close

Enter

Log in using OpenID

metallere maruz bireylerde kan, idrar ve saç arsenik düzeylerine

embedDownload
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
METALLERE MARUZ BİREYLERDE KAN,
İDRAR VE SAÇ ARSENİK DÜZEYLERİNE
GSTP1, MRP1 VE MRP2 PROTEİNLERİNİ
KODLAYAN GENLERDEKİ TEK NÜKLEOTİT
POLİMORFİZMLERİNİN ETKİSİ
Dilek AKYÜZLÜ
DİSİPLİNLERARASI ADLİ BİLİMLER ANABİLİM DALI
ADLİ KİMYA VE ADLİ TOKSİKOLOJİ PROGRAMI
DOKTORA TEZİ
DANIŞMAN
Doç. Dr. Zeliha KAYAALTI
2014- ANKARA
ÖZET
Metallere Maruz Bireylerde Kan, İdrar ve Saç Arsenik Düzeylerine
GSTP1, MRP1 ve MRP2 Proteinlerini Kodlayan Genlerdeki Tek Nükleotit
Polimorfizmlerinin Etkisi
Kronik arsenik maruziyeti birçok hastalığın gelişiminde rol oynamaktadır. Bu
nedenle, içme suyuyla ya da mesleksel olarak sürekli maruz kalınan
arseniğin idrar ve/veya safra yoluyla büyük oranda vücuttan atılması ve
dolayısıyla vücutta biriken arsenik miktarının mümkün olduğunca az olması,
arsenik maruziyeti nedeniyle ortaya çıkabilecek hastalıkların ve kanserin
önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır.
Bu çalışmada ülkemizde metalle ilgili işyerlerinde çalışan 95 işçinin kan,
saç ve idrar arsenik düzeyine, arseniğin taşınmasında rol oynayan MRP1 ve
MRP2 proteinleri ile bu proteinlerin taşıyabileceği arsenik-glutatyon
bileşiklerinin oluşmasında görev alan GSTP1 enzimini kodlayan genlerdeki
polimorfizmlerin etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Çalışmanın ilk kısmında, 95 işçiye ait kan, saç ve idrar arsenik
konsantrasyonları Zeeman zemin düzeltme sistemli Grafit Fırınlı Atomik
Absorpsiyon Spektroskopi (GFAAS) yöntemi ile ölçülmüştür. İkinci kısımda
ise, MRP1 G1666A, MRP2 G4544A ve GSTP1 Ile105Val tek nükleotit
polimorfizmleri Polimeraz Zincir Reaksiyonu- Restriksiyon Fragman Uzunluk
Polimorfizmi (PCR-RFLP) yöntemi ile belirlenmiş ve bu tek nükleotit
polimorfizmlerinin kan, saç ve idrar arsenik düzeylerine etkisi istatistiksel
olarak analiz edilmiştir.
İstatistiksel analizler sonucunda, MRP1 1666A varyant genotiplerinin
düşük idrar, yüksek kan ve saç arsenik düzeyi ile; MRP2 G4544 normal
genotiplerinin düşük kan, saç ve idrar arsenik düzeyi ile; GSTP1 105Val
varyant genotiplerinin ise yüksek kan ve düşük idrar arsenik düzeyi ile
ilişkisinin olduğu belirlenmiştir.
Sonuç olarak, çalışmamız, MRP1 G1666A, MRP2 G4544A ve GSTP1
Ile105Val tek nükleotit polimorfizmlerinin özellikle kan ve idrar arsenik
düzeyleri üzerinde etkisi olduğunu göstermiştir.
Anahtar Sözcükler: Arsenik, çoklu ilaç direnci ile ilişkili protein, glutatyon-Stransferaz P1, Tek Nükleotit Polimorfizmi, kan, idrar, saç
SUMMARY
Effect of Single Nucleotide Polymorphisms on Genes Encoding GSTP1,
MRP1 and MRP2 Proteins on Blood, Urine and Hair Arsenic Levels of
Individuals Exposed to Metals
Chronic arsenic exposure play a role in the development of many diseases.
Thus, the excretion of arsenic to be exposed with drinking water or by
occupationally through urine and/or in bile and the accumulation of less
arsenic in body are very important to prevent arsenic exposure-related
diseases.
In this study, the aim was to determine the effect of some gene
polymorphisms of genes encoding GSTP1 producing arsenic-glutathione
conjugates and MRP1 and MRP2 transporting these arsenic-glutathione
conjugates on blood, hair and urine arsenic levels in 95 Turkish smelter
workers.
In the first part of this study, arsenic concentrations of blood, hair and
urine samples of 95 workers were measured by Graphite Furnace Atomic
Absorption Spectroscopy (GFAAS) with Zeeman correction. In the second
part of the study, MRP1 G1666A, MRP2 G4544A ve GSTP1 Ile105Val single
nucleotide polymorphisms were investigated by Polymerase Chain ReactionRestriction Fragment Lenght Polymorphism (PCR-RFLP) method and the
effects of these single nucleotide polymorphisms on blood, hair and urine
arsenic levels were statistically analysed.
As a result of statistical analysis, it was detected that there was a
relationship between MRP1 1666A variant genotype and lower urine and,
higher blood and hair arsenic levels; between MRP2 G4544 wild type
genotype and lower blood, hair and urine arsenic levels; and between
GSTP1 105Val variant genotype and higher blood and lower urine arsenic
levels.
In conclusion, this study indicated that MRP1 G1666A, MRP2 G4544A
ve GSTP1 Ile105Val single nucleotide polymorphisms are associated with
especially blood and urine arsenic levels.
Key words: Arsenic, multidrug resistance-associated protein,
glutatione-S-transferase P1, Single Nucleotide Polymorphism, blood, urine,
hair.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
205 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content