close

Вход

Log in using OpenID

4 Kürt kadının kesişen hikayesi Gülşen KOÇUK

embedDownload
Ara
7 Mayıs 2014 Çar!amba
Man!et
Haber
Politika
Kadın
Ana Sayfa
Ya!am
Kültür
Kültür
Dünya
Ekonomi-Emek
Forum
Dosya
Dünyanın Gündemi
Gül!en KOÇUK
4 Kürt kadının kesi!en hikayesi
#leti!im
Di"er
Yazarlarımız
Ya HDP’yle birlikte
ya da hiçbirimiz!..
Veysi SARISÖZEN
#ktidar fani, çözüm
hani?..
Ay!e BATUMLU
HDP’yi
karalamanın
dayanılmaz
çekicili"i..
7 Mayıs
Gül!en KOÇUK / Amed - Jinha
Güncellenme : 11.02.2014 08:23
Saruhan OLUÇ
Üç fidan gül açtı..
Takip Edin
Yönetmen Yüksel Yavuz farklı alanlarda mücadele eden ama aynı zamanda
hayatlarının bir döneminde yolları kesi!en 4 Kürt kadınını ‘Hêvî (Umut)’
belgeselinde bir araya getirdi. Belgeselde, Eren Keskin, Gültan Kı!anak, Aysel
Tu"luk ve 9 Ocak 2013 tarihinde Paris’te iki kadın arkada!ıyla birlikte
katledilen Sakine Cansız’ın kesi!en hikayeleriyle birlikte acıları, özlemleri ve
umutlarını anlatıyor.
Ortak ya!am KONFERANSI
Yazar #hsan Eliaçık, 10-11
Mayıs tarihlerinde Amed’de
yapılacak Demokratik #slam
Konferansı’nı gazetemize
de"erlendirdi..
Yüksel, Hêvî’de Kürt kadın mücadelesinde gerilla ya!amına dair Sakine Cansız
ile görü!mek istiyordu fakat katliamın ardından Sakine’ye dü!ündü"ünden
farklı bir !ekilde yer vermek zorunda kaldı. Sakine ile son görü!mesini
katliamdan 12 gün önce gerçekle!tiren Yüksel, Sakine ile da" ya!antısına
ili!kin alaca"ı röportaj yerine katledilmesinden Dersim’e kadar olan
yolculu"unda Sakine Cansız’ın arkada!ları ve karde!lerinin tanıklı"ını ele aldı.
Yüksel, Almanya’da 6 Mart’ta vizyona girecek olan filmine ili!kin
de"erlendirmelerde bulundu.
Resul Kocatürk’ün
ya!amakta oldu"u sa"lık
sorunları nedeniyle avukatı
Gülizar Tuncer tarafından
12 $ubat 2013 tarihinde
“ceza ertelenmesi” talebinde
bulunuldu..
Özel Dosya
Radikal demokrasi
ve özerklik
üzerine.....
Sezai TEMELL"
YNK’siz hükümet
mi?..
M. Ali ÇELEB"
- Hêvî isimli bir belgesel film çalı!manız var. Hêvî’nin konusu nedir?
Hêvî filmini, Kürt özgürle!mesinde kadını konu edinen ve ba!ından beri üç
bölümden olu!acak bir çalı!ma olarak tasarladım. Hukuk, siyaset ve gerilla
mücadelesi alanlarında öne çıkmı! Kürt kadınlarını anlatmak istedim.
Sevk isteyene de"il
istemeyene var
Kemal BÜLBÜL
- Sakine Cansız da filmde yer alıyor. Sakine’ye filmde nasıl yer verdiniz?
Filmin Sakine ile ilgili bölümünde Paris’ten yola çıkan, Amed üzerinden
Dersim’e varan cenazesine e!lik edilirken, kendisine pek yakın olmu!
insanların tanıklı"ında (Metin Cansız, Mustafa Karasu, Nuran Mara!lı, Fatma
Adır, Sozdar Avesta) hayatından kesitler, ki!ili"i, devrimci mücadelesi
i!leniyor ve neden katledildi"i sorusuna yanıt aranıyor.
- Sizi bu filmi yapmaya iten neden ne oldu?
Beni bu filmi yapmaya iten en büyük neden, Kürt özgürle!mesinde kadınların
gittikçe büyüyen mücadelesi ile beraber, devletin kadınlara yönelik !iddetinin
Kürt vekil kadınlara da yönelmesi oldu. Filmin yapım a!amasında üç Kürt
kadının Paris’te katledilmesi, kadınlara yönelik !iddetin katliama varacak
derecede dozunun artırılması ve kadınlara tahammülsüzlü"ün doruk
Ya bölünme ya da
koalisyon..
Mustafa DELEN
Ukrayna’daki gizli
sava!..
Rahmi YA#MUR
Hainlikten
aslanlı"a,
aslanlıktan
nereye?..
Osman BULUG"L
Gerçe"i
büyülemek..
derecede dozunun artırılması ve kadınlara tahammülsüzlü"ün doruk
noktasına ula!tı"ının bir göstergesidir aynı zamanda. Bu katliam sadece devlet
ve PKK arasında yeniden ba!latılmak istenen barı! sürecini sabote etmek için
yapılmadı, aynı zamanda Kürt kadın hareketinin direncini de kırmak için
yapıldı"ını dü!ünüyorum.
#slam’ın ilk ve özerk
anayasası: Medine
Anayasası - II..
Geçen yazımızda Akabe
görü!meleri ve sonuçları ile
hicret olayına de"inmi!tik. Bu
iki olay in!a edilecek olan
Medine devleti ve yapılacak
olan Medine Anayasası’na
sosyal, siyasal, ekonomik ve
kültürel zemin hazırlayan
olaylardı. ..
- Belgesel filmde i!ledi"iniz üç bölümde neler ve kimler yer alıyor?
Filmin ilk bölümü, #nsan Hakları aktivisti Avukat Eren Keskin’in 1990’lı
yıllarda devletin bir sava! politikası olarak Kürt kadınlarına yönelik
uyguladı"ı !iddete yaptı"ı tanıklıklardan olu!uyor. #kinci bölümde ise siyasetçi
Gültan Kı!anak ve Aysel Tu"luk’un 2012 sonbaharında Türkiye cezaevlerinde
10 bin Kürt politik tutuklunun ba!lattı"ı açlık grevini desteleyen eylemleri
esnasında onlara e!lik ederken Kürtlerin son 25 yıldır demokratik siyasette
tutunma mücadelelerini ve aynı zamanda son yıllarda Kürt vekil kadınlara da
yönelen devlet !iddetini anlatmaları yer alıyor. #stanbul ve Amed çekimleri
tamamlandıktan sonra üçüncü bölümün çekimlerini planlamak için Sakine
Cansız ile 2012 yılının sonunda Berlin’de bir araya geldik. Bize, ocak ayı sonu
gibi Güney Kürdistan’a gitmeden önce pasaport i!lemleri için Paris’e gitmesi
gerekti"ini, dönü!ünde kendisiyle Avrupa aya"ının çekimlerini
yapabilece"imizi söyledi. #lkbaharda da Sakine’yi Kandil’de ziyaret etmeyi
kararla!tırmı!tık. Ancak bulu!mamızdan 12 gün sonra Paris’ten Sakine, Fidan
ve Leyla’nın katliam haberi geldi.
büyülemek..
Ali ÇAKMAK
Abdullah Öcalan
Ça"da! Kürt hareketleri
-V
Devrim, yarattı"ı
edebiyat kadar kalıcıdır
Tecrübelerin ö"reticili"i
#slam’ın #lk Özerk
Anayasası: Medine
Sözle!mesi - I..
Sayın Öcalan’ın sık sık vurgu
yaptı"ı Medine Anayasası,
Müslümanlar ve
Müslümanların birlikte
ya!adı"ı toplumlar için
vazgeçilmez bir referans. ..
Ba!a Dön
Önceki
Sonraki
Yazdır
Devrimin dili mayıs...
Bitlis’e ‘Maneviyat
Akademisi’ yakı!ır!
Seçimlere ili!kin birkaç
söz
O polisler belirlendi
Newroz Destanı
Kanada’da
Ortak ya!am
KONFERANSI
DERS#M’#N HESABI
SORULACAK
#slam’ın ilk ve özerk
anayasası: Medine
Anayasası - II
Ça"da! Kürt hareketleri V
#slam’ın #lk Özerk
Anayasası: Medine
Sözle!mesi - I
E!ba!kanlık JIN, JIYAN
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 218 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа