close

Вход

Log in using OpenID

2013 yılı faaliyet raporu

embedDownload
ŞAHİNBEY KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MALMÜDÜRLÜĞÜ
2013 YILI FAALİYET
RAPORU
OCAK 2014
-2-
ŞAHİNBEY KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MALMÜDÜRLÜĞÜ
2013 YILI FAALİYET
OCAK 2014
-3-
KAYMAKAM SUNUŞU
Malmüdürlüğümüz, ilçemizde bulunan ve 2013 Yılı sonu itibariyle sayısı 199’a ulaşan genel
bütçeye daihil kamu kurum ve kuruluşuna ait, gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine
ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere
verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini,
muhasebe hizmeti tanımı içinde gerçekleştirmektedir.
Bu hizmetler verilirken, Say2000i, KBS ve SGB gibi son derece çağdaş, güvenilir, hızlı ve
kapsamlı muhasebe programları kullanılmaktadır. Bu programlar sayesinde, Muhasebat Genel
Müdürlüğü, Sayıştay Başkanlığı ve İl Defterdarlığımız tarafından bütün hesaplar, eş zamanlı olarak
kontrol edilebilmekte ve denetlenebilmektedir. Yine bu programlar sayesinde dönem sonu hesapları,
dönem başı hesapları ve yıl sonlarında düzenlenen yönetim dönemi hesapları, artık sİstem üzerinden
alınmakta ve Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından konsolide edilerek yayınlanmakta, kamu oyu ile
paylaşılmak suretiyle de saydamlık etkinlik, verimlilik, ve hesap verebilirlik sağlanmaktadır. Ayrıca
yapılan tüm işlemlere ilişkin belgeler, kağıt ortamında ve ıslak imzalı olarak Sayıştay Başkanlığı’nın
denetimine hazır bulundurulması amacıyla muhafaza edilmektedir.
2013 ylı içinde bir önceki yıla gore yevmiye bazında; % 17,37, işlem hacmi bazında; % 22, 39,
ödenen maaş sayısı bazında, % 8,34 oranlarında iş artışları gerçekleşmiştir. Ayrıca 2013 Yılı içinde
mevcut iş artışlarına, yapı denetim ve öğrenci taşıma ödemeleri ilave edilmiş ve bağlı tahakkuk
daireleri sayısında artış meydana gelmiştir. 2013 yılında bir önceki yıla oranla Malmüdürlüğümüzde
fiilen çalışan personel sayısında, % 5, 56 azalma olmuş, ve fazla mesai ücretlerinin kaldırılması
sonucu Malmüdürlüğü personelinin net ücretlerinde aylık ortalama % 8 oranında düşüş meydana
gelmiştir. Bununla birlikte fazla mesai ücreti alınmaksızın Malmüdürlüğü personeli, ihtiyaç duyuldukça
gönüllü olarak fazla mesai yapmış ve yıl içindeki iş ve işlemleri, hizmet standartları tablosunda
belirtilen süreler içinde, zamanında gerçekleştirmiştir. İşlerin hızı, kalitesi, etkinlik ve verimliliği
yönünde kurum ve vatandaşlardan da her hangi bir şikayet alınmamıştır. Bu şartlarda 2013 yılı içinde
bütçe gelirleri artışında bir önceki yıla gore % 16,20, tahsilata bağlı tahakkuklarda tahsilat oranı; %
100, tahsilata bağlı olmayan tahakkuklarda tahsilat oranı; % 100 olarak ve bir önceki yıla oranla gelir
artış yüzdesi gider artış yüzdesinin üstünde gerçekleşmiştir. Ayrıca gelirdeki artışın yanı sıra, vergi
gelirlerinin toplam bütçe gelirleri içindeki payı % 93,05 olarak bir önceki yıla göre artış göstermiştir.
Daha iyisine ulaşma duygusu içinde bu raporu teşkilatımıza, kamu kurumlarına ve diğer tüm
paydaşlara takdim ederim.
Saygılarımla
Uğur TURAN
Şahinbey İlçe Kaymakamı
-4-
İçindekiler
Kaymakam Sunuşu…………………………………………………………………………………………………… 3
İçindekiler………………………………………………………………………………………………………………..
4
Tablo ve Grafikler Listesi………………………………………………………………………………………………. 5
I-GENEL BİLGİLER………………………………………………………………………………………………… 6
A- Misyon ve Vizyon………………………………………………………………………………………... 6
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar……………………………………………………………………... 6
1-Muhasebe yetkilisinin görev ve yetkileri……………………………………………….. 6
2- Muhasebe yetkilisinin sorumlulukları………………………………………………….. 6
C- İdareye İlişkin Bilgiler………………………………………………………………………………… 7
1- Fiziksel Yapı…………………………………………………………………………………………
7
2- Örgüt Yapısı…………………………………………………………………………………………
8
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar……………………………………………………………….
8
4- İnsan Kaynakları………………………………………………………………………………. 10
5- Sunulan Hizmetler…………………………………………………………………………….. 12
II- AMAÇ ve HEDEFLER…………………………………………………………………………………………. 13
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri…………………………………………………………………………. 13
B- Temel Politikalar ve Öncelikler …………………………………………………………………... 13
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER……………………………….. 15
A- Mali Bilgiler……………………………………………………………………………………………….. 15
1- Bütçe Uygulama Sonuçları ……………………………………………………………………….. 15
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar……………………………………………………….. 20
3- Mali Denetim Sonuçları…………………………………………………………………………….. 21
B- Performans Bilgileri…………………………………………………………………………………… 21
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri ………………………………………………………………………….. 21
2- Performans Sonuçları Tablosu……………………………………………………………………. 21
3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi …………………………………………………… 22
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ…………………
22
A- Güçlü ve Gelişmeye Açık Alanlar, Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) Analizi.. 22
B- Değerlendirme…………………………………………………………………………………………
23
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER……………………………………………………………………………………… 23
MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI………………………………………………. 24
-5-
Tablo ve Grafikler Listesi:
Şahinbey Malmüdürlüğü Personeli Cinsiyet Dağılımı Grafiği………………………………………………………. 11
Şahinbey Malmüdürlüğü Personeli Eğitim Durumu Grafiği………………………………………………………….. 11
Şahinbey Malmüdürlüğü Personeli Yaş Dağılımı Grafiği………………………………………………………......... 12
Şahinbey Malmüdürlüğü Personel Şeması…………………………………………………………………………… 12
2012 ve 2013 Yılları Bütün Aylara Ait Karşılaştırmalı Yevmiye Sayıları Grafiği……………………………………. 13
2012 ve 2013 Yılları Karşılaştırmalı Yıllık Toplam Yevmiye Sayıları Grafiği……………………………………….. 14
Şahinbey Malmüdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu……………………………………………………………..... 15
2013 Ylı Gider Bütçesinin İlçe Milli Eiğitim Müdürlüğü ile Diğer Kurumlar Arasındaki Dağılım Grafiği……….... 16
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Okullar Hariç Diğer Kurum Gider Bütçelerinin 2013 Yılı Bütçesi İçindeki Payları 16
2012 -2013 Yılları Karşılaştırmalı Kurumsal Harcamalar Tablosu…………………………………………………. 17
2013 Yılı Bütçe Gider Türleri Dağılımı Grafiği…………………………………………………………………. …….. 18
2013 Yılında İlçe Malmüdürlüğü Toplam Kurumsal Bütçe Giderlerinin Tahsil Ettiği Gelirlere Oranı Grafiği…… 18
İlçemizin Son Beş Yıllık Bütçe Gelirleri Karşılaştırmaları Grafiği……………………………………………………. 19
İlçemizin Son Beş Yıllık Bütçe Giderleri Karşılaştırmaları Grafiği…………………………………………………… 19
2013 Yılının Bir Önceki Yılın Aynı Aylarına Oranla Gelir ve Giderlerdeki % Değişim Oranları Grafiği………… 20
2013 Yılının Bir Önceki Yıla Göre Gelir ve Giderlerdeki % Artış Oranları Grafiği …..…………………………….. 20
2012- 2013 Yılları Ilçemizin Bütçe Gelirleri Dağılımı Grafiği………………………………………………………….21
Performans Sonuçları Tablosu…………………………………………………………………………………………. 22
Güçlü ve Gelişmeye Açık Alanlar, Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) Analizi Tablosu …………………………………23
-6I- GENEL BİLGİLER
A- Misyon ve Vizyon
Vizyonumuz
“Hızlı ve kaliteli hizmet sunan, saydam, hesap verebilir, öncü bir malmüdürlük”
Misyonumuz
“Ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmak amacıyla iyi yönetişim ilkeleri gözetilerek, belirlenen
maliye politikalarını uygulamak, uygulamayı takip etmek.”
