close

Вход

Log in using OpenID

2013 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

embedDownload
I
S
P
ART
A2
0
1
3
2
0
1
3Y
I
L
I
NDEK LER
......................................................................................................................................... 1
1.
3.
GENEL B LG LER VE MEVCUT DURUM...................................................................... 2
1.1.
Kurulu Bilgileri ......................................................................................................... 2
1.2.
nsan Kaynaklar ......................................................................................................... 4
1.2.1.
Akademik Personel.............................................................................................. 4
1.2.2.
dari Personel ...................................................................................................... 5
1.3.
renci Say lar ...................................................................................................... 6
1.4.
Fiziki Alanlar .......................................................................................................... 7
1.5
Projeler ....................................................................................................................... 8
1.7.
2013 Y
1.8.
Performans Hedefleri .............................................................................................. 11
Performans Program Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler ...................... 10
2.
OCAK-HAZ RAN 2013 DÖNEM BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI ................... 12
A.
Bütçe Giderleri ............................................................................................................. 12
1.
Personel Giderleri ..................................................................................................... 13
2.
Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Primi Giderleri ................................................ 14
3.
Mal ve Hizmet Al m Giderleri................................................................................... 15
4.
Cari Transferler ......................................................................................................... 16
5.
Sermaye Giderleri ..................................................................................................... 17
6.
Fonksiyonel S
7.
Kurumsal S
fland rmaya Göre Bütçe Giderlerinin Geli imi ................................ 18
fland rmaya Göre Bütçe Giderlerinin Geli imi .................................... 18
B.
Bütçe Gelirleri .............................................................................................................. 19
C.
Finansman .................................................................................................................... 21
TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEM NE
N BEKLENT LER VE HEDEFLER ...... 22
2.1.
Bütçe Giderleri.......................................................................................................... 22
2.2.
Bütçe Gelirleri........................................................................................................... 22
2.3.
Finansman................................................................................................................. 22
4.
OCAK-HAZ RAN 2013 DÖNEM NDE YÜRÜTÜLEN FAAL YETLER ....................... 23
5.
TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEM NDE YÜRÜTÜLECEK FAAL YETLER ............... 23
5.1.
Hizmet içi e itime ili kin ...................................................................................... 23
TABLO 1 Bütçe Giderlerinin Geli imi ..................................................................................... 24
TABLO 2 Bütçe Gelirlerinin Geli imi ...................................................................................... 25
Dünyan n son yirmi y na bakt
zda çok ciddi bir
de im
ve
dönü üm
sürecinin
ya and
görülmektedir. Küreselle me ile birlikte sosyal ve
ekonomik yap larda bir farkl la man n ve geli imin
varl
kendini göstermi tir. Küreselle me ayn
zamanda devlet olgusunun niteli inde, vatanda lar n
dü ünce yap lar nda, bilim ve teknolojide yo un ve
zl bir dönü üme sebep olmu tur.
Dünya ölçe inde ya anan bu de imden Türkiye’nin
ve yüksekö retim anlay
n etkilenmemesi ve
küresel de im dinamiklerinin dikkate al nmamas
dü ünülemez. Ülkemiz yüksekö retiminin ça a ayak
uydurarak bir an önce reforme edilmesi gereklili i ve
hukukî düzenlemelerin yap lmas
kaç lmaz
görülmektedir. Yüksekö retimde üniversitelerin
gelece i, uluslararas rekabetin yönü, geli imin hangi
alanlarda
olaca ,
uzmanla ma,
ekolle me,
üniversitelerin bilim ve sanat politikalar n olup
olmayaca , aç kl k ve hesap vermeye dayal
politikalar gerçekle tirip gerçekle tiremeyeceklerine
ili kin konular önem arz etmektedir.
Günümüzün dinamik yap nda faaliyet gösteren kurumlar sürekliliklerini sa lamak kalitelerini
artt rmak için kritik kararlar almak durumundad rlar. Bir kurumun varl
koruyabilmesi ve
gelece e ta yabilmesi için stratejilerin zaman nda geli tirilebilmesine ba
r. Stratejik
Planlama olgusu da bir anlamda bu problemleri çözmenin bir arac olarak ortaya ç km r.
Üniversiteler bilimsel, idari ve mali aç lardan özerk; yar -kamusal hizmet üreten bir kurum
olmakla birlikte vatanda lara ve merkezi yönetime hesap verme yükümlülü ü vard r.
Üniversitemiz bu sürece, yeni yasal düzenlemelerden kaynaklanan zorlamalarla de il; Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurulu unun 100. y nda “nas l bir üniversite, nas l bir Türkiye ve nas l bir
dünya” sorular na doyurucu cevaplar bulabilmek amac yla kat lm r.
Süleyman Demirel Üniversitesi 95 akademik birimi, 51.588 ö rencisi, 1.988 akademik ve 1.471
idari personeliyle 50.000’e yak n ki inin ya ad , tahsisli alanlarla birlikte 500.000 m2’ye
yakla an örtülü alan olan bir ya am birimidir. Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekle meleri ile
Temmuz-Aral k dönemine ili kin hedef ve beklentilerin yer ald , ilk defa 2006 y
n Temmuz
ay nda haz rlanarak kamuoyuna duyurulan Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nun
sekizincisi haz rlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmaktad r.
Hedefimiz üniversitemizi, bu noktadan daha ileriye; öncü ve lider bir kurum olarak ta mak
olacakt r.
Prof. Dr. Hasan
Rektör
1
LU
1. GENEL B LG LER VE MEVCUT DURUM
1.1. Kurulu Bilgileri
Süleyman
Demirel
Üniversitesi,
11
Temmuz 1992 tarihli ve
21281 say
Resmi
Gazete'de yay nlanan
03.07.1992 tarih ve
3837 say Kanun ile
kurulmu tur. 1992 y nda kurulmu olan Süleyman Demirel Üniversitesinin 27 y la yak n bir
geçmi i vard r. Mühendislik Mimarl k Fakültesi 1418 say yasa uyar nca 21 ubat 1976
tarihinde "Isparta Devlet Mühendislik ve Mimarl k Akademisi" olarak kurulmu tur. Akademi,
zaman içerisinde 2547 say Yüksekö retim Kanunu'na ek olarak ç kart lan 41 say Kanun
Hükmünde Kararname ile 1982 y nda Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi'ne ba lanarak Isparta
Mühendislik Fakültesi ad
alm r. 11.7.1992 tarihinde 3837 say Kanun ile Süleyman
Demirel Üniversitesi'ne Mühendislik- Mimarl k Fakültesi ad alt nda ba lanm r.
Üniversitemizin bünyesinden 2006 y içerisinde ayr larak Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne
ba lanan Burdur E itim Fakültesi, 1977–1978 ö retim y nda 2 y l süreli E itim Enstitüsü
olarak faaliyete geçmi , 1982 y nda 41 say Kanun Hükmünde Kararname ile “Burdur E itim
Yüksekokulu” ad yla Akdeniz Üniversitesi’ne ba lanm r. 1989–1990 ö retim y nda 4 y ll k
lisans ö retimine ba lam r. 3837 say yasa ile Süleyman Demirel Üniversitesi’ne ba lanarak
Burdur E itim Fakültesi ad alm r.
1983 y nda Isparta Mühendislik Fakültesi’ne ba olarak 4 y ll k e itim ve ö retime ba layan
irdir Su Ürünleri Yüksekokulu, 18.6.1987 tarihinde 3389 say yasa ile do rudan Akdeniz
Üniversitesi Rektörlü ü’ne ba lanm r. 11.7.1992 tarihinde ise 3837 say yasa ile E irdir Su
Ürünleri Fakültesi ad ile Süleyman Demirel Üniversitesi’ne ba lanm r.
Isparta Meslek Yüksekokulu ile Burdur Meslek Yüksekokulu, Milli E itim Bakanl ’na ba
olarak YAY-KUR kapsam nda Teknik Bilimler Yüksekokulu olarak 06.12.1976 tarihinde
kurulmu lard r. 1982 y nda 41 say Kanun Hükmünde Kararname ile Akdeniz Üniversitesi
bünyesine al narak Isparta Mühendislik Fakültesi’ne ba Ön lisans düzeyinde ö retim yapt ran
birer Meslek Yüksekokulu haline getirilmi lerdir. 1992 y nda ise 3837 say yasa ile Süleyman
Demirel Üniversitesi Rektörlü ü’ne ba lanm lard r.
11.07.1992 tarihinde üniversitenin kurulu u ile Fen-Edebiyat Fakültesi, ktisadi ve dari Bilimler
Fakültesi, lahiyat Fakültesi, T p Fakültesi, Di Hekimli i Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,
Teknik E itim Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Orman Fakültesi olmak üzere dokuz yeni fakülte
aç lm r.
