close

Enter

Log in using OpenID

Arif YAĞIZ-ANTALYASUNUM

embedDownload
KAZA ARAŞTIRMA VE İNCELEME KURULU
Accident Investigation Board
1
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
KAZA ARAŞTIRMA VE İNCELEME KURULU
• Kazaları incelemekteki asıl amaç?
• Kurulun Oluşturulmasında Esas Alınan Rol
Model?
• Nasıl bir mevzuat? Uygulanabilirlik?
• Karşılaşılan Sorunlar ve Muhtemel Çözüm
Önerileri?
Arif YAĞIZ, Kurul Koordinatörü
2
655 SAYILI KHK’DA DÜZENLENMEYEN HUSUSLARIN
YÖNETMELİK KAPSAMINDA YER VERİLMESİ (1)
• Kanun Ayrıntıyla Uğraşmaz-LEX NON
DEROGAT DE MINIMIS ilkesi,
• Alt Mevzuat Üst Mevzuata Aykırı Olamaz-LEX
SUPERIOR DEROGAT LEGI INFERIORI ilkesi,
• Chicago Sözleşmesi/Annex 13 örneği,
3
655 SAYILI KHK’DA DÜZENLENMEYEN HUSUSLARIN
YÖNETMELİK KAPSAMINDA YER VERİLMESİ (2)
• Chicago Sözleşmesi 26’ıncı madde: Hava aracı
kazalarının incelenmesi gerekliliğini düzenliyor
• Chicago Sözleşmesinin 37’inci maddesi ise kaza
incelemelerine ilişkin ikincil mevzuat
çıkartılması konusunda ICAO’yu yetkili kılıyor.
ICAO Chicago ve Annex13 WORD.docx
4
655 SAYILI KHK’DA DÜZENLENMEYEN HUSUSLARIN
YÖNETMELİK KAPSAMINDA YER VERİLMESİ (3)
• Chicago Sözleşmesi md.26 ıncı maddeye
istinaden çıkartılan Annex 13 ise, 26 ıncı madde
hükmünü genişleterek, kaza incelemeye yetkili
ülke sayısını artırmaktadır.ICAO Chicago ve
Annex13 WORD.docx
5
YETKİLİ ORGAN, TERMİNOLOJİ, AMAÇ VE GÜVENCE (1)
• Kaza incelemesini kim yapacak? Sayı ne
olacak?
• «Investigator» teriminin seçilmesindeki amaç
nedir?
• İncelemeyle ne hedefleniyor?
• Raporların bağımsızlığı, tarafsızlığı ve
güvenirliği nasıl garanti altına alınacak?
6
YETKİLİ ORGAN, TERMİNOLOJİ, AMAÇ VE GÜVENCE (2)
• ICAO iki şema öneriyor ve diplomatik dilden
uzaklaşarak «Tespitlerin Sulandırılmaması» gibi
(Dilution) keskin bir dil kullanma gereği
duyuyor. ICAO REHBER WORD.docx
7
YETKİLİ ORGAN, TERMİNOLOJİ, AMAÇ VE GÜVENCE (3)
• Investigator= (in/into + vestigare)
(in/into + trace out)
(İzini sürmek)
Investigator
Investigation
5 N= 1 K; Ne, Nerede, Ne zaman, Neden,
Nasıl=Kim?factorsToBeInvestigated.docx
ifade almada usul.docx
8
DELİLLERE ULAŞMADA EŞGÜDÜM NASIL
SAĞLANMALI?
• Kurulun inceleme alanına giren çoğu vakıa cezai yönden
soruşturmayı/kovuşturmayı da gerektirebiliyor. TCKsema.docx
• Tazmin konusu söz konusu olduğunda ise Ceza Mahkemesinin Kararı
Hukuk Mahkemesini bağlamıyor. Nitekim, 6098 sayılı TBK’nın 74’üncü
maddesi; «Hakim, zarar verenin kusurunun olup olmadığı, ayırt etme gücünün bulunup
bulunmadığı hakkında karar verirken, ceza hukukunun sorumlulukla ilgili hükümleriyle
bağlı olmadığı gibi, ceza hakimi tarafından verilen beraat kararıyla da bağlı değildir.
Aynı şekilde, ceza hakiminin kusurun değerlendirilmesine ve zararın belirlenmesine
ilişkin kararı da hukuk hakimini bağlamaz» O halde farklı amaçları olan üç
inceleme/soruşturma/yargılama mercii kendi işini nasıl yürütecek?
ICAO’nun Bu konuya ilişkin Önerisi ?ICAO REHBER WORD.docx
9
655 SAYILI KHK’DA KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
•
(2) Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulunun görevleri şunlardır:
 a) Ulaştırma alanında meydana gelen ciddi kazalarla ilgili araştırma, inceleme
yapmak ve gerektiğinde bu araştırma ve incelemelere bağlı olarak ulaştırma
altyapıları ve taşımacılık faaliyetlerinin emniyetinin iyileştirilmesi için teklif
hazırlamak ve Bakana sunmak.
 b) Bir ulaştırma türünde meydana gelen ve ulaştırma emniyet düzenlemeleri ve
emniyet yönetimi bakımından belirgin bir etkiye sahip kaza ve olayları özel
olarak araştırmak, incelemek ve bütün ulaştırma türlerini kapsayan emniyete
ilişkin teklif hazırlamak ve Bakana sunmak.
 c) Araştırma ve incelemesi yapılan kaza ve olayları raporlamak ve Bakana
sunmak, gerektiğinde taraflara ve ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve
kuruluşlara göndermek.
 ç) Araştırma ve incelemesi yapılan kaza ve olaylar hakkında yıllık istatistikler
yayınlamak.
10
 d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
655 SAYILI KHK’DA KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
•
(2) Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulunun görevleri şunlardır:
 a) Ulaştırma alanında meydana gelen ciddi kazalarla ilgili araştırma, inceleme
yapmak ve gerektiğinde bu araştırma ve incelemelere bağlı olarak ulaştırma
altyapıları ve taşımacılık faaliyetlerinin emniyetinin iyileştirilmesi için teklif
hazırlamak ve Bakana sunmak.
 b) Bir ulaştırma türünde meydana gelen ve ulaştırma emniyet düzenlemeleri ve
emniyet yönetimi bakımından belirgin bir etkiye sahip kaza ve olayları özel
olarak araştırmak, incelemek ve bütün ulaştırma türlerini kapsayan emniyete
ilişkin teklif hazırlamak ve Bakana sunmak.
 c) Araştırma ve incelemesi yapılan kaza ve olayları raporlamak ve Bakana
sunmak, gerektiğinde taraflara ve ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve
kuruluşlara göndermek.
 ç) Araştırma ve incelemesi yapılan kaza ve olaylar hakkında yıllık istatistikler
yayınlamak.
11
 d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
KAZA ARAŞTIRMA VE İNCELEME KURULU
YÖNETMELİĞİ
• Resmî Gazete tarih ve sayısı
• 6 Mayıs 2013 PAZARTESİ
• Sayı : 28639
12
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
KAZA ARAŞTIRMA VE İNCELEME KURULU
• Resmî Gazete tarih ve sayısı
• 6 Mayıs 2013 PAZARTESİ
• Sayı : 28639
13
KURULUN GÖREVLERİ
•
•
•
•
•
•
•
•
Kurulun görevleri
MADDE 6 – (1) Kurulun görevleri şunlardır:
a) Ulaştırma alanında meydana gelen ciddi kazalarla ilgili araştırma, inceleme
yaparak grup başkanı koordinasyonunda düzenlenen raporları Kurul gündeminde
değerlendirmek, raporlarda yer alan hususları karara bağlamak ve gerektiğinde bu
araştırma ve incelemelere bağlı olarak ulaştırma altyapıları ve taşımacılık
faaliyetlerinin emniyetinin iyileştirilmesi için teklif hazırlamak ve Bakana sunmak.
b) Bir ulaştırma türünde meydana gelen ve ulaştırma emniyet düzenlemeleri ve
emniyet yönetimi bakımından belirgin bir etkiye sahip kaza ve olayları özel olarak
araştırmak, incelemek ve bütün ulaştırma türlerini kapsayan emniyete ilişkin teklif
hazırlamak ve Bakana sunmak.
c) Rapor muhteviyatının tamamen veya kısmen yayımlanmasına karar vermek.
ç) Araştırma ve incelemesi yapılan kaza ve olaylara ilişkin raporları gerektiğinde
taraflara ve ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara göndermek.
d) Araştırması ve incelemesi yapılan kaza ve olaylar hakkında yıllık istatistikler
yayımlamak.
e) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
14
KURULUN TEŞKİLİ (1)
•
•
•
•
•
•
•
İKİNCİ BÖLÜM
Kurulun Teşkili, Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Kurulun teşkili
MADDE 4 – (1) Kurul; bakanlık, kurum ve kuruluş, üniversite, sivil toplum kuruluşları
temsilcileri ve konuyla ilgili uzmanların katılımıyla oluşur.
Kurul üyeleri ve uzmanların görevlendirilmeleri
MADDE 5 – (1) En az beş ve en fazla yedi kişiden müteşekkil Kurul üyeleri Bakan Oluru ile
üç yıllığına görevlendirilir. Görev süresi dolan Kurul üyelerinin görev süresi, Bakan Oluru
ile yeniden uzatılabilir.
(2) Kurul üyelerinin Bakanlık, İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su
İşleri Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcileri ile ulaştırma alanında
faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden veya
ulaştırma alanında herhangi bir çalışması bulunan akademisyenler arasından
görevlendirilmesi esastır.
15
KURULUN TEŞKİLİ (2)
• (4) Kurulda, yeterli sayıda Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzman
yer alır.
• (6) Bu Yönetmelik kapsamında kaza ve olayların araştırma
ve incelemesinde görevlendirilmek amacıyla Kurul
tarafından ayrıca uzman havuzu oluşturulabilir.
• (7) Kurul görev ve yetkilerinin öncelikle beşinci fıkrada belirtildiği
şekilde Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanlar marifetiyle
kullanılması esastır.
• Ancak, Kurul tarafından gerekli görülmesi halinde, araştırma,
inceleme ve danışmanlık hizmetleriyle sınırlı olmak üzere Bakanlık
Döner Sermaye İşletmesi vasıtasıyla hizmet alımı yapılabilir.
16
KURULUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI (1)
•
•
•
•
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurulun Çalışma Usul ve Esasları
Kurulun çalışma esasları
MADDE 17 – (1) Kurul, görevlerini Bakan adına
yapar.
• (2) Kurul, kararlarında bağımsızdır.
• (3) Kurula, Bakan dışında hiçbir merciden emir
verilemez.ICAO REHBER WORD.docx
17
KURULUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI (2)
• Kurul toplantıları
• MADDE 18 – (1) Kurul, ayda bir kez olağan toplantısını yapar.
• (2) Kurul Başkanının asgari beş gün önceden yapacağı yazılı çağrı veya
üyelerden en az üçünün yazılı teklifi üzerine ve tüm Kurul üyelerine
asgari beş gün önceden yapılacak yazılı çağrı üzerine, Kurul her
zaman olağanüstü toplantısını gerçekleştirebilir. Çağrıların elektronik
posta yoluyla yapılması esastır.
• (3) Kurul, üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve yine üye
sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. Kurulda çekimser ve vekâleten
oy kullanılamaz. Muhalif oy kullanan Kurul üyesi muhalefet şerhinin
tutanağa bağlanması zorunludur. Oyların eşitliği halinde Kurul
Başkanının oyu iki oy sayılır.
18
UZMANLARIN GÖREV VE YETKİLERİ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanların görev ve yetkileri
MADDE 14 – (1) Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanların görev ve yetkileri şunlardır:
a) Usulüne uygun olarak verilen yazılı emir veya onay üzerine, özel yönetmeliklerinde ayrıca
tanımlanan usul ve esaslar dâhilinde derhal kaza araştırma ve incelemesine başlamak ve çalışma
sonuçlarını makul süre dâhilinde rapor halinde Kurul Başkanına sunmak.
b) Kaza veya olayla ilgisi olan kişilerin bilgisine başvurmak.
c) Kaza veya olayla ilgisi olan defter, evrak, harita, plan ve her türlü belge örneklerini almak ve
gerektiğinde ilgililere asıllarına uygunluğunu tasdik ettirmek.
ç) Kaza veya olayla ilgisi olan her türlü resim, görüntü, ses kaydı ve benzeri elektronik kayıt örneklerini
almak.
d) Kaza veya olayla ilgisi olan her türlü kanıtlara ilişkin makul tedbirleri almak veya aldırmak.
e) Kurulun görev ve yetki alanına giren konularda yurt içinde ve dışında inceleme ve araştırmalar
yapmak.
f) Hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasına ve uygulanmasına katılmak.
g) Büro tarafından tutulacak kaza araştırma ve inceleme istatistiklerine ilişkin veri sağlamak.
ğ) Kurul Başkanınca verilen benzeri görevleri yapmak.
19
UZMANA YARDIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
• Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmana yardım
yükümlülüğü
• MADDE 23 – (1) İlgililer, Kurul hizmetlerinde
görevlendirilen uzmanların görevlerine ilişkin her türlü
talebi geciktirmeden yerine getirir ve sorularını
cevaplarlar.
• (2) Araştırma ve inceleme konularıyla ilgili Kamu kurum
ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler, Kurul
hizmetlerinde görevlendirilen uzmanların görevlerini
gereği gibi yürütebilmelerini teminen, kendilerine
görevleri süresince uygun bir yer sağlar ve diğer
önlemleri alırlar.
20
UZMANLARIN YAPAMAYACAKLARI İŞLER
• MADDE 15 – (1)Kurul hizmetlerinde görevlendirilen
uzmanlar;
• Yetkililere, kaza araştırma ve incelemesiyle doğrudan ilgisi
olmayan icrai mahiyette herhangi bir talimatta
bulunamazlar.
• Evrak, defter ve kayıtlar üzerine şerh, ilave ve düzeltme
yapamazlar,
• Görevleri dolayısıyla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri
açıklayamazlar,
• Bulundukları yerlerde görev ve sıfatlarının gerektirdiği
saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte
davranışlarda bulunamazlar
21
KAZA İNCELEME RAPORLARI
•
•
•
•
•
•
•
Raporlar
MADDE 24 – (1) Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanlar çalışmalarının
neticelerini, işin özelliğine ve özel yönetmeliklerinde ayrıca
tanımlanan kriterlere uygun rapor halinde Kurul Başkanına sunmakla yükümlüdürler.
(2) Raporlarda yer alan hususlarda Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanlar
arasında görüş ayrılığına düşülmesi halinde, söz konusu hususlar ayrıca
gerekçelendirilip imzalandıktan sonra rapora ekli olarak Kurul Başkanına sunulur.
Raporların konusu
MADDE 25 – (1) Raporlar, kazalardan edinilen tecrübelerle emniyetin artırılmasına
yönelik tanzim olunur. İdari, hukuki ya da cezai sorumluluk tespiti, Kurul
hizmetlerinde görevlendirilen uzmanlar tarafından tanzim olunan raporların
konusunu oluşturamaz.
Raporların denetimi
MADDE 26 – (1) 24 üncü maddeye göre hazırlanan raporlar yerindelik denetimine
tabi tutulamaz.
22
YAPISAL VE FONKSİYONEL UYUM DURUMU
•
30 Eylül-7 Ekim 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen IMO
denetiminde;
•
It is noted that Turkey has made substantial efforts to meet the
requirements of the IMO Casualty Investigation Code, 2008. An
independent accident investigation board was established in 2011.
•
The provisions of the IMO Casualty Investigation Code are not
fully implemented. The provisions that are not met are:
•
that not all very serious casualties have been investigated,
•
flag State inspector involved in enforcement tasks could also be used
for casualty investigation,
23
İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER
•
24
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 431 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content