close

Enter

Log in using OpenID

1 Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta

embedDownload
Dersin Adı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
AKTS
Hemşirelikte
3. Yıl/6. Yarıyıl /
HEM304
2
0
0
2
Araştırma
Bahar
Önkoşullar
Yok
Dersin dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin öğrenme
Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Takım/Grup Çalışması, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme, Beyin
ve
öğretme
Fırtınası, Diğer.
teknikleri
Dersin
sorumlusu(ları)
Bu ders, araştırma ve araştırmanın hemşirelikte gerekliliği, araştırma süreci, araştırma makalelerinin
Dersin amacı
sistematik analizi ve literatür taramada rehberlik konularına bir başlangıç oluşturur.
1. Hemşirelik bilim ve sanatını araştırma temelli ve kanıta dayalı yürütebilen
2. Sağlık bakımının yükseltilmesinde araştırma yoluyla bilgi tabanının ilerletilmesinde, uygulamacı, bilim
adamı ve eğitici olarak geleceğin öncüleri olabilen
3. Mükemmeli arayan, özgür araştırabilen, yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk
Dersin öğrenme devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen bireyler yetiştirmektir
çıktıları
4. Görevlerini yerine getirirken tüm uygulamalarında mesleki değerleri ve etiği önde tutabilen
5. Ulusal ve Uluslar arası mesleki platformlarda yerini alabilen
6. Sağlık ekibi içindeki rolünü yeterli ve yetkili biçimde yürütebilen
7. Verdiği bakımı sürekli denetleyip değerlendirebilen
8. Saptadığı gereksinimlere yönelik profesyonel bakım verebilen
Tartışılacak işlenecek konular, Bilgi Elde Etme ve Geliştirme Konusuna Bilimsel Yaklaşım, Hemşirelik
Uygulamalarında Araştırmanın Gereği, Araştırma Sürecine Giriş, Hemşirelik Araştırmalarında Etik Konular,
Dersin içeriği
Araştırma Sorularını Belirleme, Araştırmanın Teorik Çatısı, Araştırmanın Kavramlarını Tanımlama, Hipotez
Kurma ve Test Etme, Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler, Evren ve Örneklem, Literatür Tarama, Araştırma
Desenleri, Veri Toplama Yaklaşımı, Bilimsel Gözlem.
1-Sümbüloğlu, K., “Sağlık Bilimlerinde Araştırma Teknikleri ve İstatistik”, Mariş Yayınları, Ankara, 1978.
2-Sencer, M. Ve Sencer, Y., “ Toplumsal Araştırmalarda Yöntem Bilim”, Türkiye ve Orta Doğu Amme
İdaresi Ens. Yayınları, No:172, Ankara, 1978.
3-Karasar, N., “Bilimsel Araştırma Yöntemi”, 2. Baskı, Ankara, 1984.
4-Özçelik, A.D., Araştırma Teknikleri”, ÜSYM Eğitim Yayını, 1981.
5-Seamen, H.C.C., “Research Methods Principles”, Practice and Theory For Nursing, California, 1987.
6-Catanzaro, W., “Nursing Research Theory and Practice”, St. Louis, Washington, D.C. 1981.
Kaynaklar
7-Polit, D.F., Hungler P.,B. “Fifth Edition Nursing Research Principles and Methods”, J.B. Lippincott
Company Philadelphia, 1995.
8-Aksakoğlu, G., “Sağlıkta Araştırma Teknikleri ve Analiz Yöntemleri”, DEÜ Rektörlük Matbaası, İzmir,
2001.
9-Aksayan S, Bahar Z, Bayık A, Emiroğlu N.O ve ark Hemşirelikte Araştırma İlke Süreç ve Yöntemleri,
Editör:İnci Erefe, Odak Ofset, İstanbul, 2002.
10Steinke, E.E. Research ethics, informed consent, and participant recruitment. Clinical Nurse Specialist,
2004;18, 88-97.
1
Haftalık Ders Konuları:
Haftalar
TARTIŞILACAK KONULAR
1. Hafta
Dersin Tanıtımı ve Hemşirelik Disiplini ve Araştırma
2. Hafta
Hemşirelik Araştırmalarında Etik
3. Hafta
Araştırma Süreci
4. Hafta
Araştırma Raporu Hazırlama
5. Hafta
Araştırmada Hata Kaynakları
6. Hafta
Araştırma Tasarım Türlerine Genel Bakış
7. Hafta
Araştırmada Evren ve Örneklem
8. Hafta
I. ARA SINAV
9. Hafta
Veri Toplamada Genel İlkeler, Veri Toplama Yöntem Teknik ve Araçları
10. Hafta
- Anket Yöntemi
11. Hafta
- Görüşme Yöntemi- Gözlem Yöntemi- Ölçme ve Ölçekler
12. Hafta
Verilerin Analize Hazırlanması
13. Hafta
Veri Toplama Yaklaşımı, Bilimsel Gözlem, Çizelge Yapımı ve Yazım İlkeleri
14. Hafta
II. ARA SINAV
15. Hafta
YARIYIL SONU SINAVI
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Final
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
AKTS (Öğrenci İş Yükü Tablosu)
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Yarıyıl Sonu Sınavına hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Sayısı
Sayısı
Katkı Payı
Süresi
Toplam İş Yükü
2
Derslerin öğrenme çıktılarının program yeterlilikleri ile ilişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri
1.
Hemşirelik alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilir ve kullanır.
2.
Bilginin doğruluğunu geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilir.
3.
Hemşirelik alanındaki yeni yaklaşımları ve kanıta dayalı uygulamaları takip eder.
4.
Hemşireliğin profesyonel rol ve sorumluluklarını yerine getirir.
5.
Hemşirelik uygulamalarında, mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranır.
6.
Hemşirelik bakımında bütüncül yaklaşım kullanır.
7.
Mesleki uygulamalarına temel olan kuram ve modelleri bilir ve uygular.
8.
Mesleki uygulama ve araştırmalarında bilişim ve bakım teknolojilerini kullanır.
9.
Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme sürecini kullanır.
10. Sağlığı koruyan, geliştiren, gerektiğinde iyileştiren ve rehâbilite eden bakım hizmetlerini
yürütür.
Yeterliği Sağlama Düzeyi: 1. Düşük, 2. Düşük/orta, 3. Orta, 4. Yüksek, 5. Mükemmel
1
2
3
4
5

3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
191 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content