close

Вход

Log in using OpenID

bizden biri yalçın ergen.cdr

embedDownload
“ Bizden Biri”
KURULUÞLAR
KOCAELÝ SANAYÝCÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ
SAN
ÝNÞAAT SANAYÝ ve TÝCARET A.Þ.
Faaliyet
: Restorasyon, Kentsel Yenileme ve Toplu Konut Projesi
Çalýþan Sayýsý : 13
Ýletiþim
: D-100 Karayolu Üzeri Hasanpaþa Mah.
Tel
: 0 262 371 20 40
Fax
: 0 262 371 30 90
web
: www.ergproje.com
e-mail
: [email protected]
Yalçýn ERGEN
No.67 Uzunçiftlik - Kartepe - KOCAELÝ
FÝRMAMIZ
2002 yýlýnda Kocaeli'de kurulan Yalçýn Ergen
Mimarlýk Atölyesi 2004-2006 yýlýnda ana iþtigal
konusu Restorasyon, Kentsel Yenileme ve
Toplu Konut Projeleri olmak üzere Rusya'nýn
Kazan ve Perm þehirlerinde faaliyetine devam
etmiþtir.
PETROYAÐ YAPI KÝMYASALLARI A.Þ.
2006 sonrasýnda ise aðýrlýklý olarak konut, iþ
yeri, kamu binalarý ve fabrika yapýlarý projeleri
konusunda hizmet vermiþtir. Mimarlýk
Atölyemiz, konusunda deneyimli Mimar Ýç
Mimar kadrosuyla her geçen gün büyüyerek
mimari uygulama projelerinin yaný sýra, nitelikli
tasarýmlarý anahtar teslim iç mekan
uygulamalarýna dönüþtüren hizmetlerine
devam etmiþ; fabrika idari binalarý, oteller,
kamu binalarý, saðlýk yapýlarý ve modern ofisler
konusunda uzmanlaþmýþtýr.
PEKDEMÝRLER ÝNÞAAT A.Þ.
2008 yýlýnda Mobilya ve Ýç Mimarlýk uygulama hizmetlerini profesyonel bir anlayýþla sunmak amacýyla ikinci
firmamýz olan Erg Proje Müþavirlik Mob. Ýnþ. San. ve Tic. Ltd.Þti. faaliyete geçmiþtir. ERG Proje Türkiye'nin
konusunda uzman markalarý ile iþbirlikleri ve bayilik antlaþmalarý yaparak müþterilerine fiyat avantajý
saðlamayý hedeflemiþ ve bu baðlamda Türk Ekonomisinin önde gelen bir çok firmasý ile çalýþma imkaný
yakalamýþtýr.
Sektörde gördüðümüz ihtiyaç ve teknik birikimlerimizin yeterliliði üzerine, 2012 yýlýnda ERGSAN Ýnþaat
Sanayi ve Ticaret A.Þ. kurularak; yap-sat konut projeleri, yurtiçi-yurtdýþý zincir maðazalar, endüstriyel
yapýlar ile özellikli Ýnþaatlarýn yapýmý hedef alýnmýþtýr.
Hýzlý, ekonomik ve kaliteli iþ yapmayý ilke edinmiþ olan firmamýz her biri kendi alanýnda deneyimli teknik
kadrosu(6 mimar,6 iç mimar,1 inþaat mühendisi) ve grup firmalarý ile birlikte saygýn müþterilerimize hizmet
vermeye devam etmektedir.
KALÝBRE BORU A.Þ.
DATATEKNÝK A.Þ.
ÇAÐIN GÖZ HASTANESÝ
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
5 734 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа