close

Enter

Log in using OpenID

çelik kordlu bant ve eklem malzemesi satın alınacaktır elektrik üretim

embedDownload
ÇELİK KORDLU BANT VE EKLEM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) TİCARET DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ
2Î18 Metre Çelik Kordiu Bant ve Bu Bantlara A it 20 Set Eklem Malzemesi alım ı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile
ihu.; edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt N um arası: 2014/129222
1-İdarenin
a)
b)
c)
ç)
A d re s i: Nasııh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi A B C D Blok No:2/l 3-020 06520 Ç A N K A Y A /A N K A R A
Telefon ve faks n u m arası: 3122126900 - 3122121748
Elektronik Posta A d re s i: www.euas.gov.tr
İhale doküm anının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhalc konusu malın
a) N iteliği, tfırii ve miktarı :
2318 metre Çelik Kortlu Konveyör Bant ve 20 Set Eklem Mazenıesi
Ayrıntılı bilgiye E K A P ’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : D D P Afşin- Elbistan Linyitleri İşletme M üdürlüğü veya Afşin- Elbistan Linyitleri işletme M üd ürlüğü E lbistan/K A H R A M A N M A R A Ş
c) Teslim ta r ih i: 2318 Metre Çelik Kortlu Bant ve 20 Set Eklem Malzemesi sözleşmenin im zalandığı tarihi müteakip 90 (doksan) takvim günü içerisinde tek parti
veya partiler halinde teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı y e r : E L E K T R İK Ü R E T İM A.Ş. G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü (E Ü A Ş Ticaret Daire Başkanlığı Zem in Kat C Blok Oda No: C3 Nasulı Akar Mahallesi
Türk Ocağı Caddesi A B C D Blok No:2/13-019 06520 Çankaya / A N K A R A
b) Tarihi ve sa a ti: 24.11.2014 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4 .L İ. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da İlgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve
Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4 .1 .1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmış, tüzel k işiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. T eklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel k işiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları İle tüzel k işiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu
gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tam amının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tüm ünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler île tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, •
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alım ın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere y aptırılm a z.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği veya yem inli malı müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve m3İi yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. iş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve tek lif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu
iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge, teknolojik ürîin deneyim belgesi veya üretim kapasite raporunu sunacaktır.
Üretim kapasite raporu düzenlemesi :
Üretim kapasite miktarı Teknik şartnamenin bantların cinsi ve miktarı bölüm ünde belirtilen bant miktarının en az % 30,u (695 metre) kadar olduğunu tevsik etmek
üzere kapasite raporu.
4.3.2.
4.3.2.1. Kaliteye İlişkin belgeler:
Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyoıı Kurum u tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akredİtasyoıı Forumu Karşılıklı
Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyoıı kuramlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu
belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyoıı kurulularınca akredite edilmiş
belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kuruntundan alınacak bir yazı ile
teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alm an teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon K urum u tarafından akredite
edildiği dııyunılan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve T Ü R K A K Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar İçin Türk Akreditasyon
Kuruntundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu ihale tarihinde geçerli olması yelerlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yetcrlidir.
4.3.2.2. Standarda ilişkin belgeler:
Çelik kortlu bantlarla ilgili ISO 9001:2008 kalite güvence sistem belgesi
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğratları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teknik şartname ekinde standart fonıı olarak verilen bant özellik soru formu (Ek-1) eksiksiz olarak doldurularak teklifle birlikte verilecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabııl edilecck işler:
4.4.1.
- Her türlü çelik kortlu bant imalat işleri
- He; (Orlu çelik kortlu bant tedarik ve teslimat işleri
- Her türlü tekstil kortlu bant imalat işleri
- Her Uirln tekstil kortlu bant tedarik ve teslimat işleri
ayrı ayrı benzer iş olarak değerlendirilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadecc fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli vc yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale doküm anının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 236 T R Y (Türk Lirası) karşılığı E LE K T R İK Ü R E T İM A Ş. G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü (H Ü A Ş ) Ticaret Daire
Başkanlığı Kat: 13 Oda No:20 Nasulı Akar Malı. Türkocağı Cad. No:2 Ç ankaya/A N K A R A adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya E K A P üzerinden e-inıza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar E LE K T R İK Ü R E T İM A.Ş. G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü (E Ü A Ş ) Z em in Kat C Blok Oda N o ıC l Nasuh Akar Mahallesi Türk
Ocağı Caddesi A B C D Blok No:2/l 3*019 06520 Ç a n k a y a /A N K A R A adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahlmtlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalcm-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi
miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
B u ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim gtimldtir.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
71 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content