close

Enter

Log in using OpenID

6514 Sayılı «Tam Gün» Kanunu ile Devlet Üniversite Hastaneleri İçin

embedDownload
6514 Sayılı «Tam Gün» Kanunu ile Devlet Üniversite Hastaneleri İçin Ge?rilen Düzenlemeler Hüseyin Çelik T.C. Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Üniversite Hastaneleri Birliği ToplanNsı 31.1.2014-­‐Ankara Üniversitesi Tespitler •  6514 Sayılı «Tam Gün Kanunu» Henüz Uygulanmadı •  2010 Tarihinden Bugüne Yaşanan Süreçten Herkes Mutsuz •  Yeni Kanunu Anayasa Mahkemesi Kararı Sınırlarında Değerlendirmeliyiz •  Üniversite Hastanelerinin Gelişimi ve Geleceği Açısından Tarihi Fırsat Üniversitelerde Çalışan Öğre?m Elemanları Açısından-­‐1 1)  Öğre?m Elemanları İçin Devamlı Statüde Çalışma Devam Ediyor (2547/1 Fıkra) 2) Tabip, Diş Tabibi Öğre?m Elemanları Kanunlarda Belir?len İs?snalar Dışında 657/28 Maddeye Tabi 3) Serbest Çalışan Prof. ve Doç. ların Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde %5 Oranında Sözleşmeli Çalışma Hakkı Ge?riliyor (2547/6 Fıkra) 4) Devalı Statüde Çalışan Öğre?m Elemanlarından; Hekim, Diş Tabibi ve Tıpta Uzmanlı MevzuaNna Göre Uzman Olanlara Mesai Sonrası, Kurumsal Sözleşme İle Özel Hastane ve Vakıf Üni. Hst’de Çalışma Hakkı Ge?riliyor (2547/7 Fıkra) Üniversitelerde Çalışan Öğre?m Elemanları Açısından-­‐2 •  37 Madde İle Döner Sermaye Kapsamında Üniversite Dışında Çalışma Hakkı Devam Ediyor •  38 Madde İle Diğer Kamu Kurumlarında Çalışma Hakkı Devam Ediyor •  39 Madde İle Yur?çinde ve Yurt Dışında Görevlendirme Devam Ediyor •  40 Madde İle Diğer Üniversitelerde Görevlendirme Devam Ediyor Mesai Sonrası Çalışmada Tercih Hakkı Devalı Statüde Çalışan Öğre?m Elemanlarından; Hekim, Diş Hekimi ve Tıpta Uzmanlık MevzuaNna Göre Uzman Olanlara: 1. Mesai Sonrası Hoca Farkı Uygulaması İle Üniversitesinde Çalışma Hakkı (5510/Md 73 ve 2547/58 Md) 2. Ana Bilim Dalındaki Prof. ve Doç. ların En Fazla %50’sine, Mesai Sonrası Kurumsal Sözleşme İle Özel Hst veya Vakıf Üni. Hst’de Çalışma Hakkı 1) Üniversitede Çalışmayı Tercih Etmesi Durumunda •  Hoca Farkı Uygulaması Ge?riliyor (5510/Md 73 ve 2547/58 Md) •  Bakanlar Kurulu Kararı İle Asgari Ücre?n 2 KaNna Kadar Hoca Farkı Alınabilir Hale Geldi (2.142 TL) –  Poliklinik Muayenelerinde: SUTx2 –  Diğer İşlemlerde : SUTx1 •  Döner Sermaye Payı En Az %50, En Fazla %60 Olarak Garan?lendi •  Hazine ve BAP Kesin?si Kaldırıldı •  Mesai Dışı Gelir, Mesai İçin Yapılan Performansı Geçemiyor •  Mesai İçi+Mesai Sonrası Çalışma İle –  Doç. İçin Toplam 29.000 TL Tavan Gelir İmkanı –  Prof İçin: Toplam 38.000 TL Tavan Gelir İmkanı 2) Dışarıda Çalışmayı Tercih Etmesi Durumunda-­‐1 •  Dışarıda Çalışacak %50’nin Tespi?nde Kriterler, SB ve YÖK Taranndan Belirlenecek •  %50 Uygulamaya İlişkin Performans Kriterleri, %50 Akademik Faaliyet Kriteri Esas Alınacak •  %50 Üst Sınır Olup, Üniversiteler Daha Düşük Oranları Belirleyebilecek •  Sadece 1 Yerde Kurumsal Sözleşmeli Çalışılabilecek •  Aylık Sözleşme Ücre?, Mesai Dışı Toplam Tavan Ek Ödeme Brüt Tutarından Az Olamayacak (Yaklaşık: 16.000 TL ila 19.000 TL). •  Sözleşme Nedeniyle Elde Edilecek Ücre?n Tavanı Yok •  Bu Gelir Döner Sermayeye Ödenecek. %50’si Öğre?m Üyesine Ödenecek 2) Dışarıda Çalışmayı Tercih Etmesi Durumunda-­‐2 •  İdari Görevlerde Bulunamaz •  Hoca Farkı Alarak Çalışma Hakkı Yok •  Özel Hst ve Vakıf Üni. Hst, Kadrosunun %20’sinden Fazla Hekim İle Kurumsal Sözleşme Yapamayacak •  Sözleşme Kurallarının İhlalinde 1 Yıl ve Tekerrürü Halinde 5 Yıl Sözleşme Yapılmaması YapNrımı Ge?riliyor •  Uygulama Usul ve Esasları YÖK Onayı ile Üniversite Yöne?m Kurulları Belirleyecek •  Uygulama 3 Ay Sonra Başlayacak (18 Nisan 2014), Kriterler 1 Ay İçinde (18 Şubat 2014) Belirlenecek (2547/Geçici 65 Md) Geçiş Süreci •  Dışarıda Çalışan Prof ve Doç lar En Geç 3 Ay İçinde (18 Nisan 2014) Serbest Çalışmalarını Sonlandırmak Zorundalar. •  Dönmeyenlerin Üni. İle İlişiği Kesilecek (2547/
Geçici 64 Md) Üniversitelerde Çalışan Hekimler İçin Sağlanan Diğer Kazanımlar-­‐1 •  Nöbet Ücretleri YB/Acil/112 Hizmetlerinde %50 Fazla Ödenmesi İmkanı (657/ek 33 Md) •  Yöne?cilik Görevi Bulunmayan Hekimlere 30 Saat İşyeri Hekimliği Yapma Hakkı (1219/Md 12) •  İşyeri Hekimliği İçin Az Tehlikeli İşlerde 10’dan Az İşçi ÇalışNran İşyerlerinde Ser?fika Zorunluluğu Kaldırıldı (1219/Md 12) Üniversitelerde Çalışan Hekimler İçin Sağlanan Diğer Kazanımlar-­‐2 •  Afiliye EAH’de Temel Tıp Bilimlerine Ek Ödeme Yapılması Ge?rilmektedir (3359/ Ek 10 Md) •  Uzmanlık Eği?mi Alan Yabancı Uyruklu Hekimlere Aylık 1000 TL Ödeme İmkanı Ge?rilmektedir (1219/Ek 14 Md) •  6 Sınıf Tıp Fakültesi Öğrencilerinden Türk Vatandaşı Olmayanlar da Ücret Ödemesinden (335 TL) Yararlanacak (657/ Ek 29 Md) •  Devlet Hizme? Yükümlülüğü 5. ve 6. Bölgede Bir Kez Yapıldığında, Diğerlerinde Tekrar 5. ve 6. Bölgelere Gitmek Zorunda Olmayacak (3359/ Ek 4 Md) Üniversiteleri İlgilendiren Diğer Düzenlemeler •  Yıllara Sari İhale Yapma Yetkisi, İlaç ve Tıbbi Cihazlar İçin de Sağlanmaktadır (5018/ Md 28) •  7 Yıla Kadar İhale Yapma Yetkisi, 2015 Yılından 2023 Yılına Kadar UzaNlmaktadır (5018/ Geçici 19 Md) SB Bünyesinde Çalışan Sağlık Personeli Açısından •  Tam Gün Çalışma ve Özelde Çalışma Yasağı Devam Etmektedir (657/ Md 28) •  Mesai Sonrası, Kurumsal Sözleşme İle Özel Hastanelerde Ya Da Vakıf Üniversite Hastanelerinde Çalışma Hakkı, Bakanlar Kurulu Kararı İle Mümkün (209/3 Md) •  Bu Haktan Eği?m ve AraşNrma Hastaneleri İle Afiliye E A H ’ d e D o ç . , P r o f . , v e E ğ i ? m G ö r e v l i l e r i Yararlanabilecek (209/3 Md) •  Yararlanma Koşulları Üniversite’deki Doç., ve Prof., lar İle Aynı Askeri Hastanelerde Çalışan Sağlık Personeli Açısından •  Mesai Dışı Özelde Çalışma Hakkı Yok (926/Ek 27 Md) •  3 Ay İçinde Dönmeyenler İs?fa Etmiş Sayılıyor •  Sağlık Tazminatları 100 Puan Arsrılmakta (926/ek 17 Md) •  Serbest Çalışan Prof ve Doç lar %5 Oranında Sözleşmeli Çalışabilir (2955/Md 32) Diğer Sağlık Meslekleri Açısından •  Lise Düzeyinde Sağlık Mesleği Eği?mine Son Verilmektedir –  Hemşire Yrd, Ebe Yrd, Sağlık Bakım Teknisyenliği Hariç Sağlık Personeline Şiddet Konusunda Cezai Düzenlemeler •  Sağlık Personeline Görevleri Sırasında veya Görevlerinden Dolayı İşlenen Suçlar Tutuklama Gerekçesi Sayılacak (3359/Ek Md 12) •  Özel Sağlık Kurumlarında Çalışanlar İçin De Kamudaki Hekimlere İşlenmiş Suç Sayılacak (3359/Ek Md 12) Diğer Cezai Düzenlemeler •  Cezai YapNrımlar (3359/Ek Madde 11): –  Ruhsatsız Sağlık Hizme? Sunanlara Hapis Cezası, –  Yetkisiz Kişilere Sağlık Hizme? Verdirenlere Hapis Cezası, –  İzinsiz Brim Açanlara Aylık Cironun %50 İdari Para Cezası, –  Kayıt Tutmayan ve Bildirimleri Yapmayanlara Aylık Gelirin %1 İdari Para Cezası, –  Acil Hastaya Müdahale Kriterlerine Uymama Aylık Gelirin %5 İdari Para Cezası, Genel Düzenlemeler •  1.1.2013 Tarihinden Önce Yurtdışında Mesleki Faaliyeue Bulunan Hekimlere 3 Yıl Türkiye’de Çalışmak Koşuluyla DHY Muafiyet Sağlanmakta (3359/Geçici 9 Md) •  Yurtdışından Organ ve Doku Nakli Yetkisi SB Taranndan Yetkilendirilen Kurumlara Verilmektedir (2238/Md 10) •  Tıbbi Ölüm Tespit Yetkisi 2 Hekim İle Yapılabilecek?r (2238/ Md 11) •  Yurtdışından Kadavra Temini Hükümleri Yeniden Düzenlenmektedir (2238/14) •  Sünnet İşlemleri 31.12.2014 Tarihinden İ?baren Hekimler Taranndan Yapılabilecek (1219/Md 3) Yasal Düzenlemelerin Üniversite Hastanelerimiz ve Öğre?m Üyelerimiz Açısından; Vatandaşlarımıza Hizmeue, Akademik Hayaua, Mali Haklarda Yeni Kazanımlara Katkı Sağlayacağı İnancıyla Teşekkürlerim Sunuyorum 
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
261 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content