03.10.1992 tarihinde Akdeniz Üniversitesi’nce aç lan Yalvaç Meslek Yüksekokulu, 23.12.1992
tarihinde iki üniversite aras nda yap lan protokol ile Süleyman Demirel Üniversitesi’ne
devredilmi tir. Sa k Bakanl
ile Yüksekö retim Kurulu Ba kanl
aras nda 10.09.1992
tarihinde imzalanan protokol ile kurulmas öngörülen Isparta Sa k Hizmetleri MYO
04.02.1993 tarihinde e itim ve ö retime ba lam r. Kurulu undan 4 y l sonra 10.10.1996 tarihli
Bakanlar Kurulu Karar gere i 1996–1997 ö retim y ndan itibaren Isparta Sa k Yüksekokulu
ad yla, bundan 12 y l sonra 14.03.2009 tarihli Bakanlar Kurulu ile Sa k Fakültesi ad yla 4 y ll k
lisans e itimi verilmeye ba lanm r. Burdur Sa k Yüksekokulu da 1998–1999 ö retim
ndan itibaren ö renci alarak e itim ö retime ba lam r.
25.02.1993 tarihinde aç
izinleri al nan Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve
Sa k Bilimleri Enstitüsü 1993–1994 ö retim y ndan itibaren lisansüstü ö retime ba lam r.
2
Güzel Sanatlar Enstitüsü ise yüksek lisans program na ilk ö rencilerini 2007–2008 ö retim
nda alm r.
1994 - 2012 y llar aras nda; Isparta’n n ilçelerinde 15, Isparta merkez’de 5, Burdur’un çe itli
ilçelerinde 4 ve Afyon Dazk ’da 1 tane olmak üzere 25 farkl meslek yüksekokulu kurulmu tur.
Ayr ca kurulu i lemleri 2001 y nda gerçekle en Yabanc Diller Yüksekokulu da 2003 y ndan
itibaren e itim ve ö retime ba lam r.
Son olarak 2008 y nda Hukuk Fakültesi, 2009 y nda Teknoloji Fakültesi, 2010 y nda E itim
Fakültesi, Yalvaç Uygulamal Bilimler Yüksekokulu,
arkîkaraa aç Turizm Meslek
Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu, Su Enstitüsü ve 2011 y nda leti im Fakültesi,
itim Bilimleri Enstitüsü, E irdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu 2012 y nda ise 1976
nda kurulmu olan Mühendislik-Mimarl k fakültesi kapat larak yerine Mimarl k Fakültesi ve
Mühendislik Fakültesi olarak kurulmas , Eczac k Fakültesi, Ö renci leri Dekanl ve 2 Uyg.
ve Ar . Merkezi’nin kurulu i lemleri tamamlanm r.
Çe itli alanlarda faaliyet gösteren ara rma ve uygulama merkezleri de unlard r: Ara rma ve
Uygulama Hastaneleri (Sa k Ara rma ve Uygulama Merkezi), Radyo-TV Ara rma ve
Uygulama Merkezi, Stratejik Ara rmalar Uygulama ve Ara rma Merkezi, Atatürk lkeleri ve
nk lâp Tarihi Ara rma ve Uygulama Merkezi, Müzik Kültürü Ara rma ve Uygulama
Merkezi, Deprem ve Jeoteknik Ara rma Merkezi, Türk Dili Ö retimi Uygulama ve Ara rma
Merkezi, Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Ara rma Merkezi, Seramik Ara rma
ve Uygulama Merkezi, Deneysel ve Gözlemsel Ö renci Ara rma ve Uygulama Merkezi,
Ulu bey Karas Ba
ve arap Kültürü Ara rma ve Uygulama Merkezi, Yenilenebilir
Enerji Kaynaklar Ara rma ve Uygulama Merkezi, CAD/CAM Ara rma ve Uygulama
Merkezi, Pomza Ara rma ve Uygulama Merkezi, Bilgisayar Bilimleri Ara rma ve Uygulama
Merkezi, Jeotermal Enerji, Yeralt suyu ve Mineral Kaynaklar Ara rma ve Uygulama Merkezi,
Uzaktan Alg lama Ara rma ve Uygulama Merkezi, Avrupa Birli i Dokümantasyon Ara rma
ve Uygulama Merkezi, Engelliler Ara rma ve Uygulama Merkezi, Kad n Sorunlar Ara rma
ve Uygulama Merkezi, Sürekli E itim Ara rma ve Uygulama Merkezi, Gül ve Gül Ürünleri
Ara rma ve Uygulama Merkezi, Tar msal Ara rma ve Uygulama Merkezi, Spor Bilimleri
Ara rma ve Uygulama Merkezi, Köy Enstitüleri ve E itim Ara rma ve Uygulama Merkezi,
Teknolojik Malzemeler Ara rma ve Uygulama Merkezi, Süleyman Demirel Liderlik Ara rma
ve Uygulama Merkezi, Sualt Uygulama ve Ara rma Merkezi, Tekstil ve El Sanatlar Tasar m
Uyg. ve Ar . Merkezi, Alevi-Bekta i Kültürü Uyg. ve Ar . Mrk., Ormanc k Uyg. ve Ar . Mrk.,
Arama Kurtarma Uyg. ve Ar . Mrk., Enerji Ara rmalar Uyg. ve Ar . Mrk., Di Hekimli i Uyg.
ve Ar . Mrk., Motorlu Ta tlar Ara rma ve Uygulama Merkezi. statistik Dan manl k Uyg. ve
Ar . Mrk. Do al ve Endüstriyel Yap Malzemeleri Uyg. ve Ar . Mrk.
Merkezlerin yan s ra; Enformatik Bölümü, Türk Dili Bölümü, Atatürk lkeleri ve nk lâp Tarihi
Bölümü, Beden E itimi ve Spor Bölümü, Güzel Sanatlar Bölümü de Rektörlü e ba olarak
hizmet vermektedir.
Süleyman Demirel Üniversitesi bugün ula
noktada; lisans e itimi veren 18 fakülte, 3
yüksekokul, ön lisans e itimi veren 20 meslek yüksekokulu, lisansüstü e itim veren 6 enstitü, 42
ara rma uygulama merkezi ve rektörlü e ba 6 bölümüyle toplam 95 akademik birimi olan bir
üniversite haline gelmi tir.
Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Burdur E itim Fakültesi, Burdur Sa k
Yüksekokulu, Burdur Meslek Yüksekokulu, Bucak Hikmet Tolunay MYO, Bucak Emin Gülmez
Teknik Bilimler MYO, Gölhisar MYO ile A lasun MYO Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne;
Dazk MYO ise Afyon Kocatepe Üniversitesine ba lanm r.
3
1.2. nsan Kaynaklar
1.2.1. Akademik Personel
Akademik Personel
M ADI
Mühendislik Fak.
Mimarl k Fak.
irdir Su Ürün. Fak.
Fen-Edebiyat Fak.
p Fak.
Di Hekimli i Fak.
kt. ve dari Bil. Fak.
Ziraat Fak.
Orman Fak.
Teknik E itim Fak.
Güzel Sanatlar Fak.
lahiyat Fak.
Hukuk Fakültesi
Sa k Bilimleri Fak.
Teknoloji Fakültesi
itim Fakültesi
leti im Fakültesi
Eczac k Fakültesi
Yalvaç Büyükkutlu Uyg. Bil. YO
Yabanc Diller YO
irdir Turz. ve Otel YO
Isparta MYO
Teknik Bilimler MYO
Isparta Sa .Hizm.MYO
Yalvaç MYO
Yalvaç Tek. Bil. MYO
Sütçüler Prof.Dr.Hasan GÜRBÜZ MYO
Keçiborlu MYO
Senirkent MYO
Uluborlu Selahattin Karasoy MYO
irdir MYO
arkikaraa aç MYO
Gelendost MYO
Atabey MYO
Gönen MYO.
Aksu MSD MYO
Yeni arbademli MYO
Uzaktan E itim MYO
Adalet MYO
irdir Sa .Hiz.MYO
arkikaraa aç Turz.MYO
Fen Bilimleri Enst.
Sosyal Bilimler Enst.
Güzel Sanatlar Enst.
Sa k Bilimleri Enst.
Su Enstitüsü
itim Bilimleri Enst.
Rektörlük
TOPLAM
retim Üyeleri
Prof.
34
2
7
31
63
6
13
27
3
1
19
2
2
Doç.
28
3
3
31
38
7
22
26
15
1
5
8
3
1
8
2
r. Gör. ve Okt.
Yrd.Doç.
90
8
13
59
62
22
43
32
26
7
10
19
4
15
21
10
1
1
3
6
4
2
4
2
1
1
2
2
3
1
1
1
1
1
r.Gör.
2
1
1
1
Okt.
1
2
3
17
3
12
1
2
21
42
7
15
11
11
16
14
15
9
13
8
11
22
9
4
8
2
3
retim
Yard mc lar
Ar .Gör.
52
5
6
49
211
37
34
26
4
3
3
16
1
3
4
1
1
Uzm.
6
1
4
7
4
1
1
9
1
1
48
2
6
1
6
2
2
3
8
1
2
3
2
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
37
42
9
16
2
212
201
478
4
286
60
147
560
50
104
TOPLAM
212
19
35
178
379
72
114
112
49
15
44
66
10
32
35
14
2
0
0
51
3
29
48
9
26
16
18
21
19
19
20
16
12
17
26
11
5
12
2
4
0
37
42
9
16
2
0
110
1.988
1.2.2.
dari Personel
MLER
Genel Sekreterlik
Strateji Geli tirme Daire Ba kanl
Personel Daire Ba kanl
Kütüphane ve Dok. Daire B k.
renci leri Daire Ba kanl
Bilgi lem Daire Ba kanl
Hukuk Mü avirli i
dari ve Mali ler Daire Ba kanl
Sa k Kültür ve Spor Daire Ba kanl
Yap leri ve Teknik Daire Ba kanl
Jeot. Enj.Yeralt suyu Min.Kay.AUM
Isparta Meslek Yüksekokulu
Yalvaç Meslek Yüksekokulu
Yalvaç Teknik Bilimler MYO
Yalvaç Büyükkutlu Uyg. Bil. YO
Senirkent Meslek Yüksekokulu
Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz MYO
Keçiborlu Meslek Yüksekokulu
irdir Turizm ve Otelcilik YO
irdir Meslek Yüksekokulu
irdir Sa k Hizmetleri MYO
Uluborlu Selahattin Karasoy MYO
arkikaraa aç Meslek Yüksekokulu
arkikaraa aç Turizm MYO
Atabey Meslek Yüksekokulu
Gelendost Meslek Yüksekokulu
Yabanc Diller Yüksekokulu
Gönen Meslek Yüksekokulu
Isparta Sa k Hizmetleri MYO
Aksu Mehmet Sür. Dem. MYO
Yeni arbademli Meslek Yüksekokulu
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Uzaktan E itim Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Mühendislik Fak.
Mimarl k Fak.
ktisadi ve d.Bil.Fak.
Fen Edebiyat Fak.
lahiyat Fakültesi
Teknik E itim Fak.
Güzel Sanatlar Fak.
Di Hekimli i Fak.
p Fakültesi
irdir Su Ürün.Fak.
Ziraat Fakültesi
Orman Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Sa k Bilimleri Fakültesi
Teknoloji Fakültesi
itim Fakültesi
leti im Fakültesi
Eczac k Fakültesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sa k Bilimleri Enstitüsü
Güzel Sanatlar Enstitüsü
Su Enstitüsü
itim Bilimleri Enstitüsü
Ara rma ve Uy.Hast.
Döner Sermaye Müdürlü ü
GENEL TOPLAM :
H
28
10
29
16
17
13
3
63
43
12
SHS
THS
1
EÖH
AHS
DHS
1
YHS
4/B
Sürekli
çi
4/C
0
2
2
1
9
12
1
2
20
29
1
31
2
6
1
12
9
8
1
5
5
13
1
8
0
6
7
0
9
7
6
6
6
3
3
8
5
2
28
2
20
21
14
11
12
17
22
14
18
15
5
4
7
3
2
12
8
7
5
2
0
70
0
683
1
0
2
0
4
1
1
1
3
3
1
2
4
6
0
0
0
4
4
0
1
2
1
3
1
0
0
2
0
1
4
0
3
3
4
3
1
1
5
3
5
4
1
1
1
0
1
0
3
15
1
0
3
15
0
7
9
3
13
3
2
4
3
19
5
4
2
1
10
7
0
1
0
1
0
1
0
278
49
360
12
2
158
5
3
2
2
0
33
0
167
40
31
75
2
11
10
Top.
28
10
31
16
17
15
6
98
89
44
1
14
12
13
2
11
10
20
1
10
0
11
12
0
11
9
7
9
8
3
4
13
5
3
47
2
30
33
21
27
26
35
32
20
45
24
5
15
8
4
2
0
12
9
7
5
2
0
435
82
1.471
1.3.
renci Say lar
MLER
1.Ö retim / Yüksek
Lisans
Erkek
Di Hekimli i Fakültesi
irdir Su Ürünleri Fakültesi
itim Fakültesi
Fen - Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Hukuk Fakültesi
ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi
lahiyat Fakültesi
Mimarl k Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Orman Fakültesi
Sa k Bilimleri Fakültesi
Teknik E itim Fakültesi
Teknoloji Fakültesi
p Fakültesi
Yalvaç Büyükkutlu Uygulamal Bilimler YO
Ziraat Fakültesi
FAKÜLTELER TOPLAMI
Adalet MYO
Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan MYO
Atabey MYO
irdir MYO
Gelendost MYO
Gönen MYO
Isparta MYO
Isparta Sa k Hizmetleri MYO
Keçiborlu MYO
Senirkent MYO
Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz MYO
arkikaraa aç MYO
Teknik Bilimler MYO
Uluborlu Selahattin Karasoy MYO
Uzaktan E itim MYO
Yalvaç MYO
Yalvaç Teknik Bilimler MYO
Yeni arbademli MYO
MYO TOPLAMI
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sa k Bilimleri Enstitüsü
Güzel Sanatlar Enstitüsü
ENST TÜLER TOPLAMI
GENEL TOPLAM
167
96
49
911
192
194
1.128
305
139
2.465
368
281
469
541
442
45
702
8.494
22
136
361
289
145
376
720
128
862
1.120
322
197
1.302
880
372
440
485
149
8.306
148
1.715
32
51
1.946
18.746
6
z
221
44
95
1.390
290
220
1.623
476
213
1.180
236
645
108
89
463
62
398
7.753
16
162
226
409
394
568
719
319
220
546
125
350
320
359
293
560
208
15
5.809
857
1.023
53
85
2.018
15.580
Top.
388
140
144
2.301
482
414
2.751
781
352
3.645
604
926
577
630
905
107
1.100
16.247
38
298
587
698
539
944
1.439
447
1.082
1.666
447
547
1.622
1.239
665
1.000
693
164
14.115
1.005
2.738
85
136
3.964
34.326
2.Ö retim / Doktora
Erkek
z
Top.
677
21
1.122
8
1.799
29
1.183
244
1.363
361
2.546
605
1.967
228
115
231
516
575
69
130
43
55
2.542
297
245
274
571
51
53
104
5.233
3.779
9.012
40
227
225
101
194
697
89
240
442
181
101
954
364
57
71
201
257
279
634
119
28
246
52
103
141
160
97
298
426
358
473
1.331
208
268
688
233
204
1.095
524
234
220
115
4.424
251
352
48
12
663
10.320
295
84
17
2.744
177
157
66
19
419
6.942
529
304
132
7.168
428
509
114
31
1.082
17.262
GENEL
TOP.
388
140
144
4.100
511
414
5.297
1.386
352
6.187
901
1.171
851
1.201
905
211
1.100
25.259
38
395
885
1.124
897
1.417
2.770
655
1.350
2.354
680
751
2.717
1.763
665
1.529
997
296
21.283
1.433
3.247
199
167
5.046
51.588
1.4.
Fiziki Alanlar
M ALANLARI
MLER
DAR
NALAR
DERSL K
LABORA
TUAR
5.152,00
Genel Yönetim (Rektörlük)
2.496,00
Is Merkezi
Ta Kafeterya (Kültür Evi)
Cam Kafeterya
Isparta MYO. Önündeki
Menza (Bat )
Menza (Do u)
11.313,00
Kütüphane (Bat ve Do u
3.800,00
Oditoryum
1.144,00
Marangoz Atölyesi
1.000,00
Demir Atölyesi
1.000,00
Hal k Atölyesi
1.000,00
Unlu G dalar Ünitesi
1.000,00
Seramik Ara .ve Uyg.Merkezi
1.000,00
Rektörlük Garaj
2.000,00
Yap leri ve Teknik Daire
700,00
Çfitçi E itim Merkezi (Do u
2.497,00
Ürün Deposu
320,00
610,00
Teknik E itim Fakültesi Atölye
52,00
265,00
Orman Fakültesi Atölye
111,00
588,00
PVC Atölyesi (Matbaa)
394,00
375,00
Biyolojik Etmenler Ara rma
43,00
3.256,00
Ziraat Fakültesi Süt S rc
Kapal Spor Salonu (Bat
Kapal Spor Salonu (Do u
640,00
270,00
Kapal Yüzme Havuzu
40.000,00
Ara .ve Uyg.Hastanesi
10.400,00
Ek Poliklinik Binas
4.300,00
Radyoterapi Merkezi
1.000,00
Kre
6.211,00
2.185,00
274,00
ktisadi ve dari Bilimler Fak.
