close

Вход

Log in using OpenID

Ağustos 2014 Rapor

embedDownload
Doğruluk Payı Aylık Rapor
Ağustos 2014
Ortak Gelecek için Diyalog
Derneği tarafından 20 Haziran 2014
tarihinde yayın hayatına başlatılan
Doğruluk Payı, herhangi bir partiyle
ilişkisi olmayan tamamiyle bağımsız bir
sosyal girişim olarak, Türkiye siyasetine
etki eden aktörlerin açıklamalarını
izleyerek belli kriterlere göre
doğruluğunu kontrol etmektedir.
Doğruluk Payı Aylık Rapor
Ağustos 2014
Editörün Girişi
Geride bıraktığımız Ağustos ayı, geçmiş yılların aksine Türkiye
siyasetinin tatile çıkmadığı dolayısıyla siyasi gündemi oldukça dolu bir
ay oldu. Bu durumda en büyük etken şüphesiz Cumhurbaşkanlığı seçim
kampanyası ve seçim sonrası sürecinin tüm sıcaklığıyla gündemi işgal
etmesiydi. Türkiye siyasetini izleyenler ilk kez halkın belirlediği bir
cumhurbaşkanlığı pozisyonu için yarışan adayların seçim kampanyasını
yakından izleme fırsatı buldular. Türkiye siyasetinde baskın şekilde
kendini gösteren kutuplaşma ve kutuplaştırıcı söylem, kampanya
sürecinde zaman zaman kendini gösterse de diğer seçimlere oranla
oldukça sakin geçen bir seçim süreci yaşandı. Doğruluk Payı bu
süreçte üç adayın söylemlerini yakından takip ederek kamuoyuna
gerekli bilgilendirmeleri yaptı.
Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk turda seçilecek çoğunluğa erişip
cumhurbaşkanı olduğu seçimlerden sonra siyasetin gündemi
sıcak kalmaya devam etti. Erdoğan’ın sonraki başbakan olarak
Ahmet Davutoğlu’nu işaret etmesi ve Davutoğlu kabinesinin
belirlenmesi Ağustos ayının ikinci yarısını şekillendiren önemli
gelişmelerdi. Çatı aday Ekmeleddin İhsanoğlu’yla ilk turda seçimi
Erdoğan’a karşı kaybeden CHP’de ise olağanüstü kongre
hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.
Bunun dışında, TBMM’in tatile girmeden cumhurbaşkanlığı seçim
kampanyası sürecinde çalışmasına devam etmesinin en önemli nedeni
olan ve kamuoyunda “torba kanun” olarak bilinen “İş Kanunu ve Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı” görüşmeleri farklı siyasi aktörlerin müdahil olduğu
birçok tartışmaya vesile oldu. Bu minvalde, birçok açıklama Doğruluk
Payı analizlerine konu oldu. TBMM, torba kanunu genel kurulda
oylamadan 13 Ağustos’ta tatile girdi.
Ortak Gelecek için Diyalog Dernegi; 16 Ocak 2014 tarihinde kuruluş işlemleri tamamlanarak,
Türkiye’nin demokratikleşmesi hedefine katkı sağlamak amacı ile kurulmuş; siyasi katılım, temsiliyet,
siyasi sorumluluk, şeffaflık alanlarında çalışmalar yaparak Türkiye’de demokrasinin araçlarına ulaşımı ve
genç kitleleri bu demokratikleşme hareketine ortak etmeyi kendine amaç olarak belirlemiştir. Adalet,
özgürlük, eşitlik, çeşitlilik, insan hakları, hukukun üstünlügü ve müzakerenin içinde bulunduğu temel
demokratik değerleri kendi öncelikleri olarak kabul eden anlayışımız ve Türkiye toplumunun her türlü
farklılığı ile eşit ve demokratik bir yapıda yaşama kararlılığı, bizlerin en önemli motivasyon kaynagını
oluşturmaktadır.
1
Doğruluk Payı
Değerlendirme Kriterlerimiz
Metodoloji
Hedeflerimiz
Daha sorumlu ve daha şeffaf bir
siyasi sürece katkıda bulunmak.
Doğruluk Payı Ölçeği
Bu ölçek Türkiye siyasetini etkileyen aktörlerin
açıklamalarında kullandıkları, doğrulanabilir veya
yanlışlanabilir özellikteki verileri derecelendiren ölçektir.
Bu ölçekle derecelendirilecek açıklamaları aşağıdaki üç
soruya verdiğimiz yanıtlara göre seçiyoruz.
· Açıklamada bahsi geçen veri doğrulanabilir veya
yanlışlanabilir bir özellik taşıyor mu?
· Açıklama tartışmalı mı?
· Açıklama önemli mi?
Doğruluk payı ölçeği siyaseti etkileyen aktörlerin yaptığı
açıklamalarında yaptıkları iddianın 3 ana özelliğine
bakıyor:
1- İddiada dayanak olarak gösterilen nitel ve nicel verilerin
doğruluğu
2- Başvurulacak kaynakların kalitesi
3- İddianın söylenme amacı ve bağlamıyla uyuşması
Bu üç ana kritere ek olarak bazı açıklamalarda iddianın
parti ve aktörün genel eğilimleriyle tutarlılığı da dördüncü
kriter olarak devreye girecek.
2
Türkiyeli seçmenlerin daha
sağlıklı ve bilgili tercihler
yapmasına katkı yapmak.
Türkiye kamuoyunda şefafflık,
sorumluluk ve demokratik
yönetişim prensiplerinin önemi
için farkındalığı artırmak.
Temel Prensiplerimiz
Bu site Türkiye siyasetindeki
aktörlerin açıklamalarında yer
verdiği doğrulanabilir veya
yanlışlanabilir verileri izleyip
doğruluğunu kontrol etmeyi
amaçlamaktadır. Kontrol
kapsamımız içine söz konusu
aktörlerin siyasi kanaatleri
girmemektedir.Siyasi aktörlerin
açıklamalarındaki her türlü veri
kontrol edilmemektedir. Seçmeni
yönlendirme rolü olan daha
önemli veriler kontrol edilecek
materyal olarak seçilmektedir.
Bizim için önemli olan şey söz
konusu açıklamaların temel
aldığı verilerin, diğer her şeyden
bağımsız olarak, doğruluğudur.
Aktörün kimliği, siyasi bağı ya da
amacı bu değerlendirme içine
katılmamaktadır.Sosyal
düzlemde kullanılan kavramların
yer, zaman ve kişiye göre
farklılıklar gösterdiğinin
bilincindeyiz.Değerlendirmelerimi
zde çeşitliliği olabildiğinde
içermeye ve one göre
değerlendirmeler yapmaya
gayret sarfedeceğiz.
Doğruluk Payı
Değerlendirme Kriterlerimiz
Metodoloji
Bu kriterlere bağlı olarak yapılacak
ağırlıklandırma ise;
Analiz edilen
demeçlerden
bazıları
Doğruluk (% 50)
Kaynak kalitesi (% 20)
Amaç ve bağlamla uyumu (% 30)
Tutarlılık (% 10)*
Recep Tayyip Erdoğan
T.C. Cumhurbaşkanı
Önemli!
1- Editörlerimiz analiz edilecek iddialardaki nitel ve nicel
verileri öncelikle birincil kaynaklardan kontrol edecektir.
Bunun mümkün olmadığı durumlarda ikincil kaynaklara
başvurulsa bile bunlar iddia analizinin kaynak kalitesi
kriterinde ona göre değerlendirilecektir
“Kamu net borç stokunun
milli gelire oranı yüzde 73’tü
onu da 35’e düşürdük.”
Analiz için
dogrulukpayi.com
2- Tüm siyasi aktörlerin tüm iddialarını kontrol etmek gibi bir
durum mümkün olamadığından analiz edilecek iddiaların
seçiminde zorunlu olarak öznellik devreye girmektedir. Site
dahilindeki sıralamaları bu gerçeği akılda bulundurarak
yorumlanmasını tavsiye ediyoruz.
3- İddialarda kurulan nedenselliklerin objektif olarak
kanıtlanması epistemelojik bir sorundur. Bu durumu dikkate
alıyoruz; fakat kurulan nedensellikleri eleştirme hakkımızın
kamuoyunu bilgilendirmenin önemli bir ayağı olduğunu
düşünüyoruz. Bu bağlamda, iddialardaki verileri kontrol
etmenin yanı sıra iddianın bir seviye arka planındaki
nedenselliğin iddia ve verilerle uyumunu ortaya çıkarmayı da
önemsiyoruz.
3
Faik Öztrak
CHP Tekirdağ Milletvekili
“Erdoğan döneminde alınan
dış borç, ödedim dediği IMF
borcunu 12'ye katladı.”
Analiz için
dogrulukpayi.com
Doğruluk Payı
Değerlendirme Kriterlerimiz
Metodoloji
Bu kriterlere göre doğruluk payı ölçeğinde 5 seviye oluşmaktadır:
1- doğruluk payı vardır.
2- kayda değer ölçüde
doğruluk payı vardır.
İddiada kullanılan veri güvenilir
kaynaklardan
doğrulanmıştır.Siyasal aktörün
amacı ile kullanılan veri ve
kurulan nedensellik arasında
uyum vardır.
İddiada kullanılan veri kaynaktan
doğrulanmıştır.Verinin
doğrulandığı kaynak kayda değer
ölçüde güvenilir ve
kalitelidir.Kurulan nedensellik tam
olarak açıklanmamıştır.
3- kısmen doğruluk
payı vardır.
4- büyük oranda
doğruluk payı yoktur.
İddiada kullanılan verinin doğrulanması konusunda kaynak
uyuşmazlığı vardır.
Bağlantılı alt iddialarda kısmen
doğruluk vardır.Verinin kendisinde
ve yorumunda kısmi hata vardır.
İddiada kullanılan veriler kısmen
doğru olmakla birlikte nedensellik tartışmalıdır ve ciddi oranda
yanıltma içermektedir.Kullanılan
veri ile aktörün amacı arasında
ciddi oranda uyumsuzluk
vardır.Kullanılan verinin kısmen
hata içermesine karşın aktörün
amacıyla uyum içindedir.
5- doğruluk payı yoktur.
İddiada kullanılan veriler
hatalıdır.Nedensellik ve
göstergeler hatalı ve
yanıltıcıdır.Abartılı ifadelere
sıkça yer verilmiştir.
4
Ağustos 2014 Rapor
Rapor Bulguları
Ağustos 2014 dönemine 10 Ağustos’ta yapılan
cumhurbaşkanlığı seçimi için adayların ve adayları destekleyen
partilerin yaptıkları seçim kampanyaları damga vurdu.
Doğruluk Payı editörleri cumhurbaşkanı adayları olan Recep
Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin
Demirtaş’ın 19 açıklamasını kampanya sürecinde analiz etti. Bu
süreçte adaylar dışında adayları destelekleyen siyasi partilere
mensup aktörler de yaptıkları açıklamalarla kampanya sürecine
katkı yapmış oldular. Toplam 61 analizin yaklaşık % 39’u AK
Partili milletvekilleri ve parti yöneticilerin yaptığı açıklamaları
konu alırken, yaklaşık yarısı muhalefet milletvekillerinin yaptığı
açıklamalar üzerine oldu.
Analiz edilen
demeçlerden
bazıları
Mustafa Destici
Büyük Birlik Partisi Genel
Başkanı
“OECD ülkeleri arasında
işsizlik şampiyonuyuz.”
Analiz için
dogrulukpayi.com
‘Doğruluk Payı’ Analizleri
Dağılımı
6.6%
39.3%
HDP
AK Parti
3.3%
MHP
32.8%
CHP
3.3%
Bağımsız
11.5%
Meclis dışı
Ali Naci Koru
Dışişleri Bakan Yardımcısı
“Türkiye'ye gelen turistlere
daha rahat vize
alabilmelerini ve
gezmelerine fırsat vermek
düşüncesiyle 'e-vize'
çalışmasına başladık. Bunun
dünyada da bir örneği yok.”
Analiz için
dogrulukpayi.com
5
Ağustos 2014 Rapor
Rapor Bulguları
Ağustos 2014 dönemi için Doğruluk Payı sayacı
çalıştırıldığında ise analiz edilen 61 açıklamanın
kırmızı-yeşil skalasındaki rengi açık yeşil; bir başka deyişle, Türkiyeli seçmenler Ağustos döneminde ortalama
olarak kısmi oranın biraz üzerinde doğruluk payı olan
açıklamalarla karşılaşmışlar. Bu oranın geçen döneme
göre bir artış gösterdiğini not etmek gerekiyor.
Analiz edilen
demeçlerden
bazıları
Nihat Zeybekçi
T.C. Ekonomi Bakanı
Türkiye Siyasetinin ‘Doğruluk Payı’ Ortalaması
“Dış ticaret açığımızın
iyileşmesi onlarca yılın
zirvesine ulaştı.”
Siyasi Partilere göre ‘Doğruluk Payı’ Ortalamaları
Meclis Dışı
Bağımsız
Analiz için
dogrulukpayi.com
İdris Balüken
HDP Grup Başkanvekili
“2013 yılında, madde
bağımlığına bağlı olarak
bir yılda tam 325 kişi
hayatını kaybetmiş ve bu
325 kişiden 5'i 15 yaşın
altında olan yaş grubunu
içeriyor.”
Analiz için
dogrulukpayi.com
6
Ağustos
Temmuz 2014
2014 Rapor
Rapor
Rapor Bulguları
Bu dönemde konu dağılımına baktığımızda ise ekonomi, iç politika ve uluslararası ilişkiler
konularının siyasal aktörlerin yaptığı açıklamaların yarısından fazlasını oluşturduğunu görüyoruz.
Ortadoğu’daki krizin Türkiye için daha kritik bir hal alması ve bölgedeki karmaşa ortamının
Türkiye’ye yansımaları iç politika ve uluslararası ilişkiler konularının siyasi aktörlerin gündeminde
daha fazla yer almasına neden oluyor. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde adayların dış politika
söylemlerinin ön plana çıkmasını da arka planda devam eden bu kritik gelişmelere bağlamak
mümkündür. Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası süresince görüşmelere devam edilen ve
kamuoyunda farklı kanunlarda birçok değişikliği içinde barındırdığı için “torba kanun” olarak
bilinen “İş Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısı”nın oldukça tartışmalı geçen görüşmeleri de farklı kanatlardan siyasi
aktörlerin açıklamalarıyla analizlerimize konu olmasını sağladı.
Genel Konu Kategorilerine göre Analiz Dağılımı
Ekonomi
27.9 %
İç Politika
14.8 %
Sanayi, Ticaret ve Finans
13.1 %
Uluslararası İlişkiler
11.5%
Tarım, Orman ve Köyişleri
Sosyal Politikalar
8.2 %
27.9
6.6%
Genel Konu Kategorilerinin
Siyasi Gruplara Dağılımı
Bayındırlık, İmar & Şehircilik 6.6%
Eğitim
4.9%
Savunma ve
Güvenlik
3.3 %
Genel Politika
3.3 %
Çevre
14.8
Konular
1. Ekonomi
13.1
2. İç Politika
3. Sanayi, Ticaret ve Finans
1.6 %
4. Uluslararası İlişkiler
11.5
5. Tarım, Orman ve Köyişleri
6. Sosyal Politikalar
8.2
6.6 6.6
7. Bayındırlık, İmar ve Şehircilik
4.9
8. Eğitim
3.3 3.3
9. Savunma ve Güvenlik
1.6
10. Genel Politika
11. Çevre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Bağımsız
7
5
Meclis Dışı
Kümülatif bulgular
Kümülatif Bulgular
Son iki aylık genel değerlendirmede ise yapılan toplam
131 analizin parti dağılımında meclisteki sandalye
dağılımını devam ettiren bir eğilim olduğunu görülmektedir. Bu kısmi temsiliyetin sağlandığı örneklemde Türkiyeli
seçmenlerin kayda değer ölçüde doğru açıklamalarla
karşılaştıkları söylenebilir.
‘Doğruluk Payı’ Analizleri
Dağılımı
Melda Onur
CHP İstanbul Milletvekili
‘’285 bebek aileleriyle
birlikte cezaevindedir’’
5.7%
45.0%
Meclis Dışı
Analiz edilen
demeçlerden
bazıları
AK Parti
Analiz için
dogrulukpayi.com
27.5%
CHP
6.9 %
HDP
2.3%
Bağımsız
9.9%
MHP
Türkiye Siyasetinin ‘Doğruluk Payı’ Ortalaması
Siyasi Partilere göre ‘Doğruluk Payı’ Ortalamaları
Meclis Dışı
Bağımsız
8
Yusuf Halaçoğlu
MHP Kayseri Milletvekili
“TRT’nin 2012 yılındaki
gelirlerinin yüzde 48’lik
bölümünün vatandaştan
alınan yüzde 2’lik elektrik
faturalarındaki payı var.”
Analiz için
dogrulukpayi.com
Kümülatif bulgular
Rapor Bulguları
Konu kategorisi bazında ise ekonomik verileri konu alan açıklamaların bir üstünlüğü göze
çarpıyor. Bu durumda iktidar partisine ve muhalefet partilerine mensup siyasi aktörlerin
açıklamalarında ekonomik verilerin sıklıkla kullanılması en önemli etkenlerden biri. Yapılan her
üç analizden birinin ekonomi, sanayi, ticaret ve finans göstergelerini içeren açıklamalarla ilgili
olduğunu görüyoruz. Bu genel eğilimin dışında son iki ayda Ortadoğu bölgesinde giderek artan
karmaşa ortamının Türkiye’deki siyasal aktörlerin ajandasına uluslararası ilişkiler konularını
dahil ettiği çıkarımını yapmak da oldukça mümkündür. Diğer konular ise TBMM’de komisyon ve
genel kurul tartışmalarında öne çıktığı ölçüde analizlere zaman zaman konu olmaktadır.
Genel Konu Kategorilerine göre Analiz Dağılımı
Ekonomi
22.1 %
Sanayi, Ticaret ve Finans
11.5 %
Uluslararası İlişkiler
10.7 %
Tarım, Orman ve Köyişleri
8.4%
İç Politika
8.4 %
8.4%
Eğitim
5.3 %
Sosyal Politikalar
Genel Politika
4.6 %
Bayındırlık, İmar &
Şehircilik
4.6 %
Teknoloji
4.6 %
Enerji
3.8 %
Çevre
3.8 %
Sağlık
1.5 %
Savunma ve
1.5 %
Güvenlik
Adalet
22.1
Genel Konu Kategorilerinin
Siyasi Gruplara Dağılımı
11.5
Konular
1. Ekonomi
2. Sanayi, Ticaret ve Finans
10.7
0.8 %
3. Uluslararası İlişkiler
8.4
8.4
4. Tarım, Orman ve Köyişleri
8.4
5. İç Politika
6. Eğitim
7. Sosyal Politikalar
5.3
8. Bayındır, İmar ve Şehircilik
9. Genel Politika
4.6
4.6 4.6
10. Teknoloji
11. Çevre
3.8 3.8
12. Enerji
13. Sağlık
1.5
14. Savunma ve Güvenlik
1.5
0.8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15. Adalet
15
Bağımsız
9
Meclis Dışı
@dogrulukpayicom
/ortakgelecek
@OGDDernegi
www.dogrulukpayi.com
Hacımimi Mah. Dibek
Sokak No:54 Avcı Apt.
Daire:3 Galata Beyoğlu
İstanbul
+90 212 243 59 63
/Dogrulukpayi
[email protected]
www.ortakgelecek.org
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
2 605 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа