close

Enter

Log in using OpenID

Belge için tıklayın.

embedDownload
YoZGAT HALK SAGLIGI UUnUnr,UGU
KORUYUCU FLOR VUNNiT UYGULAMASI AYDINLATILMI$ ONAM FORMU
Bu form, Tiirkiye Halk Sa$lrft Kurumu tarafindan koruyucu ap.rz ve dig saglrgr galrgmalarr
kapsamrnda gergeklegtirilecek floriirli.i vernik uygulamasr hakkrnda ofirenci ve o[renci velilerine
yonelik olarak haztrlanmtg bilgilendirme formudur. Liltfen,formu dikkatlice okuyunuz ve sorulannu
ve anlumatlt{rruz hususlar vurso, bilgi almak iqin d$ hekimine/sa{lrk personeline donrym&
UYGULAMANIN GEREKq ELERi
l.
2.
Dig giiriikleri toplumumuzda yaygn olarak goriilen, sistemik hastalrklara da sebep olabilen ve
uygulanacak koruyucu onlemlerle olugmasr engellenebilecek hastalrklar arasrndadrr.
Diq gtirijkleri genellikle kiigiik yaqlarda baglarnaktadrr. Bu nedenle erken donemde tedbirlerin
rnmasl gerekmektedir.
Diq gi)ri.iklerinden korunmada dig firgalama, diizenli ve sa[lrklr beslenme, dig hekimi kontrolii
ve flortir kullanrmr gok onemlidir.
al
3.
4.
5.
Floriirtin, giiriik oluqumunu onleyici etkisi bilimsel olarak kanrtlanmrgtrr. Qocuklarda giiriik
riskinin yiiksek oldufu donemlerde ve okullarda uygulanacak en uygun koruyuculardan bir
tanesidir. Bu nedenlerden dolayr Amerika, Kanada, Avustralya vebazr Avrupa iilkeleri baqta
olmak [zere birgok ijlkede uzun yrllardan beri uygulanmaktadrr.
Bakanlr[rmrzca ytiriitiilen bu programda floriirli.i vernik kullanrlacaktrr. Flori.irlii vernikler, dig
ylizeyine siiriildii$iinde tiiki.iri.ik ile temas ederek krsa siirede sertlegirler. Bu nedenle 6 yag
altr ndaki gocuklarda dah
i
gi.iven le ku I lan
r
labilmektedir.
UYGULAMANIN BASAMAKLARI
l. Uygulama oncesinde ofrencilere dig firgalama e[itimi verilecek, sonrastnda her ri$renciye bir
diq firgasr ve dig macunu da[rtrlarak dofru ve etkin bir gekilde diqlerini firgalamalarr
o$retilecektir.
2.
Floriirlii vernik uygularnast bir diq hekimi tarafindan ya da diq hekiminin gozetiminde, konu
hakkr nda egiti hn i g sagl r k persone I i tarafindan gergeklegtiri lecektir.
a
J.
4.
5.
Tek kullarrrmlrk ambalajlarda bulunan floriirlii vernik, firgasr yardrmryla dig
yiizeyine
siirli lerek uygulanacaktl r.
Uygulamadan sonra 6[renci, I saat siireyle bir gey yiyip igmeyecektir. 1 saatten sonra da giin
boyunca sert ve srcak yiyecek ve igeceklerden kaglnrlacaktrr.
Floriirlii vernik uygulamastnrn yaprldr[r giin diqler firgalanmayacak, ertesi giin diizenli olarak
firgalanmaya devam ed i Iecektir.
6. Verni[in dil
yi.izeylerinde olugturdu$u sanmsr renklenme
giin iginde kendiliginden
kaybolacaktrr.
Yukanduki bilgileri eksiksiz olarak okudum ve anladtm
velisi oldu*um
o{lum/ktnm
uygulanmasma;
itkokuru
smtftnda e{itim gdren
..........'in disterine floriirlii vernik
O irrn veriyorum.
Oizn
vermiyorum-
ilsil e ndirmev i v npant n :
Afu ve Soyafu
2
Ah
Tarih
:
Tarih
B
imza
Velinin:
ve Soyadr
imza
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
678 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content