close

Enter

Log in using OpenID

Danıştay 15. Dairesinin zamana bağlı olarak vücuttaki alkol oranının

embedDownload
T.C.
DANIŞTAY
ONBEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2013/2015
Karar No : 2013/2324
Kararın Düzeltilmesi İsteminde Bulunan (Davalı) : Ankara Valiliği
Karşı Taraf (Davacı)
:x
İstemin Özeti
: Danıştay Sekizinci Dairesi'nin 05.06.2012 tarih ve
E:2009/4382, K:2012/4434 sayılı kararının düzeltilmesi istenilmektedir.
Savunmanın Özeti
: Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi : x
Düşüncesi
: Karar düzeltme isteminin kabulüyle, İdare Mahkemesi
kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm verenDanıştayOnbeşinci Dairesi'nce, davalı idarenin karar düzeltme istemi kabul
edilerek Danıştay Sekizinci Dairesi'nin 05.06.2012 tarih ve E:2009/4382, K:2012/4434 sayılı kararı
kaldırılarak gereği görüşüldü:
Dava; davacının alkollü olarak araç kullandığından bahisle sürücü belgesinin iki yıl süreyle
geçici olarak geri alınmasına ilişkin 20.08.2008 tarih ve 13665 sayılı işlem ile davacıya 601-TL para
cezası verilmesine ilişkin aynı tarih ve 695583 sayılı işlemlerin iptali istemiyle açılmıştır.
Ankara 3. İdare Mahkemesi'nce; 20.08.2008 tarihinde saat 02:06 sıralarında Atatürk
Bulvarı, Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi önünde Ankara Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince
yapılan trafik kontrolünde davacının alkollü olarak araç kullandığı ve alkol oranının 0,89 promil
olduğunun tespit edilmesi üzerine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48/5. maddesini 2. kez
ihlal etmesi nedeniyle, sürücü belgesine 2 yıl geçici süre ile el konulduğu ve hakkında 601.00-YTL
para cezası uygulanmasına karar verildiği, davacının itirazı üzerine Adli Tıp Kurumuna sevkedildiği,
bu kuruma saat 03:30'da verdiği kan örneği üzerinde yapılan tahlil sonrası düzenlenen raporda,
kanında 0,49 promil alkol bulunduğunun tespit edilmesi sonucu bakılmakta olan davanın
açıldığının anlaşıldığı, cihazla yapılan ölçüm ile kan tahlili arasındaki zaman farkının 1 saat 24
dakika olması karşısında trafik elemanlarınca yapılan tespitin sağlıklı bir tespit olmadığı sonucuna
varıldığından, bu tespite dayanılarak davacıya ait sürücü belgesine 2 yılgeçici süreyle el konulması
ve davacı hakkında para cezası uygulanmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı, diğer
yandan, davalı idarece Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 97. maddesinin C bendinin (1) numaralı alt
bendinde teknik özellikleri sayılan cihazlarla yapılan ölçümlere sürücülerin, mütecaviz
davranışlarda bulunulması veya cihazla ölçüme mukavemet gösterilmesi ile teknik özelliklere sahip
olmayan cihazlarla yapılan ölçümlerde, itiraz haklarının bulunduğubelirtilerek dava konusu
uyuşmazlığa ilişkin yapılan ölçümün esas alınarak tesis edilen işlemin mevzuata uygun olduğu ileri
sürülmekte ise de, anılan Yönetmeliğin 97. maddesinin C bendinin (1) ve (4) alt bentlerinin iptali
istemiyle açılan davada, Danıştay Sekizinci Dairesinin 12.05.2008 tarih ve E.2007/8946 sayılı
kararı ile Yönetmelikte belirtilen özelliklerde olsa dahi cihazla yapılan ölçümlere itiraz edilebilmesi
ve itiraz halinde yapılacak yeni ölçümün sürücünün kan tahlilinin yapılması suretiyle olması ve
kandaki alkol oranının da yetkili sağlık kuruluşunca tespit edilmesi gerektiği gerekçesine de yer
verilerek anılan madde hükümlerinin yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi karşısında
davalı idarenin ileri sürdüğü hususların hukuki dayanağının ortadan kalktığının anlaşıldığı, yapılan
alkol tespitinin hatalı olduğu inancında olan sürücülerin resmi kuruluş olan Adli Tıp Kurumu'na
T.C.
DANIŞTAY
ONBEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2013/2015
Karar No : 2013/2324
re'sen başvurmalarını engelleyen bir hükme yer verilmediği gibi kişinin hakkını araması konusunda
yaptığı başvurular sonucu elde ettiği sonuçlara dayanarak haklılığını ispatlamak konusundaki
verilere dayanması hak arama özgürlüğü olarak değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle dava
konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.
Davalı idare tarafından kararın hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenerek
bozulması istenilmektedir.
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 48. maddesinde;uyuşturucu veya keyif verici
maddeleri almış olanlar ile alkollü içki almış olması nedeniyle güvenli sürme yeteneklerini
kaybetmiş kişilerin kara yolunda araç sürmelerinin yasak olduğu,uyuşturucu veya keyif verici
maddelerin cinsleri ile alkollü içkilerin etki dereceleri ve kandaki miktarlarını tespit amacıyla, trafik
zabıtasınca teknik cihazlar kullanılacağı, buna ilişkin tespit usulleri ve muayene şartlarının Sağlık
Bakanlığının görüşüne uygun olarak hazırlanacak yönetmelikte düzenleneceği, bu madde
hükmüne uymayan sürücülerin derhal araç kullanmaktan men olunacağı, yönetmelik ile belirtilen
miktarların üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülerin, suçun işlendiği tarihten itibaren
geriye doğru beş yıl içinde; birinci defasında sürücü belgelerinin altı ay süreyle geri alınacağı ve
haklarında 265 300 000 lira para cezası uygulanacağı, ikinci defasında sürücü belgelerinin iki yıl
süreyle geri alınarak haklarında 332 600 000 lira para cezası uygulanacağı, bu sürücülerin Sağlık
Bakanlığınca, esas ve usulleri Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilen
sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine tabi tutulacağı,eğitimi başarıyla tamamlayanların
belgelerinin süresi sonunda iade edileceği, üç veya üçten fazlasında ise, sürücü belgelerinin beş yıl
süreyle geri alınacağı ve altı aydan aşağı olmamak üzere hafif hapis cezası ile birlikte 532 600 000
lira hafif para cezası uygulanacağı hükmü yer almaktadır.
18.07.1197 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 97.
maddesinde; uyuşturucu, uyutucu ve keyif verici gibi özelliklere sahip doğal ve sentetik psikotrop
maddeleri almış olanlar ile alkollü içki almış olması nedeniyle güvenli sürme yeteneklerini
kaybetmiş kişilerin karayolunda araç sürmelerinin yasak olduğu belirtilerek, uyuşturucu veya keyif
verici maddeler ile alkollü içki almak suretiyle araç kullanan sürücülerin tespit veya teşhisinde hangi
esas ve usullerin uygulanacağı düzenlenmiş olup,alkollü içki almış olarak kandaki alkol miktarına
göre araç sürme yasağının düzenlendiği (b) bendinde; taksi veya dolmuş otomobil, minibüs,
otobüs, kamyon, çekici gibi araçlarla kamu hizmeti, yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücüler ile
resmi araç sürücülerinin alkollü içki kullanmış olarak bu araçları süremeyecekleri, alkollü içki almış
olarak araç kullandığı tespit edilen diğer araç sürücülerinden kanlarındaki alkol miktarı 0.50
promilin üstünde olanların araç kullanamayacakları kurala bağlanmıştır.
Yönetmeliğin aynı maddesinin, alkollü içki almış sürücülerin ve kanlarındaki alkol miktarının
tespiti esaslarının düzenlendiği (c) bendinde ise; alkollü olarak araç kullandığından şüphe edilen
sürücülerin, alkol tespitine ilişkin tarih, saat ve ölçüm sonucu ile cihaza ait seri numarasını gösterir
çıktı verebilen ve kalibrasyon ayarı yapılmış teknik cihazlar kullanılarak trafik zabıtası tarafından
kontrol edileceği, bu ölçüme itiraz halinde (1) numaralı alt bentte belirtilen teknik özelliklere sahip
teknik cihazın özelliklerine eşdeğer özelliklerdeki teknik cihazlarla veya kan aldırmak suretiyle alkol
tespitleri yaptırılacağı, yapılan tespitin değerlendirilmesinde, tespiti yapan kurum/kuruluş tarafından
olay anından tespit yapıldığı ana kadar geçen süre de göz önünde bulundurularak sonuç
belirleneceği ve çıkan sonuca göre yasal işlem gerçekleştirileceği, kandaki alkol miktarının teknik
cihazlarla ve kan alınarak laboratuvarda tespit imkânlarının bulunmadığı hallerde, alkollü olarak
araç kullandığından şüphe edilen sürücülerin en yakın resmi sağlık kuruluşuna sevk edilerek,
kurum hekimi tarafından alkol muayenesinden geçirilmesinin sağlanacağı, yapılan tespit
sonucunda belirlenen limitlerin üzerinde alkollü içki aldığı belirlenen sürücülerin Karayolları Trafik
T.C.
DANIŞTAY
ONBEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2013/2015
Karar No : 2013/2324
Kanunu'nun 48. maddesine göre, birinci defada 6 ay, ikinci defada da 2 yıl süreyle sürücü
belgelerinin geçici olarak geri alınacağı, ikinci defa geri alma süresi sonunda sürücünün davranışı
geliştirme eğitimine tabi tutulacağı ve başarılı olması halinde belgesinin iade edileceği, üçüncü
defa ve fazlasında ise, bu sürücülerin, 6 aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılacağı ve
belgelerinin 5 yıl süre ile geri alınarak psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı
muayenesine tabi tutulacakları, bu süre sonunda yapılacak psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri
uzmanı muayenesi neticesinde belgesinin iadesinde sakınca bulunmayanlara sürücü belgelerinin
iade edileceği, muayene sonucunda sürücü belgesinin iade edilmesinde sakınca bulunanlara ise
sürücü belgesi verilmeyeceği düzenlenmiştir.
Dava dosyasının incelenmesinden; 20.08.2008 tarihinde saat 02:06 sıralarında Atatürk
Bulvarı, Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi önünde Ankara Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince
yapılan trafik kontrolünde davacının alkollü olarak araç kullandığı ve alkol oranının 0,89 promil
olduğunun tespit edildiği, davacının itirazı üzerine Adli Tıp Kurumuna sevkedildiği, bu kurumda saat
03:30'da verilen kan örneğinin tahlili sonrası düzenlenen raporda, kanında 0,49 promil alkol
bulunduğunun tespit edilmesi üzerine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48/5. maddesini 2.
kez ihlal etmesi nedeniyle, sürücü belgesine 2 yıl geçici süre ile el konulduğu ve davacıya para
cezası verildiği, bakılmakta olan davanın bu işlemlerin iptali istemiyle açıldığı anlaşılmaktadır.
Bilimsel çalışmalarda, alkole toleransın kişiden kişiye değişeceği gibi aynı kişide de farklı
zamanlarda reaksiyonlarda farklılık olabileceği, kişinin yaşı, kilosu, cinsiyeti, metobolizma hızı,
açlık ve tokluk durumu gibi pek çok nedene bağlı olarak vücuttaki alkol oranının azalma hızının
değişebileceği kabul edilmektedir. Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı'nın 25.11.2008 tarih ve
342 sayılı yazısında da; zamanla orantılı olarak kan-alkol düzeyindeki azalma ile ilgili yapılan
araştırmalarda, kan alkol düzeyinin bir saatte 12-20 mg/dl azaldığı, adli vakalarda, Adli Tıp Kurumu
5. İhtisas Kurulu'nca ortalama olarak kan alkol düzeyinin bir saatte 15 mg/dl (0,15 promil)
azaldığının kabul edildiği belirtilmiştir.
Uyuşmazlıkta, saat 02:06'da yapılan ölçümde davacının 0,89 promil alkollü olduğu tespit
edilmiş olup, bu ölçüme davacı tarafından itiraz edilmesi üzerine Adli Tıp Kurumunda saat 03:30'da
kan örneğinden yapılan tahlil sonucu düzenlenen raporda, davacının kanında 0,49 promil alkol
bulunduğunun belirlenmesi karşısında, zamana bağlı olarak vücuttaki alkol oranının azalması
olağan olduğundan, davacının ilk ölçüm sırasında güvenli sürme yeteneğini kaybedecek miktarda
alkollü
olduğunun
tespit
edildiğinden
bahisle
tesis
edilen
işlemde
hukuka
aykırılık
bulunmamaktadır.
Diğer taraftan; İdare Mahkemesi'nce karar verilirken, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 97.
maddesinin (c) bendinin 1 numaralı alt bendi ile 4 numaralı alt bendindeki "(1) numaralı alt bentte
belirtilen teknik özelliklere sahip teknik cihazın özelliklerine eşdeğer özelliklerdeki teknik cihazlarla
veya
kan
aldırmak
suretiyle
alkol
tespitleri
yaptırılır"
cümlesinin
Danıştay
Sekizinci
Dairesi'nin12.05.2008 tarih ve E.2007/8946 sayılı kararıyla yürütmesinin durdurulmasına karar
verilmesi, dayanak olarak gösterilmişse de, bu karar Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararıyla
kaldırılmış olup, yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda Danıştay Sekizinci Dairesi'nin 19.01.2011
tarih ve E:2007/8946, K:2011/50 sayılı kararıyla, anılan bentlerin iptali istemiyle açılan davanın
T.C.
DANIŞTAY
ONBEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2013/2015
Karar No : 2013/2324
reddine karar verilmiştir.
Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile
Ankara
3.
İdare
Mahkemesi'nin
15/01/2009 tarih veE:2008/1422; K:2009/58 sayılı kararının BOZULMASINA, yeniden bir karar
verilmek üzere dosyanın anılan mahkemeye göndrerilmesine, 28/03/2013 tarihinde oyçokluğuyla
karar verildi.
Başkan
x
Üye
x
Üye
x
Üye
x
Üye
x
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
114 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content