close

Enter

Log in using OpenID

)1ıı - İncesu - Milli Eğitim Bakanlığı

embedDownload
W
ş,s*
fuf
ra+
o
T.C.
§ t
&
i t.Ö§t
_
KAysERİ vırİı,İĞİ
"*_
"_h_,r#
Sayı
iı nıııı Eğitim Müdürtüğü
I73906l3I0.a|l3206505
Konu: Romanya Okuma Olimpiyatı
: 67
aI/08/2a|4
..rAj.c6s+4
KAvMAKAMLIĞINA
(Ilçe Milti Eğitİm Müdürlüğü)
Itgi
Romanya Büyiikelçiliğinin 09.at.2014 tarihli ve 1711 sayılı nota yazs1,
b) Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkil", Genel Müdürlüğünin25l07l2üI4
tarihli v e 43 | 4507 2 13 10.0 I l 3 1 63 57 8 sayılı emirleri.
: a)
RomanYa Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2-6 Eylül 2014 tarihleri arasından Romanya,
Constanta'da "Uluslararası Okuma Olimpiyatı" düzenleyeceği ile ilgili ilgi (b} yazı ,. İl.i
YaflŞmanm katılım şartları ile detaylarmm yer aldığı şartname ilişikte gönderilmiştir.
YanŞma 13 ve 19 yaş arası alt ve üst ortaöğretim öfoencileri için tasarlandığı, öğrencilerin
okuma becerilerini geliştirmenin hedeflendiği, yarrşma kurallarına göre, herbir ulusal takım en
fazlal üyeden oluştuğu: 6 katılımçı (her yaş grubu/seviye için bir kişi) ve 1 koordinatör öğretmen.
Katılımcılann konaklama ve yemek masrafları Romanya Milli Eğitim Bakanlığı taİafından
karşılanacağı,u1aşımgiderleriisekatı1ımcılaraaito1duğubelirti1mektedir..
Bahse konu yanşma duyurusunun İlçenizdekİ, tiim resmi-özel orLokul ve ortaöğretim
kurumlarrna duyurulması ve katılım sağlanması, katrlım olmasr halinde sonucundan
Miidürliiğümüze bilgi verilmesi hususunda:
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
EKLER
:'f,
)1ıı
;
o8
Q8:.
1- Ilgi (b) yazı ve eki (2 adet)
t.
Bilal YILMAZ
Vali a.
iı ııiııi Eğitim Müdürü
-,
İ-,-"tT,
naĞırıvı:
Gereği;
1.6 İlçe Kaymakamlığına
(Ilçe Milli Eğitim Müdürlügüne)
ıA 1 ı Y2<*
,/ 4l , fau | *
(_r
",/
--
Bu belge, 5070 sayıtı Eüelüif;; İrnru «u{rılnuİurİ
Evrak teyidi http;//evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
Kaıııncu Blv. 380l 0 Kocasinan,/KAYSERI
Elektronik Ağ ; kayseri.meb.gov.tr
e-po§ta:ortaogreti
m3
[email protected]
r*\
qĞ-
t
ı:>i
lr.i
.t/\ *,
,4^
.
İra
ğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
-37 ca-9 d'7
3
-df2f kodu ile yapılabilir.
Ayrınhlı bilgi
için:
,ü,,r
İ2
lan
Y.»tlllOen Md.Yrd (146)
C.NALBANT Şef la8)
Tel: (0 352) 330 l l 25 Faks: (0 352) 320 98 53
o1
ls-tr
: u
ıı
§
Ş
N
s
ı
zt
!
i;ğ
g§E
=
-:-;ffi
'*,,d/
ig
=,E
.fş
§
ş§
:ğ
HE
o
9
.
şs*
E
&oE
9ö
o
İt
f,
f
E
ğ
ı
€ğ
Oo
,E"
E
EF
§s
Ş
§
Ş
E
Eı*§.y
E:
'a 5 e
= -.
E,
E ö E
E
n
i
E
t
==§=
§ _a T i
a E i§
=
şH§ağ;E§§EE
ğ
f
=
= ':
:a
-
i:
::\
i;
.=
E}..=
; ݧ ,İ .,ı .r-O
-
-
<
-.,
aP
İ ; i a iğ
ıE
§
=
:5
E ; ı:: ; t
E:
5E 5a
İ
9
tı
E'.,;
;;Ğ
,-o:
,,§
E
,e
x
F< ğ
r
Fı ::=
=l
30
"l§§
o
}z<
[;
m ?ğ
E
2ğr
6
+
E§
ğE,.
i
U
gs.:^
=F.x
Ş 9
ğ
İ
!!ğ
'_
;
}
tr
E
;,ş§
E§E
jİş
E§ş
ğ
§
999
i"ş
g :
şH
iE
,E
ğ
ş§
ğğ
;E
ğEE
tr
,ş0
i,
E
İ
=
=
Lrf
'P'
+
ışEğşiglş
sE
E
P
=
;tr
;-
=
-:
;5 j ._..
Ji
c
,;ÇEf|a
'. lJ::.,}
ic-n-=E
a ** ' "3*Jıi
=5;
o-o
!=
:
5§t ğ
E
;
r.a ç
E* i
+ ğ
:$ğ
=
o
5
d
H
ğ
=
ğ
F
a ip E
=
i:
§
İlO
E
Ş
E
>
,i
§
İ
"jl§*
::,El
,€*E
dpq
g
ü
b
*a>§@
ğ'!c6
d§dL
do!ğ
.
E
dx
X
c
E;,
=
ş
a
!,
=
!
qO
=
ğ
tr
o
a:
aE
d
?d
>ğ
-n
E
!
oO
d6
*
2;
E
-_ O
yH
Q
-b
s
uj=
d
U
q
-.=
.-E
_ ç
e İ =ı
§ .E
i
'2
,j.j
:
2
!
=l
dI
!l
o
}.
ş
zŞ
=
O!
Eg
;]
trl
ş-{;e
üO§
€
,}
ssşğğ
El
Ol
!9ş
a
ş
ü
;UE ,=
.E
C
:=
o
j':
§
€;İ;:a İ=ğğİşğ':
ş:==
/
i6 ael5 E
:i
_ *5
şİİ
ç b H gşFs,J
F d
ğE.y
§:# r'ğ§5şE§l§ış§=i
d-u
F-N= .öE,sn
.9z
j
*
İğ"
aş
,e..=
i
:Ş
şf,ğ
.6
şşE
§;!ğE ğti§ ğt ışi
ı_ r
5 l
i
i
N
E
*
6
r ğ§* ;E€§iŞ:
5 =iE ;a ; ?ğj E
i=Ş ğ
!İİ
$
= İŞE
ş
.E#E
Eb
-Ş.;
==.:
ö'6
E;.E
ğ i;ğ ı
=
s, h +*; §ğiEğ§afl
;ş E Eg§.|]ç
:
§
E
E
._
';
Ec:g9-.,
<Fq
a
M
aş
şşt
,EEi
=
§'
iE
€
t!-
;şo
H
l
El
t.
ğ?
-
.]
.Eşe
,E
€:;j*
§
9.ğş
ş,
i:+ğ
'8.i ,. .iE.}
Şş=*:s"'
ğ ŞğE
g:€
€ ;E5 E
*B
-g
o
ş
,"n9
,ö
İ.ş
ş, *$'
nE: ,Ş
ğ
9
ğ
İ E=s
*
o
ıı,)
j
, - i
,33g
'5a
g
g Ea§
ğ
3
<n
9
ş
*5ö
o
ı5
a
ı
E
z
E
§ E;ğ
Eğa 9
E
E ğ*€ ş5
i 5§Ş
iğ
>
.E
ş
§
8ş
9.E
i:
;aj
,c
i
E
;
ğğ[şğ§ğşğş
gt* t
ğ
i
t
s
E
:]
,şE
gşğiE§gs
io €ğşğş
ğ€
Eg
3
Ş.g
HtiE* Eğ
Ej' ,*Eg,yğ
5ğ
€E
.=§
.!.
e
t
§
_.ais
*.§ğ
aği=
İşE:;E,ğ"E *l€t
ıS;;iştp pEi€
şs
ğ ğE,g,*E3*Ec,]§İfi
§iEğ;Eşş*İİ;i
::
8
H
p
=5
=E
§ğ tr
Ec
i*.ğ
,ğ§ :ğ€_EE ğşB
ş
şğ
j
,:o-
.: --q
?
ğ§ '§'Ş;§ğ _ğ.=
§
..] ;a
§;
=
J
şE fı;5:*E;!§ş
4 sğ4s* f
.la
ırl İ
E{q
J
;
§
H
':E
şİ;
şH
Et EEH:, -\5Ş
=
a §
9=ğ
=
a
,l
9
<b
Lö
a-
-*,i
Ğ(/
ş" iğ:şş§sşşi
EŞ :h€
Eİ#İ:İ
İ .tişo
ığ* EE5
,;§ğg*
L
ğ s
L
E= I=i=_E ş=*
E
)ğo
=
J
Z'
E§:aEi
E: ğ5şşş .:E
L N
;
§
d_:,^,-
E= ,-j
i
"3"rsE ,e§
şş. EE:>§
ğ,ğ
!._
9
a
z
E.]
*Jl
*
G
ş
b!
=J
6'o
.= *E
O
O
,-
d
:
!
ü
_
c
öı6]lona:
§c,} Y "E;
İJ]
.O o
, :]
o:L_o!
.ı İi
! Ol
ü
j
O
2
l
g
.=
d§
üa
h
*" h
.a'd
ı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 599 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content