close

Enter

Log in using OpenID

Aöf Nokta Atış 111 Hukukun Temel Kavramları düzeltmeleri için

embedDownload
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI DÜZELTİLERİ
48.soru
57.soru
A seçeneğine geçersizliği kelimesinden sonra yokluk kelimesi eklendi.
A)
B)
C)
D)
E)
Kurumlaşmış olma
Düzenlilik
Örgütlü olma
Usule bağlı olmama
Süreklilik
KARACAN AKADEMİ
Aşağıdakilerden hangisi bir
hukuk düzeninden bahsedilebilmesi için yargı örgütünün
sahip olması gereken özelliklerden değildir?
57. Geçersizlik türleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Özel hukukta bir hukuki işlemin geçersizliği yokluk,
hükümsüzlük ve iptal edilebilirlik başlıkları altında incelenir.
B) Hükümsüzlük hukuki işlemin
geçerlilik şartlarından kamu
düzenini ilgilendirdiği kabul
edilenlerin gerçekleşmemesi
durumunda ortaya çıkar.
C) Yokluk durumunda işlemlerin
hukuk dünyasında hiçbir
zaman var olmadıkları kabul
edilir.
KARACAN AKADEMİ
1.
ÜNITE 1
1
D) İptal edilebilirlik (nisbi butlan)
durumunda işlemin yapılmasında ortaya çıkan hukuka
aykırılığın hafif olduğu kabul
edilir. Bu durumdaki hukuki
işlemler kendiliğinden geçersiz olur.
E) Hükümsüzlükte
işlemler
hukuki işlem olarak varlık
kazanmışlardır ancak baştan
itibaren geçersiz oldukları
kabul edilir.
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI DÜZELTİLERİ
41. B
YANIT ANAHTARI
42. D
43. C
51. A
52. C
53. E
61. B
62. C
46. D
56. C
4.soru
57. D
44. E
45. C
54. A
55. C
64. B
65. A
48. D
49. D 50. D
58. E
59. B
63. C
ÜNITE 2
60. D
A seçeneğinde 5 sayısı yerine
4 sayısı yazıldı.
Normlar hiyerarşisinde yer
alan Kanun ile ilgili aşağıda
verilen özelliklerden hangisi
yanlıştır?
A) Kanun yapmaya yetkili tek
organ, TBMMʼdir. TBMM 4
(dört) yıllık süre için seçilen
550 (beşyüzelli) milletvekilinden oluşur. Kanun yapımı
süreci kanuna ilişkin bir önerinin meclise sunulmasıyla
başlar.
B) Milletvekillerinin hazırladığı
teklif
veya
Bakanlar
Kurulunun hazırladığı tasarı
meclis başkanlığına sunulur.
Meclis başkanı da bunları ilgili komisyonlara havale eder.
Komisyonlar milletvekillerinden oluşur.
C) Komisyondaki milletvekillerinin siyasi partilere göre dağılımı, mecliste grubu bulunan
yani en az 20 milletvekiline
sahip siyasi partilerin milletvekili sayılarıyla orantılı olarak belirlenir.
D) Bir kanun teklif veya tasarısının mecliste görüşülmeye
başlanabilmesi için en az 184
milletvekilinin toplantıya katılmış olması gerekir. Kabul edilebilmesi için ise toplantıya
katılan milletvekillerinin salt
çoğunluğunun yani yarısından bir fazlasının kabul oyu
kullanmış olması gerekir.
E) Cumhurbaşkanının meclise
yeniden görüşülmek üzere
iade ettiği kanun eğer mecliste yeniden görüşülür ve hiçbir
değişiklik yapılmadan kabul
edilirse Cumhurbaşkanı bu
kanunu halkoyuna sunabilir.
KARACAN AKADEMİ
4.
47. B
KARACAN AKADEMİ
ÜNİTE 1 TEST SORULARI
2
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI DÜZELTİLERİ
26.soru
ÜNITE 3
37.soru
ifadesi eklendi.
ÇÖZÜM
KARACAN AKADEMİ
Çözümde yer alan MS 565 ifadesi değiştirilerek 1453 sayısı
yazıldı. cümlenin sonuna fakat
bizans hukuku adıyla anılır.
Roma hukuku, roma şehrinin
kuruluşundan, doğu roma imparatorunun
ölümüne
kadar
Romaʼda ve Akdenizʼi çevreleyen topraklarda uygulanmıştır.
Doğu roma imparatorluğunun
MS 1453ʼte yıkılmasına kadar
geçen süredeki hukuk da roma
hukukudur.
Fakat
Bizans
Hukuku adıyla anılır.
ÜNITE 4
C seçeneğinde ve çözümde
yazan
Antalya
kelimesi
Antakya olarak değiştirildi.
37. Bölge Adliye mahkemeleri ile
ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İkinci derece adli yargı mahkemeleri olup, Hakimler ve
Savcılar Yüksek Kurulunun
olumlu görüşü alınarak Adalet
Bakanlığınca kurulur.
B) Bölge Adliye Mahkemelerinin
yargı çevrelerinin belirlenmesine, değiştirilmesine veya bu
mahkemelerin kaldırılmasına
adalet bakanlığının önerisi
üzerine, Hakimler ve Savcılar
Yüksek Kurulu karar verir.
KARACAN AKADEMİ
Yanıt Bʼdir.
3
C) Türkiyeʼde 15 Bölge Adliye
Mahkemesi
kurulmuştur.
Bun-ların bazıları; İstanbul,
İzmir, Ankara, Erzurum,
Diyarbakır,
Gaziantep,
Antakyaʼdır.
D) Bölge Adliye Mahkemeleri,
başkanlık başkanlar kurulu,
daireler, bölge adliye mahkemesi cumhuriyet başsavcılığı,
bölge adliye mahkemesi adalet komisyonu ve müdürlerden oluşur.
E) Her Bölge Adliye Mahkemesinde en az bir hukuk ve ceza
dairesi bulunur.
ÇÖZÜM
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI DÜZELTİLERİ
Türkiyeʼde 15 bölge adliye mahkemesi kurulmuştur. Antakyaʼda
bölge adliye mahkemesi yoktur.
5.soru
24.soru
ÜNITE 7
KARACAN AKADEMİ
KARACAN AKADEMİ
Yanıt Cʼdir.
Çözümde yer alan dışında
kelimesi yerine birlikte kelimesi yazıldı.
ÇÖZÜM
Medeni hukukta insanın doğumla kazandığı haklarla birlikte sonradan elde ettiği haklar da
düzenlenir.
Yanıt Aʼdır.
4
5.
ÜNITE 8
A seçeneğinin son cümlesinde geçen "tek yanlı işleme,..."
ifadesinden sonra memur
atanması ifadesi eklendi.
İdare hukuku ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İdarenin, hukuk düzeninde
değişiklik yapan irade açıklamalarına idari işlem adı verilir.
İdare tek yanlı ve iki yanlı
olmak üzere iki tür işlem
yapar. Tek yanlı işleme
memur atanması, iki yanlı
işleme orman işletme sözleşmesi örnek olarak verilebilir.
B) Kamu hizmeti, bir kamu tüzel
kişisi tarafından veya onun
denetimi altında bir özel
hukuk tüzel kişisince kamu
yararı amacını gerçekleştirmeye yönelik olarak yerine
getirilen faaliyetlerdir.
C) İdari yargı idari makamların
idare hukuku alanındaki faaliyetlerinden
kaynaklanan
uyuşmazlıkların çözümlendiği
yargı koludur.
D) idare hukukunda ilk derece
mahkemeleri Sulh Hukuk ve
Asliye Hukuk Mahkemeleridir.
Üst
derece
mahkeme
Yargıtayʼdır.
E) İdare yargı alanında iptal, tam
yargı ve idari sözleşmelerden
doğan davalara rastlanır.
17.soru
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI DÜZELTİLERİ
KARACAN AKADEMİ
E seçeneğinin son cümlesinde geçen aynı hukuk sistemi
içinde yer aldığı ifadesi silinerek yerine aynı sistemler olduğu ifadesi yazıldı.
17. Kamu hukukunun dallarından
birisi olan uluslararası hukuk
ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Uluslararası hukuk uluslararası toplum üyeleri arasındaki
ilişkileri düzenler.
B) Uluslararası hukuk süjeleri
veya uluslararası toplumun
üyeleri esas olarak devletler
ve uluslararası örgütlerdir.
C) Uluslararası hukuk, devletlerin birbirleriyle ve diğer devletler hukuku süjeleriyle olan
ilişkilerini düzenleyen hukuk
alanıdır.
KARACAN AKADEMİ
D) Uluslararası hukukun kaynakları arasında ilk sırada
uluslararası
andlaşmalar
yeralır.
E) Uluslararası hukukun iç
hukuktaki etkisine yönelik iki
model ortaya çıkar. Bunlar:
Düalist (ikici) model ve monist
(tekçi) modeldir. Düalist
modelde uluslararası hukuk
ile iç hukukun aynı sistemler
olduğu, monist modelde uluslararası hukuk ile iç hukukun
ayrı hukuk sistemi içerisinde
yer aldığı kabul edilir.
ÜNİTE 8 TEST SORULARI
YANIT ANAHTARI
41. A
42. D
51. C
52. D
61. D
62. A
46. C
56. A
5
43. E
44. C
53. D
54. A
47. B
48. D
57. C
58. B
63.E
45. A
49. B
50. C
59. E
60. D
64.D
55. B
65.B
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
37 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content