close

Вход

Log in using OpenID

Ayrıntılar için tıklayınız... - Malazgirt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

embedDownload
T.C.
MALAZGinr rı.yıvıaxı.ıvrr,
İtçe
Sayı : 5l765g2.3t3|0.0l90!
Konu: Eğitim İstatistikİeri
Milli Eğitim Müdürlüğü
r
l
Ğ
ı
/|ıızızoıı
ıvıÜoÜnı,üĞtıNB
Tilrkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafindan 2007 yıIında kurulan Adrese Dayalı
Nüfus Kayıt Sistemi'nin alan uygulamasında fertlerin okur-yazar olma durumu ve eğitim
diizeyine ilişkin yazı ekte sunulmuştur.
Gereğini bilgilerinize rica ederim.
Eğitim M
Şube Müdürü
Ek:
Eğitim İstatistikleri
(l
sayfa)
Dağıtım:
Tüm Okullar
Milli Eğitim Müdiırlüğü
Tel: 0 436 5ll3069
Faks: 0 436 5II240l
İlçe
İrtibat: Ahmet
YILDIRIM
EE-DEf,-2gl4 gT:44
FRr],İ
l L
] j,Jf
U!,jEja
P. E1
.l
TülEKiyE işrarisriH HT, RUMu e,tşxanııĞı
V*e E$igeMüdürlii$
§*5ı
N:ızızoı+
-*
6ü,0|/ l§a?_
K+nu: Eğitim İştatiştik]eri
; 34POE356-1
Kurumıgnug tarafından 2007 yılrnda kuru]an Adrese Dayalı Ntlfuş Kayıt
Sistemi'nin alan uygula:nasında fertlçriı okııryazat olma dururnu vç bitirileıı son eğitim
düeeyine ilişkin veriler derlenrniştir. Bu bilgiter, resmi kurumlardaı eidg edilen idari
kayıtlar ile g{lnceileııerek Ulusal Eğitim İstatistikleri Vşri Tabaıı (UEfVr)
oluşturulrnuştı:r. §öz konusu veri tabanı, her yıl ilgili kuıumlardan (MEB, YÖK, ÖSYM.
İşKur) alııan iiğenci ve mezuıüara ilişkin idari ltayıtlaı kultanılaıpk gt!ııcellenrıre}ıe ve
kamuoyunun istifadesiJıe sunulmsktadır.
UEİVT'de ğğrtim diırumu biliı:meyen fertledn okuyaeaıl* ve eğitim dıırumlaırn:n
belirlennıesi amacıyla bir çalışma başlatılmıştır. 2013 ı,erilçrine göte 6 yaş tizeri okı.ıma
yağna dıırıımu bilinmeyen Tiirkiye ge,rıelinde 1 706 368 kişi, Muş ilindç ise 13 259 kişi
bu]unınaktadır.
§öz konuşu çalışmaııın alan uygulam*sı, TÜİK Bölgt Müdtirtükteri vasıtasryla
2014 * 31
irilgq:ktir, Alan uygulaması,
nunüfa§l bulunan
telefon destek]i kişisel göni$ne
yöntemiylt, telefon bilgisi olıaayan fşrtler için ise yllz, llı?fr gönişmç yöntemi ile
gerçekleştirileçektİr.
Yapılacak gönişmelerle, eğitiın durumu bilinmeyen kişilerin kendiierine veya
yakırılaruıa ulaşılarak, bu kişilerin okuma-yamna bilip biJııedikieri, bilen_ler için mezuniyet
durumlan sorgulanaoaktır, Buııun yanında, bilgi alınan kişilerin adı-soyadı, sorgulanan
kişiye yakınlık durumlan ve telefon nı:nıaıalaıı da kayd*dilşcekiir,
aız edğıirn.
DAĞITIL,II
Gercği:
Muş İl Emıiyet Müdüılüğü
Muş ll Jaııılaııııa Kuı.rıu|iı,ıılığı
Muş İlçe Kaymakam!ı_k]arı
ıvıuş İl Milti EğitiEl Müdiİİlüğü
{.
.-,
Eilgı: i; ,
--.
_._ ç_-l-cf9f;
.i !i
"
-
Ivhı.EY.{iliği
,-]r
r{
'İ;*
.;
1
'.,
a,:
-
,i
ı',
"'.:!-:,",
Yali Mithat Ee}, Mah,' 1435 Haştıııt Bu1, No; lg
Handil iş Maıktıi KEt i i/4 65l0ü Merkez i YAH
Tşlefon (432}214 25 l t Fpkş: {432)216 30 06 §arır,al GSM; {530) 8Ş9
Eçostı: [email protected] Elçknonik Ağ; http //ıvww.tuik.gov,tr
p-- Lolüf,o",
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 093 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа