close

Enter

Log in using OpenID

6552 sayılı torba kanunu ile değiştirilen kanunlar ve k.h.k ler listesi

embedDownload
6552 SAYILI TORBA KANUNU ĐLE DEĞĐŞTĐRĐLEN KANUNLAR VE
K.H.K LER LĐSTESĐDĐR.
DEĞİŞENAR6552 sayıl6
DEĞİŞEN/EKLENEN MADDELER
190 SAYILI GENEL KADRO VE USULÜ
HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAME
193 SAYILI GELĐR VERGĐSĐ KANUNU
233 SAYILI KAMU ĐKTĐSADĐ
TEŞEBBÜSLERĐ HAKKINDA KANUN
HÜKMÜNDE KARARNAME
375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAME
406 SAYILI TELGRAF VE TELEFON
KANUNU
492 SAYILI HARÇLAR KANUNU
633 SAYILI DĐYANET ĐŞLERĐ
BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE
GÖREVLERĐ HAKKINDA KANUN
637 SAYILI EKONOMĐ
BAKANLIĞININ TEŞKĐLAT VE
GÖREVLERĐ HAKKINDA KANUN
HÜKMÜNDE KARARNAME
655 SAYILI ULAŞTIRMA, DENĐZCĐLĐK
VE HABERLEŞME BAKANLIĞININ
TEŞKĐLAT VE GÖREVLERĐ
HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAME
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI
KANUNU
854 SAYILI DENĐZ ĐŞ KANUNU
Eki (I) sayılı cetveli
1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU
1739 SAYILI MĐLLĐ EĞĐTĐM TEMEL
KANUNU
2022 SAYILI 65 YAŞINI DOLDURMUŞ
MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KĐMSESĐZ
TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK
BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN
2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETĐM
KANUNU
2577 SAYILI ĐDARĐ YARGILAMA
USULÜ KANUNU
2644 SAYILI TAPU KANUNU
Değişen Madde: Madde 89
Değişen Madde: Madde 61
Değişen Madde: Eki (II) sayılı Cetvel,
Yeni Eklenen Madde: Ek Madde 17
Değişen Madde: Ek madde 33
Değişen Madde: Madde 88
Değişen Madde: Madde 20
Değişen Madde: Madde 36
Değişen Madde: Madde 29
Değişen Maddeler: Madde 4, Madde 57,
Madde 152, Ek Madde 33
Mülga Olan Madde: Madde 11;
Değişen Madde: Madde 50
Değişen Madde: Madde 182
Değişen Madde: Madde 43
Yeni Eklenen Madde: Geçici Madde 4
Yeni Eklenen Madde: Geçici Madde 66
Yeni Eklenen Madde: Madde 20/B;
Değişen Madde: Madde 28
Değişen Madde: Ek Madde 2
2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABĐAT
VARLIKLARINI KORUMA KANUNU
2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA
KANUNU
3056 SAYILI BAŞBAKANLIK
TEŞKĐLATI HAKKINDA KANUN
HÜKMÜNDE KARARNAMENĐN
DEĞĐŞTĐRĐLEREK KABULÜ
HAKKINDA KANUN
3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGĐSĐ
KANUNU
3093 SAYILI TÜRKĐYE RADYO TELEVĐZYON KURUMU GELĐRLERĐ
KANUNU
3201 SAYILI YURT DIŞINDA
BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ
YURT DIŞINDA GEÇEN
SÜRELERĐNĐN SOSYAL
GÜVENLĐKLERĐ BAKIMINDAN
DEĞERLENDĐRĐLMESĐ HAKKINDA
KANUN
3213 SAYILI MADEN KANUNU
3269 SAYILI UZMAN ERBAŞ KANUNU
3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĐ
MALĐ MÜŞAVĐRLĐK VE YEMĐNLĐ
MALĐ MÜŞAVĐRLĐK KANUNU
4046 SAYILI ÖZELLEŞTĐRME
UYGULAMALARI HAKKINDA
KANUN
4207 SAYILI TÜTÜN ÜRÜNLERĐNĐN
ZARARLARININ ÖNLENMESĐ VE
KONTROLÜ HAKKINDA KANUN
