close

Вход

Log in using OpenID

ANKARA ELEKTRĠK HAVAGAZI VE OTOBÜS ĠġLETME

embedDownload
ANKARA ELEKTRĠK HAVAGAZI
VE OTOBÜS ĠġLETME
MÜESSESESĠ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ (EGO) 2013 YILI
SAYIġTAY DENETĠM RAPORU
Eylül 2014
İÇİNDEKİLER
KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ .................................. 1
DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU ........................................................ 3
SAYIġTAYIN SORUMLULUĞU ....................................................................................................................... 4
DENETĠMĠN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMĠ VE KAPSAMI ................................................................... 4
DENETĠM GÖRÜġÜNÜN DAYANAKLARI .................................................................................................... 5
DENETĠM GÖRÜġÜ ......................................................................................................................................... 13
DENETĠM GÖRÜġÜNÜ ETKĠLEMEYEN TESPĠT VE DEĞERLENDĠRMELER .................................. 14
EKLER................................................................................................................................................................. 16
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI
HAKKINDA BİLGİ
EGO Genel Müdürlüğü‟nün 2013 gider bütçesi 1.329.000.000,00 TL bütçe
gerçekleĢmesi ise 910.678.385,07 TL‟dir.
EGO Genel Müdürlüğü 2013 mali yılı bütçesinde 510.627.100,00 TL yatırım için
öngörülmüĢ ve 182.816.699,62 TL yatırım gideri gerçekleĢmiĢtir. Bu miktar ise gerçekleĢen
bütçenin yaklaĢık %20,07‟sini oluĢturmaktadır.
2013 yılı gelir ve gider bütçelerine iliĢkin gerçekleĢme tutar ve oranları aĢağıdaki
tablodaki gibidir.
2013 Yılı Gider Bütçesi ve GerçekleĢmesi
Bütçe
Eko.
Kod.
1
2
3
GerçekleĢme
Toplam
Giderin Türü
Tutarı
Ġçindeki
Toplam
Tutarı
Payı(%)
Personel Giderleri 90.170.600,00
Sos.Güv.Kur.
Ödemeleri
Mal
ve
Hizmet
Alımları
Ġçindeki
Payı(%)
GerçekleĢme
Oranı %
6,78
82.192.679,84
9,03
91,15
15.540.700,00
1,17
13.830.920,44
1,52
89,00
558.999.600,00
42,06
534.112.045,51
58,65
95,55
4
Faiz Giderleri
30.000.000,00
2,26
95.763.031,87
10,52
319,21
5
Cari Transferler
2.845.000,00
0,21
1.958.142,13
0,22
68,83
6
Sermaye Giderleri 510.627.100,00
38,42
182.816.699,62
20,07
35,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
Sermaye
Transferleri
8
Borç Verme
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
Yedek Ödenek
120.817.000,00
9,09
0,00
0,00
0,00
Toplam
1.329.000.000,00
100,00
910.673.519,41
100,00
68,52
__________________________________________________________________________________________
Ankara Elektrik Havagazı Ve Otobüs ĠĢletme Müessesesi Genel Müdürlüğü (Ego) 2013 Yılı SayıĢtay
Denetim Raporu
1
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
2013 Yılı Gelir Bütçesi ve GerçekleĢmesi
Bütçe
Eko.
Kod.
1
3
4
GerçekleĢme
Toplam
Gelirin Türü
Tutarı
Ġçindeki
Toplam
Tutarı
Ġçindeki
Payı(%)
Vergi Gelirleri
TeĢebbüs
ve
Mülkiyet Gelirleri
Alınan
BağıĢ
ve
Yardımlar
Payı(%)
GerçekleĢme
Oranı %
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521.975.500,00
46,23
478.845.662,09
47,64
91,74
601.593.900,00
53,29
9.255,95
0,0009
0,0000
5
Diğer Gelirler
5.650.600,00
0,50
8.155.869,44
0,81
144,34
6
Sermaye Gelirleri
0,00
0,00
522.084.360,19
51,95
0,00
9
Red ve Ġadeler (-)
-220.000,00
-0,02
-4.065.111,11
-0,40
1.847,78
Toplam
1.129.000.000,00
100,00
1.005.030.036,56
100,00
89,02
EGO Genel Müdürlüğü‟nün 2013 yılı gelir bütçesi gerçekleĢmesi 1.005.030.036,56
TL olmasına rağmen ana faaliyet alanı olan teĢebbüs ve mülkiyet gelirlerinin 478.845.662,09
TL‟de kaldığı görülmektedir. Sermaye gelirlerinin önemli bir kısmı EGO Genel Müdürlüğü
ve Ankara BüyükĢehir Belediyesi ana hizmet binasının Ankara BüyükĢehir Belediyesine
satılmasından kaynaklanmaktadır.
EGO Genel Müdürlüğü bünyesindeki iĢletmelerin 2013 yılı kâr/zarar durumuna ait
tablo aĢağıda verilmiĢtir.
OTOBÜS
ANKARAY
METRO
DĠĞER
ĠġLETMESĠ
ĠġLETMESĠ
ĠġLETMESĠ
BĠRĠMLER
GELĠRLER
210.298.063,08
47.865.744,68
74.593.239,39
418.799.832,25
751.556.879,40
GĠDERLER
362.120.782,75
152.518.517,47
48.574.003,59
363.632.448,27
926.845.752,08
KÂR/ZARAR
-151.822.719,67
-104.652.772,79
26.019.235,80
55.167.383,98
-175.288.872,68
TOPLAM
Yukarıdaki tablodan; EGO Genel Müdürlüğü‟nün Otobüs ve Ankaray ĠĢletmelerinden
zarar ettiği, Metro ĠĢletmesinden ise kâr ettiği görülmektedir.
__________________________________________________________________________________________
Ankara Elektrik Havagazı Ve Otobüs ĠĢletme Müessesesi Genel Müdürlüğü (Ego) 2013 Yılı SayıĢtay
Denetim Raporu
2
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
Kamu Ġdaresi Hesaplarının SayıĢtaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe
Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar” ın 5 inci maddesi gereğince hesap
dönemi sonunda SayıĢtaya gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden aĢağıda yer
alanlar denetime sunulmuĢ olup denetim bunlar ile usul ve esasların 8 inci maddesinde yer
alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıĢtır.
BirleĢtirilmiĢ veriler defteri.
Geçici ve kesin mizan.
Bilanço.
Kasa sayım tutanağı,
Banka mevcudu tespit tutanağı,
Alınan çekler sayım tutanağı,
Menkul kıymet ve varlıklar sayım tutanağı,
Teminat mektupları sayım tutanağı,
Değerli kağıtlar sayım tutanağı,
TaĢınır kesin hesap cetveli ile taĢınır hesabı icmal cetveli veya envanter defteri.
Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu,
Bütçe gelirleri ekonomik sınıflandırılması tablosu,
Faaliyet sonuçları tablosu veya gelir tablosu.
Denetim görüĢü, kamu idaresinin temel mali tabloları olan bilanço ve faaliyet
sonuçları tablosuna verilmiĢtir.
DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU
Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine
uygun olarak hazırlanmıĢ olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek
Ģekilde zamanında SayıĢtaya sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların
kamu idaresinin faaliyet ve iĢlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir
olarak yansıtmasından ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor ve
tabloların önemli hata veya yanlıĢ beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve
malları ile bunlara iliĢkin hesap ve iĢlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere
uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak
__________________________________________________________________________________________
Ankara Elektrik Havagazı Ve Otobüs ĠĢletme Müessesesi Genel Müdürlüğü (Ego) 2013 Yılı SayıĢtay
Denetim Raporu
3
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
oluĢturulmasından, etkin olarak iĢletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını
oluĢturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından
sorumludur.
SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU
SayıĢtay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu idarelerinin
gelir, gider ve malları ile bunlara iliĢkin hesap ve iĢlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek, mali rapor ve tablolarının güvenilirliğine ve
doğruluğuna iliĢkin görüĢ bildirmek, mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmekle
sorumludur.
DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI
Denetimlerin dayanağı; 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu, genel kabul görmüĢ uluslararası
denetim standartları, SayıĢtay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleridir.
Denetimler, kamu idaresinin hesap ve iĢlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm
faaliyet ve iĢlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına iliĢkin makul güvence
elde etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek amacıyla
yürütülmüĢtür.
Kamu idaresinin mali tabloları ile bunları oluĢturan hesap ve iĢlemlerinin doğruluğu,
güvenilirliği ve uygunluğuna iliĢkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler;
uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle
gerçekleĢtirilmiĢtir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürünün
belirlenmesine esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol
sistemleri de değerlendirilmiĢtir.
Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve
mallarına iliĢkin tüm mali faaliyet, karar ve iĢlemleri ve bunlara iliĢkin kayıt, defter, bilgi,
belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri
oluĢturmaktadır.
Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüĢü oluĢturmak üzere yeterli ve
uygun denetim kanıtı elde edilmiĢtir.
__________________________________________________________________________________________
Ankara Elektrik Havagazı Ve Otobüs ĠĢletme Müessesesi Genel Müdürlüğü (Ego) 2013 Yılı SayıĢtay
Denetim Raporu
4
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAKLARI
BULGU 1:
EGO Genel Müdürlüğü’ne Ait Otobüslerin DıĢ ve Ġç Yüzeylerinin Reklam Alanı
Olarak Ankara BüyükĢehir Belediyesi tarafından Kiraya Verilmesine rağmen Ġhale
Sonucu Elde Edilen Gelirin EGO Genel Müdürlüğü Bütçesi ile ĠliĢkilendirilmemesi
EGO Genel Müdürlüğü‟ne ait 1800 adet otobüsün dıĢ ve iç yüzeylerinin (tavan-taban
hariç) reklam alanı olarak kullanılması ve 10 (On) yıl süreyle 2886 Sayılı Devlet Ġhale
Kanunu hükümlerine göre kiraya verilmesi ihalesinin BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı
tarafından yapıldığı ancak ihale sonucu elde edilen gelirin EGO Genel Müdürlüğü bütçesi ile
iliĢkilendirilmediği görülmüĢtür.
Konu ile ilgili olarak Ankara BüyükĢehir Belediye Meclisi tarafından alınmıĢ
12.08.2011 tarih ve 2504 nolu kararda;
“…
EGO Genel Müdürlüğü tarafından Ankara‟daki hatlarda iĢletilen 1800 adet otobüsün
dıĢ ve iç yüzeylerinin reklam alanı olarak kullanılmak ve iĢletilmek üzere 10 (on) yıl süreyle
kiraya verilmesine iliĢkin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu raporu oylanarak oyçokluğu ile
kabul edildi.” denilmektedir.
Yukarıdaki karar doğrultusunda söz konusu ihalenin Ankara BüyükĢehir Belediye
Encümeni tarafından 08.12.2011 tarih ve 1655 sayılı karar ile yapıldığı, ihalenin yıllık
1.800.000,00 TL bedel ile Belediye ġirketine verildiği ve kiracı ile 10.01.2012 tarihinde
sözleĢme imzalandığı anlaĢılmaktadır. Bu hükümler çerçevesinde kiracı tarafından 2013 yılı
içerisinde yatırılmıĢ olması gereken
(12 Ay x 160.000,00 TL/Ay =) 1.920.000,00 TL+
KDV‟nin(sözleĢme gereği 2012 yılı kira bedelinin 2013 üfe oranında arttırılmıĢ hali) EGO
Genel Müdürlüğü hesapları ile iliĢkilendirilmiĢ olması gerekirken, EGO Genel Müdürlüğü
hesaplarında böyle bir kayda rastlanmamıĢtır.
Ġhale konusu otobüsler EGO Genel Müdürlüğü‟ne ait olduğundan, elde edilen gelirin
de yine EGO Genel Müdürlüğü bütçesine dahil edilmesinin uygun olacağı düĢünülmektedir.
Kamu idaresi cevabında: “5216 Sayılı Kanunun Belediyeler arası hizmet iliĢkileri ve
koordinasyon baĢlıklı 27. Maddenin 6. Ve 7. paragrafında;
“BüyükĢehir belediyesi ile bağlı kuruluĢları, belediye baĢkanının onayı ile birbirlerinin
nakit ihtiyacını karĢılayabilir. Bu Ģekildeki ödünç vermelerde faiz uygulanmaz.
__________________________________________________________________________________________
Ankara Elektrik Havagazı Ve Otobüs ĠĢletme Müessesesi Genel Müdürlüğü (Ego) 2013 Yılı SayıĢtay
Denetim Raporu
5
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
Yapılacak herhangi bir yatırımın büyükĢehir belediyesi ile bağlı kuruluĢlarından bir
veya birkaçını aynı anda ilgilendirdiği ve tek elden yapılmasının maliyetleri düĢüreceğinin
anlaĢıldığı durumlarda, büyükĢehir belediye meclisi, yatırımı kuruluĢlardan birinin yapmasına
karar verebilir. Bu takdirde yatırımın ilgili diğer kurumu ilgilendiren kısmına ait harcama
tutarı o kurumun hesabında borç, yatırımcı kuruluĢ hesabında alacak olarak gösterilir.”
denilmiĢtir.
Bu nedenle, bulgu konusu reklam iĢleri modern bir kent olan Ankara‟nın Dünyanın
çeĢitli ülkelerindeki çağdaĢ teknolojiler kullanılarak reklam panolarıyla donatılması, ancak bu
yapılırken bu reklamların kente estetik katması, bir nevi kent mobilyası olarak algılanması ve
son yıllarda bu yönde geliĢen yeni teknolojiler kullanılması ve bu reklam çeĢitlerinin mümkün
olduğu ölçüde Ankara‟da da gerçekleĢtirilmesinin gerekliliği nedeniyle; bu iĢ ve iĢlemlerin
yapılması amacıyla yapılacak ihalelerle ilgili (EGO ve ASKĠ) ait yerlerin (ĠĢin tek elden
yönetilmesinin faydaları nedeniyle) BüyükĢehir Belediye Encümenine verilmesine iliĢkin
Ankara BüyükĢehir Belediye Meclisi‟nin 09.10.2006 tarih ve 2376 sayılı kararı (EK-1)
çerçevesinde gerçekleĢtirilmiĢtir.
Yukarıdaki açıklamalardan da anlaĢılacağı üzere; 5216 sayılı yasanın BüyükĢehir
belediyesine vermiĢ olduğu yetki çerçevesinde iĢlerin tek elde toplanması ile daha fazla
verimliliğin sağlanması amaçlandığından 1800 adet otobüse reklam alma iĢi BüyükĢehir
Belediye Meclisi kararı gereği Ankara BüyükĢehir Belediyesine devredilmiĢ olup, bu nedenle
adı geçen iĢten sağlanan gelirin BüyükĢehir Belediyesine yada EGO‟ya aktarılmasında
herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Kaldı ki; KuruluĢumuza BüyükĢehir Belediyesinden
ödenek aktarılmakta olup, bütçe kaynağı açısından herhangi bir fark yoktur.
Dolayısıyla reklam gelirleri BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığınca alındığından Belediye
Meclis kararının da bu yönde alınması nedeniyle kamu zararından bahsetmek mümkün
değildir.
Açıklanan nedenlerle Bulgunun kaldırılmasını arz ederiz.” DenilmiĢtir.
Sonuç olarak: Kamu Ġdaresi cevabında, 5216 Sayılı BüyükĢehir Belediyesi
Kanunu‟nun 27 inci maddesinde belirtilen yapılacak herhangi bir yatırımın büyükĢehir
belediyesi ile bağlı kuruluĢlarından bir veya birkaçını aynı anda ilgilendirdiği ve tek elden
yapılmasının maliyetleri düĢüreceğinin anlaĢıldığı durumlarda, büyükĢehir belediye meclisi,
yatırımı kuruluĢlardan birinin yapmasına karar verebilir hükmüne dayanılarak iĢlem yapıldığı,
Belediye bünyesindeki tüm reklam iĢlerinin Belediye Meclis Kararı ile BüyükĢehir Belediyesi
__________________________________________________________________________________________
Ankara Elektrik Havagazı Ve Otobüs ĠĢletme Müessesesi Genel Müdürlüğü (Ego) 2013 Yılı SayıĢtay
Denetim Raporu
6
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
bünyesinde toplandığı, iĢten sağlanan gelirin BüyükĢehir Belediyesine ya da EGO‟ya
aktarılmasında herhangi bir sakınca bulunmadığı, BüyükĢehir Belediyesi tarafından EGO
Genel Müdürlüğü‟ne her sene kaynak aktarıldığı ve bütçe kaynağı açısından herhangi bir fark
bulunmadığı ifade edilmiĢtir.
Bulgumuzda yer alan EGO Genel Müdürlüğü‟ne ait 1800 adet otobüsün dıĢ ve iç
yüzeylerinin reklam alanı olarak kullanılması ve 10 (On) yıl süreyle 2886 Sayılı Devlet Ġhale
Kanunu hükümlerine göre kiraya verilmesi ihalesinin, verimliliğin sağlanması ve maliyetlerin
düĢürülmesi adına 5216 sayılı Kanunun 27 inci maddesi hükmüne dayanılarak EGO Genel
Müdürlüğü yerine BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı tarafından yapılmıĢ olmasında mevzuata
aykırı bir husus görülmemektedir.
Ancak Ankara BüyükĢehir Belediyesi ve EGO Genel Müdürlüğünün ayrı tüzel
kiĢilikleri olup ayrı bütçeleri vardır. Bu nedenledir ki EGO Genel Müdürlüğüne her yıl
BüyükĢehir Belediyesi tarafından kaynak aktarıldığında, aktarılan kaynak BüyükĢehir
Belediyesi muhasebe kayıtlarında alacak EGO Genel Müdürlüğü muhasebe kayıtlarında borç
olarak kaydedilmektedir. BüyükĢehir Belediyesi ile bağlı kuruluĢları arasındaki gelir ve
giderlere iliĢkin gerekli mahsuplaĢma yapılması bütçelerinin ayrı olmasından ve ayrı bilanço
ve faaliyet sonuçları tablosuna sahip olmalarından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle
bulgumuzda yer alan kiralama iĢlemi verimliliğin arttırılması ve maliyetlerin düĢürülmesi
adına BüyükĢehir Belediyesi tarafından yapılması mümkün olmakla birlikte, kiralama
neticesinde oluĢan gelirin EGO Genel Müdürlüğü bütçesi ile iliĢkilendirilmesi gerekmektedir.
Bu itibarla “800 Bütçe Gelirleri Hesabına” ve “600 Gelirler Hesabına” otobüs reklam
kira gelirlerinin kaydının yapılmaması, EGO Genel Müdürlüğü 2013 yılı mali tablolarında
1.920.000,00 TL hataya neden olmuĢtur.
BULGU 2:
Hukuken Olmayan Bir Hissenin Kaydı Neticesinde 241 Mal ve Hizmet Üreten
KuruluĢlara Yatırılan Sermayeler Hesabına, 303 Kamu Ġdarelerine Mali Borçlar
Hesabına ve 800 Bütçe Gelirleri Hesabına Yersiz Kayıt Yapılması
Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği‟nin “241 Mal ve Hizmet Üreten
KuruluĢlara Yatırılan Sermayeler Hesabı” baĢlıklı 159 uncu maddesinde; bu hesabın, mal ve
hizmet üreten kuruluĢlara nakden veya ayni olarak verilen sermaye tutarları ve bu sermaye
tutarlarının iĢletilmesinden doğan kar ve zararların, bütçeye iade olunan sermayelerin
izlenmesi için kullanılacağı belirtilmektedir.
__________________________________________________________________________________________
Ankara Elektrik Havagazı Ve Otobüs ĠĢletme Müessesesi Genel Müdürlüğü (Ego) 2013 Yılı SayıĢtay
Denetim Raporu
7
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
EGO
Genel
Müdürlüğü
muhasebe
kayıtları
incelendiğinde,
“EGO
Genel
Müdürlüğü‟nün BaĢkent Doğalgaz Dağıtım A.ġ.‟deki %0,97‟lik hissesinin özelleĢtirme
tarihindeki değerle sermaye hesabına alınması” adı altında 10.07.2013 tarih ve 8660 sayılı
muhasebe iĢlem fiĢi ile 241 Mal ve Hizmet Üreten KuruluĢlara Yatırılan Sermayeler Hesabına
21.389.735,78 TL tutarında kayıt yapıldığı görülmüĢtür. EGO Genel Müdürlüğü‟ne ait söz
konusu hissenin daha sonra 22.10.2013 tarih ve 13175 sayılı Muhasebe ĠĢlem FiĢi ile EGO
Genel Müdürlüğü‟nün borcuna mahsuben Ankara BüyükĢehir Belediyesi‟ne devredildiği
görülmüĢtür. Devire iliĢkin kayıtta 800 Bütçe Gelirleri Hesabının da mevzuata aykırı bir
Ģekilde kullanıldığı görülmüĢtür.
Hesaba iliĢkin muhasebe kayıtları aĢağıdaki gibidir;
10.07.2013 tarihli kayıt
Hesap No
Borç
241
21.389.735,78
500
Alacak
21.389.735,78
22.10.2013 tarihli kayıt
Hesap No
Borç
303
21.389.735,78
241
800
805
Alacak
21.389.735,78
21.389.735,78
21.389.735,78
Ancak yapılan incelemede, 31.05.2013 tarihinde BaĢkent Doğalgaz Dağıtım A.ġ.‟nin
%100 oranındaki hissesinin, blok satıĢ yöntemi ile ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı tarafından
1.062.000.000,00 ABD Doları karĢılığı özelleĢtirildiği, özelleĢtirme bedelinin de Ankara
BüyükĢehir Belediyesi ve EGO Genel Müdürlüğü‟nün borçlarına mahsuben Hazine
MüsteĢarlığı, BOTAġ ve BaĢkent Doğalgaz Dağıtım A.ġ.‟ye ödendiği ve geriye kalan
76.865.287,80 ABD Doları‟nın Ankara BüyükĢehir Belediyesi‟ne aktarıldığı görülmüĢtür.
Özetle, EGO Genel Müdürlüğü tarafından 241 Mal ve Hizmet Üreten KuruluĢlara
Yatırılan Sermayeler Hesabına 21.389.735,78 TL tutarında hisse kaydı yapıldığı tarihte,
BaĢkent Doğalgaz Dağıtım A.ġ.‟nin %100 oranındaki hissesi satılmıĢ olduğundan, karĢılığı
olmayan bir hisse kaydı ve karĢılığı olmayan bir hisse devri söz konusu olmuĢtur.
__________________________________________________________________________________________
Ankara Elektrik Havagazı Ve Otobüs ĠĢletme Müessesesi Genel Müdürlüğü (Ego) 2013 Yılı SayıĢtay
Denetim Raporu
8
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
Bu itibarla, ayrıntıları yukarıda belirtildiği üzere 10.07.2013 tarihinde EGO Genel
Müdürlüğü‟nün BaĢkent Doğalgaz Dağıtım A.ġ.‟de herhangi bir oranda hissesi olmadığı
halde hisse kaydı yapılıp söz konusu hissenin Ankara BüyükĢehir Belediyesi‟ne olan borçlara
mahsuben 22.10.2013 tarihinde Ankara BüyükĢehir Belediyesi‟ne devredilmesi sonucu,
a) 241 Mal ve Hizmet Üreten KuruluĢlara Yatırılan Sermayeler Hesabına
21.389.735,78 TL yersiz kayıt yapılmıĢtır.
b) 303 Kamu Ġdarelerine Mali Borçlar Hesabı, karĢılığı olmadan 21.389.735,78 TL
yersiz borçlandırılmıĢtır.
c) 800 Bütçe Gelirleri Hesabında mevzuata aykırı olarak 21.389.735,78 TL yersiz artıĢ
oluĢmasına sebebiyet verilmiĢtir. Çünkü devredilen hisse gerçekte var olmuĢ olsa dahi devir
iĢlemine iliĢkin muhasebe kaydında 800 Bütçe Gelirleri Hesabı çalıĢtırılamayacaktır.
Kamu idaresi cevabında: “Ankara‟da Doğalgaz dağıtım hizmetleri kuruluĢumuzca
yürütülmekte iken 5669 sayılı Kanun gereği kurulan BaĢkent Doğalgaz Dağıtım Anonim
ġirketi kurularak bu Ģirket tarafından yürütülmeye baĢlanılmıĢtır. BaĢkent Doğalgaz dağıtım
A.ġ.‟nin kuruluĢu aĢamasında Genel Müdürlüğümüzün de söz konusu Ģirkette hissesi vardır.
Gerek Ģirketin mali tablolarında gerekse Ģirketle ilgili tüm kayıtlarda hissemizin varlığı
gözükmektedir. Sehven kuruluĢumuzun 2007 yılı bilançosunda yer almamıĢtır. Ancak
02.05.2001 tarih ve 24390 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası
Kanunu (Elektrik Piyasası Kanununda DeğiĢiklik Yapılması Ve Doğal Gaz Piyasası
Hakkında Kanun)‟un 12.07.2012 gün ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6353 sayılı
Kanunun 23 ncü maddesi ile değiĢik Geçici 3‟ncü maddesinin e bendinin 2 nci fıkrası ve
devamında:
“…(Ek paragraf: 4/7/2012-6353/23 md.) Bu paragrafın yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren bir ay içerisinde BaĢkent Doğalgaz Dağıtım Anonim ġirketinin sermayesinde bulunan
yüzde yirmi oranındaki hisse de ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulu tarafından özelleĢtirme kapsam
ve programına alınarak daha önceden özelleĢtirme kapsam ve programına alınmıĢ yüzde
seksen oranındaki hisse ile birlikte blok satıĢ yöntemi uygulanmak suretiyle ÖzelleĢtirme
Ġdaresi BaĢkanlığı tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde özelleĢtirilir.”
Denildiğinden BaĢkent Doğalgaz A.ġ.‟nin %100 ü özelleĢtirme idaresi tarafından
özelleĢtirilmiĢtir.
Aynı Maddenin devamında: “(DeğiĢik paragraf: 4/7/2012-6353/23 md.) BaĢkent
Doğalgaz Dağıtım Anonim ġirketine ait yüzde yüz oranındaki hissenin özelleĢtirilmesine dair
__________________________________________________________________________________________
Ankara Elektrik Havagazı Ve Otobüs ĠĢletme Müessesesi Genel Müdürlüğü (Ego) 2013 Yılı SayıĢtay
Denetim Raporu
9
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
hisse satıĢ sözleĢmesi ile elde edilecek gelirden ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığınca yapılan
özelleĢtirme giderleri düĢüldükten sonra kalan tutardan; öncelikle EGO Genel Müdürlüğünün
25/5/2007 tarihine kadar olan doğal gaz alım anapara borçları BOTAġ Genel Müdürlüğüne
ödenir. BOTAġ Genel Müdürlüğünün alacağını oluĢturan tüm bu borçlara ait faizler ile
fer‟ileri ve cezaları silinir. BOTAġ Genel Müdürlüğüne ödemenin yapılmasını müteakip kalan
tutardan; Hazine Garantisi altında ve dıĢ borcun ikrazı sureti ile EGO Genel Müdürlüğüne
doğal gaz uygulama projeleri kapsamında sağlanan dıĢ kredilerden, anlaĢmalar çerçevesinde
Hazine MüsteĢarlığı tarafından kreditörlere ödenen tutarlar, kreditörlere yapılan ödeme döviz
cinsleri üzerinden ödemenin yapılacağı tarihte geçerli olan Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası döviz satıĢ kuru esas alınarak Hazineye ödenir. Ödemenin yapılmasını takiben
Hazinenin bu kredilere iliĢkin faiz ve gecikme cezaları ile fer‟ileri ve cezalardan kaynaklanan
alacakları, bütçenin gelir ve gider hesapları ile iliĢkilendirilmeksizin terkin edilir. Hazineye
ödemenin yapılmasını müteakip kalan tutardan; EGO Genel Müdürlüğü ile Ankara
BüyükĢehir Belediyesinin hisse satıĢ sözleĢmesi imza tarihi itibarıyla BaĢkent Doğalgaz
Dağıtım Anonim ġirketi bilançosunda kayıtlı borçları ve ödeme tarihleri itibarıyla
hesaplanacak faiz ve fer‟ileri ile birlikte BaĢkent Doğalgaz Dağıtım Anonim ġirketine ödenir.
Hisse satıĢ sözleĢmesi bedelinin ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığına vadeli olarak ödenmesi
durumunda, bu fıkra uyarınca yapılacak ödemeler gelirler tahsil edildikçe yukarıda belirtilen
sıraya uyularak gerçekleĢtirilir.
Kalan özelleĢtirme geliri Ankara BüyükĢehir Belediyesi bütçesine irat kaydedilir ve
BüyükĢehir Belediyesi veya bağlı kuruluĢlarının diğer borçları gerekçe gösterilerek herhangi
bir kamu kuruluĢunca haciz veya kesinti iĢlemi yapılamaz. Belediyenin bu geliri öncelikle
4046 sayılı Kanunun 21 inci ve 26 ncı maddelerinde belirtilen, özelleĢtirme uygulaması
sonucu doğabilecek iĢ kaybı nedeniyle yapılacak tazminat ödemeleri ile devam eden Ankara
Metrosu ve Ankara BüyükĢehir trafik, ulaĢım, su, kanalizasyon ve bunlarla ilgili alt yapı
yatırımları için kullanılır.”
Denildiğinden söz konusu özelleĢtirme gelirinden kalan miktarın kuruluĢumuza
aktarılması kanunun “…devam eden Ankara Metrosu ve Ankara BüyükĢehir trafik, ulaĢım,
su, kanalizasyon ve bunlarla ilgili alt yapı yatırımları için kullanılır.” Ġfadesi ile emredici bir
hüküm olduğundan Ankara BüyükĢehir Belediyesi tarafından kuruluĢumuza aktarılmıĢtır.
Ayrıca, KuruluĢumuz Ġdare Encümeninin 15.03.2011 tarih ve 2011/30 sayılı kararı ile
bu hisselerin satıĢı konusunda Ankara BüyükĢehir Belediyesine Ankara BüyükĢehir Belediye
meclisinin 08.03.2011 tarih ve 596 sayılı kararı uyarınca “… Belediyece, özelleĢtirme
__________________________________________________________________________________________
Ankara Elektrik Havagazı Ve Otobüs ĠĢletme Müessesesi Genel Müdürlüğü (Ego) 2013 Yılı SayıĢtay
Denetim Raporu
10
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
neticesinde elde edilecek gelirlerden, özelleĢtirme (ġirketin özelleĢtirmeye hazırlık
çalıĢmalarının ve yapılacak düzenlemelerin gerektirdiği harcamalar ile sair) giderlerinin
düĢülmesini müteakip; EGO Genel Müdürlüğünün;
Belko Ankara Kömür ve Asfalt ĠĢletmeleri Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi‟nin,
Belso Ankara Soğuk hava depo ĠĢletmeciliği Gıda Sanayi Ticaret A.ġ‟nin ve PortaĢ Ankara
BüyükĢehir Belediyesi proje organizasyon iĢlemleri ĠnĢaat Taahhüt MüĢavirlik Ticaret A.ġ‟
nin paylarına düĢen ÖzelleĢtirme gelirlerinin bu kuruluĢların hesaplarına aktarılmasına,”
denilmesi çerçevesinde hisselerin özelleĢtirilmesine izin verilmiĢtir. (Ek:1,2,3)
Aktarılan tutar hem kanun gereği hem de her ne kadar 2007 yılında muhasebe
kayıtlarında sehven yapılmamıĢ olsa da var olan ve kuruluĢumuza ait olan bir değerin
karĢılığıdır. Mülkiyet hakkı Anayasal bir haktır. KuruluĢumuzun bedelini ödeyerek sahip
olduğu hisse senedinin ve buna iliĢkin mülkiyet hakkının yok edilmesi hukuken mümkün
değildir.
Açıklanan nedenlerle bulgunun kaldırılmasını arz ederiz.” denilmiĢtir.
Sonuç olarak: Kamu Ġdaresi cevabında; BaĢkent Doğalgaz Dağıtım A.ġ.‟nin 5669
sayılı Kanun ile 2007 yılında kurulduğu, EGO Genel müdürlüğü hissesinin 2007 yılında
sehven mali tablolara kaydedilmediği, 6353 sayılı Kanun ile BaĢkent Doğalgaz Dağıtım
A.ġ.‟nin tüm hisselerinin blok satıĢ yöntemi ile özelleĢtirme iĢleminin ÖzelleĢtirilme Ġdaresi
BaĢkanlığı tarafından yapılmasının öngörüldüğü, özelleĢtirme gelirinin 2007 yılındaki hisse
oranları gözetilmeksizin EGO Genel Müdürlüğü‟nün BOTAġ‟a ve Hazine MüsteĢarlığı‟na
olan borçlarına mahsuben verileceği ve kalan tutarın da devam eden Ankara Metrosu ve
Ankara BüyükĢehir trafik, ulaĢım, su, kanalizasyon ve bunlarla ilgili alt yapı yatırımları için
Ankara BüyükĢehir Belediyesine irat kaydedileceği ve 31.05.2013 tarihinde sonuçlanan satıĢ
ile borçlara mahsup edilen tutar dıĢında kalan tutarın BüyükĢehir Belediyesi‟ne irat
kaydedildiği ancak EGO Genel Müdürlüğü‟ne BüyükĢehir Belediyesi tarafından aktarma
yapılmadığı, KuruluĢlarının bedelini ödeyerek sahip olduğu hisse senedinin ve buna iliĢkin
mülkiyet hakkının yok edilmesi hukuken mümkün olmadığı belirtilmiĢtir.
Ayrıca, EGO Genel Müdürlüğü Ġdare Encümeninin 15.03.2011 tarih ve 2011/30 sayılı
kararı ile bu hisselerin satıĢı konusunda Ankara BüyükĢehir Belediyesine,
Ankara
BüyükĢehir Belediye meclisinin 08.03.2011 tarih ve 596 sayılı kararı uyarınca “... Belediyece,
özelleĢtirme neticesinde elde edilecek gelirlerden, EGO Genel Müdürlüğünün payına düĢen
ÖzelleĢtirme gelirlerinin bu kuruluĢun hesabına aktarılmasına, …” denilmesi çerçevesinde
__________________________________________________________________________________________
Ankara Elektrik Havagazı Ve Otobüs ĠĢletme Müessesesi Genel Müdürlüğü (Ego) 2013 Yılı SayıĢtay
Denetim Raporu
11
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
hisselerin özelleĢtirilmesine izin verildiği ifade edilmiĢtir. Kısaca hisse kaydında hukuka
aykırılılık bulunmadığı ifade edilmiĢtir.
Konunun daha net anlaĢılabilmesi için BaĢkent Doğalgaz Dağıtım A.ġ.‟nin kuruluĢ ve
satıĢ süreci kronolojik olarak aĢağıda belirtilmiĢtir;
1- 25.05.2007 tarih ve 5669 sayılı Kanun ile doğal dağıtım imtiyazı ve doğalgaza
iliĢkin hak ve alacaklar EGO Genel Müdürlüğü bünyesinden ayrılarak yeni kurulan BaĢkent
Doğalgaz Dağıtım A.ġ.‟ye aktarılmıĢtır. BaĢkent Doğalgaz Dağıtım A.ġ.‟ye iliĢkin bu ilk
Kanun‟da ġirketin asgari yüzde 80 hissesinin bu bendin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en
geç iki yıl içinde 4046 sayılı Kanun hükümleri uyarınca Ankara BüyükĢehir Belediyesi
tarafından özelleĢtirileceği, bu tarihe kadar özelleĢtirmenin gerçekleĢtirilmemesi durumunda,
dağıtım Ģirketinin hisselerinin yüzde 80‟inin ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı tarafından
özelleĢtirileceği, elde edilen gelirlerden EGO Genel Müdürlüğünün BOTAġ Genel
Müdürlüğü‟ne ve Hazine MüsteĢarlığı‟na olan borçlarına mahsuben ödeneceği, kalan
özelleĢtirme gelirinin de Ankara BüyükĢehir Belediyesi bütçesine irat kaydedileceği ve
Belediyenin irat kaydettiği bu geliri de devam eden Ankara Metrosu ve Ankara BüyükĢehir
trafik, ulaĢım, su, kanalizasyon ve bunlarla ilgili alt yapı yatırımları için kullanılacağı hüküm
altına alınmıĢtır.
2- 2007 den sonraki iki yıllık sürede, Ankara BüyükĢehir Belediyesi tarafından
özelleĢtirme iĢlemi gerçekleĢmediğinden BaĢkent Doğalgaz Dağıtım A.ġ.‟ye ait hisselerin
%80‟i ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı‟na Kanun gereği geçmiĢtir. Bu Ģekilde ÖzelleĢtirme
Ġdaresi BaĢkanlığı %80‟lik hisse için, Ankara BüyükĢehir Belediyesi de geri kalan %20‟lik
hisse için(Bu hissenin %0,97‟lik kısmı EGO Genel Müdürlüğü‟ne aittir.) özelleĢtirme
çalıĢmalarına baĢlamıĢtır. Kamu idaresi cevabında yer alan özelleĢtirmeye iliĢkin BüyükĢehir
Belediye Meclis Kararı da, söz konusu %20‟lik hissenin özelleĢtirilmesine iliĢkin olup 2012
yılında çıkan 6353 sayılı Kanun ile hükmü kalmamıĢtır.
3- ÖzelleĢtirme Ġdaresi‟nde bulunan %80‟lik hisse ile Ankara BüyükĢehir
Belediyesi‟nde bulunan %20‟lik hisse ayrı ayrı özelleĢtirilemeyince 04.07.2012 tarih ve 6353
sayılı Kanun ile özelleĢtirme farklı bir boyut kazanmıĢtır. ġöyle ki: Bu Kanun ile BaĢkent
Doğalgaz Dağıtım Anonim ġirketinin sermayesinde bulunan yüzde yirmi oranındaki hisse de
ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulu tarafından özelleĢtirme kapsam ve programına alınarak daha
önceden özelleĢtirme kapsam ve programına alınmıĢ yüzde seksen oranındaki hisse ile birlikte
blok satıĢ yöntemi uygulanmak suretiyle ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı tarafından 4046
sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde özelleĢtirileceği hüküm altına alınmıĢtır. Yine bu
__________________________________________________________________________________________
Ankara Elektrik Havagazı Ve Otobüs ĠĢletme Müessesesi Genel Müdürlüğü (Ego) 2013 Yılı SayıĢtay
Denetim Raporu
12
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
Kanun‟da da elde edilen gelirlerden EGO Genel Müdürlüğünün BOTAġ Genel Müdürlüğü‟ne
ve Hazine MüsteĢarlığı‟na olan borçlarına mahsuben ödeneceği, kalan özelleĢtirme gelirinin
de Ankara BüyükĢehir Belediyesi bütçesine irat kaydedileceği ve Belediyenin irat kaydettiği
bu geliri de devam eden Ankara Metrosu ve Ankara BüyükĢehir trafik, ulaĢım, su,
kanalizasyon ve bunlarla ilgili alt yapı yatırımları için kullanılacağı hüküm altına alınmıĢtır.
Yukarıdaki açıklamalarda görüleceği üzere 04.07.2012 tarih ve 6353 sayılı Kanun ile
Kurumların ayrı ayrı sahip olduğu hisselerden bahsedilmemiĢ olup, BaĢkent Doğalgaz
Dağıtım A.ġ.‟nin blok satıĢ yöntemi satıĢının yapılacağı ve elde edilen gelirlerin hangi
amaçlarla nerelere aktarılacağı açıkça belirtilmiĢtir. EGO Genel Müdürlüğü‟nün, BaĢkent
Doğalgaz Dağıtım A.ġ.‟nin devir iĢleminin gerçekleĢtiği 31.05.2013 tarihinden sonra
özelleĢtirme bedeli esas alınarak 10.07.2013 tarihinde %0,97 oranındaki hisse kaydının
yapılmasında hukuka uyarlılık bulunmamaktadır. 6353 sayılı Kanun ile hukuki karĢılığı
kalmayan bir hissenin özelleĢtirmeden iki ay sonra kaydının yapılması mümkün değildir.
Ankara BüyükĢehir Belediyesi tarafından özelleĢtirme gelirlerinden irat kaydedilen kısmın,
devam eden Ankara Metrosu ve Ankara BüyükĢehir trafik, ulaĢım, su, kanalizasyon ve
bunlarla ilgili alt yapı yatırımları için kullanılması gerektiği 6353 sayılı Kanun ile hüküm
altına alındığından, irat kaydedilen tutarın bir kısmı Belediye Meclis kararı ile Ankara
BüyükĢehir Belediyesi tarafından EGO Genel Müdürlüğü'ne ayrıca aktarılabilir. Ancak
04.07.2012 tarih ve 6353 sayılı Kanun ile hukuki olarak ortadan kalkan EGO hissesinin,
devam eden Ankara Metrosu ve Ankara BüyükĢehir trafik, ulaĢım, su, kanalizasyon ve
bunlarla ilgili alt yapı yatırımları gerekçe gösterilerek muhasebe kayıtlarına alınamaz.
Bulgumuzun sonunda da belirttiğimiz gibi, 241 Mal ve Hizmet Üreten KuruluĢlara
Yatırılan Sermayeler Hesabı, 303 Kamu Ġdarelerine Mali Borçlar Hesabı, 500 Net Değer
Hesabı ve 800 Bütçe Gelirleri Hesabına 21.389.735,78 TL tutarında hatalı kayıt yapılmasına
sebep olunmuĢtur.
DENETİM GÖRÜŞÜ
Ankara Havagazı ve Otobüs ĠĢletme Genel Müdürlüğü 2013 yılına iliĢkin yukarıda
belirtilen ve ekte yer alan mali rapor ve tablolarının, “Denetim GörüĢünün Dayanakları”
bölümünde açıklanan nedenlerden dolayı Banka Kredileri ve Diğer Mali Borçlar, Gelirler ve
Sermaye Hareketleri hesap alanları hariç tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi
içerdiği kanaatine varılmıĢtır.
__________________________________________________________________________________________
Ankara Elektrik Havagazı Ve Otobüs ĠĢletme Müessesesi Genel Müdürlüğü (Ego) 2013 Yılı SayıĢtay
Denetim Raporu
13
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
DENETİM GÖRÜŞÜNÜ ETKİLEMEYEN TESPİT VE
DEĞERLENDİRMELER
BULGU 1:
Ġdare Tarafından SözleĢmelere Dayanılarak GiriĢilen Taahhütlerin Ġzlenmesi
Ġçin Kullanılması Gereken “920 Gider Taahhütleri Hesabı” ile “921 Gider Taahhütleri
KarĢılığı Hesabının” Kullanılmadığı, Ayrıca GiriĢilen Taahhüde ĠliĢkin Bilgilerin Yer
Aldığı "Taahhüt Kartları"nın Hiç Düzenlenmediği Tespit EdilmiĢtir
Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği‟nin “92 Taahhüt Hesapları”nı
açıklayan 405 inci maddesinde; bu hesap grubunun, gerek yılı için geçerli sözleĢmeler ile
gerekse ertesi mali yıl veya yıllara geçerli olmak üzere yapılan sözleĢmelere dayanılarak
giriĢilen taahhütler, mevzuatı gereğince bu tutarlara ilave edilen taahhütler ile bunlardan
yerine getirilenler veya feshedilenlerin sözleĢme fiyatlarıyla izlenmesi için kullanılacağı ifade
edilmiĢtir.
Bu
itibarla,
giriĢilen
herhangi
bir
taahhüde
iliĢkin
bilgiler,
sözleĢmenin
imzalanmasından itibaren en geç üç iĢ günü içinde ilgili kamu idaresi tarafından muhasebe
birimine bildirilmeli ve Ġdarece yapılan bildirim üzerine taahhüt kartı düzenlenmelidir. Ayrıca
gider taahhütleri kayıtlarının yapıldığı muhasebe iĢlem fiĢine, taahhüt kartının onaylı bir
örneği eklenmelidir. Yine anılan Yönetmeliğe göre 920- Gider Taahhütleri Hesabının, yılı için
geçerli sözleĢmeler ile ertesi mali yıl veya yıllara geçerli olmak üzere yapılan sözleĢmelere
dayanılarak giriĢilen ve mevzuatı gereğince bunlara ilave edilen taahhüt tutarlarıyla bunlardan
yerine getirilenler ve feshedilenlerin sözleĢme fiyatlarıyla izlenmesi için, 921- Gider
Taahhütleri KarĢılığı Hesabının ise, 920- Gider Taahhütleri Hesabına borç ve alacak yazılan
tutarların kaydedilmesi için kullanılacağı belirtilmiĢtir.
Oysa
Ġdare
tarafından
yukarıdaki
mevzuat
hükümleri
tam
olarak
yerine
getirilmemiĢtir. ġöyle ki: Ġdareye ait 2013 yılı Mizanında 258- Yapılmakta Olan Yatırımlar
Hesabında 904.849.743,94 TL mevcutken bu yatırımlara ait ne Taahhüt Kartı düzenlenmiĢ ne
de bu yatırımlara ait yapılması gereken 920- Gider Taahhütleri Hesabı ile 921- Gider
Taahhütleri KarĢılığı Hesapları kullanılmıĢtır.
2012 yılı Denetim Raporunda da yer alan bu hususun yukarıda belirtilen açıklamalar
doğrultusunda yapılmasının uygun olacağı düĢünülmektedir.
__________________________________________________________________________________________
Ankara Elektrik Havagazı Ve Otobüs ĠĢletme Müessesesi Genel Müdürlüğü (Ego) 2013 Yılı SayıĢtay
Denetim Raporu
14
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
Kamu idaresi cevabında: “Söz konusu raporun 6. Bulgusunda “ Ġdare tarafından
sözleĢmelere dayanılarak giriĢilen taahhütlerin izlenmesi için kullanılması gereken „920 Gider
Taahhütleri Hesabı‟ ile „921 Gider Taahhütleri KarĢılığı Hesabının „‟ kullanılmadığı, ayrıca
giriĢilen taahhüde iliĢkin bilgilerin yer aldığı „Taahhüt Kartları‟nın hiç düzenlenmediği tespit
edilmiĢtir.” DenilmiĢ ise de KuruluĢumuzun kullandığı Muhasebe sistemi yazılımında Gider
Taahhütlerinin izlenmesine iliĢkin modül bulunmadığından uygulama bu Ģekilde yapılmıĢ
olup Gider Taahhütlerinin izlenmesine iliĢkin ek modülün alımı için de ihale süreci devam
etmektedir. Mevcut yazılım sistemine Gider taahhütlerinin izlenmesine iliĢkin modül
eklendiğinde kayıtlar bulguda yer alan öneri doğrultusunda gerçekleĢtirilecektir.
Ayrıca KuruluĢumuz tarafından yapılan giderlere iliĢkin diğer hesapların tamamı
usulüne uygun olarak tutulmuĢ 920 ve 921 nolu hesaplarda görülmesi gereken tutarlar ilgili
diğer hesaplarda doğru ve düzenli olarak gösterilmiĢtir.
Açıklanan nedenlerle bulgunun kaldırılmasını arz ederiz.” denilmiĢtir
Sonuç olarak: Kamu idaresi cevabında, bulguda tespit edilen hususlara iliĢkin olarak
gerekli düzeltmelerin yapılacağı belirtilmiĢtir.
Bulgumuz doğrultusunda kamu idaresi tarafından yapılan çalıĢmalar bir sonraki
denetim döneminde izlemeye alınarak gerekli değerlendirmeler yapılacaktır.
__________________________________________________________________________________________
Ankara Elektrik Havagazı Ve Otobüs ĠĢletme Müessesesi Genel Müdürlüğü (Ego) 2013 Yılı SayıĢtay
Denetim Raporu
15
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
EKLER
EK-1: KAMU ĠDARESĠ MALĠ TABLOLARI
BĠLANÇO
KURUM : 46.06.04 - EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2013
2011 YILI
2012 YILI
CARI YIL (2013)
TL
TL
TL
AKTĠF
I
DÖNEN VARLIKLAR
1.214.355.337,00
242.240.868,06
219.715.166,86
A
HAZIR DEĞERLER
18.104.098,36
8.721.503,31
5.163.646,94
1
KASA HESABI
2.643,08
3.761,32
3.497,48
3
BANKA HESABI
284.978,32
206.737,45
439.048,42
4
VERĠLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMĠRLERĠ HESABI ( - )
-124.423,04
-38.995,46
-28.898,96
6
DÖVĠZ HESABI
0,00
0,00
0,00
7
DÖVĠZ GÖNDERME EMĠRLERĠ HESABI ( - )
0,00
0,00
0,00
9
DĠĞER HAZIR DEĞERLER HESABI
17.940.900,00
8.550.000,00
4.750.000,00
B
MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR
0,01
0,01
0,01
9
DĠĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI
0,01
0,01
0,01
C
FAALĠYET ALACAKLARI
52.680.242,04
59.093.292,84
13.597.845,22
1
GELĠRLERDEN ALACAKLAR HESABI
0,00
0,00
122.172,15
2
GELĠRLERDEN TAKĠPLĠ ALACAKLAR HESABI
51.324.728,39
57.256.490,48
4.238.942,05
7
VERĠLEN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR HESABI
1.355.513,65
1.836.802,36
2.085.490,82
8
DĠĞER FAALĠYET ALACAKLARI HESABI
0,00
0,00
7.151.240,20
D
KURUM ALACAKLARI
931.366.289,30
0,00
0,00
3
KURUMCA VERĠLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI
931.366.289,30
0,00
0,00
E
DĠĞER ALACAKLAR
7.174.005,73
8.249.720,36
9.948.993,25
__________________________________________________________________________________________
Ankara Elektrik Havagazı Ve Otobüs ĠĢletme Müessesesi Genel Müdürlüğü (Ego) 2013 Yılı SayıĢtay
Denetim Raporu
16
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
1
KĠġĠLERDEN ALACAKLAR HESABI
7.174.005,73
8.249.720,36
9.948.993,25
F
STOKLAR
56.288.886,35
51.606.879,48
61.314.815,98
1
ĠLK MADDE VE MALZEME HESABI
56.288.886,35
51.606.879,48
61.314.815,98
G
ÖN ÖDEMELER
1.386.262,14
1.121.979,24
5.050.307,86
1
Ġġ AVANS VE KREDĠLERĠ HESABI
49.500,00
0,00
0,00
2
PERSONEL AVANSLARI HESABI
0,00
0,00
0,00
3
BÜTÇE DIġI AVANS VE KREDĠLER HESABI
818.719,34
1.073.582,14
5.018.150,74
5
AKREDĠTĠFLER HESABI
513.542,80
15.354,80
15.354,80
6
MAHSUP DÖNEMĠNE AKTARILAN AVANS VE KREDĠLER HESABI
4.500,00
33.042,30
16.802,32
J
DĠĞER DÖNEN VARLIKLAR
147.355.553,07
113.447.492,82
124.639.557,60
1
DEVREDEN KATMA DEĞER VERGĠSĠ HESABI
138.775.282,51
113.441.614,87
124.633.679,65
2
ĠNDĠRĠLECEK KATMA DEĞER VERGĠSĠ HESABI
8.574.392,61
0,00
0,00
8
SAYIM NOKSANLARI HESABI
5.877,95
5.877,95
5.877,95
II
DURAN VARLIKLAR
1.548.100.143,36
1.688.274.839,08
1.484.560.578,10
C
FAALĠYET ALACAKLARI
0,00
0,00
1.557.134,75
1
GELĠRLERDEN ALACAKLAR HESABI
0,00
0,00
1.557.134,75
E
MALĠ DURAN VARLIKLAR
4.835.450,29
4.835.450,29
5.450,29
MAL VE HĠZMET ÜRETEN KURULUġLARA YATIRILAN SERMAYELER
2
HESABI
4.835.450,29
4.835.450,29
5.450,29
F
MADDĠ DURAN VARLIKLAR
1.365.535.895,11
1.513.711.618,21
1.477.248.091,79
1
ARAZĠ VE ARSALAR HESABI
6.588.200,00
6.588.200,00
6.588.200,00
2
YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERĠ HESABI
93.455.436,15
97.765.478,15
97.765.478,15
3
BĠNALAR HESABI
143.000.716,62
143.000.716,62
34.177.658,35
4
TESĠS, MAKĠNE VE CĠHAZLAR HESABI
9.051.033,19
7.975.439,23
7.684.496,57
5
TAġITLAR HESABI
381.707.917,79
585.181.168,05
708.492.552,18
6
DEMĠRBAġLAR HESABI
26.907.492,39
10.318.899,28
12.527.987,93
7
DĠĞER MADDĠ DURAN VARLIKLAR HESABI
4.346,60
88.046,60
130.841,69
8
BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR HESABI ( - )
-190.427.669,59
-236.444.211,06
-297.476.604,13
9
YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI
891.039.178,21
896.667.853,21
904.849.743,94
10
YATIRIM AVANSLARI HESABI
4.209.243,75
2.570.028,13
2.507.737,11
__________________________________________________________________________________________
Ankara Elektrik Havagazı Ve Otobüs ĠĢletme Müessesesi Genel Müdürlüğü (Ego) 2013 Yılı SayıĢtay
Denetim Raporu
17
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
G
MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
0,00
248.069,15
5.667.976,47
1
HAKLAR HESABI
134.918.824,38
135.166.893,53
140.586.800,85
9
BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR HESABI ( - )
-134.918.824,38
-134.918.824,38
-134.918.824,38
I
GELECEK YILLARA AĠT GĠDERLER VE GELĠR TAHAKKUKLAR
169.493.368,98
169.397.776,63
0,00
1
GELECEK YILLARA AĠT GĠDERLER HESABI
169.493.368,98
169.397.776,63
0,00
J
DĠĞER DURAN VARLIKLAR
8.235.428,98
81.924,80
81.924,80
ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDĠ DURAN VARLIKLAR
5
HESABI
9.646.209,16
67.844.627,25
73.237.016,63
10
BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR HESABI ( - )
-1.410.780,18
-67.762.702,45
-73.155.091,83
2.762.455.480,36
1.930.515.707,14
1.704.275.744,96
AKTĠF TOPLAMI
2011 YILI
2012 YILI
CARI YIL (2013)
TL
TL
TL
III KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR
2.381.891.361,57
1.733.446.367,11
1.846.469.603,47
A
KISA VADELĠ ĠÇ MALĠ BORÇLAR
1.371.007.957,08
1.547.023.068,53
1.584.052.607,85
1
BANKA KREDĠLERĠ HESABI
0,00
0,00
0,00
4
KAMU ĠDARELERĠNE MALĠ BORÇLAR HESABI
721.654.032,29
916.339.455,80
734.148.849,43
10
KISA VADELĠ DĠĞER ĠÇ MALĠ BORÇLAR HESABI
649.353.924,79
630.683.612,73
849.903.758,42
C
FAALĠYET BORÇLARI
60.463.064,89
103.593.223,80
129.380.951,72
1
BÜTÇE EMANETLERĠ HESABI
60.463.064,89
103.593.223,80
129.380.951,72
D
EMANET YABANCI KAYNAKLAR
862.691.833,75
8.905.513,44
19.957.630,76
1
ALINAN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR HESABI
31.684.506,64
3.364.264,30
2.041.369,70
4
EMANETLER HESABI
831.007.327,11
5.541.249,14
17.916.261,06
E
ALINAN AVANSLAR
13.931,91
13.931,91
13.931,91
PASĠF
__________________________________________________________________________________________
Ankara Elektrik Havagazı Ve Otobüs ĠĢletme Müessesesi Genel Müdürlüğü (Ego) 2013 Yılı SayıĢtay
Denetim Raporu
18
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
10
ALINAN DĠĞER AVANSLAR HESABI
13.931,91
13.931,91
13.931,91
G
ÖDENECEK DĠĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
77.144.654,37
71.916.618,82
45.470.380,51
1
ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR HESABI
73.897.955,57
69.438.861,87
1.930.736,22
2
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK KESĠNTĠLERĠ HESABI
2.032.744,20
1.950.933,61
2.487.771,42
3
FONLAR VEYA DĠĞER KAMU ĠDARELERĠ ADINA YAPILAN TAHSĠLAT HESABI
1.213.954,60
526.823,34
468.808,17
VADESĠ
GEÇMĠġ,
ERTELENMĠġ
VEYA
TAKSĠTLENDĠRĠLMĠġ
VERGĠ
VE
DĠĞER
9
YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI
0,00
0,00
40.583.064,70
I
GELECEK AYLARA AĠT GELĠRLER VE GĠDER TAHAKKUKLARI
338.839,13
1.089.527,85
66.689.617,96
1
OTOBÜS GELĠRLERĠ
338.839,13
1.089.527,85
1.081.141,57
2
GĠDER TAHAKKUKLARI HESABI
0,00
0,00
65.608.476,39
J
DĠĞER KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR HESABI
10.231.080,44
904.482,76
904.482,76
2
HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGĠSĠ HESABI
9.326.597,68
0,00
0,00
8
SAYIM FAZLALARI HESABI
904.482,76
904.482,76
904.482,76
IV UZUN VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR
658.480.698,40
658.385.106,05
601.711.000,00
A
UZUN VADELĠ ĠÇ MALĠ BORÇLAR
654.664.448,82
653.984.704,55
596.646.301,52
1
BANKA KREDĠLERĠ HESABI
0,00
0,00
0,00
4
KAMU ĠDARELERĠNE MALĠ BORÇLAR HESABI
654.664.448,82
653.984.704,55
596.646.301,52
B
UZUN VADELĠ DIġ MALĠ BORÇLAR
3.816.249,58
4.400.401,50
5.064.698,48
1
DIġ MALĠ BORÇLAR HESABI
3.816.249,58
4.400.401,50
5.064.698,48
V
ÖZ KAYNAKLAR
-277.916.579,61
-461.315.766,02
-743.904.858,51
A
NET DEĞER
75.235.665,59
53.066.299,06
-131.468.916,12
1
NET DEĞER HESABI
75.235.665,59
53.066.299,06
-131.468.916,12
I
GEÇMĠġ YILLAR OLUMSUZ FAALĠYET SONUÇLARI
-206.020.209,86
-430.387.240,57
-437.147.069,71
1
GEÇMĠġ YILLAR OLUMSUZ FAALĠYET SONUÇLARI HESABI ( - )
-206.020.209,86
-430.387.240,57
-437.147.069,71
J
DÖNEM FAALĠYET SONUÇLARI
-147.132.035,34
-83.994.824,51
-175.288.872,68
1
DÖNEM OLUMLU FAALĠYET SONUCU HESABI
0,00
0,00
0,00
2
DÖNEM OLUMSUZ FAALĠYET SONUCU HESABI ( - )
-147.132.035,34
-83.994.824,51
-175.288.872,68
2.762.455.480,36
1.930.515.707,14
1.704.275.744,96
PASĠF TOPLAMI
__________________________________________________________________________________________
Ankara Elektrik Havagazı Ve Otobüs ĠĢletme Müessesesi Genel Müdürlüğü (Ego) 2013 Yılı SayıĢtay
Denetim Raporu
19
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
FAALĠYET SONUÇLARI TABLOSU
KURUM :
46.06.04 - EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2013
HESAP EKONOMĠK
KODU
I
630
01
630
II
III
01
630
01
630
01
630
02
630
01
630
04
630
01
630
05
630
01
630
06
630
01
630
09
630
630
630
IV
01
02
01
2011 YILI
2012 YILI
CARI YIL (2013)
TL
TL
TL
PERSONEL GIDERLERI
101.260.632,48
79.238.681,81
82.193.181,21
MEMURLAR
22.660.392,68
27.735.122,05
31.731.119,44
TEMEL MAAġLAR
12.070.610,52
17.698.879,98
20.141.094,44
TEMEL MAAġLAR
12.070.610,52
17.698.879,98
20.141.094,44
ZAMLAR VE TAZMINATLAR
4.339.099,21
4.888.731,83
5.712.717,88
ZAMLAR VE TAZMINATLAR
4.339.099,21
4.888.731,83
5.712.717,88
SOSYAL HAKLAR
2.165.145,15
2.396.020,20
2.682.452,16
SOSYAL HAKLAR
2.165.145,15
2.396.020,20
2.682.452,16
EK ÇALIġMA KARġILIKLARI
1.362.707,45
1.342.048,05
1.027.896,89
EK ÇALIġMA KARġILIKLARI
1.362.707,45
1.342.048,05
1.027.896,89
ÖDÜL VE ĠKRAMIYELER
2.418.681,29
1.401.501,67
2.166.832,07
ÖDÜL VE ĠKRAMIYELER
2.418.681,29
1.401.501,67
2.166.832,07
DIĞER PERSONEL GIDERLERI
304.149,06
7.940,32
126,00
DIĞER PERSONEL GIDERLERI
304.149,06
7.940,32
126,00
SÖZLEġMELI PERSONEL
168.751,74
1.030.887,00
2.051.040,12
ÜCRETLER
141.377,49
817.322,18
1.618.892,15
GĠDERĠN TÜRÜ
630
01
657 S.K. 4/B SÖZLEġMELI PERSONEL ÜCRETLERI
141.377,49
817.322,18
0,00
630
90
DIĞER SÖZLEġMELI PERSONEL ÜCRETLERI
0,00
0,00
1.618.892,15
630
ZAMLAR VE TAZMINATLAR
25.029,40
199.835,75
410.951,65
630
01
657 S.K. 4/B SÖZLEġMELI PERSONEL ZAM VE TAZMINATLARI
25.029,40
199.835,75
0,00
630
90
DIĞER SÖZLEġMELI PERSONEL ZAM VE TAZMINATLARI
0,00
0,00
410.951,65
630
02
SOSYAL HAKLAR
2.344,85
13.729,07
21.196,32
630
04
01
657 S.K. 4/B SÖZLEġMELI PERSONEL SOSYAL HAKLARI
2.344,85
13.729,07
0,00
630
90
DIĞER SÖZLEġMELI PERSONELIN SOSYAL HAKLARI
0,00
0,00
21.196,32
__________________________________________________________________________________________
Ankara Elektrik Havagazı Ve Otobüs ĠĢletme Müessesesi Genel Müdürlüğü (Ego) 2013 Yılı SayıĢtay
Denetim Raporu
20
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
630
SÜREKLI ĠġÇILERIN ÜCRETLERI
39.427.483,05
26.629.365,19
27.447.643,25
ĠġÇILERIN ĠHBAR VE KIDEM TAZMINATLARI
23.940.575,05
13.084.821,81
7.593.782,28
SÜREKLI ĠġÇILERIN ĠHBAR VE KIDEM TAZMINATLARI
23.940.575,05
13.084.821,81
7.593.782,28
ĠġÇILERIN SOSYAL HAKLARI
5.153.794,21
3.813.441,17
5.724.661,15
SÜREKLI ĠġÇILERIN SOSYAL HAKLARI
5.153.794,21
3.813.441,17
5.724.661,15
ĠġÇILERIN FAZLA MESAILERI
1.095.571,96
565.767,71
839.519,61
SÜREKLI ĠġÇILERIN FAZLA MESAILERI
1.095.571,96
565.767,71
839.519,61
ĠġÇILERIN ÖDÜL VE ĠKRAMIYELERI
8.684.932,67
6.339.551,67
6.771.557,68
SÜREKLI ĠġÇILERIN ÖDÜL VE ĠKRAMIYELERI
8.684.932,67
6.339.551,67
6.771.557,68
ĠġÇILERIN DIĞER ÖDEMELERI
129.131,12
39.725,21
33.857,68
SÜREKLI ĠġÇILERIN DIĞER ÖDEMELERI
129.131,12
39.725,21
33.857,68
SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI
14.991.498,10
12.392.356,24
13.830.419,07
MEMURLAR
3.985.307,83
4.468.843,55
4.894.800,41
SOSYAL GÜVENLIK KURUMUNA
3.985.307,83
4.468.843,55
4.894.800,41
01
SOSYAL GÜVENLIK PRIMI ÖDEMELERI
3.985.289,33
4.468.843,55
4.894.800,41
02
SAĞLIK PRIMI ÖDEMELERI
18,50
0,00
0,00
SÖZLEġMELI PERSONEL
34.250,16
195.672,33
406.879,47
SOSYAL GÜVENLIK KURUMUNA
34.250,16
195.672,33
406.879,47
SOSYAL GÜVENLIK PRIMI ÖDEMELERI
34.250,16
195.672,33
406.879,47
ĠġÇILER
10.971.940,11
7.727.840,36
8.528.739,19
ĠġSIZLIK SIGORTASI FONUNA
1.507.343,85
688.026,65
775.959,49
ĠġSIZLIK SIGORTASI FONUNA
1.507.343,85
688.026,65
775.959,49
SOSYAL GÜVENLIK KURUMUNA
9.464.596,26
7.039.813,71
7.752.779,70
SOSYAL GÜVENLIK PRIMI ÖDEMELERI
9.464.596,26
7.039.813,71
7.752.779,70
MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI
319.256.388,42
294.280.566,61
488.653.507,09
TÜKETIME YÖNELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI
103.072.175,67
119.591.348,95
146.472.601,27
KIRTASIYE VE BÜRO MALZEMESI ALIMLARI
52.831,36
51.309,12
918,30
KIRTASIYE ALIMLARI
5.606,94
514,72
0,00
03
630
01
630
04
630
01
630
05
630
01
630
09
630
01
02
630
01
630
06
630
630
630
02
630
06
630
01
630
03
630
04
630
01
630
06
630
630
27.447.643,25
01
630
630
48.411.021,65
26.629.365,19
02
630
630
50.472.672,76
39.427.483,05
01
630
630
78.431.488,06
ĠġÇILERIN ÜCRETLERI
01
630
630
ĠġÇILER
03
630
01
03
02
01
01
__________________________________________________________________________________________
Ankara Elektrik Havagazı Ve Otobüs ĠĢletme Müessesesi Genel Müdürlüğü (Ego) 2013 Yılı SayıĢtay
Denetim Raporu
21
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
630
03
PERIYODIK YAYIN ALIMLARI
594,06
891,07
678,81
630
04
DIĞER YAYIN ALIMLARI
1.522,25
41.793,33
0,00
630
05
BASKI VE CILT GIDERLERI
45.108,11
8.110,00
239,49
630
02
630
630
630
SU VE TEMIZLIK MALZEMESI ALIMLARI
1.497.804,01
1.555.260,84
1.733.767,93
01
SU ALIMLARI
1.462.596,01
1.513.180,64
1.659.147,69
02
TEMIZLIK MALZEMESI ALIMLARI
35.208,00
42.080,20
74.620,24
ENERJI ALIMLARI
97.717.484,77
114.525.893,51
140.634.217,55
03
630
01
YAKACAK ALIMLARI
2.250.624,77
2.395.854,84
2.114.798,80
630
02
AKARYAKIT VE YAĞ ALIMLARI
77.846.457,76
94.484.332,53
116.556.340,62
630
03
ELEKTRIK ALIMLARI
17.620.152,24
17.645.604,44
21.961.201,74
90
DIĞER ENERJI ALIMLARI
250,00
101,70
1.876,39
YIYECEK, ĠÇECEK VE YEM ALIMLARI
3.773.188,64
3.334.108,96
4.047.964,49
630
630
04
630
01
YIYECEK ALIMLARI
3.700.605,70
3.236.911,36
3.964.948,69
630
02
ĠÇECEK ALIMLARI
72.582,94
97.197,60
83.015,80
GIYIM VE KUġAM ALIMLARI
0,00
0,00
0,00
GIYECEK ALIMLARI
0,00
0,00
0,00
ÖZEL MALZEME ALIMLARI
13.477,48
9.557,24
2.481,00
LABORATUVAR MALZEMESI ILE KIMYEVI VE TEMRINLIK MALZEME ALIMLARI
13.477,48
9.557,24
2.481,00
630
05
630
01
630
06
630
01
GÜVENLIK VE SAVUNMAYA YÖNELIK MAL, MALZEME VE HIZMET ALIMLARI, YAPIMLARI VE
630
GIDERLERI
15.308,00
8.924,00
10.602,00
630
07
01
GÜVENLIK VE SAVUNMAYA YÖNELIK SILAH, ARAÇ, GEREÇ VE SAVAġ TEÇHIZATI ALIMLARI
3.400,00
0,00
0,00
630
03
MÜHIMMAT ALIMLARI
0,00
0,00
0,00
630
90
DIĞER SAVUNMA MAL VE MALZEME ALIMLARI VE YAPIMLARI
11.908,00
8.924,00
10.602,00
DIĞER TÜKETIM MAL VE MALZEMESI ALIMLARI
2.081,41
106.295,28
42.650,00
630
01
BAHÇE MALZEMESI ALIMLARI ILE YAPIM VE BAKIM GIDERLERI
564,00
0,00
0,00
630
90
DIĞER TÜKETIM MAL VE MALZEMESI ALIMLARI
1.517,41
106.295,28
42.650,00
YOLLUKLAR
324.965,30
228.596,00
231.330,48
YURTIÇI GEÇICI GÖREV YOLLUKLARI
3.828,95
20.119,82
15.590,74
YURTIÇI GEÇICI GÖREV YOLLUKLARI
3.828,95
20.119,82
15.590,74
YURTIÇI SÜREKLI GÖREV YOLLUKLARI
311.061,18
177.391,91
118.747,84
630
630
630
09
03
01
630
630
01
02
__________________________________________________________________________________________
Ankara Elektrik Havagazı Ve Otobüs ĠĢletme Müessesesi Genel Müdürlüğü (Ego) 2013 Yılı SayıĢtay
Denetim Raporu
22
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
630
01
630
03
630
630
01
04
630
02
YURTIÇI SÜREKLI GÖREV YOLLUKLARI
311.061,18
177.391,91
118.747,84
YURTDIġI GEÇICI GÖREV YOLLUKLARI
10.075,17
31.084,27
96.991,90
YURTDIġI GEÇICI GÖREV YOLLUKLARI
10.075,17
31.084,27
96.991,90
GÖREV GIDERLERI
5.190.579,24
6.956.805,70
16.281.041,74
YASAL GIDERLER
1.484.466,78
1.921.511,46
1.224.664,67
630
01
BEYIYE AIDATLARI
0,00
0,00
18,80
630
03
KUSURSUZ TAZMINATLAR
7.294,84
0,00
0,00
630
04
MAHKEME HARÇ VE GIDERLERI
1.458.141,07
1.899.097,30
1.223.327,80
630
90
DIĞER YASAL GIDERLER
19.030,87
22.414,16
1.318,07
ÖDENECEK VERGI, RESIM, HARÇLAR VE BENZERI GIDERLER
3.706.112,46
5.031.733,36
15.007.708,16
630
03
630
01
VERGI ÖDEMELERI VE BENZERI GIDERLER
3.092.038,35
3.944.166,49
13.452.396,59
630
02
ĠġLETME RUHSATI ÖDEMELERI VE BENZERI GIDERLER
514.475,92
940.829,77
1.153.529,84
90
DIĞER VERGI, RESIM VE HARÇLAR VE BENZERI GIDERLER
99.598,19
146.737,10
401.781,73
DIĞER GÖREV GIDERLERI
0,00
3.560,88
48.668,91
DIĞER GÖREV GIDERLERI
0,00
3.560,88
48.668,91
HIZMET ALIMLARI
208.762.102,97
165.652.861,90
323.856.367,05
MÜġAVIR FIRMA VE KIġILERE ÖDEMELER
163.196.241,70
155.119.728,51
188.788.175,41
630
630
09
630
630
630
90
05
01
630
01
ETÜT-PROJE BILIRKIġI EKSPERTIZ GIDERLERI
185.355,93
642.185,07
154.576,80
630
02
ARAġTIRMA VE GELIġTIRME GIDERLERI
1.244,00
0,00
1.864,00
630
03
BILGISAYAR HIZMETI ALIMLARI
10.650,00
37.750,00
42.500,00
630
04
HĠZMET ALIMI
162.875.991,77
139.829.553,00
173.111.309,70
630
06
ENFORMASYON VE RAPORLAMA GIDERLERI
0,00
1.440,68
12.711,87
630
07
DANIġMA YÖNETIM VE ĠġLETIM GIDERLERI
123.000,00
29.150,00
41.880,00
630
08
TEMĠZLĠK HĠZMETĠ ALIM GĠDERLERĠ(OTOBÜS ĠÇ TEMĠZLĠK)
0,00
14.528.666,71
15.393.813,04
90
DIĞER MÜġAVIR FIRMA VE KIġILERE ÖDEMELER
0,00
50.983,05
29.520,00
HABERLEġME GIDERLERI
439.447,51
868.487,41
1.013.055,78
630
630
02
630
01
POSTA VE TELGRAF GIDERLERI
46.104,98
53.060,74
63.972,31
630
02
TELEFON ABONELIK VE KULLANIM ÜCRETLERI
367.892,53
641.687,47
868.976,76
630
04
HABERLEġME CIHAZLARI RUHSAT VE KULLANIM GIDERLERI
0,00
135.135,40
80.106,71
630
90
DIĞER HABERLEġME GIDERLERI
25.450,00
38.603,80
0,00
__________________________________________________________________________________________
Ankara Elektrik Havagazı Ve Otobüs ĠĢletme Müessesesi Genel Müdürlüğü (Ego) 2013 Yılı SayıĢtay
Denetim Raporu
23
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
TAġIMA GIDERLERI
8.714,94
1.257.166,58
1.307.397,84
630
03
YÜK TAġIMA GIDERLERI
3.414,94
41.064,81
704,64
630
90
DIĞER TAġIMA GIDERLERI
5.300,00
1.216.101,77
1.306.693,20
630
03
TARIFEYE BAĞLI ÖDEMELER
10.526.572,10
4.756.872,09
6.163.565,71
630
01
ĠLAN GIDERLERI
112.406,17
136.367,53
174.345,75
630
02
SIGORTA GIDERLERI
10.307.952,60
4.505.078,02
5.882.742,70
630
03
KOMISYON GIDERLERI
106.213,33
115.426,54
106.477,26
630
04
630
KIRALAR
29.565.158,15
3.034.153,07
3.150.926,48
630
05
02
TAġIT KIRALAMASI GIDERLERI
28.967.139,61
2.666.775,18
2.921.392,61
630
03
Ġġ MAKINASI KIRALAMASI GIDERLERI
449.770,00
0,00
400,00
630
07
ARSA VE ARAZI KIRALAMASI GIDERLERI
148.248,54
349.108,89
222.900,85
630
90
DIĞER KIRALAMA GIDERLERI
0,00
18.269,00
6.233,02
DIĞER HIZMET ALIMLARI
5.025.968,57
616.454,24
123.433.245,83
630
01
YURTIÇI STAJ VE ÖĞRENIM GIDERLERI
132.589,28
119.174,04
161.010,16
630
03
KURSLARA KATILMA VE EĞITIM GIDERLERI
64.483,94
81.443,67
30.639,98
630
90
DIĞER HIZMET ALIMLARI
4.828.895,35
415.836,53
123.241.595,69
TEMSIL VE TANITMA GIDERLERI
75.542,66
5.274,80
53.236,78
TEMSIL GIDERLERI
48.496,13
5.228,51
53.236,78
TEMSIL, AĞIRLAMA, TÖREN, FUAR, ORGANIZASYON GIDERLERI
48.496,13
5.228,51
53.236,78
TANITMA GIDERLERI
27.046,53
46,29
0,00
TANITMA, AĞIRLAMA, TÖREN, FUAR, ORGANIZASYON GIDERLERI
27.046,53
46,29
0,00
MENKUL MAL,GAYRIMADDI HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GIDERLERI
1.675.709,16
1.454.054,52
1.494.372,94
MENKUL MAL ALIM GIDERLERI
19.968,14
97.398,00
43.000,00
630
630
09
06
630
01
630
01
630
02
630
630
630
01
07
01
630
02
BÜRO VE ĠġYERI MAKINE VE TECHIZAT ALIMLARI
639,00
97.248,00
0,00
630
03
AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMLARI
16.250,00
150,00
0,00
630
90
DIĞER DAYANIKLI MAL VE MALZEME ALIMLARI
3.079,14
0,00
43.000,00
630
02
630
630
630
03
GAYRI MADDI HAK ALIMLARI
34.497,66
1.375,00
8.027,02
01
BILGISAYAR YAZILIM ALIMLARI VE YAPIMLARI
33.247,66
0,00
3.027,02
90
DIĞER GAYRI MADDI HAK ALIMLARI
1.250,00
1.375,00
5.000,00
BAKIM VE ONARIM GIDERLERI
1.621.243,36
1.355.281,52
1.443.345,92
__________________________________________________________________________________________
Ankara Elektrik Havagazı Ve Otobüs ĠĢletme Müessesesi Genel Müdürlüğü (Ego) 2013 Yılı SayıĢtay
Denetim Raporu
24
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
630
02
MAKINE TEÇHIZAT BAKIM VE ONARIM GIDERLERI
951.951,82
1.224.760,45
1.338.597,99
630
03
TAġIT BAKIM VE ONARIM GIDERLERI
467.380,76
92.350,00
85.380,35
630
04
Ġġ MAKINASI ONARIM GIDERLERI
0,00
682,58
6.262,83
90
DIĞER BAKIM VE ONARIM GIDERLERI
201.910,78
37.488,49
13.104,75
GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI
154.334,02
390.703,64
263.266,93
630
630
08
630
01
630
630
630
86.189,45
90
DIĞER HIZMET BINASI BAKIM VE ONARIM GIDERLERI
0,00
94.766,64
37.600,00
LOJMAN BAKIM VE ONARIMI GIDERLERI
150.940,00
500,00
1.899,80
LOJMAN BAKIM VE ONARIMI GIDERLERI
150.940,00
500,00
1.899,80
YOL BAKIM VE ONARIMI GIDERLERI
109,02
255.837,00
30.162,68
YOL BAKIM VE ONARIMI GIDERLERI
109,02
255.837,00
30.162,68
DIĞER TAġINMAZ YAPIM, BAKIM VE ONARIM GIDERLERI
250,00
0,00
107.415,00
DIĞER TAġINMAZ YAPIM, BAKIM VE ONARIM GIDERLERI
250,00
0,00
107.415,00
TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI
979,40
921,10
1.289,90
DIĞER TEDAVI VE SAĞLIK MALZEMESI GIDERLERI
979,40
921,10
1.289,90
DIĞER TEDAVI VE SAĞLIK MALZEMESI GIDERLERI
979,40
921,10
1.289,90
FAIZ GIDERLERI
640.661,99
3.019.931,99
158.198.588,97
DIĞER ĠÇ BORÇ FAIZ GIDERLERI
640.661,99
3.019.931,99
158.198.588,97
DIĞER ĠÇ BORÇ FAIZ GIDERLERI
640.661,99
3.019.931,99
158.198.588,97
YTL CINSINDEN DIĞER ĠÇ BORÇ FAIZ GIDERLERI
640.661,99
3.019.931,99
158.198.588,97
CARI TRANSFERLER
2.212.374,23
1.863.402,88
1.958.142,13
GÖREV ZARARLARI
2.212.374,23
1.863.402,88
1.921.902,44
SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA
2.212.374,23
1.863.402,88
1.921.902,44
SOSYAL GÜVENLIK KURUMU NA
2.212.374,23
1.863.402,88
1.921.902,44
YURTDIġINA YAPILAN TRANSFERLER
0,00
0,00
36.239,69
ULUSLARARASI KURULUġLARA YAPILAN ÖDEMELER
0,00
0,00
36.239,69
ULUSLARARASI KURULUġLARA ÜYELIK AIDATI ÖDEMELERI
0,00
0,00
36.239,69
SERMAYE GĠDERLERĠ
4.551.391,91
1.675.710,17
0,00
GAYRĠ MADDĠ HAK ALIMLARI
17.299,00
0,00
0,00
01
630
09
630
01
630
09
630
08
630
90
04
630
02
630
09
630
01
05
630
01
630
02
630
05
630
06
630
02
630
630
123.789,45
39.600,00
06
630
630
134.366,64
3.035,00
01
630
630
3.035,00
ATÖLYE VE TESIS BINALARI BAKIM VE ONARIMI GIDERLERI
02
630
630
HIZMET BINASI BAKIM VE ONARIM GIDERLERI
04
01
06
03
__________________________________________________________________________________________
Ankara Elektrik Havagazı Ve Otobüs ĠĢletme Müessesesi Genel Müdürlüğü (Ego) 2013 Yılı SayıĢtay
Denetim Raporu
25
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
630
01
630
01
630
05
630
01
630
02
630
07
630
90
630
06
630
07
630
01
630
07
630
07
630
630
01
11
630
630
630
01
12
03
630
630
630
630
630
630
GAYRĠMENKUL SERMAYE ÜRETĠM GĠDERLERĠ
771.266,15
18.686,44
0,00
MÜġAVĠR FĠRMA VE KĠġĠLERE ÖDEMELER
0,00
18.686,44
0,00
MÜġAVĠRLĠK GĠDERLERĠ
0,00
18.686,44
0,00
MÜTEAHHĠTLĠK GĠDERLERĠ
771.266,15
0,00
0,00
DĠĞERLERĠ
771.266,15
0,00
0,00
MÜTEAHHĠTLĠK HĠZMETLERĠ
3.762.826,76
1.619.273,73
0,00
MÜTEAHHĠTLĠK HĠZMETLERĠ
3.762.826,76
1.619.273,73
0,00
MÜTEAHHĠTLĠK HĠZMETLERĠ
3.762.826,76
1.619.273,73
0,00
GAYRĠMENKUL BÜYÜK ONARIM GĠDERLERĠ
0,00
37.750,00
0,00
MÜTEAHHĠTLĠK GĠDERLERĠ
0,00
37.750,00
0,00
MÜTEAHHĠTLĠK GĠDERLERĠ
0,00
37.750,00
0,00
DEĞER VE MIKTAR DEĞIġIMLERI GIDERLERI
4.234.285,34
5.665.784,43
2.390.333,09
DÖVIZ MEVCUDUNUN DEĞERLENMESINDE OLUġAN OLUMSUZ KUR FARKLARI
4.234.285,34
5.665.784,43
2.390.333,09
GELIRLERIN RET VE ĠADESINDEN KAYNAKLANAN GIDERLER
214.664,10
199.605,59
2.274.180,38
TEġEBBÜS VE MÜLKIYET GELIRLERI
186.111,63
65.368,88
2.133.893,97
290,24
2.110.431,62
529,24
0,00
0,00
02
HIZMET GELIRLERI
16.373,30
290,24
2.110.431,62
KIRA GELIRLERI
0,00
1.738,95
4.314,57
TAġINMAZ KIRALARI
0,00
1.738,95
4.314,57
DIĞER TEġEBBÜS VE MÜLKIYET GELIRLERI
169.209,09
63.339,69
19.147,78
DIĞER GELIRLER
169.209,09
63.339,69
19.147,78
DIĞER GELIRLER
28.552,47
134.236,71
140.286,41
FAIZ GELIRLERI
0,00
0,00
332,61
DIĞER FAIZLER
0,00
0,00
332,61
PARA CEZALARI
209,74
788,64
74.023,94
09
05
01
630
0,00
16.902,54
09
630
0,00
0,00
MAL SATIġ GELIRLERI
01
630
0,00
17.299,00
MAL VE HIZMET SATIġ GELIRLERI
06
630
17.299,00
BĠLGĠSAYAR YAZILIM ALIMLARI
01
01
630
BĠLGĠSAYAR YAZILIMLARI
09
03
630
02
ĠDARI PARA CEZALARI
209,74
589,67
74.023,94
630
09
DIĞER PARA CEZALARI
0,00
198,97
0,00
__________________________________________________________________________________________
Ankara Elektrik Havagazı Ve Otobüs ĠĢletme Müessesesi Genel Müdürlüğü (Ego) 2013 Yılı SayıĢtay
Denetim Raporu
26
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
630
09
630
630
01
13
630
01
DIĞER ÇEġITLI GELIRLER
28.342,73
133.448,07
65.929,86
DIĞER ÇEġITLI GELIRLER
28.342,73
133.448,07
65.929,86
AMORTISMAN GIDERLERI
56.386.962,68
75.342.529,24
77.457.742,90
MADDI DURAN VARLIKLARIN AMORTISMAN GIDERLERI
56.386.962,68
67.189.025,06
77.457.742,90
630
01
YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERININ AMORTISMAN GIDERLERI
2.336.385,91
3.304.847,03
3.418.485,27
630
02
BINALARIN AMORTISMAN GIDERLERI
2.859.580,02
2.859.580,02
683.118,85
630
03
TESIS, MAKINE VE CIHAZLARIN AMORTISMAN GIDERLERI
3.522.440,85
726.083,27
147.439,28
630
04
TAġITLARIN AMORTISMAN GIDERLERI
38.165.273,30
58.518.106,81
70.849.245,22
630
05
DEMIRBAġLARIN AMORTISMAN GIDERLERI
9.503.279,35
1.696.707,93
2.313.587,19
630
06
DIĞER MADDI DURAN VARLIKLARIN AMORTISMAN GIDERLERI
3,25
83.700,00
45.867,09
DIĞER DURAN VARLIKLARIN AMORTISMAN GIDERLERI
0,00
8.153.504,18
0,00
ĠLK MADDE VE MALZEME GĠDERLERĠ
65.186.712,10
77.469.454,22
81.156.751,08
630
630
03
14
630
01
KIRTASĠYE MALZEMELERĠ
1.142.864,51
784.527,71
718.636,38
630
02
BESLENME,GIDA AMAÇLI VE MUTFAKTA KULLANILAN TÜK.MALZ.
29.508,27
160.782,62
2.078,90
630
03
TIBBĠ VE LABORATUAR SARF MALZEMELERĠ
106.375,88
135.436,50
131.207,82
630
04
YAKITLAR,YAKIT KATKILARI VE KATKI YAĞLAR
43.091.988,01
44.985.683,81
45.435.060,71
630
05
TEMĠZLEME EKĠPMANLARI
60.271,39
78.920,23
73.153,26
630
06
GĠYECEK,MEFRUġAT VE TUHAFĠYE MALZEMELERĠ
126.577,85
135.476,11
114.323,03
630
07
YĠYECEK
553,28
642,87
719,40
630
08
ĠÇECEK
830,57
745,56
851,86
630
10
ZĠRAĠ MADDELER
110,00
770,00
550,00
630
12
BAKIM ONARIM VE ÜRETĠM MALZEMELERĠ
2.226.084,15
3.785.212,08
4.660.240,03
630
13
YEDEK PARÇALAR
16.007.468,62
25.121.409,35
25.514.176,32
630
14
NAKĠL VASITALARI LASTĠKLERĠ
2.059.790,59
1.842.132,50
4.201.449,29
630
15
DEĞĠġĠM,BAĞIġ VE SATIġ AMAÇLI YAYINLAR
83.588,00
106.601,68
163.295,00
630
17
BASINÇLI EKĠPMANLAR
18.319,96
22.596,56
43.264,84
99
DĠĞER TÜKETĠM AMAÇLI MALZEMELER
232.381,02
308.516,64
97.744,24
SILINEN ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GIDERLER
16.084,18
85.556,61
68.886,42
GELIRLERDEN ALACAKLARDAN SILINENLER
1.278,90
48.687,14
0,00
DIĞER GELIRLER
1.278,90
48.687,14
0,00
630
630
630
630
20
01
05
__________________________________________________________________________________________
Ankara Elektrik Havagazı Ve Otobüs ĠĢletme Müessesesi Genel Müdürlüğü (Ego) 2013 Yılı SayıĢtay
Denetim Raporu
27
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
KIġILERDEN ALACAKLARDAN SILINENLER
14.805,28
36.869,47
68.886,42
630
01
MALIYE BAKANI VEYA ÜST YÖNETICI TARAFINDAN SILINENLER
1.273,60
11.711,43
0,00
630
02
BÜTÇE VEYA DIĞER MEVZUAT HÜKÜMLERI GEREĞINCE SILINENLER
13.531,68
25.158,04
19.282,07
630
09
630
02
630
630
630
0,00
0,00
49.604,35
FAZLA VEYA YERSĠZ OLARAK KAYDEDĠLEN ALACAKLAR VE FAĠZLERĠ
0,00
0,00
31.331,52
99
MAHKEME KARARI UYARINCA SĠLĠNEN ALACAKLAR
0,00
0,00
18.272,83
PROJE KAPSAMINDA YAPILAN GĠDERLER
0,00
13.885.190,55
18.664.019,10
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GĠDERLERĠ
0,00
13.885.190,55
18.664.019,10
GAYRĠ MENKUL SERMAYE ÜRETĠM GĠDERLERĠ
0,00
10.581.623,48
13.463.465,00
DĠĞER GĠDERLER
0,00
10.581.623,48
13.463.465,00
xx
0,00
1.264.160,54
1.643.282,50
MÜTEAHHĠTLĠK HĠZMETLERĠ
0,00
1.264.160,54
1.643.282,50
GAYRĠMENKUL BÜYÜK ONARIM GĠDERLERĠ
0,00
2.039.406,53
3.557.271,60
DĠĞER GĠDERLER
0,00
2.039.406,53
3.557.271,60
YUKARIDA TANIMLANMAYAN ÇEġĠTLĠ GĠDERLER
0,30
0,18
0,64
YUKARIDA TANIMLANMAYAN ÇEġĠTLĠ GĠDERLER
0,30
0,18
0,64
568.951.655,83
565.118.770,52
926.845.752,08
30
630
06
630
05
630
09
630
06
630
07
630
07
630
630
DĠĞER MEVZUAT HÜKÜMLERĠ GEREĞĠNCE SĠLĠNENLER
90
09
99
630
99
TOPLAM
__________________________________________________________________________________________
Ankara Elektrik Havagazı Ve Otobüs ĠĢletme Müessesesi Genel Müdürlüğü (Ego) 2013 Yılı SayıĢtay
Denetim Raporu
28
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
HESAP EKONOMĠK
KODU
I
600
03
600
II
III
IV
01
600
01
2011 YILI
2012 YILI
CARI YIL (2013)
TL
TL
TL
TEġEBBÜS VE MÜLKIYET GELIRLERI
419.702.823,36
473.257.456,87
363.769.119,43
MAL VE HIZMET SATIġ GELIRLERI
413.650.477,60
342.950.963,22
347.325.402,91
MAL SATIġ GELIRLERI
54.156,02
45.931,22
57.416,30
GELĠRĠN TÜRÜ
600
01
ġARTNAME, BASILI EVRAK, FORM SATIġ GELIRLERI
53.621,87
45.931,22
57.416,30
600
02
KITAP,YAYIN VB. SATIġ GELIRLERI
139,83
0,00
0,00
99
DIĞER MAL SATIġ GELIRLERI
394,32
0,00
0,00
HIZMET GELIRLERI
413.596.321,58
342.905.032,00
347.267.986,61
600
600
02
600
03
AVUKATLIK VEKALET ÜCRETI GELIRLERI
55.381,11
105.058,91
158.272,17
600
11
ĠLAN VE REKLAM GELIRLERI
828.412,32
554.797,33
376.870,25
600
59
ULAġTIRMA HIZMETLERINE ĠLIġKIN GELIRLER
311.773.422,35
325.572.999,19
325.839.974,40
99
DIĞER HIZMET GELIRLERI
100.939.105,80
16.672.176,57
20.892.869,79
KIRA GELIRLERI
3.575.402,59
2.323.389,61
2.189.729,68
600
600
06
TAġINMAZ KIRALARI
3.474.376,67
2.229.402,67
2.189.729,68
600
01
LOJMAN GELĠRLERĠ (KĠRA-YAKIT)
465.804,96
377.966,20
286.784,00
600
99
DIĞER TAġINMAZ KIRA GELIRLERI
3.008.571,71
1.851.436,47
1.902.945,68
TAġINIR KIRALARI
101.025,92
93.986,94
0,00
TAġINIR KIRA GELIRLERI
101.025,92
93.986,94
0,00
DIĞER TEġEBBÜS VE MÜLKIYET GELIRLERI
2.476.943,17
127.983.104,04
14.253.986,84
DIĞER GELIRLER
2.476.943,17
127.983.104,04
14.253.986,84
DIĞER ÇEġITLI TEġEBBÜS VE MÜLKIYET GELIRLERI
2.476.943,17
127.983.104,04
14.253.986,84
ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR ILE ÖZEL GELIRLER
1.500,00
1.998.663,09
18.301,85
KURUMLARDAN VE KIġILERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIġLAR
1.500,00
1.998.663,09
18.301,85
600
01
600
02
600
01
600
09
600
09
600
600
99
04
600
04
600
01
600
600
600
1.500,00
98.876,76
9.274,95
KURUMLARDAN ALINAN BAĞIġ VE YADIMLAR
0,00
97.707,56
0,00
02
KIġILERDEN ALINAN BAĞIġ VE YADIMLAR
1.500,00
1.169,20
9.274,95
SERMAYE
0,00
1.899.786,33
9.026,90
KURUMLARDAN ALINAN BAĞIġ VE YADIMLAR
0,00
1.899.786,33
9.026,90
DIĞER GELIRLER
1.970.114,19
5.664.423,92
94.919.581,47
02
600
600
CARI
01
01
05
__________________________________________________________________________________________
Ankara Elektrik Havagazı Ve Otobüs ĠĢletme Müessesesi Genel Müdürlüğü (Ego) 2013 Yılı SayıĢtay
Denetim Raporu
29
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
600
01
600
04
600
01
FAIZ GELIRLERI
384.356,82
707.924,31
3.742.276,66
TAKIPTEKI KURUM ALACAKLARI FAIZLERI
128.159,51
5.053,40
1.027,24
TAKIPTEKI KURUM ALACAKLARI FAIZLERI
128.159,51
5.053,40
1.027,24
DIĞER FAIZLER
256.197,31
702.870,91
3.741.249,42
600
01
KIġILERDEN ALACAKLAR FAIZLERI
1.630,21
136.241,44
266.841,30
600
03
MEVDUAT FAIZLERI
254.567,10
566.629,47
295.082,94
600
99
DIĞER FAIZLER
0,00
0,00
3.179.325,18
PARA CEZALARI
1.507.736,54
3.160.269,68
2.576.518,52
ĠDARI PARA CEZALARI
1.507.736,54
3.160.269,68
2.576.518,52
DIĞER ĠDARI PARA CEZALARI
1.507.736,54
3.160.269,68
2.576.518,52
DIĞER ÇEġITLI GELIRLER
78.020,83
1.796.229,93
88.600.786,29
DIĞER ÇEġITLI GELIRLER
78.020,83
1.796.229,93
88.600.786,29
600
09
600
03
600
02
600
99
600
09
600
01
600
01
ĠRAT KAYDEDILECEK NAKDI TEMINATLAR
26.257,60
17.611,87
13.392,61
600
03
ĠRAT KAYDEDILECEK TEMINAT MEKTUPLARI
0,00
16.101,69
43.267,12
600
06
KIġILERDEN ALACAKLAR
51.763,05
1.762.226,82
2.800.614,45
600
99
YUKARIDA TANIMLANMAYAN DIĞER ÇEġITLI GELIRLER
0,18
289,55
85.743.512,11
DEĞER VE MIKTAR DEĞIġIMLERI GELIRLERI
145.182,94
203.402,13
292.849.876,65
DÖVIZ MEVCUDUNUN DEĞERLENMESINDE OLUġAN OLUMLU KUR FARKLARI 145.182,94
203.402,13
2.450,65
DIĞER DÖVIZ MEVCUTLARININ DEĞERLEMESINDEN KAYNAKLANANLAR
145.182,94
203.402,13
2.450,65
FARKLAR
0,00
0,00
292.844.812,42
DIĞER DEĞER VE MIKTAR DEĞIġIMLERI GELIRLERI
0,00
0,00
2.613,58
PARA FARKLARI
0,00
0,00
2.613,58
DIĞER PARA FARKLARI
0,00
0,00
2.613,58
421.819.620,49
481.123.946,01
751.556.879,40
600
11
600
01
600
99
MADDĠ
600
04
600
99
600
01
600
99
DURAN
VARLIKLARIN
DEĞERLEMESĠNDEN
OLUġAN
OLUMLU
TOPLAM
2011 YILI
2012 YILI
CARI YIL (2013)
GĠDER TOPLAMI
568.951.655,83
565.118.770,52
926.845.752,08
GELĠR TOPLAMI
421.819.620,49
481.123.946,01
751.556.879,40
FAALĠYET SONUCU
-147.132.035,34
-83.994.824,51
-175.288.872,68
__________________________________________________________________________________________
Ankara Elektrik Havagazı Ve Otobüs ĠĢletme Müessesesi Genel Müdürlüğü (Ego) 2013 Yılı SayıĢtay
Denetim Raporu
30
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI
06100 Balgat / ANKARA
Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94
e-posta: [email protected]
http://www.sayistay.gov.tr
__________________________________________________________________________________________
Ankara Elektrik Havagazı Ve Otobüs ĠĢletme Müessesesi Genel Müdürlüğü (Ego) 2013 Yılı SayıĢtay
Denetim Raporu
31
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 328 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа