ak-Kasım
Gerç .
Oc ak-
%
Kasım
Gelir Vergisi
63.761
57.814 90,7
70.768
66.936
94,6
15,8
Kurumlar Vergisi
28.988
28.365 97,9
31.095
31.527
101,4
11,1
Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi
37.995
35.644 93,8
39.626
35.434
89,4
-0,6
Özel Tüketim Vergisi
85.462
77.867 91,1
89.391
82.202
92,0
5,6
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
6.160
5.676 92,1
7.131
6.890
96,6
21,4
62.727
56.520 90,1
64.820
57.898
89,3
2,4
9.416
8.460 89,8
10.384
9.238
89,0
9,2
Harçlar
12.948
11.558 89,3
14.964
12.735
85,1
10,2
Diğer
18.712
17.474 93,4
20.175
18.802
93,2
7,6
Genel Bütç e Vergi Gelirleri Toplamı 326.169
299.378 91,8
348.353 321.661
92,3
7,4
İthalde Alınan Katma Değer Vergisi
Damga Vergisi
dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde
9,8 oranında artarak 50 milyar 751 milyon TL olarak
gerçekleşmiştir.
2014 yılı Ocak-Kasım döneminde özel bütçeli
idarelerin öz gelirleri 11 milyar 545 milyon TL,
düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 2
milyar 941 milyon TL olmuştur.
Vergi türleri itibarıyla 2014 yılı Ocak-Kasım dönemi
gerçekleşmelerine
bakıldığında
geçen
yılın
aynı
dönemine göre; banka ve sigorta muameleleri vergisi
yüzde 21,4, gelir vergisi yüzde 15,8, kurumlar vergisi
yüzde 11,1, harçlar yüzde 10,2, damga vergisi yüzde
9,2, özel tüketim vergisi yüzde 5,6, ithalde alınan
katma değer vergisi yüzde 2,4 ve diğer vergiler tahsilatı
yüzde 7,6 oranında artarken dahilde alınan katma değer
VERGİ GELİRLERİ (Milyon TL)
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Gelir Vergisi
Kurumlar
Vergisi
Dahilde
Özel Tüketim
Alınan Katma
Vergisi
Değer Vergisi
2013 Ocak-Kasım
57.814
28.365
35.644
2014 Ocak-Kasım
66.936
31.527
35.434
İthalde
Alınan Katma
Değer Vergisi
Damga
Vergisi
Harçlar
Diğer
77.867
Banka ve
Sigorta
Muameleleri
Ve rgisi
5.676
56.520
8.460
11.558
17.474
82.202
6.890
57.898
9.238
12.735
18.802
vergisi binde 6 oranında azalmıştır.
Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu
7
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
3 364 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа