close

Вход

Log in using OpenID

3 - TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

embedDownload
GIDA VE YEM MADDELERĠNDE
MĠNERAL ANALĠZLERĠ
Oğuz ACAR
Gıda Yüksek Mühendisi
TARLA BĠTKĠLERĠ MERKEZ ARAġTIRMA
ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Kalite Değerlendirme ve Gıda Bölümü
29 Ocak 2014
Ankara
SUNUM ĠÇERĠĞĠ
1. Genel Bilgiler
2. ÇalıĢmalar
3. Bilimsel Etkinlikler
4.Kültürel Etkinlikler
5. Yazılı Basında Gıda,
Tarım ve Hayvancılık
6.Sonuç-Değerlendirme
1. GENEL BĠLGĠLER
 Eğitim Kapsamı
 BK AraĢtırma Konseyleri
 Rothamsted AraĢtırma
KuruluĢu
1. Genel Bilgiler
Eğitim Kapsamı
Gıda ve Yem Maddelerinde Mineral
Madde Analizleri
21 Aralık 2012 – 20 Şubat 2013
Rothamsted Araştırma Kuruluşu
Harpenden / İngiltere
Amaç: TUBİTAK 113O115 No’lu Proje;
Sanayici, Çiftçi ve Tüketici İstekleri
Doğrultusunda
Yeni
Ekmeklik
ve
Makarnalık Buğday Hat ve Çeşitlerinin
Geliştirilmesi
Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı
1. Genel Bilgiler
Birleşik Krallık Araştırma Konseyleri
Birleşik Krallık Araştırma Konseyleri (RCUK) 7 konseyden oluşmaktadır.
 Sanat ve Beşeri Bilimler Araştırma Konseyi
 Biyoteknoloji ve Biyolojik Bilimler Araştırma Konseyi
 Mühendislik ve Fiziksel Bilimler Araştırma Konseyi
 Ekonomik ve Sosyal Araştırma Konseyi
 Tıbbi Araştırma Konseyi
 Doğal Çevre Araştırma Konseyi
 Bilim ve Teknoloji Olanakları Konseyi
1. Genel Bilgiler
Rothamsted Araştırma Kuruluşu
Rothamsted Araştırma Kuruluşu 170 yıla yaklaşan faaliyet süresi ile
dünyanın en uzun soluklu tarımsal araştırma istasyonu olarak kabul
edilmektedir.
1. Genel Bilgiler
Rothamsted Araştırma Kuruluşu
Ürün verimliliği ve kaliteyi arttırmak için yeni uygulamalar geliştirmek ve
bilgi üretmek; gıda üretimi ve biyoenerji için çevresel açıdan sürdürülebilir
çözümler geliştirmek misyon olarak kabul edilmiştir.
1. Genel Bilgiler
Rothamsted Araştırma Kuruluşu
Broadbalk Denemesi, ilk kez 1843 yılında kurulmuş ve dünyanın en uzun
süreli agronomik denelerinden birisi olarak kabul edilen bir denemedir.
Temel amacı, farklı inorganik gübre kombinasyonlarının (N, P, K, Na ve Mg
içeren) ve farklı organik gübrelerin buğday verimi üzerine etkilerinin test
edilmesidir.
Kontrol arazisine 1843’ten beri herhangi bir gübre uygulaması olmamıştır.
1. Genel Bilgiler
Rothamsted Araştırma Kuruluşu
Rothamsted Araştırma Kuruluşu 5 bölümden oluşmaktadır. Bunlar;
 Tarım Ekolojisi Bölümü
 Biyokimya ve Bitki Koruma Bölümü
 Sayısal ve Sistemler Biyolojisi Bölümü
 Sürdürülebilir Toprak ve Çayır Sistemleri Bölümü
 Bitki Biyolojisi ve Hububat Bilimi Bölümü
1. Genel Bilgiler
Rothamsted Araştırma Kuruluşu
Rothamsted Araştırma Kuruluşu 2012-2017 Stratejisi;
20:20 Wheat®: Önümüzdeki 20 yıl içerisinde buğday verimini 20 ton /
hektara ulaştırmak.
 Cropping Carbon: Çayır mera ve yıllık enerji bitkilerinde karbon
yakalama optimizasyonunu sağlayarak Birleşik Krallık’ın düşük karbon
ekonomisine ulaşmasını desteklemek.
 Desinging Seed: Bitki biyolojisi ve biyokimya alanındaki tecrübeleri ile
insan sağlığına faydalı ve beslenme değeri olan tohumlar geliştirmek.
 Sustainable Systems: Çevresel etkileri azaltırken verimliliği arttıracak
sürdürebilir tarım sistemleri geliştirmek.
2. ÇALIġMALAR
 Ön Analizler
 Öğütme
 Örnek Hazırlama
 Mineral Madde Analizi
 NIT Spektroskopisi
 Tane Sertliği Analizi-SKCS
 Toplam Azot ve Karbon Analizi
 SDS-Page Elektroforez
 Western Blot
 Beta-Glukan Analizi
2. Çalışmalar
Ön Analizler
Hektolitre
Ağırlığı (kg/hl)
1000 Tane
Ağırlığı (g)
Örnekler +4 0C’de
depolama
80 0C’de 16
saat kurutma
Düşme Sayısı
Değeri (s)
NIT Okuma
2. Çalışmalar
Öğütme
Buğday örnekleri 0.5 mm elek kullanılarak mineral madde ve toplam azot
analizlerine uygun partikül boyutlarına öğütülmektedir.
Bitki sap örnekleri de de önce parçalanıp daha sonra da öğütülerek mineral
madde ve toplam azot analizlerine hazır hale getirilmektedir.
2. Çalışmalar
Örnek Hazırlama
• Örnekler 0.500 g tartılır.
• 5 ml HNO3 / HCl4 (%85 , %15) asit karışımı ilave edilir ve karıştırılır.
• 2 saat oda sıcaklığında bekletmeye bırakılır.
• Bilgisayar kontrollü bloklara yerleştirerek 2 saat süre ile digestion’a bırakılır.
• 5 ml HNO3 eklenir, karıştırılır, 1 saat 80 0C’deki bloklara konulur.
• 20-23 ml saf su ilavesi ve 30 dakika tekrar bloklara yerleştirilir.
• Hacim 25 ml’ye tamamlanır.
2. Çalışmalar
Mineral Madde Analizi
ICP-OES
(Inductively Coupled Plasma –
Optical Emission Spectrometer)
ICP-OES’in temel prensibi; elektriksel
olarak iletken bir gaz ortamı olan
plazmada,
atomlar
ve
iyonların
uyarılması ile yaydıkları emisyonun
ölçülmesidir.
ICP kaynağı iyonlaşmış bir argon gazı
akışı ile elde edilir.
Örnek genellikle sıvı fazda, aeresol
şeklinde yüksek sıcaklıktaki plazmaya
gönderilir.
Al, As, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg,
Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Se, Ti, Zn
2. Çalışmalar
Mineral Madde Analizi
Örnekteki
elementler
ICP
de
iyonlaştırıldıktan
sonra
kütle
spektroskopisine gönderilirler ve burada
kütle/yük (m/z) oranlarına göre ayrılarak
ölçülürler.
ICP-MS’teki plazma optik emisyon
spektrometresinde kullanılan Argon (Ar)
plazması ile aynıdır.
ICP-MS
(Inductively Coupled Plasma –
Mass Spectrometer)
ICP-MS direkt olarak çözeltide iz element
derişimlerinin belirlenmesinde uygundur.
2. Çalışmalar
NIT Spektroskopisi
Dünyada NIRS cihazı hububat kalitesinin
belirlenmesinde
yaygın
olarak
kullanılmaktadır.
Organik moleküldeki fonksiyonel gruplar
belli dalga boyunda ışını farklı absorbe
etmekte ve bu prensipten yaralanılarak
NIT cihazı protein, sertlik, rutubet ve
diğer
bazı
kalite
kriterlerinin
ölçümünde kullanılmaktadır.
Klasik yöntemlere göre hızlı ve kimyasal
sarfiyatı olmayan bir yöntemdir.
2. Çalışmalar
Tane Sertliği Analizi - SKCS
Bu cihaz;
Bir örnekten 300 adet bağımsız taneyi
• boyut (çap)
• ağırlık
• sertlik (taneyi kırmak için gerekli
kuvveti esas alarak)
• nem içeriğini
ölçmektedir.
Bunun yanısıra;
• NIR / NIT teknolojisi ile çalışan
cihazların sertlik kalibrasyonu bu
yöntem esas alınarak yapılmaktadır.
2. Çalışmalar
Toplam Azot ve Toplam Karbon Tayini
Yöntem;
 Azot içeren örneğin yüksek sıcaklıkta O2 varlığında yakılması,
 Yanma reaksiyonu sonucu açığa çıkan CO2, H2O uzaklaştırılması,
 N-oksitlerin N2 şekline dönüştürülerek TCD yardımı ile okunması,
2. Çalışmalar
SDS-Page Elektroforez
Elektroforezin çalışma ilkesi; molekül ağırlığı ve molekülde bulunan elektrik
enerjisinin jel içinden bir yükten diğerine giderken katettiği mesafe
farklılıklarını ele almaktır.
Elektroforezde katedilen mesafe, net yük ile doğru; molekül büyüklüğü ve
elektroforetik ortamın viskozitesi ile ters orantılıdır.
2. Çalışmalar
Western Blot
Western blot, moleküler biyolojide, bir protein solüsyonunda, aranan bir
proteinin olup olmadığını ve varsa ne kadar olduğunu anlamak için
kullanılan bir yöntemdir.
Sds-page uygulandıktan sonra, elektro blotting yöntemiyle proteinler bir
membrana geçirilir. Daha sonra çeşitli solüsyonlarla işleme tabi tutulan
membrandaki proteinlere spesifik antikorlar bağlanır. Bu antikorların tespit
edilmesiyle proteinin olup olmadığı, çıkan bantların kalınlığının kontrol
bantlarıyla karşılaştırılmasıyla da ne kadar olduğu anlaşılır.
2. Çalışmalar
Beta-Glukan Analizi
Bir β-1,4 glukan olan selülozun 3 boyutlu yapısı
β-Glukanlar, β-glikozidik bağlarla birbirine
monomerlerinden oluşan polisakkaritlerdir.
bağlanmış
D-glukoz
Tahıllar arasında en yoğun miktarda beta-glukanı yulaf ve arpa
içermektedir.
Beta-glukanının, insan sağlığına üç ayrı olumlu etkisi bulunmaktadır:
 kolesterolü düşürme
 kan şekerini dengeleme
 mide ve bağırsak çalışmasını düzenlemeye yardımcı olur.
3. BĠLĠMSEL ETKĠNLĠKLER
1. Aylık Toplantılar
2. Seminerler
3. Bilimsel Etkinlikler
Aylık Toplantılar
Eğitim süresince;
 2 kez Bitki Biyolojisi ve Ürün Bilimi Bölümü (PBCS: Plant Biology and
Crop Science) aylık toplantısına,
 1 kez Rothamsted Araştırma Kuruluşu aylık toplantısına katılım
sağlanmıştır.
3. Bilimsel Etkinlikler
Seminerler
Bunların dışında 4 farklı seminer programı ;
 Disease or Disease Resistance, Molecular Battles between Efforts,
Virulence target and Resistance Protein,
 A Beginner Guide to Real Time PCR,
 NIP aquaporin’s: New tools to reduce Arsenic in Rice,
 Designing Oilseed for Nutrition and Health takip edilmiştir.
4. KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER
 Üniversite Gezileri
 Müze Gezileri
4. Kültürel Etkinlikler
Üniversite Gezileri
Cambridge Üniversitesi ve Botanik Parkı
Oxford Üniversitesi ve Botanik Parkı
4. Kültürel Etkinlikler
Müze Gezileri
Natural History Museum - Londra
British Museum - Londra
5. Yazılı Basında Gıda, Tarım
ve Hayvancılık
5. Yazılı Basında GTH
03.02.2013 – The Observer
17.01.2013 – The Independent
13.01.2013 – The Sunday Times
15.01.2013 – The Guardian
5. Yazılı Basında GTH
22.01.2013 – The Guardian
5. Yazılı Basında GTH
16.01.2013 – Daily Mail
16.01.2013 – The Indepenent
5. Yazılı Basında GTH
16.01.2013 – The Guardian
17.01.2013 – The Times
5. Yazılı Basında GTH
27.01.2013 – Daily Mail
17.01.2013 – The Independent
6. Sonuç - Değerlendirme
6. Sonuç - Değerlendirme
Bu eğitim kapsamında tarımsal araştırmalar konusunda uluslar arası
düzeyde önemi olan bir araştırma kuruluşunda çalışma fırsatı bulunmuş
olup;
 Mineral madde analizi konusunda yöntem ve cihaz kullanımı öğrenilmiş,
 Mineral Maddelere ilişkin NIT kalibrasyonları geliştirme üzerine
çalışılmış,
 Hububat kalitesine ilişkin daha önce çalışma fırsatım olmayan analizler
öğrenilmiş,
 Halen çalışmakta olduğum TARM-Kalite Değerlendirme ve Gıda
Bölümünde yapılan analizlere ilişkin yöntem karşılaştırma fırsatı bulunmuş,
 Birleşik Krallık’ın yönetim yapısı ve araştırma alt yapısı, DEFRA (Çevre,
Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı) faaliyet alanları incelenmiştir.
TeĢekkürler.
Oğuz ACAR
www.tarlabitkileri.gov.tr
[email protected]
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
3 811 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа