close

Enter

Log in using OpenID

Aöf Nokta Atış 709 Kodlu kitap Düzeltmeleri için tıklayınız..

embedDownload
VERGI CEZA HUKUKU DÜZELTMESİ
ÇÖZÜM
ÜNİTE 1
Kabahatler şekli vergi ceza hukukunun konusunu oluştur- makla
birlikte vergi ceza hukuku içerisinde önemli bir yere sahiptir.
VERGİ CEZA HUKUKUNA
1.
KARACAN AKADEMİ
İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
Aşağıdaki vergilerden hangisine ait işlenen kabahat ve
suçlar VUKʼta düzenlenmemiştir?
A) Gelir Vergisi
B) Kurumlar Vergisi
C) Özel Tüketim Vergisi
3.
B) Vergi Usul Kanunu
C) Gümrük Kanunu
D) Kabahatler Kanunu
E) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
E) Emlak Vergisi
ÇÖZÜM
ÇÖZÜM
Gümrük vergisine ilişkin işlenen
kabahatler Gümrük Kanunuʼnda
düzenlenirken, suçlar ve bunlara
ilişkin yaptırımlar Kaçakçılıkla
Mücadele Kanunuʼnda düzenlenmiştir.
Vergi ceza hukukunun doğrudan
kaynağı VUKʼtur.
4.
KARACAN AKADEMİ
Yanıt Dʼdir.
I. Maddi vergi ceza hukuku
II. Şekli vergi ceza hukuku
III. Kabahatler
Yukarıdakilerden
hangileri vergi ceza hukukunun
konusunu oluşturmaktadır?
A) Yalnız I
C) I ve II
E) I, II, III
B) Yalnız II
D) II ve III
Vergi ceza hukukunun en
önemli yasal dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türk Ceza Kanunu
D) Gümrük Vergisi
2.
Yanıt Eʼdir.
1
Yanıt Bʼdir.
Aşağıdakilerden hangisi vergi
ceza hukukunun bağlayıcı
kaynaklarından değildir?
A) Anayasa
B) Kanun
C) Kanun Hükmünde Kararname
D) Tüzük
E) Uluslararası Vergi Anlaşmaları
ÇÖZÜM
Tüzükler vergi ceza hukukunun
yardımcı kaynakları arasında
yer alır.
Yanıt Dʼdir.
VERGİ CEZA HUKUKU DÜZELTMESİ
Başbakanlık, bakanlıklar ve
kamu tüzel kişilerinin kendi
alanlarını ilgilendiren konularda çıkardıkları kanunların ve
tüzüklerin uygulanmasını gösteren ve bunlara aykırı olamayan düzenleyici işlemlere ne
ad verilir?
A) Sirküler
B) Genelge
C) Yönetmelik
D) Tebliğ
E) Özelge
ÇÖZÜM
7. I.
Mukteza
II. Anayasa
Kararları
III. Tüzük
ÇÖZÜM
Muktezalar (özelgeler) ve tüzükler mükellefin
Maliye
Bakanlığıʼndan vergi durumları
ile ilgili izahat istemesidir.
Yönelmelikler, kanunların ve
tüzüklerin uygulanmasını gösterir ve bunlara aykırı olamaz.
Yanıt Dʼdir.
Yanıt Cʼdir.
8.
Kanun yapmaya yetkili organ
aşağıdakilerden hangisidir?
A) TBMM
B) Bakanlar Kurulu
C) Cumhurbaşkanı
D) Başbakan
E) Anayasa Mahkemesi
ÇÖZÜM
Türk Milletini temsil yetkisine
sahip olan TBMM kanun yapabilir.
Yanıt Aʼdir.
Vergiyle ilgili genel tebliğler
aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından çıkarılır?
A) Maliye Bakanlığı
KARACAN AKADEMİ
6.
Mahkemesi
Yukarıdakilerden
hangileri
vergi ceza hukukunun yardımcı kaynaklarındandır?
A) I
B) I, II
C) II, III
D) I, III
E) III
KARACAN AKADEMİ
5.
2
B) İçişleri Bakanlığı
C) Ekonomi Bakanlığı
D) TBMM
E) Bakanlar Kurulu
ÇÖZÜM
Genel tebliğler Maliye Bakanlığı
tarafından çıkarılır ve kanunların
açıklanmasını ve yorumlanmasını kapsayan genel nitelikteki
direktiflerdir.
Yanıt Aʼdır.
VERGİ CEZA HUKUKU DÜZELTMESİ
Vergi ceza hukukunun yer
bakımından uygulanmasında
esas alınan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şahsilik
B) Mülkilik
C) Karma
D) Mülkiyet
E) Vatandaşlık
ÇÖZÜM
KARACAN AKADEMİ
9.
Vergi ceza hukukunun yer bakımından uygulanmasında esas
alınan ilke mülkiliktir.
Yanıt Bʼdir.
ÇÖZÜM
Mülkilik ilkesine göre ülkede
yaşayan herkes yürürlükte bulunan kanunların getirdikleri
yükümlülüklere uymak zorundadır.
Yanıt Cʼdir.
11. I. Yazılı olmaları
II. Genel olmaları
III. Sürekli olmaları
KARACAN AKADEMİ
Yukarıdakilerden
hangileri kanunların özelliğidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) Yalnız II
D) I, III
E) I, II, III
ÇÖZÜM
10. Hangi ilkeye göre vatandaş
olsun veya olmasın, bir ülkede yaşayan herkes ülkede
yürürlükte bulunan kanunların
getirdikleri yükümlülüklere
uymak zorundadır?
A) Şahsilik
B) Vatandaşlık
C) Mülkilik
D) Karma
E) Kanunilik
Kanunların ilk özelliği yazılı
olmalarıdır, diğer bir özelliği
genel olmalarıdır, yani aynı
durumdaki herkesi kapsar.
Kanunlar kural olarak sürekli
olmaktadır.
Yanıt Eʼdir.
3
12. Aşağıdakilerden hangisi vergi
ceza hukukunun bağlayıcı
kaynaklarından biri değildir?
A) Anayasa
B) Kanun
C) Uluslar arası vergi anlaşmaları
D) Kanun hükmünde kararname
E) Mukteza
ÇÖZÜM
VERGİ CEZA HUKUKU DÜZELTMESİ
14. Yeni vergi ceza normu koyma
özelliği taşımayan, ancak
vergi ceza hukuku uygulamalarına yön veren, yol gösteren
kaynaklara ne denir?
KARACAN AKADEMİ
Vergi ceza hukukunun bağlayıcı kaynakları şunlardır:
• Anayasa
• Kanun
• Uluslararası antlaşma
• Kanun hükmünde kararname
• Anayasa mahkemesi kararla- rı
• İçtihadı birleştirme kararları
Yanıt Eʼdir.
13. Aşağıdakilerden hangisi vergi
ceza hukukunun yardımcı
kaynaklarından değildir?
A) Tüzük
B) Yönetmelik
C) Mukteza
Vergi ceza hukukunda yardımcı kaynaklar şunlardır;
•
•
•
•
•
•
Tüzük
Yönetmelik
Mukteza
Genel tebliğ
Sirkü
Doktrin ( bilimsel görüş)
Yanıt Dʼdir.
C) Yardımcı kaynak
D) İçtihadı kaynak
E) Birincil kaynak
ÇÖZÜM
Vergi yükümlülerini, vergi yargı
organlarını bağlayıcı niteliği
olmayan, Yeni vergi ceza normu
koyma özelliği taşımayan, ancak
vergi ceza hukuku uygulamalarına yön veren, yol gösteren kaynaklara yardımcı kaynak denir
yardımcı kaynaklar şunlardır;
•
Tüzük
•
Genel tebliğ
•
KARACAN AKADEMİ
ÇÖZÜM
B) Bağlayıcı kaynak
•
D) Kanun hükmünde kararname
E) Genel tebliğ
A) Asli kaynak
4
•
•
Yönetmelik
Mukteza
Sirkü
Doktrin ( bilimsel görüş)
Yanıt Cʼdir.
VERGİ CEZA HUKUKU DÜZELTMESİ
A) Kanunilik
B) Kanunların yürürlük koşulu
C) Kanunun ilerlemesi
KARACAN AKADEMİ
15. Kanunların yürürlüğe girmeden önceki olay ya da işlemlerine uygulanamamasına ne
denir?
D) Kanunların geçmişe yürümemesi
E) Kanunların ileriye yürümesi
16. Tüzük çıkarma yetkisi aşağıdaki organlardan hangisine
aittir?
18. Yükümlülerin, vergi durumları
ve vergi uygulaması bakımından şüpheli veya tereddüde
yol açan hallerde, Gelir İdaresi
Başkanlığına veya bu konuda
yetkili kılınan makamlara yaptıkları yazılı başvurularına
verilen cevaplara ne ad verilir?
A) Kanun
B) Özelge
C) Genel Tebliği
D) Tüzük
E) Yönetmelik
A) Maliye Bakanlığı
B) TBMM
C) Bakanlar Kurulu
D) Cumhurbaşkanı
KARACAN AKADEMİ
E) Ekonomi Bakanlığı
17. Tüzükler aşağıdaki organların
hangisi tarafından incelenerek
çıkarılmak zorundadır?
A) Anayasa Mahkemesi
B) Yargıtay
A) Kanun
B) Yönetmelik
C) Genel Tebliği
C) Cumhurbaşkanı
D) Sirküler
D) Danıştay
E) TBMM
19. Bakanlar Kurulu tarafından
çıkanlar tüzükler aşağıdakilerden hangisine aykırı olamaz?
5
E) Mukteza
VERGİ CEZA HUKUKU DÜZELTMESİ
20. Aşağıdakilerden hangisi vergi
kanunlarının
uygulanması
konusunda Maliye Bakanlığı
tarafından çıkarılan ve kanunların açıklanmasını ve yorumlanmasını kapsayan genel
nitelikli direktiflerdir?
B) Tüzük
C) Sirküler
D) Kanun
E) Genel Tebliğ
KARACAN AKADEMİ
A) Yönetmelik
22. Bir kanunun ne zaman yürürlüğe gireceği kanunun yürürlük maddesinde belirtilmemişse ne zaman yürürlüğe girer?
A) Resmi Gazetede yayımlandığı gün
B) Cumhurbaşkanınca imzalandığı gün
C) Resmi Gazetede yayım tarihinden 45 gün sonra
D) Resmi Gazetede yayım tarihinden 15 gün sonra
E) Resmi Gazetede yayım tarihinden 30 gün sonra
23. Aşağıdaki organlardan hangisi kanunları iptal etme yetkisine sahiptir?
A) Cumhurbaşkanı
B) Anayasa Mahkemesi
C) Danıştay
KARACAN AKADEMİ
21. Bir kanunun uygulanması için
gerekli koşul nedir?
A) Resmi Gazetede yayımlanması
B) Cumhurbaşkanınca imzalanması
C) TBMM
Genel
Kurulunca kabul edilmesi
E) Sayıştay
24. Aşağıdaki kanunlardan hangisi süreli kanunların tipik örneğini oluşturur?
A) Vergi Usul Kanunu
B) Türk Ceza Kanunu
D) Yürürlüğe girmesi
E) Bakanlar Kurulunca hazırlanması
D) Yargıtay
C) Gümrük Kanunu
6
D) Türk Ticaret Kanunu
E) Bütçe kanunu
VERGİ CEZA HUKUKU DÜZELTMESİ
25. Anayasa Mahkemesi bir kanunun iptal kararının yürürlüğe
girmesini en çok ne kadar
erteleyebilir?
B) 2 yıl
E) 9 ay
C) 3 yıl
KARACAN AKADEMİ
A) 1 yıl
D) 6 ay
28. I. Sistematik Yorum
II. Amaçsal Yorum
III. Tarihi Yorum
26. Aşağıdakilerden
hangisi
yorum çeşitleri arasında yer
almaz?
A) Yasama Yorumu
B) Tarih Yorum
B) Amaçsal Yorum
D) Yargısal Yorum
C) Lafzi Yorum
E) Bilimsel Yorum
D) Tarihi Yorum
KARACAN AKADEMİ
E) Bilimsel Yorum
27. Kanun hükümlerinin ve diğer
hukuk kurallarının, hukuk alanında düşüncelerini açıklayan
kimseler tarafından yorumlanmasına ne ad verilir?
B) Amaçsal Yorum
E) Lafzi Yorum
30. Bir hukuk kuralını yorumlayacak olan kimsenin, ilk olarak,
kanunun yapıldığı andaki
kanun koyucunun iradesini
araştırmasını öneren yöntem
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sistematik Yorum
B) Amaçsal Yorum
C) Tarihi Yorum
C) İdari Yorum
D) Bilimsel Yorum
29. Soyut hukuk kuralının somut
bir olaya uygulanması sırasında başvurulacak ilk yöntem
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yasama Yorumu
C) İdari Yorum
A) Sistematik Yorum
Yukarıdakilerden
hangisi
yorum yöntemleri arasında
yer alır?
A) Yalnız III
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I ,II,III
D) Bilimsel Yorum
7
E) Lafzi Yorum
VERGİ CEZA HUKUKU DÜZELTMESİ
31. Uyuşmazlıkların çözümü sırasında yargı organlarınca yapılan yorum türü aşağıdakilerden hangisidir?
B) Yargısal Yorum
C) İdari Yorum
D) Tarihi Yorum
E) Amaçsal yorum
KARACAN AKADEMİ
A) Yasama Yorumu
34. Sebepteki benzerliği dayanarak, var olan bir kuralın kanun
tarafından kapsama alınmayan bir olaya uygulanmasına
ne denilmektedir?
32. Günümüzde uygulanmayan
yorum çeşidi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Yasama Yorumu
B) Tarihi Yorum
C) Yargısal Yorum
D) Kıyas
E) Bilimsel yorum
35. Vergi borcu ilişkisinde vergi
kanunlarına aykırı davranışları
ve bu davranışlara uygulanacak yaptırımları inceleyen
vergi hukuk bölümü hangisidir?
C) Uluslararası vergi hukuku
KARACAN AKADEMİ
D) İdare hukuku
33. Aşağıdakilerden
hangisi
kuralla ilgili daha geniş ölçekli ve kapsamlı bir değerlendirme işlemi yapan yorum yöntemidir?
E) Vergi yargılama hukuku
36. Aşağıdaki vergilerden hangisine ilişkin suç ve kabahatler
Vergi Usul Kanunu kapsamında yer almaz?
A) Gelir vergisi
B) KDV
C) Sistematik Yorum
C) Gümrük vergisi
D) Bilimsel Yorum
E) Lafzi Yorum
C) Yasama Yorumu
B) Vergi ceza hukuku
E) Bilimsel Yorum
B) Amaçsal Yorum
B) Özgelge
A) Vergi icra hukuku
D) İdari Yorum
A) Tarihi Yorum
A) Sirküler
8
D) Veraset ve İntikal vergisi
E) Kurumlar vergisi
VERGİ CEZA HUKUKU DÜZELTMESİ
KARACAN AKADEMİ
37. Vergi yükümlüsü, vergi dairesin- den aldığı özelge doğrultusunda işlem yapmış, ancak
daha sonra özelgedeki görüşün vergi dairesi müdürünün
hatalı yorumu sonu- cu verildiği ve yapılan işlemin cezayı
gerektirdiği ortaya çık- mıştır.
Bu vergi yükümlüsü için ceza
uygulanması ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangi- si söylenebilir?
A) Özel usulsüzlük cezası uygulanır.
B) Hem usulsüzlük hem vergi
ziyaı cezası uygulanır.
39. Vergi suç ve kabahatlerinin
Türkiye sınırları içinde işlenmesi halinde, işleyenin vatandaş veya yabancı olduğuna
bakılmaksızın vergi ceza
hukuku hükümlerinin uygulanması aşağıdakilerden hangisinin kabul edildiğini gösterir?
A) Şahsilik ilkesi
B) Kanunilik ilkesi
C) Mülkilik ilkesi
D) Adalet ilkesi
E) Eşitlik ilkesi
C) Sadece vergi ziyaı cezası
uygulanır.
D) Ceza uygulanmaz.
E) Hapis cezası uygulanır.
A) Kanun
name
B) Kanun
hükmünde
C) Tüzük
D) Uluslararası
maları
E) Yönetmelik
vergi
KARACAN AKADEMİ
38. Aşağıdaki vergi ceza hukuku
kaynaklarından
hangisinin
Anayasaʼya aykırılığı ileri
sürülemez?
karar-
40. Vergi kabahatlerinin tespiti ve
bunlara uygulanacak cezaların kesilmesi görevi hangisine
aittir?
A) Ceza mahkemesi
B) Vergi yükümlüsü
anlaş-
C) Vergi sorumlusu
9
D) Vergi mahkemesi
E) Vergi dairesi
VERGİ CEZA HUKUKU DÜZELTMESİ
41. Aşağıdakilerden hangisi vergi
ceza hukukuna ilişkin kanunları iptal etmek suretiyle
yürürlükten kaldırma yetkisine sahiptir?
B) Danıştay
C) Uyuşmazlık mahkemesi
D) Vergi mahkemesi
E) Anayasa mahkemesi
A) Türk Ceza Kanunu
KARACAN AKADEMİ
A) Yargıtay
44. Vergi kabahatleri aşağıdaki
kanunlardan h a n g i s i n d e
düzenlenmektedir?
B) 73
E) 36
Mücadele
E) Vergi Usul Kanunu
KARACAN AKADEMİ
Mücadele
C) 125
45. Vergi suçları aşağıdaki kanunlardan hangisinde düzenlenmektedir?
D) Türk Ceza Kanunu
43. Yürürlükte bulunan 1982
Anayasasıʼnın hangi maddesinde suç ve cezalara ilişkin
hükümlere yer verilmiştir?
A) 2
D) 38
E) Türk borçlar kanunu
C) Gümrük Kanunu
B) Kabahatler Kanunu
E) Kaçakçılıkla
Kanunu
D) Vergi Usul Kanunu
Mücadele
B) Kabahatler Kanunu
A) Türk Ceza Kanunu
C) Vergi Usul Kanunu
C) Kaçakçılıkla
Kanunu
A) Kaçakçılıkla
Kanunu
42. Vergi ceza hukukunun doğrudan kaynağını oluşturan
kanun hangisidir?
D) Gümrük Kanunu
B) Kabahatler Kanunu
46. Vergi Ceza Hukuku, gerçek ve
tüzel kişi, ehliyet, vesayet,
velayet ve kayyım gibi kavramlar bakımından hangi
hukuk dalından yararlanmaktadır?
A) Medeni Hukuk
B) Uluslararası Hukuk
C) Anayasa Hukuku
10
D) İdare Hukuku
E) Ceza Hukuku
VERGİ CEZA HUKUKU DÜZELTMESİ
47. Vergi suçlarının ve cezalarının
kanunda düzenlenmesi aşağıdaki ilkelerden hangisinin
gereğidir?
A) Mülkilik İlkesi
50. Vergi ceza hukukunun en
önemli dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?
KARACAN AKADEMİ
B) Hukuki güvenlik ilkesi
C) Kanunsuz suç ve ceza olmaz
ilkesi
D) Hukuk devleti ilkesi
E) Şahsilik ilkesi
48. Maliye Bakanlığıʼnın açıkladığı
görüşlere uygun davranılması
halinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Vergi zıyaı cezası kesilmez
ve gecikme zammı hesaplanır
B) Usulsüzlük cezası kesilmez
ve gecikme faizi hesaplanır
C) Kaçakçılık suçu için takip
yapılmaz.
D) Vergi mahremiyetini ihlal
suçu işlenmemiş sayılır.
E) Vergi cezası kesilmez ve
gecikme faizi hesaplanmaz.
C) Vergi Usul Kanunu
D) Gümrük Kanunu
E) Kabahatler Kanunu
B) Yargı içtihadı
C) Bilimsel görüş
D) Fonksiyonel yapı
KARACAN AKADEMİ
E) Sistematik işleyiş
15. D
20. E
25. A
30. C
11
YANIT ANAHTARI
16. C
17. D
18. B
19. A
26. B
27. D
28. E
29. C
38. D
39. C
21. D
31. B
22. C
33. C
42. C
43. D
36. C
37. D
45. E
46. E
47. C
50. C
41. E
51. A
23. B 24. E
32. A
35. B
40. E
C) Anayasa hukuku
E) Uluslararası vergi hukuku
B) Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun
A) İdari yorum
B) İdare hukuku
D) Vergi ceza hukuku
Mücadele
51. Vergi idaresinin vergi kanunlarını anlayış ve uygulayış
biçimine ne ad verilir?
49. Vergi hukukunun vergi kanunlarına aykırı davranışlara ve
bunlara uygulanan cezalara
ve yaptırımlara ilişkin bölümüne ne ad verilir?
A) Vergi hukuku
A) Kaçakçılıkla
Kanunu
48. E
34. D
44. D
49. D
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
58 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content