3.240,00
3.970,00
Orman Fakültesi
3.855,00
1.550,00 3.760,00
p Fakültesi
3.500,00 13.495,00
Di Hekimli i Fakültesi
7.528,00
5.721,00 2.367,00
Merkezi Derslikler
6.121,00
3.957,00 1.329,00
Fen-Edebiyat Fakültesi
5.591,00 11.414,00 12.798,00
Müh.-Mim.Fakültesi
1.950,00
1.167,00 1.328,00
Teknik E itim Fakültesi
3.814,00
1.429,00
870,00
lahiyat Fakültesi
3.737,00
2.292,00 2.198,00
Ziraat Fakültesi
377,00
188,00
Hukuk Fakültesi
70,00
230,00
itim Fakültesi
1.752,00
1.998,00
133,00
Güzel Sanatlar Fakültesi
1.050,00
652,00
788,00
irdir Su Ürünleri Fakültesi
1.780,00
887,00
29,00
Sa k Bilimleri Fakültesi
528,00
575,00
151,00
irdir M.Y.O.
irdir M.Y.O. Uygulama Oteli
182,00
619,00
33,00
Yeni arbademli M.Y.O.
2.048,00
1.636,00 2.652,00
Yalvaç M.Y.O.
875,00
1.040,00
250,00
Aksu M.Y.O.
5.167,00
1.200,00
750,00
Atabey M.Y.O.
1.372,00
1.393,00 1.077,00
Keçiborlu M.Y.O.
690,00
1.500,00
1.050,00
Senirkent M.Y.O.
1.485,00
1.000,00 1.060,00
Uluborlu Sabahattin Karasoy
560,00
1.350,00 1.190,00
arkikaraa aç M.Y.O.
1.142,00
1.510,00
532,00
Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz
742,00
790,00
120,00
Gelendost M.Y.O. (Belediyeden
306,00
1.444,00
900,00
Gönen M.Y.O.
1.885,00
1.015,00
150,00
Teknik Bilimler M.Y.O.
533,00
230,00
Uzaktan E itim M.Y.O.
450,00
1.160,00
320,00
Isparta M.Y.O.
319,00
41,00
Isparta Sa k Hizmetleri M.Y.O.
117,00
1.821,00
Yabanc Diller Y.O.
473,00
Fen Bilimleri Enstitüsü
455,00
Sosyal Bilimler Enstitüsü
496,00
Güzel Sanatlar Enstitüsü
172,00
Sa k Bilimleri Enstitüsü
732,00
531,00
1.647,00
Eski Enstitü Binalar
Konukevi
Ku adas Emre Otel
390,00
Aya Payama Kilisesi
550,00
Aya Yorgi Kilisesi
3.539,00
Eski Di Hekimli i Binalar
Davraz Spor Tesisleri
arkikaraa aç li K lda Milli
420,00
Kültür Müdürlü ü'nden Al nan
renci
Kulüpleri,Kuaförler,Kantinler(Aç k
1.050,00
Amfi Dükkanlar)
TOPLAM
168.297,00 70.538,00 42.891,00
MEVCUT F
KAPALI ALANLAR (m²)
SOSYAL ALANLAR
SPOR ALANLARI
Sosyal
KAPALI
KANT N/KA
Tesisler
Kapal
ALAN
FE
Misafirhan
RK LASY Aç k Spor
LOJMAN Yurtlar
Spor
TOPLAMI(Aç
YEMEKHA
e ve
ON ALANI
Tesisler
Tesisleri
k Spor Tes.
NE VB
Uygulama
Hariç)
Otelleri
5.152,00
2.496,00
525,00
525,00
320,00
320,00
400,00
400,00
3.800,00
3.800,00
9.213,00
9.213,00
11.313,00
3.800,00
1.144,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
2.285,00
2.985,00
2.497,00
708,00
1.638,00
119,00
436,00
15,00
714,00
254,00
1.023,00
12,00
3.311,00
27.000,00
2.436,00
2.436,00
3.365,00
18.136,00
18.136,00
940,00
5.440,00
3.210,00
10.500,00
40.000,00
1.400,00
6.985,00
18.785,00
4.300,00
1.000,00
290,00
7.330,00
16.290,00
580,00
4.610,00
12.400,00
148,00
12.147,00
21.460,00
330,00
4.675,00
22.000,00
15.616,00
362,00
8.738,00
20.507,00
265,00
2.859,00
32.927,00
32,00
950,00
5.427,00
1.182,00
5.023,00
12.318,00
287,00
9.030,00
17.544,00
445,00
1.010,00
130,00
430,00
120,00
1.280,00
5.283,00
103,00
435,00
3.028,00
149,00
1.350,00
4.195,00
517,00
3.422,00
406,00
1.245,00
3.100,00
3.100,00
15,00
320,00
600,00
1.169,00
1.087,00
1.000,00
800,00
10.232,00
2.009,00
95,00
362,00
2.622,00
625,00
450,00
1.400,00
3.000,00
75,00
9.667,00
924,00
1.367,00
760,00
67,00
6.200,00
520,00
100,00
4.093,00
7.953,00
355,00
1.483,00
100,00
5.483,00
860,00
1.200,00
900,00
5.160,00
620,00
615,00
2.051,00
800,00
46,00
6.516,00
534,00
736,00
162,00
2.922,00
500,00
1.500,00
3.944,00
4.650,00
850,00
3.900,00
73,00
836,00
120,00
1.250,00
3.300,00
436,00
650,00
450,00
321,00
1.767,00
750,00
2.688,00
473,00
455,00
496,00
172,00
280,00
1.300,00
4.490,00
2.886,00
2.886,00
470,00
470,00
390,00
550,00
3.539,00
4.200,00
4.200,00
5.697,00
5.697,00
420,00
28.745,00
550,00
7
0,00
20.498,00
93.524,00
41.981,00
25.191,00
TOP.
5.152,00
2.496,00
525,00
320,00
400,00
3.800,00
9.213,00
11.313,00
3.800,00
1.144,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
2.985,00
2.497,00
1.638,00
436,00
714,00
1.023,00
3.311,00
29.436,00
21.501,00
10.500,00
40.000,00
18.785,00
4.300,00
1.000,00
16.290,00
12.400,00
21.460,00
22.000,00
15.616,00
20.507,00
32.927,00
5.427,00
12.318,00
17.544,00
1.010,00
430,00
5.283,00
3.028,00
4.195,00
3.422,00
3.100,00
1.769,00
11.232,00
2.622,00
12.667,00
6.960,00
7.953,00
5.483,00
6.060,00
7.316,00
3.084,00
8.594,00
3.900,00
836,00
3.300,00
2.217,00
2.688,00
473,00
455,00
496,00
172,00
4.490,00
2.886,00
470,00
390,00
550,00
3.539,00
4.200,00
5.697,00
420,00
1.050,00
1.050,00
450.234,00
492.215,00
1.5 Projeler
Süleyman Demirel Üniversitesi, stratejik plan ndaki hedeflere göre yap la mas
sürdüren bir
üniversitedir. Üniversitemiz, e itim binalar n büyük k sm
tamamlam olup, di erlerini de
tamamlamak için çal malar na devam etmektedir.
1.5.1. Etüt-Proje leri
Üniversitemiz, 2013 y için toplam ¨100.000’TL bünyesindeki çe itli ünitelerin etüt ve proje i lerine
ay rm r.
1.5.2. Devam Eden Projeler
Altyap
aat : S.D.Ü. Kampüs Elektrik ve mekanik altyap ihalesi kapsam nda Do u
Yerle kesi
merkezi binas n ince in aat yap lmaktad r. Elektrik trafolar n tadilatlar
tamamlanm r. Elektrik SCADA sistemi tamamlanm r
Derslik ve Merkezi Birimler: Sa k Bilimleri Fakültesi Binas n ince in aat i leri devam
etmektedir. Hukuk Fakültesi Binas kmal in aat n ince in aat i leri bitirilmi tir. Çevre
düzenleme i leri devam etmektedir. ktisadi Ve dari Bilimler Fakültesi Binas ihalesine ç lm
olup, ihale süreci devam etmektedir.
Fen-Edebiyat Fakültesi
aat : 33.270 m² kapal alanl bu proje toplam 18 modülden
olu maktad r. Bugüne kadar toplam 11 modülü bitirilerek hizmete aç lm r. Kalan bölümlerden
bir blo un kaba in aat tamamlanm ince in aat i leri devam etmektedir.
Aç k ve Kapal Spor Tesisleri
aat : Mevcut Ödenekle bu y l içerisinde Kapal Yüzme
Havuzuna Güne Enerji sistemi yap lmas planlanmaktad r. Ayr ca spor tesislerinde onar m i leri
yapt lacakt r.
Proje Ad
Kampüs Altyap
aat
2013 Y
Revize Proje
Bedeli
(Bin ¨)
2013 Y
Ödenek
(Bin ¨)
2013 Haziran
Harcama
(Bin ¨)
55.000
2.500
1.698
54.700
120.000
14.396
2.695
33.270
17.000
2
0
10.500
20.550
2.000
0
212.550
18.898
2.757
Ba lang ç –
Biti Tarihi
Toplam
Örtülü
Alan
(m2)
1982 – 2014
-
Derslikler ve Merkezi
Birimler ( Sa k
Bilimleri Fakültesi Bina
1994 – 2014
aat , Hukuk Fakültesi
Bina aat , ktisadi ve
dari Bilimler Fakültesi
aat )
Fen - Edebiyat Fakültesi
1994 – 2013
aat
Aç k ve Kapal Spor
Tesisleri (Yüzme
1995 - 2013
Havuzu)
TOPLAM
8
1.6. Bilimsel Ara
rma Projeleri
2013 y ilk alt ay içerisinde 164 yüksek lisans, 72 doktora, 13 t pta uzmanl k ve 1 adet münferit
olmak üzere toplam 250 proje kabul edilmi tir. Yüksek lisans, doktora ve t pta uzmanl k
projeleri için makine teçhizat al mlar projenin % 70 ile s rl oldu u için genelde hassas terazi,
UV cihaz , PCR cihaz , video kamera, foto raf makinesi, lazer metre, dijital görüntüleme cihaz ,
hidrojen pili, test cihaz ve deneysel kafes gibi malzemeler al nm r.
Ara rma ve geli tirmeye verdi i önem do rultusunda her geçen y l yeni ara rma ve uygulama
merkezleri kurarak bilim dünyas na katk da bulunmay hedefleyen Üniversitemiz, 2013 y
Haziran ay itibariyle bu hedefe yönelik olarak bilimsel ve teknolojik ara rmalar için toplam
2.247.206,54 TL harcama gerçekle tirmi tir.
.
9
1.7. 2013 Y
Performans Program Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler
1) Kurumsalla ma
Stratejik Amaç 2 (STR –A2)
Alt yap eksikliklerini tamamlamak.
STR A2-H1 Devam etmekte olan in aatlar bitirmek ve hizmete sunmak.
2) Yenile me
Stratejik Amaç 1 (STR-A1)
Derslerin verimlili ini, kalitesini ve gelece e yönelik uygulanabilirli ini artt rmak anlat m
yöntemlerini güncel teknolojiler e li inde geli tirmek.
STR A1-H4 Bir derse görevlendirilebilen ö retim eleman say
artt rmak.
Stratejik Amaç 2 (STR-A2)
rencilerin yeterliliklerini geli tirmek ve güncelliklerini korumak.
STR A2-H2 Ö rencilerin bilimsel aktivitelerini artt rmaya yönelik çal malar yapmak.
STR A2-H4 Ö rencilerin bireysel geli imine katk sa lamak.
Stratejik Amaç 5 (STR-A5)
Ara
rma kapasitesinin geli tirilmesi ve verimlili in artt
lmas amac yla üniversitede
geli tirilen projelerin; bilimin, toplumun ve piyasan n ihtiyaçlar
kapsayacak ekilde
düzenlenmesini sa lamak.
STR A5-H2 Ara rma-Geli tirmeye (Ar-Ge) yönelik proje say
dönemine göre %25 oran nda artt rmak.
bir önceki stratejik plan
STR A5-H4 Üniversitedeki gerçekle tirilen bilimsel çal malar n kalitesini art rmak ve sürekli
lmak.
3) Uluslararas la ma
Stratejik Amaç 1 (STR-A1)
Üniversitenin uluslararas düzeyde tan
rl
artt rmak..
STR A1-H2 SDÜ ad na ki isel ya da tüzel olarak katk sa lanan veya gerçekle tirilen
Uluslararas kongre, sempozyum gibi etkinliklerin say
%15 oran nda art rmak.
Stratejik Amaç 2 (STR-A2)
Üniversiteyi ve mezunlar
daha fazla tercih edilebilir hale getirmek.
STR A2-H2
retim elemanlar
%25 oran nda artt rmak.
n uluslararas faaliyetlerini bir önceki plan dönemine göre
STR A2-H3
rencilerin ulusal ve uluslararas de
oran nda artt rmak.
10
im programlar ndaki hareketlili ini %50
1.8. Performans Hedefleri
1) Kurumsalla ma
STR A2-H1-PH1: E itim-ö retimin altyap
(fiziki vb.) iyile tirmek.
2) Yenile me
STR A1-H4-PH1: Lisans programlar nda % 99 doluluk oran na ula mak.
STR A1-H4-PH2: Ön lisans programlar nda % 85 doluluk oran na ula mak.
STR A1-H4-PH3: Lisansüstü programlarda doluluk oran
STR A2-H2-PH1: E itim-ö retimin altyap
STR A2-H4-PH1: Ba ar
% 68’e ç karmak.
(bili im, kütüphanecilik vb.) iyile tirmek.
ö rencilere burs, part-time çal ma, bar nma olanaklar sunmak.
STR A2-H4-PH2: 350 adet sosyal, kültürel, sportif faaliyet düzenlemek.
STR A5-H2-PH1: 448 adet proje (ulusal ve uluslararas ) yapmak.
STR A5-H4-PH1: Alanlar nda tan nm yerli/yabanc bilim adamlar ndan hakemler belirleyerek
üniversitede olu turulan tüm projelerin kalitesini kontrol ettirmek.
3)Uluslararas la ma
STR A1-H2-PH1: 700 adet bilimsel faaliyet düzenlemek.
11
2.
OCAK-HAZ RAN 2013 DÖNEM BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
A. Bütçe Giderleri
Bütçe giderlerinin gerçekle me oranlar n, y n ilk alt ayl k dönemi itibariyle 2012 y için
yüzde 46,22; 2013 y için yüzde 53,04 olarak gerçekle ti i ve geçen y la oranla yüzde 18,83
art la sonuçland görülmektedir.
Grafik 1. Bütçe Giderleri Gerçekle me Oranlar
(Ekonomik S fland rmaya Göre – lk 6 Ayl k)
Gider türüne göre 2013 y gerçekle meleri içinde en yüksek oran, yüzde 67,39 ile Mal ve
Hizmet Al m Giderinde ortaya ç karken en dü ük gerçekle me oran da yüzde 28,42 ile Cari
Transferlerde görülmü tür.
12
1. Personel Giderleri
Personel giderlerinde 2012 y
n ilk alt ayl k dönemine göre yüzde 13,57 oran nda bir art
gerçekle mi tir. Personel giderlerine ili kin bütçe haz rlan rken bir önceki y n Temmuz ay
dolu kadrolar ve maa katsay lar dikkate al nmaktad r. Bu nedenle 2012 y nda yüzde 52,95
olan gerçekle me oran , bu y n ayn döneminde yüzde 54,22 olarak gerçekle mi tir.
Grafik 2. Personel Giderleri Ayl k Gerçekle me Tutarlar (Bin TL)
Grafik 3. Personel Giderleri Ayl k Gerçekle me Oranlar
2012 y Haziran ay sonunda 3.309 olan personel say
olarak gerçekle mi tir.
13
z, 2013 y
Haziran ay sonunda 3.459
2. Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Primi Giderleri
Sosyal güvenlik kurumlar na devlet primi giderlerinde 2012 y
n ilk alt ayl k dönemine göre
yüzde 13,82 oran nda bir art gerçekle mi ; 2012 y nda yüzde 51,89 olan gerçekle me oran ,
bu y n ayn döneminde yüzde 53,40 olarak gerçekle mi tir.
Grafik 4. SGK Devlet Primi Giderleri Ayl k Gerçekle me Tutarlar (Bin TL)
Grafik 5. SGK Devlet Primi Giderleri Ayl k Gerçekle me Oranlar
14
3. Mal ve Hizmet Al m Giderleri
Mal ve hizmet al m giderlerinde 2012 y
n ilk alt ayl k dönemine göre yüzde 19,43 oran nda
bir art gerçekle mi ; 2012 y nda yüzde 43,60 olan gerçekle me oran , bu y n ayn
döneminde yüzde 67,39 olarak gerçekle mi tir.
Grafik 6. Mal ve Hizmet Al m Giderleri Ayl k Gerçekle me Tutarlar (Bin TL)
Grafik 7. Mal ve Hizmet Al m Giderleri Ayl k Gerçekle me Oranlar
15
4. Cari Transferler
Cari transferlerde 2012 y
n ilk alt ayl k dönemine göre yüzde 98,50 oran nda bir art
gerçekle mi ; 2012 y nda yüzde 16,03 olan gerçekle me oran , bu y n ayn döneminde yüzde
27,42 olarak gerçekle mi tir.
Grafik 8. Cari Transferler Ayl k Gerçekle me Tutarlar (Bin TL)
Grafik 9. Cari Transferler Ayl k Gerçekle me Oranlar
16
5. Sermaye Giderleri
Sermaye giderlerinde, 2012 y
n ilk alt ayl k dönemine göre yüzde 54,05 oran nda bir art
gerçekle mi ; 2012 y nda yüzde 26,28 olan gerçekle me oran , bu y n ayn döneminde yüzde
39,11 olarak gerçekle mi tir.
Grafik 10. Sermaye Giderleri Ayl k Gerçekle me Tutarlar (Bin TL)
Grafik 11. Sermaye Giderleri Ayl k Gerçekle me Oranlar
17
6. Fonksiyonel S fland rmaya Göre Bütçe Giderlerinin Geli imi
Bütçe giderlerinin fonksiyonel s fland rmas na göre da m miktarlar na bak ld
itim hizmetlerinin en yüksek pay ald görülmektedir.
nda bu y l da
Grafik 12. Fonksiyonel S fland rmaya Göre Bütçe Giderleri
Gerçekle me Tutarlar (Bin TL)
7. Kurumsal S fland rmaya Göre Bütçe Giderlerinin Geli imi
Kurumsal s fland rmaya göre gider gerçekle melerinin da
nda fen birimlerinin
tutarlar nda daha çok pay almas , verilen e itimin maliyetinden kaynaklanmaktad r. dari
birimlerin en yüksek tutarda pay almas ise bütçeleme sistemati inin bir sonucu olarak ortaya
kmaktad r. Merkez yerle kemizde; elektrik ve yakacak giderleri ile yemek ve temizlik
hizmetlerine ili kin giderler tek merkezden kontrol edildi i için da
yap lamamaktad r.
Altyap giderlerine ili kin ayr m yap lmas da mümkün olmad
için bütçede idari birimlerin
rl görülmektedir. Sa k ve fen bilimlerine ayr lan paylar n sosyal bilimlere göre yüksek
olmas ise verilen e itimin maliyetinden kaynaklanmaktad r.
Grafik 13. Kurumsal S fland rmaya Göre Bütçe Giderleri
Gerçekle me Tutarlar (Bin TL)
18
B. Bütçe Gelirleri
Ocak-Haziran 2013 döneminde bütçe gelirleri geçen y n ayn dönemine göre yüzde 32,09
oran nda art la 91.403.593 TL olarak gerçekle mi olup, y lsonu bütçe hedefinin yüzde
49,8’sine ula lm r.
Grafik 14. Bütçe Gelirleri Ayl k Gerçekle me Tutarlar (Bin TL)
Grafik 15. Bütçe Gelirleri Ayl k Gerçekle me Oranlar
2013 y için toplam 15.435.000 TL olaca öngörülen Te ebbüs ve Mülkiyet Gelirlerimiz
Ocak-Haziran 2013 döneminde geçen y n ayn dönemine göre yüzde 25,82 oran nda azal la
10.764.781 TL olarak gerçekle mi olup, y lsonu hedefinin yüzde 69,74’üne ula lm r.
218.049.000 TL olaca öngörülen Hazine yard , yüzde 37,62 oran nda bir art la 102.470.689
TL olarak gerçekle mi olup, y lsonu hedefinin yüzde 46,99’üna ula lm r. Ba lang ç ödene i
9.185.000 TL olan di er gelirlerin ise Ocak-Haziran 2013 gerçekle me toplam 7.495.538 TL
olarak gerçekle mi tir.
19
Grafik 16. Türlerine Göre Bütçe Gelir Gerçekle meleri (Bin TL)
Grafik 17. Türlerine Göre Bütçe Gelir Gerçekle me Oranlar
20
C. Finansman
2013 y ilk yar itibariyle, bütçe gelirleri 120.731.018 TL, bütçe giderleri 128.713.198 TL
olarak gerçekle mi tir.
Grafik 18. Bütçe Gelir - Gider Gerçekle meleri (Bin TL)
21
3.
TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEM NE
N BEKLENT LER VE HEDEFLER
2.1. Bütçe Giderleri
Personel giderleri ile sosyal güvenlik kurumlar na devlet primi giderlerine ili kin ödenekler
bir önceki y n temmuz ay ndaki katsay lar esas al narak hesaplanmaktad r. Y l içinde yap lan
art lar dolay yla gerçekle meleri kar layamayaca ve bütçe ba lang ç ödenekleri esas
al nd nda yakla k yüzde 11 oran nda fazla gerçekle me olaca tahmin edilmektedir. Y lsonu
itibariyle; personel giderleri için 12.000.000 TL, sosyal güvenlik kurumlar na devlet primi
giderleri için de 1.606.000 TL ek ödenek verilmesi gerekmektedir.
Üniversitemiz merkez yerle kesinin elektrik ve yakacak giderleri ile temizlik hizmeti al m
giderlerinin kar lanmas için tahsis edilen ödeneklerin gerçekle meleri kar lamayaca ve bütçe
ba lang ç ödenekleri esas al nd nda yakla k yüzde 20 – 25 oran nda fazla gerçekle me olaca
beklenmektedir. Yakacak ve elektrik tüketimi gerçekle melerine ili kin giderlerin zaman nda ve
etkin olarak kar lanabilmesi, do algaz ve elektrik sa lay lar n gecikme faizi tahakkuk
ettirmesinin önüne geçilebilmesi için 4.500.000 ek ödenek verilmesi gerekmektedir.
2.2. Bütçe Gelirleri
Hazine yard
alan özel bütçeli idare olarak Üniversitemiz gelirlerinin yakla k % 89’i
hazine yard ndan olu maktad r. Gelirlerimiz içinde yüksek bir paya sahip hazine yard na
ili kin gerçekle meler, faaliyetlerin gerektirdi i giderlerin zaman nda ve uygun artlarla
yürütülebilmesi aç ndan önemli bir etken olarak kendini göstermektedir.
Hazine yard
gönderilmesi uygulamas n; ayr nt
finansman program n
Üniversitemiz taraf ndan haz rlanarak Maliye Bakanl nca onaylanmas , hazine yard
talep
tablosunun Üniversitemiz taraf ndan haz rlanarak Maliye Bakanl nca de erlendirilip tahakkuk
verilmesi, düzenlenen tahakkuklara göre Hazine Müste arl nca parça parça nakit gönderilmesi
amalar içeriyor olmas ndan dolay , nakit gönderme sürecinde yer alan kurumlar n durumun
önemini dikkate alarak hareket etmesi gerekmektedir.
2013-2014 e itim-ö retim dönemi ö renci kontenjanlar henüz aç klanmamas na ra men
geçen sene artt larak verilen 17.467 ö renci kontenjan üniversitemizin öz gelirlerinde bir art
sa lansa da, harç gelirlerinin ö renci cari hizmet maliyetinin yar ndan çok olamayaca hesaba
kat ld nda, öz gelir art
n maliyetleri kar lamaktan uzak olaca görülecektir. Verilen
kontenjan n Üniversitemiz e itim-ö retim faaliyetlerine ili kin giderlerinde (ö retim eleman ,
f, laboratuvar ihtiyac , sa k giderleri ile sosyal, kültür ve spor faaliyetlerine ili kin giderleri,
nma ve ayd nlatmaya ili kin giderler, vb) yaratt art n, ö rencilerden elde edilen katk pay
ve ö renim ücretleriyle kar lanabilmesi mümkün de ildir. Üniversitemiz bütçesi içinde yer alan
hazine pay n da büyümeye oranla artt lmamas , faaliyetlerin finansman s nt lar
da
beraberinde getirmektedir.
2.3. Finansman
Planlanan giderlerin kar lanmas sa layacak nakdin hazine yard na ili kin bölümünün
zaman nda tahsil edilmesi durumunda y lsonu hedeflerine uygun sonuçlar ç kaca
öngörülmektedir. Görülece i üzere finansman durumumuz d sal bir faktöre ba
ve risk
olu turmaktad r. Bu d sal etkenin varl dikkate al narak hareket edilse de Ocak ay nda yap lan
ayr nt finansman program na uygun eylem sergilenece ini beklemenin, planlama anlay na
uygun bir yakla m olaca inanc
ta maktay z. Bu itibarla, Maliye Bakanl
ve Hazine
Müste arl ’n n konunun önemini dikkate alarak nakit planlamas yapmas beklemekteyiz.
22
4.
OCAK-HAZ RAN 2013 DÖNEM NDE YÜRÜTÜLEN FAAL YETLER
Kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik olarak üniversitemiz taraf ndan 2013 y
ilk alt ayl k dönemde gerçekle tirilen faaliyetler a
daki ba klar alt nda incelenmi tir.
4.1.
Hizmet içi e itim programlar
4.1.1. Üniversite Personeline Yönelik Yang n Söndürme E itimi.
4.2.
Kongre, Sempozyum, Seminer ve Sosyal-Kültürel Etkinlikler
KONSER
YATRO
SEMPOZYUM
KONFERANS
TOPLANTI
SEM NER
SERG
ÇALI TAY
PANEL
ER
TOPLAM
5.
10
9
3
23
6
4
2
2
2
30
91
TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEM NDE YÜRÜTÜLECEK FAAL YETLER
Kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik olarak üniversitemiz taraf ndan 2013 y
alt ayl k dönemde gerçekle tirilecek faaliyetler a
daki ba klar alt nda incelenmi tir.
ikinci
5.1.
Hizmet içi e itime ili kin
5.1.1. Üniversitemize aç ktan atanan aday memurlara Aday Memur E itimleri verilmesi
planlanmaktad r.
5.1.2. Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçlar do rultusunda teklif edilen ve uygun görülen
itimler verilecektir.
23
BÜTÇE G DERLER
Bütçe Y l:
2013
Kurum Kod:
38.33.00.01 - ÜST YÖNET M, AKADEM K VE DAR B
2012
GERÇEKLE ME
TOPLAMI
2013
BA LANGIÇ
ÖDENE
MLER
OCAK GERÇEKLE ME
2012
N GEL
UBAT GERÇEKLE ME
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
ARTI ORANI
*
(%)
OCAK-HAZ RAN
GERÇEK. ORANI **
(%)
2012
2013
242.669.000
17.671.816
22.084.838
13.764.212
21.369.240 16.097.477 20.162.428
17.547.245
22.164.671 22.849.060 23.978.297 20.385.986
18.953.724
108.315.795
128.713.198
18,83
46,22
53,04
01 - PERSONEL G DERLER
128.275.752
142.273.000
14.132.050
17.325.002
8.785.576
10.475.782 10.114.354 11.829.837
10.859.252
12.592.853 10.682.654 13.500.571 13.351.270
11.420.265
67.925.156
77.144.310
13,57
52,95
54,22
124.471.252
136.917.000
14.034.726
17.000.858
8.619.197
10.189.051
9.846.302
11.444.049
10.492.925
12.115.242
10.333.215
13.015.123
12.956.460
10.965.903
66.282.825
74.730.226
12,74
53,25
54,58
864.364
945.000
17.122
130.477
41.964
110.045
48.584
141.340
32.719
122.903
40.629
128.018
66.442
137.644
247.460
770.428
211,33
28,63
81,53
LER
2013
OCAK-HAZ RAN
GERÇEKLE ME TOPLAMI
HAZ RAN GERÇEKLE ME
MAYIS GERÇEKLE ME
234.323.895
MEMURLAR
2012
SAN GERÇEKLE ME
BÜTÇE G DERLER TOPLAMI
SÖZLE MEL PERSONEL
2013
MART GERÇEKLE ME
2012
2013
228.876
264.000
5.446
9.928
16.476
16.562
11.692
12.753
11.856
12.726
11.774
12.644
17.146
13.790
74.390
78.402
5,39
32,50
29,70
PERSONEL
2.596.411
3.483.000
74.755
160.810
107.940
134.279
207.776
206.417
321.752
316.608
297.036
319.411
311.222
277.832
1.320.481
1.415.357
7,18
50,86
40,64
ER PERSONEL
114.848
664.000
GEÇ
02 - SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA
21.344.200
DEVLET PR 23.603.000
G DERLER
MEMURLAR
0
22.930
0
25.845
0
25.278
0
25.374
0
25.374
0
25.096
0
149.897
0,00
0,00
22,57
2.407.022
2.850.952
1.632.598
1.897.325
1.640.153
1.938.115
1.666.489
1.974.894
1.669.622
1.986.213
2.058.618
1.957.481
11.074.502
12.604.979
13,82
51,89
53,40
20.694.510
22.663.000
2.397.168
2.787.207
1.612.482
1.862.734
1.614.584
1.897.996
1.621.173
1.913.134
1.626.073
1.923.133
2.009.565
1.893.049
10.881.046
12.277.254
12,83
52,58
54,17
169.455
194.000
3.275
25.557
8.070
19.792
9.531
24.049
6.304
23.328
7.864
24.504
12.924
26.381
47.967
143.610
199,39
28,31
74,03
SÖZLE MEL PERSONEL
LER
43.515
48.000
1.129
1.535
2.741
2.553
2.427
2.466
2.427
2.248
2.427
2.248
3.383
2.488
14.533
13.539
-6,84
33,40
28,21
PERSONEL
303.792
680.000
4.094
6.608
7.143
9.414
11.646
10.698
34.054
32.658
32.695
34.768
32.492
33.969
122.125
128.115
4,90
40,20
18,84
ER PERSONEL
GEÇ
132.928
18.000
1.355
30.045
2.162
2.831
1.965
2.905
2.532
3.525
564
1.560
254
1.594
8.831
42.461
380,79
6,64
235,89
03 - MAL VE H ZMET ALIM G DERLER
42.239.618
32.633.000
994.966
1.658.570
2.721.988
4.131.394
3.654.658
3.416.839
3.247.024
3.550.395
3.897.948
4.855.748
3.898.821
4.379.662
18.415.405
21.992.607
19,43
43,60
67,39
ÜRET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI
259.777
145.000
0
115
1.612
0
8.347
14.138
13.971
1.775
10.191
99.032
3.169
2.520
37.290
117.579
215,31
14,35
81,09
TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME17.768.602
ALIMLARI
14.758.000
904.921
1.457.497
1.174.898
2.227.811
1.681.948
1.347.509
1.269.869
1.414.771
1.740.588
1.369.456
1.497.872
1.942.221
8.270.096
9.759.265
18,01
46,54
66,13
821.000
26.506
45.409
70.568
62.859
90.090
85.240
94.580
207.601
130.525
139.145
201.968
205.580
614.237
745.834
21,42
45,32
90,84
158,33
YOLLUKLAR
1.355.187
GÖREV G DERLER
212.332
120.000
20.114
22.612
6.290
44.835
11.490
34.303
22.631
27.165
9.582
58.422
13.131
2.657
83.237
189.994
128,26
39,20
ZMET ALIMLARI
17.902.418
15.610.000
21.160
79.858
1.275.850
1.498.471
1.474.111
1.598.033
1.415.650
1.639.768
1.578.739
2.227.349
1.579.862
1.901.971
7.345.373
8.945.450
21,78
41,03
57,31
1.136.163
50.000
0
29.357
11.784
24.408
78.188
99.601
154.820
105.357
231.365
805.821
188.287
179.583
664.445
1.244.128
87,24
58,48
2.488,26
TEMS L VE TANITMA G DERLER
MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM
2.617.057
VE ONARIM G
985.000
DERLER
GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G 926.210
DERLER
TEDAV VE CENAZE G DERLER
24
04 - FA Z G DERLER
144.000
22.266
6.848
63.909
127.840
135.052
127.950
184.380
142.208
172.269
150.900
256.044
138.844
833.920
694.591
-16,71
31,86
70,52
0
16.874
98.008
143.269
150.339
108.908
89.495
10.618
21.123
1.416
154.183
405
513.147
281.489
-45,14
55,40
195,48
61.871
0
0
0
19.070
1.900
25.093
1.156
1.628
1.131
3.565
4.208
4.304
5.880
53.660
14.275
-73,40
86,73
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN Ç BORÇ FA Z G DERLER
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
DI BORÇ FA Z G DERLER
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
SKONTO G DERLER
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
2.509.161
2.810.000
137.778
0
63.740
464.700
0
120.331
36.507
149.958
5.845
63.589
158.442
0
402.311
798.578
98,50
16,03
28,42
1.862.309
2.092.000
0
0
0
377.345
0
0
0
0
0
0
0
0
0
377.345
0,00
0,00
18,04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN
640.984TRANSFERLER
700.000
137.778
0
63.740
87.355
0
114.239
36.507
149.958
0
63.589
158.442
0
396.466
415.141
4,71
61,85
59,31
0
0,00
ER Ç BORÇ FA Z G DERLER
KISA VADEL NAK T
LEMLERE A T FA Z G DERLER
0
05 - CAR TRANSFERLER
GÖREV ZARARLARI
HAZ NE YARDIMLARI
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
DEVLET SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINDAN HANE
0 HALKINA YAPILAN
0
FAYDA ÖDEMELER
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
YURTDI INA YAPILAN TRANSFERLER
0
0
0
0
6.092
0
0
5.845
0
0
0
5.845
6.092
4,22
99,62
33,85
5.868
GEL RDEN AYRILAN PAYLAR
06 - SERMAYE G DERLER
0
0
18.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
39.955.165
41.350.000
0
250.314
560.309
4.400.040
688.312
2.857.306
1.737.974
3.896.572
6.592.990
3.572.176
918.836
1.196.316
10.498.421
16.172.725
54,05
26,28
39,11
12,41
MAMUL MAL ALIMLARI
10.944.897
16.125.000
0
16.789
11.170
135.974
40.172
338.913
450.775
632.560
3.045.337
486.189
495.378
390.126
4.042.832
2.000.552
-50,52
36,94
MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER
59.257
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
GAYR MADD HAK ALIMLARI
84.752
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
11.368
0
0
0
11.368
0
0,00
13,41
0,00
GAYR MENKUL ALIMLARI VE KAMULA TIRMASI 0
2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER
22.108.401
18.998.000
0
14.160
545.055
1.347.983
645.877
0
1.280.448
1.504.063
3.180.717
995.022
392.141
562.615
6.044.238
4.423.842
-26,81
27,34
23,29
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM G DERLER 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER
6.407.858
6.175.000
0
219.365
4.084
2.916.083
2.264
2.518.393
6.751
1.759.949
5.568
2.090.965
31.317
243.575
49.983
9.748.331
19.403,34
0,78
157,87
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DI INDA)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
350.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
350.000
0
0
0
350.000
0
0,00
100,00
0,00
07 - SERMAYE TRANSFERLER
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
YURT
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
YURTDI I SERMAYE TRANSFERLER
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
08 - BORÇ VERME
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
ER SERMAYE G DERLER
YURT
SERMAYE TRANSFERLER
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
YURTDI I BORÇ VERME
BORÇ VERME
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09 - YEDEK ÖDENEKLER
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
BÜTÇE GEL RLER
Bütçe Y l:
2013
Kurum Kod:
38.33 - SÜLEYMAN DEM REL ÜN VERS TES
2012
GERÇEKLE ME
TOPLAMI
2013
BA LANGIÇ
ÖDENE
OCAK GERÇEKLE ME
2012
2013
UBAT GERÇEKLE ME
2012
2013
N GEL
MART GERÇEKLE ME
2012
2013
N SAN GERÇEKLE ME
2012
2013
MAYIS GERÇEKLE ME
2012
2013
2012
2013
2012
232.124.847
242.669.000
783.048
01 - Vergi Gelirleri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Al nan Vergiler
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01.2 Mülkiyet Üzerinden Al nan Vergiler
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BÜTÇE GEL RLER TOPLAMI
2.329.533 16.104.668 22.765.922 ######### 36.156.681 17.612.285 34.297.167
OCAK-HAZ RAN
GERÇEKLE ME TOPLAMI
HAZ RAN
GERÇEKLE ME
ARTI
ORANI *
(%)
2013
17.061.035 23.932.994 ######### 1.248.721 91.403.593
OCAK-HAZ RAN
GERÇEK. ORANI
** (%)
2012
2013
120.731.018
32,09
39,38
49,75
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
01.3 Dahilde Al nan Mal ve Hizmet Vergileri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
01.4 Uluslararas Ticaret ve Muamelelerden Al nan Vergiler
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
01.5 Damga Vergisi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
01.6 Harçlar
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
01.9 Ba ka Yerde S
fland lmayan Vergiler
02. Sosyal Güvenlik Gelirleri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
02.1 Genel Bütçeli darelerden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
02.2 Özel Bütçeli darelerden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlar ndan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
02.5 Mahalli darelerden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
02.6 Di er verenlerden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
02.7 Çal anlardan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
02.8 Kendi i ine sahip olanlardan veya çal mayanlardan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
9.232.292 11.026.354
292.539
1.174.998
234.480
1.344.014
285.558 14.512.189
10.764.781
-25,82
46,78
69,74
66,10
02.9 Ay
yap lamayan di er sosyal güvenlik paylar
03. Te ebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
0
0
0
0
0
0
0
31.019.070
15.435.000
264.554
388.102
232.220
331.810
470.049
30.313.201
15.420.000
207.974
311.821
194.555
202.179
303.734
9.080.309
10.967.624
185.189
1.121.772
173.897
1.297.389
238.922
14.093.048
10.192.316
-27,68
46,49
03.2 Mallar n kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
03.3 K T ve Kamu Bankalar Gelirleri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
03.1 Mal ve Hizmet Sat
Gelirleri
25
03.4 Kurumlar Has lat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
03.5 Kurumlar Karlar
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
705.869
15.000
56.581
76.281
37.666
129.632
166.314
151.550
58.730
107.350
53.226
60.584
46.626
46.074
419.141
571.470
36,34
59,38
3.809,80
0
0
0
0
0
0
0
433
0
0
0
0
0
562
0
995
0,00
0,00
0,00
191.516.625
218.049.000
0
301.171 74.457.039
102.470.689
37,62
38,88
46,99
03.6 Kira Gelirleri
03.9 Di er Te ebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
04. Al nan Ba
ve Yard mlar ile Özel Gelirler
04.1 Yurt D ndan Al nan Ba
ve Yard mlar
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil darelerden Al nan Ba
04.3 Di er darelerden Al nan Ba
ve Yard mlar
04.4 Kurumlardan ve Ki ilerden Al nan Yard m ve Ba
lar
ve Yard mlar
1.370.322 15.545.348 22.017.110 ######### 22.038.623
0
0
0
0
0
190.269.889
218.049.000
0
0
15.080.000
0
6.173.004 33.813.462
15.598.291 22.930.000 #########
0
0
0
0
0
22.000.000 17.100.000
21.600.031
6.155.000
33.728.440
14.500.000
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22.500.000 19.850.000
0
72.685.000
99.828.471
37,34
38,20
45,78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
1.246.736
0
0
1.370.322
465.348
17.110
49.285
438.592
18.004
85.022
1.098.291
430.000
141.111
301.171
1.772.039
2.642.218
49,11
142,13
0,00
04.5 Proje Yard mlar
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
04.6 Özel Gelirler
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
05. Di er Gelirler
9.588.991
9.185.000
518.494
571.109
327.100
417.001
520.519
4.885.756
412.797
191.167
287.746
768.513
367.568
661.992
2.434.224
7.495.538
207,92
25,39
81,61
05.1 Faiz Gelirleri
962.446
38.000
1.192
145.402
398
60.773
19.224
65.397
7.031
74.256
579
166.984
3.770
55.708
32.194
568.520
1.665,91
3,35
1.496,11
3230284,46
1098000
372805,58
346375,19
251.530
272.113
413.879
270.705
314.953
0
238.817
534.024
317.019
492.895
1.909.004
1.916.113
0,37
59,10
174,51
24657,36
0
0
1380,86
0
2.378
0
46
0
0
102
0
0
0
102
3.805
3.616,24
0,42
0,00
5371603,73
8049000
144495,9
77951
75.172
81.737
87.417
4.549.607
90.812
116.911
48.248
67.505
46.779
113.389
492.923
5.007.100
915,80
9,18
62,21
161
0
0
0
0
0
10
10
131
0
0
0
0
0
141
10
-92,88
87,54
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
160,5
0
0
0
0
0
10
10
131
0
0
0
0
0
141
10
-92,88
87,54
0,00
05.2 Ki i ve Kurumlardan Al nan Paylar
05.3 Para Cezalar
05.9 Di er Çe itli Gelirler
06. Sermaye Gelirleri
06.1 Ta nmaz Sat
06.2 Ta
r Sat
Gelirleri
Gelirleri
06.3 Menkul K ymet ve Varl k Sat
06.9 Di er Sermaye Sat
Gelirleri
Gelirleri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
08. Alacaklardan Tahsilat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
08.2 Yurtd
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
Alacaklardan Tahsilat
09. Red ve adeler (-)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
09.1 Vergi Gelirleri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09.3 Te ebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09.4 Al nan Ba
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
ve Yard mlar ile Özel Gelirler
09.5 Di er Gelirler
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09.6 Sermaye Gelirleri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
4 826 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа