close

Enter

Log in using OpenID

additional file 1 - Kocaeli Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire

embedDownload
KISMİ ZAMANLI ÇALIŞACAK ÖĞRENCİLERİN ALIM İLANI
Üniversitemiz 07/08/2014 tarihli ve 2014/13 nolu toplantısında alınan 18 sıra sayılı Yönetim Kurulu Kararına
istinaden saat başı brüt 6.00 TL. ücret karşılığı kısmi zamanlı çalışacak öğrenci kontenjanları, çalıştırılacak yer
ve işin niteliği birimler itibariyle belirlenmiş olup aşağıdaki listede belirtilmiştir. Öğrencilerin çalışma süresi
haftada en fazla 15 saat olup, 01.09.2009 tarihinden itibaren Yüksek Öğretim Kurulu tarafından yürürlüğe
konulan Yüksek Öğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları uyarınca çalıştırılacak
öğrencilerde;
1- Tezsiz yükek lisans ve özel öğrenci hariç olmak üzere, Kocaeli Üniversitesi'nde kayıtlı öğrenci olmak,
2- Disiplin cezası almamış olmak,
3- Yetim maaşı ve nafaka hariç asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak,
4- Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile Üniversitemiz arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle
sözleşmesi feshedilmemiş olmak,
5- Çalıştırılacak iş için gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe, iyi bir ahlaka sahip olmak,
6- Kayıt donduran öğrenci ve yabancı öğrenci olmamak,
7- Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak, şartları aranmaktadır.
Başvurular ilgili Fakülte/Yüksekokul/Enstitü/Meslek Yüksekokulu/Daire Başkanlıklarına yapılacaktır.
Başvuru süresi ilanın tarihinden itibaren 10 gündür.
FAKÜLTELER
BĠRĠM ADI: DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ
KONTENJAN SAYISI: 6
ÇalıĢtırılacak Yer
Anabilim Dalları Klinikleri
BĠRĠM ADI: EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ
KONTENJAN SAYISI: 19
ÇalıĢtırılacak Yer
Dekanlık
Bilgisayar Laboratuvarı
Fen Bilgisi Laboratuvarı I
Fen Bilgisi Laboratuvarı II
Fen Bilgisi Laboratuvarı III
BĠRĠM ADI: FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ
KONTENJAN SAYISI: 27
ÇalıĢtırılacak Yer
Dekanlık Bilgisayar Laboratuvarı
Fizik Bölümü Laboratuvarı
Kimya Bölümü Laboratuvarı
Matematik Bölümü Bilgisayar Laboratuvarı
ĠĢin Adı / Niteliği
Klinik iĢleri yardımı
ĠĢin Adı / Niteliği
BÖTE Öğrencileri Teknik Destek
Bilgisayar Laboratuvarı Hizmetleri
Fen Bilgisi Laboratuvarı Hizmetleri (KĠMYA)
Fen Bilgisi Laboratuvarı Hizmetleri (FĠZĠK)
Fen Bilgisi Laboratuvarı Hizmetleri (BĠYOLOJĠ)
ĠĢin Adı / Niteliği
Fakülte web sistem grubu
Fizik Bölümü Öğrenci Laboratuvarında yardımcı olmak
Kimya Laboratuvarında yardımcı olmak
Bilgisayar Laboratuvarlarında yardımcı olmak
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Kütüphanesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Kütüphanesi
Kütüphane sorumlusu
Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Dil Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Dil Laboratuvarlarında
Laboratuvarı
Yardımcı olmak
Felsefe Bölümü Bölüm Kütüphanesi
Bölüm kütüphanesinde yardımcı olmak
Arkeoloji Bölümü Laboratuvarları ve Bölüm Arkeoloji
Bölüm
Laboratuvarlarında
ve
bölüm
Kütüphanesi
kütüphanesinde yardımcı olmak
Tarih Bölümü Bölüm Kütüphanesi
Bölüm kütüphanesinde yardımcı olmak
Biyoloji Bölümü Laboratuvarları
Biyoloji Laboratuvarlarında yardımcı olmak
BĠRĠM ADI: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ
KONTENJAN SAYISI: 7
ÇalıĢtırılacak Yer
ĠĢin Adı / Niteliği
Fotoğraf Bölümü
Grafik tasarım sorumlusu
Grafik Bölümü
Basın ve halkla iliĢkiler sorumlusu
Resim Bölümü
Atölyeler sorumlusu
Heykel Bölümü
Atölyeler sorumlusu
Sahne Sanatları Bölümü
Kostüm, sahne ve ıĢık sorumlusu
Müzik Bölümü
Organizasyon sorumlusu
Seramik Bölümü
Makine techizat sorumlusu
BĠRĠM ADI: HUKUK FAKÜLTESĠ
KONTENJAN SAYISI: Birimden talep gelmediği için öğrenci çalıĢtırılmayacaktır.
BĠRĠM ADI: ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ
KONTENJAN SAYISI: 12
ÇalıĢtırılacak Yer
ĠĢin Adı / Niteliği
Bilgisayar Laboratuvarı
LaboratuvarAsistanlığı
Öğrenci ĠĢleri Birimi
Evrak Kayıt ve Dağıtım
Muhasebe Birimi
Muhaebe Yardımcısı
Kitaplık Birimi
Kitaplık Görevlisi-Kitap alıp verme iĢi takibi
ĠĢletme-Ġktisat-ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileriBölüm Sekreterliği
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi- Uluslararası ĠliĢkiler
Bölüm Sekreterliği Asistanlığı
BĠRĠM ADI: ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ
KONTENJAN SAYISI: 35
ÇalıĢtırılacak Yer
ĠĢin Adı / Niteliği
Reklamcılık Bölümünün uygulama çalıĢmaları kapsamında
KORAJ, reel bir reklam ajansı koĢullarında faaliyet
KORAJ
göstermekte olup öğrencilerin proje ve diğer çalıĢmaları bu
birimde yürütülmektedir
Kamuoyu AraĢtırmaları Birimi
Kamuoyu araĢtırmalarının planlanması, gerçekleĢtirilmesi
ve değerlendirilmesini yürütmek. Kamuoyu araĢtırmalarına
yönelik derslerde teknik destek vererek uygulamaya
yardımcı olmak.
Basımevi
Fakülte ve bölümün isteği doğrultusunda yazılı ve görsel
malzemelerin istenilen nitelikte basılmasını sağlamak.
Görsel ĠletiĢim Tasarım Atölyesi
Görsel ĠletiĢim Resim Atölyesi
Ġleri düzeyde tasarım uygulamaları yapılarak fakülte
bünyesinde kullanılacak görsel malzemelerin (dekor,afiĢ,
broĢür vb) hazırlama çalıĢmaları yapmak.
Uygulamalı bireysel ve grup çalıĢmalarını asiste ederek aktif
ve faydalı bir öğrenim sürecine destek olmak, sergi
hazırlıkları yapmak
Fotoğraf Atölyesi
Bölüm ve fakültenin ihtiyaçları ile uygulama dersleri için
fotoğraf çekimlerine refakat, malzemelerin düzenlenmesi
Haber Ajansı
(KOÜHA)
Haber ajansında haber takibi, fotograf çekimi, haber
merkezinin ürettiği haberlerin editoryal sürecinin
yürütülmesi
GENÇ AÇI (Uygulama Gazetesi)
HĠT ATÖLYE
ĠletiĢim Atölyesi
Uygulama gazetesinin tasarım atölyesinde sayfa tasarımını
(mizanpaj)grafik
tasarımı
programlarını
kullanarak
gerçekleĢtirmek
Öğrenci Asistanlığı
Öğrenci Asistanlığı
Öğrenci Lideri; Radyo organizasyon yapısı gereği ayrılmıĢ
departmanların birbiriyle eĢgüdüm sağlaması, otomasyon
Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Uygulama
yayın planının takip edilmesi ve öğrencilerin yayın
Radyosu Radyo K.Ġ.
kurulunda
temsil
edilmesi
görevlerini
üstlenir.
Direktörlerden gelen haftalık çalıĢma progmlarını kontrol
eder ve uygulanmasına nezaret eder.
Radyo K.Ġ.
Program Direktörü; Radyoda program yapan öğrenciler ile
Radyonun diğer birimleri arasında koordinasyon sağlamak,
program yapan öğrencileri denetlemek, cihazların doğru ve
temiz kullanımını sağlamak. Programların saatinde yayına
girmesini kontrol etmek.Öğrenci lideri altında planlama ve
koordinasyon hizmetlerine yardımcı olmak
Radyo K.Ġ.
Program Birimi: Yayın akıĢında yer alan programları
gerçekleĢtiren ekiptir.
Radyo K.Ġ.
Prodüksiyon Direktörü; Radyoda yayımlanan programların
prodüksiyon iĢlemlerini gerçekleĢtirmek, bu amaçla gerekli
iĢ planlamasını yapmak. Prodüksiyon cihazlarının düzgün
kullanımını sağlamak temizliklerini gerçekleĢtirmek,
Öğretim üyelerimizin yaptıkları programların prodüksiyon
hizmetini gerçekleĢtirmek. Öğrenci lideri altında planlama
ve koordinasyon hizmetlerine yardımcı olmak
Radyo K.Ġ.
Prodüksiyon Birimi: Yayın amaçlı tüm prodüksiyon
ihtiyacını karĢılayan ekiptir.
Radyo K.Ġ.
Teknik ĠĢler Birim Direktörü; Radyonun tüm teknik
altyapısı ve donanımı ile ilgilenmek, malzeme takibinde
bulunmak, cihazları korumak ve IT yapısında basit arızaların
giderilmesine yardımcı olmak amacıyla Mühendislik
Fakültesi öğrencisi çalıĢtırılması.
Radyo K.Ġ.
Haber Direktörü; Radyo haber merkezinde görevli
öğrencilerin koordinasyonuna yardımcı olmak, haber
bültenlerinin ve haber programlarının hazırlanmasında
görevlendirilmek. Öğrenci lideri altında planlama ve
koordinasyon hizmetlerine yardımcı olmak.
Radyo K.Ġ.
Haber Birimi: BaĢta Üniversitemizdeki etkinlikler olmak
üzere yerel, ulusal ve dünyadan haberleri takip eden radyo
haberi haline getiren, röportajlar gerçekleĢtiren ekiptir.
Radyo K.Ġ.
Müzik Editörlüğü Direktörü; Müzik editörlerini koordine
etmek, Radyo'nun tüm arĢivini güncellemek, düzenlemek,
korumak. Müzik arĢivinin saklandığı ve playlistlerin
oluĢturulduğu cihazları korumak ve düzenli kullanılmasını
sağlamak.
Öğretim üyeleri ve öğrenci projelerinin malzeme takibi ve
çekim desteği
BĠRĠM ADI: MĠMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESĠ
KONTENJAN SAYISI: 4
ÇalıĢtırılacak Yer
ĠĢin Adı / Niteliği
Ġç Mimarlık Bölümü
Bilgisayar Laboratuvarı
Mimarlık Bölümü
Atölyeler
BĠRĠM ADI: MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ
KONTENJAN SAYISI: 85
ÇalıĢtırılacak Yer
ĠĢin Adı / Niteliği
Bilgisayar Bölümü
Laboratuvar Görevlisi
Çevre Bölümü
Laboratuvar Görevlisi
Elektrik Bölümü
Laboratuvar Görevlisi
Elektronik HaberleĢme Bölümü
Laboratuvar Görevlisi
Endüstri Bölümü
Laboratuvar Görevlisi
ĠnĢaat Bölümü
Laboratuvar Görevlisi
Jeoloji Bölümü
Laboratuvar Görevlisi
Makine Bölümü
Laboratuvar Görevlisi
Meteoroloji ve Malzeme Bölümü
Laboratuvar Görevlisi
Kimya Bölümü
Laboratuvar Görevlisi
Mekatronik Bölümü
Laboratuvar Görevlisi
Harita Bölümü
Laboratuvar Görevlisi
Dekanlık Bilgisayar Laboratuvarları
Laboratuvar Görevlisi
BĠRĠM ADI: TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ
KONTENJAN SAYISI: 10
ÇalıĢtırılacak Yer
ĠĢin Adı / Niteliği
Bilgisayarların bakımı ve yazılımlarının yüklenmesi
Bilgisayar Laboratuvarı
Switch, Router, Hub vb. donanımların kurulum, bakım ve
Bilgisayar Ağları Laboratuvarı
yönetimi
HaberleĢme Laboratuvarı
HaberleĢme ve anten sistemlerinin bakım ve yönetimi
Laboratuvarda yapılacak proje uygulamalarında yardımcı
Temel ĠĢlemler ve Kaynak Laboratuvarı
olarak görev yapacak
Laboratuvarda yapılacak test çalıĢmalarında yardımcı olacak
Motor ve TaĢıt Test Laboratuvarı
Radyo TV ve Sinema Uygulama Stüdyosu
TaĢıt Ġklimlendirme ve Ölçme Laboratuvarı
Elektronik Laboratuvar
Laboratuvar düzenlenmesinde ve yeni deney setlerinin
kurulmasında yardımcı olacak
Elektronik
temelli
donanımların
düzenlenmesi,
enstrümantasyon, robotik, biyomalzeme gibi derslerin
uygulama pratiklerinde düzenleme ve verilecek diğer iĢler
BĠRĠM ADI: TIP FAKÜLTESĠ
KONTENJAN SAYISI: 9
ÇalıĢtırılacak Yer
Tıp Fakültesi Kütüphanesi
ĠĢin Adı / Niteliği
Kütüphane Memurluğu
YÜKSEKOKULLAR
BĠRĠM ADI: BARBAROS DENĠZCĠLĠK YÜKSEKOKULU
KONTENJAN SAYISI: 2
ÇalıĢtırılacak Yer
ĠĢin Adı / Niteliği
Denizcilik ĠĢletmeleri Bölümü
Bölüm Sekreterliği
Fotokopi
Fotokopi
BĠRĠM ADI: BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU
KONTENJAN SAYISI: 13
ÇalıĢtırılacak Yer
ĠĢin Adı / Niteliği
Öğrenci ĠĢleri Birimi
Büro iĢleri-Evrak Dağıtım
Rekreasyon Bölümü
Büro iĢleri
Antrenörlük Bölümü
Büro iĢleri
Spor Yöneticiliği Bölümü
Büro iĢleri
Öğretmenlik Bölümü
Büro iĢleri
Kütüphane
Büro iĢleri-Düzenleme
Müdür Sekreterliği
Büro iĢleri-Evrak Dağıtım
Yazı ĠĢleri Birim
Büro iĢleri-Evrak Dağıtım-ArĢiv
Laboratuvar
Büro iĢleri-Düzenleme
Muhasebe
Büro iĢleri
BĠRĠM ADI: DERBENT TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ VE OTELCĠLĠK YÜKSEKOKULU
KONTENJAN SAYISI: 4
ÇalıĢtırılacak Yer
ĠĢin Adı / Niteliği
Bilgisayar Laboratuvarı
Sorumlu
Kütüphane
Sorumlu
BĠRĠM ADI: DEVLET KONSERVATUARI
KONTENJAN SAYISI: Birimden talep gelmediği için öğrenci çalıĢtırılmayacaktır.
BĠRĠM ADI: KOCAELĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
KONTENJAN SAYISI: 7
ÇalıĢtırılacak Yer
ĠĢin Adı / Niteliği
Okul kitaplığının düzenlenmesi, kitap verme ve alma
Kocaeli Sağlık Yüksekokulu
iĢlemlerinin takip edilmesi
Laboratuvarın düzenli kullanılması, yaĢanılan sorunlarla
Kocaeli Sağlık Yüksekokulu
ilgili birimlerin bilgilendirilmesi
Kocaeli Sağlık Yüksekokulu
Klinik beceri laboratuvarındaki maket, model ve benzeri
eğitim materyallerinin kontrolü, kullanıma hazır hale
getirilmesi, eksilen sarf malzemeleri hakkında beceri
laboratuvarı sorumlusunun bilgilendirilmesi ve öğrenciler
tarafından düzenli kullanılmasının sağlanması
BĠRĠM ADI: SĠVĠL HAVACILIK YÜKSEKOKULU
KONTENJAN SAYISI: 6
ÇalıĢtırılacak Yer
ĠĢin Adı / Niteliği
Hangar
Pratik eğitim çalıĢmalarında öğretim elemanına destek
Simülatör eğitimlerinin çalıĢmalarında öğretim elemanlarına
Simülatör Laboratuvarı
destek
Uçak Elektrik Atölyesi, Motor Atölyesi
Pratik eğitim çalıĢmalarında öğretim elemanına destek
Elektrik Makinaları Atölyesi ve Gövde Atölyesi
Pratik eğitim çalıĢmalarında öğretim elemanına destek
Kütüphane
Kütüphanenin açık kalması ve kullanıcılara yardımcı olmak
BĠRĠM ADI: YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU
KONTENJAN SAYISI: 4
ÇalıĢtırılacak Yer
ĠĢin Adı / Niteliği
Bilgisayar Birimi
Bilgisayarların Bakımı
Kütüphane
Kütüphane Görevlisi
ENSTĠTÜLER
BĠRĠM ADI: FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
KONTENJAN SAYISI: Birimden talep gelmediği için öğrenci çalıĢtırılmayacaktır.
BĠRĠM ADI: SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
KONTENJAN SAYISI: Birimden talep gelmediği için öğrenci çalıĢtırılmayacaktır.
BĠRĠM ADI: SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ
KONTENJAN SAYISI: 1
ÇalıĢtırılacak Yer
ĠĢin Adı / Niteliği
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Öğrenci ĠĢleri
MESLEK YÜKSEKOKULLARI
BĠRĠM ADI: ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU
KONTENJAN SAYISI: 2
ÇalıĢtırılacak Yer
ĠĢin Adı / Niteliği
Bilgisayar laboratuvarı
Bakım, onarım ve düzenleme
BĠRĠM ADI: ALĠ RIZA VEZĠROĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU
KONTENJAN SAYISI: 7
ÇalıĢtırılacak Yer
ĠĢin Adı / Niteliği
Atıksu laboratuvarında yardımcı eleman
Atıksu Laboratuvarı
Bilgisayar laboratuvarında yardımcı eleman
Bilgisayar Laboratuvarı
Makine Laboratuvarı
Makine laboratuvarında yardımcı eleman
Enstrümantal Analiz Laboratuvarı
Enstrümantal analiz laboratuvarında yardımcı eleman
BĠRĠM ADI: ARSLANBEY MESLEK YÜKSEKOKULU
KONTENJAN SAYISI: 7
ÇalıĢtırılacak Yer
ĠĢin Adı / Niteliği
AMYO/Seralarında
Serada, toprak,saksılama,sulama,ilaçlama
AMYO/Laboratuvarında
Laboratuvarda derslere hazırlık, düzen vb
AMYO/Açık Alanlarda
Orta refujlerde ve pergolelerde bakım vb.
AMYO/Bölümde
Büro iĢleri ve zirai dökümanter iĢleri
AMYO/Meyve Bahçesinde
Bahçelerin bakımı, sulanması, budanması
AMYO/Bağda
Bahçelerin bakımı, sulanması, budanması
BĠRĠM ADI: ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU
KONTENJAN SAYISI: 3
ÇalıĢtırılacak Yer
ĠĢin Adı / Niteliği
Kütüphane
Kütüphane sorumlusu
Bilgisayar Laboratuvarı
Laboratuvar sorumlusu
BĠRĠM ADI: DEĞĠRMENDERE ALĠ ÖZBAY MESLEK YÜKSEKOKULU
KONTENJAN SAYISI: 2
ÇalıĢtırılacak Yer
ĠĢin Adı / Niteliği
Seramik Atölyesi
Seramik fırınlarının doldurulup boĢaltılması
Cam Atölyesi
Cam fırınlarının doldurulup boĢaltılması
Kuyumculuk Atölyesi
Kuyumculuk makine techizatının öğrencilere kullandırılması
BĠRĠM ADI: FORD OTOSAN ĠHSANĠYE MESLEK YÜKSEKOKULU
KONTENJAN SAYISI: 2
ÇalıĢtırılacak Yer
ĠĢin Adı / Niteliği
Bilgisayar Laboratuvarı
Laboratuvar asistanlığı
Prototip Laboratuvarı
Laboratuvar asistanlığı
Malzeme Laboratuvarı
Laboratuvar asistanlığı
Ölçme ve Kontrol Laboratuvarı
Laboratuvar asistanlığı
BĠRĠM ADI: GAZANFER BĠLGE MESLEK YÜKSEKOKULU
KONTENJAN SAYISI: 5
ÇalıĢtırılacak Yer
ĠĢin Adı / Niteliği
Öğrenci Kütüphanesi
Kütüphane sorumlusu
BĠRĠM ADI: GIDA VE TARIM MESLEK YÜKSEKOKULU
KONTENJAN SAYISI: 4
ÇalıĢtırılacak Yer
TAB Laboratuvarı ve Alan ÇalıĢması
ĠĢin Adı / Niteliği
l. ve Il. Öğretimde laboratuvar dersi öncesinde gerekli
hazırlıkları, laboratuvar temizliği, okulumuz bahçesinde
bulunan Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin bakımını ve ekimdikimini yapmak
Gıda ve Tarım MYO Genel Laboratuvarı
l. ve Il. Öğretimde laboratuvar dersi öncesinde gerekli
hazırlıkları yapmak (Çözelti hazırlama, analiz düzeneği
hazırlama vb.) ve laboratuvar temizliği yapmak.
Gıda ve Tarım MYO Kütüphanesi
l. ve ll. Ögretimde Kütüphaneden faydalanmak isteyen
öğrenciler için kitap verilmesi, teslim alınması ve takibi.
BĠRĠM ADI: GÖLCÜK MESLEK YÜKSEKOKULU
KONTENJAN SAYISI: 16
ÇalıĢtırılacak Yer
ĠĢin Adı / Niteliği
Kütüphane
Kütüphanedeki düzeni sağlamak, açık tutmak
Web Bim
Elektronik ortamda bilgilerin hazırlanması
Teknik Servis
Teknik iĢlerde destek vermek
Satranç Zeka Oyunları
Zeka oyunları salonunun açık tutulması
BĠRĠM ADI: HEREKE MESLEK YÜKSEKOKULU
KONTENJAN SAYISI: 8
ÇalıĢtırılacak Yer
ĠĢin Adı / Niteliği
Elektronik Teknolojisi Laboratuvarı
Laboratuvar asistanlığı
Mekatronik Laboratuvarı
Laboratuvar asistanlığı
Bilgi ĠĢlem
Bilgi iĢlem asistanlığı
Makine Laboratuvarı
Laboratuvar asistanlığı
Metalürji Laboratuvarı
Laboratuvar asistanlığı
Endüstriyel Kalıpçılık Laboratuvarı
Laboratuvar asistanlığı
Evrak kayıt, evrak dağıtım, fotokopi vb iĢlerde yardımcı
Öğrenci ĠĢleri
eleman olarak kullanılacak
Kütüphane
Kütüphaneyi düzenleyecek
BĠRĠM ADI: HEREKE ÖMER ĠSMET UZUNYOL MESLEK YÜKSEKOKULU
KONTENJAN SAYISI: 17
ÇalıĢtırılacak Yer
ĠĢin Adı / Niteliği
Bölüm BaĢkanlıkları
Bölüm sekreterliğine destek
Yazı ĠĢleri
Evrak dağıtımı, fotokopi çekimi vb
Santral
Telefonlara cevap vermek
Müdürlük
Sekretere destek
Kütüphane
Kütüphane destek
Spor Salonu
Spor salonu temizlik ve düzenleme
Teknik ĠĢler
Teknisyen iĢlerine destek
Bilgisayar
Bilgisayar tamiri
BĠRĠM ADI: ĠZMĠT MESLEK YÜKSEKOKULU
KONTENJAN SAYISI: Birimden talep gelmediği için öğrenci çalıĢtırılmayacaktır.
BĠRĠM ADI: KANDIRA MESLEK YÜKSEKOKULU
KONTENJAN SAYISI: 5
ÇalıĢtırılacak Yer
ĠĢin Adı / Niteliği
Ġdari Bölüm
Müdür Sekreterine Yardımcı
Kütüphane
Kütüphane Memuruna Yardımcı
BĠRĠM ADI: KARAMÜRSEL MESLEK YÜKSEKOKULU
KONTENJAN SAYISI: 10
ÇalıĢtırılacak Yer
Kütüphane
Bilgisayar Laboratuvarı, Autocad Laboratuvarı
ĠĢin Adı / Niteliği
Kütüphanede kitap takibi
Bilgisayarların düzenli çalıĢması, çalıĢma
odalarındaki bilgisayar arıza takibi
servis
ve
Mekatronik ve elektronik teknolojisi programlarının
Pünomatik Lab., PLC Lab., HaberleĢme Lab.,
uygulama laboratuvarlarında çalıĢma ortamı ve düzenin
Elektronik Lab.
sağlanması
Atolye (Gemi Makine, Kaynak), Gemi Stabilite ve Uygulamalı atölye ve teknik laboratuvarında çalıĢma ortamı
Gemi ĠnĢ. Lab.
ve düzenin sağlanması
GMDSS ve Arpa Radar Simülatör Laboratuvarında çalıĢma
GMDSS ve Simülatör Laboratuvarı
ortamı ve düzenin sağlanması
Meslek Yüksekokulunun tamir ve bakım hizmetlerinin
MYO Teknik Hizmetler
sağlanması
BĠRĠM ADI: KARTEPE ATÇILIK MESLEK YÜKSEKOKULU
KONTENJAN SAYISI: 4
ÇalıĢtırılacak Yer
ĠĢin Adı / Niteliği
Kartepe Atçılık Meslek Yüksekokulu
Part - Time ÇalıĢma
BĠRĠM ADI: KARTEPE TURĠZM MESLEK YÜKSEKOKULU
KONTENJAN SAYISI: 4
ÇalıĢtırılacak Yer
ĠĢin Adı / Niteliği
Kartepe Turizm MYO
Bilgisayar Laboratuvarı 1
Kartepe Turizm MYO
Bilgisayar Laboratuvarı 2
Kartepe Turizm MYO
Prof. Dr. Baki KOMSUOĞLU Anı Kütüphanesi
BĠRĠM ADI: KOCAELĠ MESLEK YÜKSEKOKULU
KONTENJAN SAYISI: 13
ÇalıĢtırılacak Yer
ĠĢin Adı / Niteliği
Öğrenci ĠĢleri
Evrak iĢleri
Muhasebe Servisi
Evrak iĢleri
Laboratuvar
Eğitim için açık tutulması
BĠRĠM ADI: KOCAELĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MYO
KONTENJAN SAYISI: Birimden talep gelmediği için öğrenci çalıĢtırılmayacaktır.
BĠRĠM ADI: KÖSEKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU
KONTENJAN SAYISI: 5
ÇalıĢtırılacak Yer
ĠĢin Adı / Niteliği
Biyomedikal Lab.
Biyomedikal Laboratuvarlarının Güncellenmesi
Kimya Lab.
Kimya Laboratuvarlarının Güncellenmesi
Bilgisayar Lab.
Bilgisayar Laboratuvarlarının Güncellenmesi
BĠRĠM ADI: UZUNÇĠFTLĠK NUH ÇĠMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU
KONTENJAN SAYISI: 5
ÇalıĢtırılacak Yer
ĠĢin Adı / Niteliği
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim Laboratuvarı
Bilgisayarların çalıĢır durumda tutulması (bakım ve
düzenleme) ve CNC tezgahlarının çalıĢır durumda olması
Torna, Freze ve Matkap Tezgahlarının bakımlarının
yapılması ve faal durumda tutulmalarının sağlanması
Kaynak Teknolojisi Laboratuarı
ÇeĢitli kaynak, makine ve ekipmanların bakımı
Malzeme muayene ve test ekipmanlarının bakımı ve
Malzeme Muayene Kontrol Laboratuvarı
düzenlenmesi
BĠRĠM ADI: YAHYAKAPTAN MESLEK YÜKSEKOKULU
KONTENJAN SAYISI: 7
ÇalıĢtırılacak Yer
ĠĢin Adı / Niteliği
TalaĢlı Ġmalat Laboratuvarı
ĠĢ ve UğraĢı Tedavi Odası
EriĢkin jimnazyum odası
Pediatrik jimnazyum odası
Elektroterapi odası
Özel eğitim
Müzikoterapi ve grup tedavi odası
ĠĢ ve uğraĢ tedavisi
EriĢkin hastaların fizik tedavilerinin yapılması
Çocuk hastaların fizik tedavilerinin yapılması
EriĢkin hastalara elektroterapi yapılması
Özel eğitim gerekli hastaların tedavilerinin yapılması
Müzik terapisi ve dans terapisinde bulunmak
DAĠRE BAġKANLIKLARI
BĠRĠM ADI: BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI
KONTENJAN SAYISI: 12
ÇalıĢtırılacak Yer
ĠĢin Adı / Niteliği
Yapısal kablolama mantığına uygun olarak veri aktaran
Ağ Teknolojileri Birimi
ağları planlayarak uygulamaya geçirmek, LAN, WLAN ve
WAN bağlantılarının sürekliliğinin sağlanması
Üniversite demirbaĢlarına kayıtlı PC ve çevre birimlerinin
Donanım Destek Birimi
bakım ve onarımını yapmak
Elektronik Belge Yönetim Sistemi Projesinin iĢlerliğini
EBYS Birimi
sağlamak
Üniversitemizin simgesi olan www.kocaeli.edu.tr internet
Web Teknolojileri Birimi
sitesinin yapımını ve güncelliğini sağlamak
BĠRĠM ADI: KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI
KONTENJAN SAYISI: 27
ÇalıĢtırılacak Yer
ĠĢin Adı / Niteliği
Etiketleme, raf yerleĢtirme, yüksek lisans ve doktora
salonunda düzenleme, bilgisayarların korunma ve kontrolü,
Anıtpark YerleĢke Kütüphanesi
ödünç alıp verme iĢlemleri, okuma salonunda düzen ve
sessizliğin sağlanması
Hukuk Fakültesi Kütüphanesi
Etiketleme, raf yerleĢtirme, yüksek lisans ve doktora
salonunda düzenleme, bilgisayarların korunma ve kontrolü,
ödünç alıp verme iĢlemleri, okuma salonunda düzen ve
sessizliğin sağlanması
Umuttepe Merkez Kütüphanesi
Etiketleme, raf yerleĢtirme, yüksek lisans ve doktora
salonunda düzenleme, bilgisayarların korunma ve kontrolü,
ödünç alıp verme iĢlemleri, okuma salonunda düzen ve
sessizliğin sağlanması
Uluslararast lliĢkiler Birimi
Erasmus Öğrenimi/ Staj Personel Hareketliliğinde Yardımcı
Olmak/
Web
Sayfasında
Duyuruların
Girilmesi/Dokümantasyon ve Dosyalama ĠĢlerinde Destek/
YurtdıĢına Çıkmak Ġsteyen ve Çıkacak Öğrencilerle Ön
GörüĢme/ Evrak ĠĢlerinin Takibinde Birime Yardımcı
Olmak
BĠRĠM ADI: SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAĠRE BAġKANLIĞI
KONTENJAN SAYISI: 40
ÇalıĢtırılacak Yer
ĠĢin Adı / Niteliği
Akıllı Kart Birimi
Akıllı kart yemek bursu formatlama iĢlemleri
Satınalma ġube Müdürlüğü
Web tasarımı takibi ve büro iĢleri
Gazanfer Bilge Spor Salonu
Üniversiteler arası ve Üniversite içi organizasyon lideri
Gazanfer Bilge Spor Salonu
Malzeme dağıtım yardımcısı
Gazanfer Bilge Spor Salonu Açık Spor Tesisleri
Fitness ve spor branĢları lideri
Gazanfer Bilge Spor Salonu
Web & sosyal medya yönetici yardımcısı
Kapalı Yüzme Havuzu
Resepsiyon hizmeti
Kapalı Yüzme Havuzu
Cankurtaranlık hizmeti
Kartepe Park Otel
Garson/ restaurant
Kartepe Park Otel
Meydancı/Hk
Kartepe Park Otel
Maid/Hk
BĠRĠM ADI: STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI
KONTENJAN SAYISI: 5
ÇalıĢtırılacak Yer
ĠĢin Adı / Niteliği
Muhasebe Kesin Hes.ġb. Müd
Evrak ĠĢler
Ön Mali Kont. ve Ġç Kont.ġb. Müd.
web sayfası güncelleme
BĠRĠM ADI: YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI
KONTENJAN SAYISI: 10
ÇalıĢtırılacak Yer
ĠĢin Adı / Niteliği
Bilgisayar yazılım ve donanım, faks, fotokopi ve evrak
Yapım ġube Müdürlüğü- Bakım Kontrol ġefliği
dosyalama iĢleri
Bilgisayar yazılım ve donanım, faks, fotokopi ve evrak
Yapım ġube Müdürlüğü- Yapım Kontrol ġefliği
dosyalama iĢleri
Bilgisayar yazılım ve donanım, faks, fotokopi ve evrak
Atölyeler ġube ġefliği
dosyalama iĢleri
DĠĞER BĠRĠMLER
BĠRĠM ADI: ALTERNATĠF YAKITLAR GELĠġTĠRME UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ
KONTENJAN SAYISI: 2
ÇalıĢtırılacak Yer
ĠĢin Adı / Niteliği
Yakıt Test Lab.
Pilot Tesis Üniteleri
Proje çalıĢmalarındaki yakıt analizlerinin yapılmasına
yardımcı olmak, çözelti hazırlanması
Proje çalıĢmalarındaki yakıt üretimi esnasında yakıt
üretimi yapılmasına yardımcı olmak, pilot tesislerin
bakımı ile ilgilinmek
BĠRĠM ADI: ENFORMATĠK BÖLÜMÜ BAġKANLIĞI
KONTENJAN SAYISI: 5
ÇalıĢtırılacak Yer
ĠĢin Adı / Niteliği
Elektronik Seçmeli Ders seçen ögrencilere ve ögretim
Enformatik Bölümü
elemanlarına sistem ile ilgili teknik destek sağlamak.
(YaklaĢık 5500 öğrenci Eders SeçmiĢtir.)
Eds sisteminde ders açan öğretim elemanlarına teknik destek
Enformatik Bölümü
sağlamak.
Enformatik Bölümü
Evrak Takip
BĠRĠM ADI: FARABĠ DEĞĠġĠM PROGRAMI KOORDĠNATÖRLÜĞÜ
KONTENJAN SAYISI: 1
ÇalıĢtırılacak Yer
ĠĢin Adı / Niteliği
Farabi Ofisi
Büro Elemanı
BĠRĠM ADI: LAZER TEKNOLOJĠLERĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ
KONTENJAN SAYISI: 2
ÇalıĢtırılacak Yer
ĠĢin Adı / Niteliği
Lazer Teknolojileri AraĢtırma ve Uygulama LATARUM bulunan lazer sistemlerinin bilgisayar
Merkezi (LATARUM)
ortamında kontrol ünitelerinin bağlantılarını yapmak
BĠRĠM ADI: ÖĞRENCĠ KULÜPLERĠ KOORDĠNASYON KURULU
KONTENJAN SAYISI: 1
ÇalıĢtırılacak Yer
ĠĢin Adı / Niteliği
Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurul Ofisi
Büro hizmeti (evrak düzenleme ve iletiĢim)
BĠRĠM ADI: SÜREKLĠ EĞĠTĠM ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ
KONTENJAN SAYISI: 3
KOUSEM
Personel Belgelendirme
KOUSEM
Web Hizmetler
KOUSEM
Muhasebe ve Satın Alma
BĠRĠM ADI: YER VE UZAY BĠLĠMLERĠ ARAġTIRMA MERKEZĠ
KONTENJAN SAYISI: 5
ÇalıĢtırılacak Yer
ĠĢin Adı / Niteliği
YUBAM
Veri Analizi
BĠRĠM ADI: UZAKTAN EĞĠTĠM ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ
KONTENJAN SAYISI: 10
ÇalıĢtırılacak Yer
ĠĢin Adı / Niteliği
Uzaktan Eğitim Merkezi
E-Öğrenme ders içeriklerini hazırlama/ düzenleme iĢleri
Uzaktan Eğitim Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Video çekim iĢleri
Video kurgu iĢleri
Ders içerikleri seslendirme iĢleri
Uzaktan eğitim portalı teknik destek/eğitim iĢleri
Sanal sınıf hizmeti teknik destek
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
14
File Size
395 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content