4342 SAYILI MERA KANUNU
4447 SAYILI ĐŞSĐZLĐK SĐGORTASI
KANUNU
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU
4646 SAYILI DOĞAL GAZ PĐYASASI
KANUNU (ELEKTRĐK PĐYASASI
KANUNUNDA DEĞĐŞĐKLĐK
YAPILMASI VE DOĞAL GAZ
PĐYASASI HAKKINDA KANUN)
4734 SAYILI KAMU ĐHALE KANUNU
4735 SAYILI KAMU ĐHALE
SÖZLEŞMELERĐ KANUNU
Değişen Madde: Madde 21
Yeni Eklenen Madde: Geçici Madde 9;
Değişen Maddeler: Madde 4, Madde 22,
Madde 23
Yeni Eklenen Madde: Geçici Madde 10;
Değişen Madde: Ek Madde 11
Yeni Eklenen Madde: Geçici Madde 33;
Değişen Madde: Madde 17
Değişen Maddeler: Madde 3, Madde 4,
Madde 5
Yeni Eklenen Madde: Geçici Madde 8;
Değişen Maddeler: Madde 1, Madde 5,
Yeni Eklenen Madde: Ek Madde 9
Değişen Madde: Geçici Madde 2
Değişen Madde: Madde 12
Yeni Eklenen Maddeler: Geçici Madde 26,
Geçici Madde 27;
Değişen Madde: Madde 22
Değişen Madde: Madde 5
Değişen Madde: Madde 14
Değişen Maddeler: Madde 46, Madde 50
Değişen Maddeler: Madde 218, Madde
218/A
Değişen Madde: Madde 4
Yeni Eklenen Maddeler: Ek Madde 8,
Geçici Madde 16; Değişen Madde: Madde
62
Değişen Madde: Madde 8
4749 SAYILI KAMU FĐNANSMANI VE
BORÇ YÖNETĐMĐNĐN
DÜZENLENMESĐ HAKKINDA KANUN
4760 SAYILI ÖZEL TÜKETĐM VERGĐSĐ
KANUNU
4817 SAYILI YABANCILARIN
ÇALIŞMA ĐZĐNLERĐ HAKKINDA
KANUN
4857 SAYILI ĐŞ KANUNU
5018 SAYILI KAMU MALĐ YÖNETĐMĐ
VE KONTROL KANUNU
5174 SAYILI TÜRKĐYE ODALAR VE
BORSALAR BĐRLĐĞĐ ĐLE ODALAR VE
BORSALAR KANUNU
5258 SAYILIAĐLE HEKĐMLĐĞĐ
KANUN
5335 SAYILI BAZI KANUN VE KANUN
HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE
DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR
KANUN
5345 SAYILI GELĐR ĐDARESĐ
BAŞKANLIĞININ TEŞKĐLAT VE
GÖREVLERĐ HAKKINDA KANUN
5362 SAYILI ESNAF VE
SANATKÂRLAR MESLEK
KURULUŞLARI KANUNU
5378 SAYILI ENGELĐLER HAKKINDA
KANUN
5393 SAYILI BELEDĐYE KANUNU
5449 SAYILI KALKINMA
AJANSLARININ KURULUŞU,
KOORDĐNASYONU VE GÖREVLERĐ
HAKKINDA KANUN
5502 SAYILI SOSYAL GÜVENLĐK
KURUMU KANUNU
5510 SAYILI SOSYAL SĐGORTALAR
VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI
KANUNU
Yeni Eklenen Madde: Geçici Madde 26
Değişen Madde: IV sayılı Liste
Değişen Madde: Madde 6
Değişen Maddeler: Madde 3, Madde 18,
Madde 36, Madde 41, Madde 53, Madde
56, Madde 63, Madde 112
Değişen Madde: Madde 28
Yeni Eklenen Madde: Geçici Madde 18;
Değişen Madde: Madde 58
Değişen Madde: Madde 5
Değişen Madde: Madde 33
Değişen Madde: Madde 29
Yeni Eklenen Madde: Geçici Madde 13
Değişen Madde: Geçici 3. Madde
Yeni Eklenen Madde: Geçici Madde 8;
Değişen Maddeler: Madde 14, Madde 15,
Madde 73
Değişen Maddeler: Madde 4, Madde 11
(K) Bendi
Yeni Eklenen Madde: Madde 25/B;
Değişen Maddeler: Madde 3, Madde 23,
Madde 24, Madde 28, Madde 29, Madde
34, Madde 35, Madde 36, Ek I sayılı
Cetvel
Yeni Eklenen Maddeler: Ek Madde 9,
Geçici Madde 53, Geçici Madde 54, Geçici
Madde 55, Geçici Madde 56, Geçici
Madde 57, Geçici Madde 58, Geçici
Madde 59, Geçici Madde 60;
Değişen Maddeler: Madde 6, Madde 28,
Madde 40, Madde 41, Madde 61, Madde
5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ
KANUNU
5521 SAYILI ĐŞ MAHKEMELERĐ
KANUNU
5543 SAYILI ĐSKÂN KANUNU
5651 SAYILI ĐNTERNET ORTAMINDA
YAPILAN YAYINLARIN
DÜZENLENMESĐ VE BU YAYINLAR
YOLUYLA ĐŞLENEN SUÇLARLA
MÜCADELE EDĐLMESĐ HAKKINDA
KANUN
5682 SAYILI PASAPORT KANUNU
5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE
GELĐŞTĐRME FAALĐYETLERĐNĐN
DESTEKLENMESĐ HAKKINDA
KANUN
5747 SAYILI BÜYÜKŞEHĐR
BELEDĐYESĐ SINIRLARI ĐÇERĐSĐNDE
ĐLÇE KURULMASI VE BAZI
KANUNLARDA DEĞĐŞĐKLĐK
YAPILMASI HAKKINDA KANUN
5846 SAYILI FĐKĐR VE SANAT
ESERLERĐ KANUNU
5910 SAYILI TÜRKĐYE
ĐHRACATÇILAR MECLĐSĐ ĐLE
ĐHRACATÇI BĐRLĐKLERĐNĐN
KURULUŞ VE GÖREVLERĐ
HAKKINDA KANUN
5952 SAYILI KAMU DÜZENĐ VE
GÜVENLĐĞĐ MÜSTEŞARLIĞININ
TEŞKĐLAT VE GÖREVLERĐ
HAKKINDA KANUN
6102 SAYILI TÜRK TĐCARET KANUNU
6112 SAYILI RADYO VE
TELEVĐZYONLARIN KURULUŞ VE
YAYIN HĐZMETLERĐ HAKKINDA
KANUN
6200 SAYILI DEVLET SU ĐŞLERĐ
UMUM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKĐLAT VE
VAZĐFELERĐ HAKKINDA KANUN
6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU
6292 SAYILI ORMAN KÖYLÜLERĐNĐN
63, Madde 64, Madde 68, Madde 72,
Madde 73, Madde 82, Madde 87, Madde
88, Madde 97, Madde 103, Geçici Madde
41
Değişen Madde: Madde 10
Değişen Madde: Madde 7
Yeni Eklenen Madde: Geçici Madde 8
Değişen Maddeler: Madde 3, Madde 8
Değişen Madde: Madde 13,Madde 14
Değişen Madde: Madde 3
Değişen Madde: Madde 2, Ek 16 Sayılı
Liste
Değişen Madde: Madde 47
Değişen Madde: Madde 3
Değişen Madde: Madde 10
Yeni Eklenen Madde: Geçici Madde 10;
Değişen Maddeler: Madde 371, Madde
629, Geçici Madde 7
Değişen Maddeler: Madde 42, Geçici
Madde 4
Yeni Eklenen Madde: Ek Madde 6
Değişen Madde: Madde 3,
Mülga Olan Madde: Geçici Madde 4
Yeni Eklenen Madde: Geçici Madde 3
KALKINMALARININ
DESTEKLENMESĐ VE HAZĐNE ADINA
ORMAN SINIRLARI DIŞINA
ÇIKARILAN YERLERĐN
DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ĐLE
HAZĐNEYE AĐT TARIM
ARAZĐLERĐNĐN SATIŞI HAKKINDA...
6331 SAYILI ĐŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLĐĞĐ KANUNU
6356 SAYILI SENDĐKALAR VE TOPLU
ĐŞ SÖZLEŞMESĐ KANUNU
6446 SAYILI ELEKTRĐK PĐYASASI
KANUNU
6475 SAYILI POSTA HĐZMETLERĐ
KANUNU
6502 SAYILI TÜKETĐCĐNĐN
KORUNMASI HAKKINDA KANUN
6831 SAYILI ORMAN KANUNU
7269 SAYILI UMUMĐ HAYATA
MÜESSĐR AFETLER DOLAYISĐYLE
ALINACAK TEDBĐRLERLE
YAPILACAK YARDIMLARA DAĐR
KANUN
Değişen Maddeler: Madde 2, Madde 6,
Madde 15, Madde 30
Yeni Eklenen Madde: Ek Madde 1;
Değişen Maddeler: Madde 26, Madde 41,
Madde 43, Geçici Madde 6
Değişen Madde: Madde 15
Değişen Madde: Madde 21
Değişen Madde: Madde 70
Yeni Eklenen Madde: Ek Madde 14
Yeni Eklenen Madde: Geçici Madde 24
Hazırlayan
Sedat TURAN
Ege Belediyeler Birliği
Eğitim ve Mevzuat Danışmanı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
90 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content