close

Enter

Log in using OpenID

/,öll*7 - mut ilçe millî eğitim müdürlüğü

embedDownload
T.C.
MUT KAYMAKAMLIĞI
İçe Milli Eğitim Müdürlüğü
,Lüiü'q
nt"'
":§2t
hHF-J,,l
\r*
9"t"ş
Sayı
Konu
+_
&, '\r.
z 22674833-7551 3.fuT: Hesap Numarası Değişikliği.
ı,ğ
09l07120|4
MUDURLUGUNE
Mersin Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Mali Hizmetler Dairesi
Başkanlığının 02107l2014 tarihli ve 83371863/849.01l|42-3683 sayılı yaz|s| gereği; Mut
Belediye Başkanlığı hesabına yatırmakta olduğunuz su faturaları ödemesinin bundan sonra
Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (MESKİ) adına
Mut'ta yapılacak su tahsilat bedelleri ile otomatik ödeme talinıatları için T.C. Ziraat Bankası
Mut Şubesi Nezdinde Mersin İstiklal Vergi Dairesinin 619.001.7850 vergi sicil numarası ile
açılmış olan TR62.0001.0002.1135.1138.1350.33 IBAN nolu hesap numaraslna yatırılması
hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
/,öll*7
Ahılfet BAŞTURK
Müdür a.
Şube Müdürü
EKLER:
Ek 1-Yazı
(1 Sayfa)
DAGITIM
:
Lise ve Dengi Okul Müdürlüklerine.
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne.
Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğüne.
Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğüne.
Ak Ali Küçük Özel Eğ.İş Uygulama Merkezi.
I
:H.MAvİLİ M.-
09107120|4 VHKI
09107120|4 Şet
:
M.DEMİRTAŞ
Faı"lı ıLçE. r,atrçi ç*ı,ççıa
dü
naüpt}nıüıiü
&str4ğ_:
üÜ,*vuı Müh, İ{üı(ağ,nğt Krdğğl
5.1M
?&u;ğüüatsiıı
$ett*ix-Ünşa,*,
'ğ*Ş*i
?s,.|;ü
F*İıırıeitğri,$ü*btr t&*rreıl|e&tı
7741*3ü Fabx: ü {ii4}Y?it l?ğ}
Eeınlğ,lü
&.i|ai içiıı:
,ı*l
elu İ"ı t r ü
r.
İniİr,aq"
ü 1
i *|ı
E-Fasıa;
ra r:eı fl,Ş ", ğı
2ğ V ? Lbü.ffi-ü
aliıfı 5
üRut|1ı eıy} [email protected],1.t
Vi *b :fuıeşı| ! rıı
ıar,
"rrı
e*ışwı
N
-
ocıı
iıdy
'Ç;;;4
l
T.C.
MERSİN su vE KANALizAsyoN i»anı:si
GENEL uününı-üĞü
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
ı-364 g
:8337l ilffil-fq9 o ı i lq
Konu : Hesap Numarası Değişikliği
Sa_vı
Sayın
,
l
02l07l20l4
Lq€, .TTİıLü. .ÇATi.n^
Tn§§$.a-ç$6bı+Ç
fnUT
.
6360 sayılı kanunla İdaremiz görev ve sorumluluk alanına dahil edilen; köy, kasaba.
belde ve ilçelerin su ve kanalizasyon işleri Mersin Su ve Kanalizasyon idaresine (MESKI)
devredilmiŞtir. Mut Belediyesi ve İdaremiz arasında yapılan protokol gereği içme ve kullanma
suYu tahsilatları MESKİ adına Mut Belediyesince yapılmaktaydı. Ancak 30.06.20l4 tarihi
itibariyle İdaremiz ve Mut Belediyesi arasında yapılan prolokol sona emiştir. Bu tarihten
Sonra yapllacak su bedeli tahsilatları MESKİ adına ve hesabina olacaktır. Bu kapsamda
Mersiıı tsüyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlıiğü (MESKi,1 adına
Mut'da yapılacak su tahsiiat bedelleri ile otonıatik ödeme talimatları için T.C]. Ziraar Bankası
Mut Şubesi nezc]iııde Mersin İstiklal Vergi Dairesinin 619.001.7850 vergi sicil numarası ile
aÇılmıŞ olan TR62.0001.0002.1135.1l38.1350.33 banka hesap numarasına aktarılnıası
hıısuslında;
Bilgilerinizi ıc gereğiııi rica cderim.
iirgut ASQAK
]enel Müdiir V.
Hesap BiIgileri
T.C.Ziraat Bankası Mut Şubesi
CARİ HESAP:
TR62.0001.0002. l 135.1 138. l 350.33
KREDİ KARTI HESABI: TR35.000
POS HESABI:
1.0002. l l35.
1
l 38.
l350.31
TR08.0001.0002. l l 35. l l 38. l 350.35
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 111 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content