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
1- Muhasebe yetkilisinin görev ve yetkileri
Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik’te muhasebe yetkililerinin yetki ve görevleri 23. Maddede, aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.
Madde 23 — Muhasebe yetkilisinin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
a) Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri
ilgililerine iade etmek.
b) Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek.
c) Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek
veya göndermek.
d) Yukarıdaki bentlerde sayılan işlemlere ve diğer mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne
uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız
olarak düzenlemek.
e) Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığa, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile
üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde
düzenli olarak vermek.
f) Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak.
g) Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle
muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak.
h) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen
zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden
kontrol edilmesini istemek.
ı) Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı
devralmak.
j) Muhasebe birimini yönetmek.
k) Diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.
2- Muhasebe yetkilisinin sorumlulukları
Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik’te Muhasebe Yetkililerinin sorumlulukları 24. Maddede aşağıdaki gibi tanımlanmıştır;
Madde 24 — Muhasebe yetkilileri;
a) Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde sayılan hizmetlerin zamanında yapılmasından ve
muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından,
b) Mutemetleri aracılığıyla aldıkları ve elden çıkardıkları para ve parayla ifade edilen değerler
ile bunlarda meydana gelen kayıplardan,
c) Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu aşamalarında ödeme
emri belgesi ve eki belgelerin usulünce incelenmesi ve kontrolünden,
d) Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililerine geri verilmesinde, geri verilecek tutarın,
düzenlenen belgelerde öngörülen tutara uygun olmasından,
e) Ödemelerin, ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırası da göz önünde bulundurularak,
muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılmasından,
f) Rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla, kendinden önceki muhasebe yetkilisinden hesabı
devralırken göstermediği noksanlıklardan,
g) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuata göre kontrol
etmekten,
h) Yetkili mercilere hesap vermekten sorumludurlar.
-7Muhasebe yetkililerinin Kanuna göre yapacakları kontrollere ilişkin sorumlulukları, görevleri
gereği incelemeleri gereken belgelerle sınırlıdır.
Muhasebe yetkililerinin ret ve iadeler ile ayrılıp gönderilmesi gereken paylara ilişkin fazla ve
yersiz ödemelerde sorumluluğu, bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesi uyarınca yapması gereken
kontrollerle sınırlıdır.
C- İdareye İlişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı
Malmüdürlüğümüz, Gaziantep Şahinbey İlçe Kaymakamlığı Hizmet Binası 1.katında hizmet
vermektedir. Daha önce iki muhasebe servisi bulunan Malmüdürlüğümüzün, ihtiyaca binaen 2013
yılında servis sayısı üç’e çıkarılmış ayrıca bir Defterdarlık Uzmanları Bürosu açılmıştır. Bunların
dışında 1 Vezne, 2 Şeflik, 1 Kabinet, 1 Arşiv, 1 Müdür ve 1 Müdür Yardımcısı odası bulunmaktadır.
Şahinbey İlçe Kaymakamlık Binası
Şahinbey İlçe Malmüdürlüğü
-8-
2- Örgüt Yapısı
Malmüdürlüğümüz, merkezde Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne ilde il
defterdarlığı ve ilçede ilçe kaymakamlığına bağlı şekilde örgütlenmiştir. Malmüdürü ve yardımcısının
(Muhasebe Yetkilisi ve yardımcısı) atamaları 5018 Sayılı Kanun doğrultusunda Maliye Bakanlığınca,
diğer personelin atamaları ise valilikçe yapılmaktadır
..
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Daha önce 11 adet olan bilgisayar sayısı, 2013 yılında hizmetliler hariç, çalışan personel
sayısı oranında olmak üzere 16’ya çıkarılmıştır. Malmüdürlüğümüz, bütün muhasebe hizmetlerini web
tabanlı ve merkezi bir ağ üzerinde kurulu bulunan Say2000i, KBS ve SGB programları üzerinden
yapmaktadır. Bu programların ana merkezi Muhaebat Genel Müdürlüğünde olup, yapılan her türlü
işlemler eş zamanlı olarak buradan takip edilmektedir. Çok yönlü güvenlik sistemleri ile korunan bu
programlara dışarıdaki herhangi bir bilgisayardan girilememektedir.
Say 2000i Programı
-9Bu programlara giriş, işlem yapma, kabul, onay ve düzeltme işlemleri Maliye Bakanlığınca
tanınan üsul ve esaslar çerçevesinde belli bir yetki paylaşımı, rol ve şifre kademeleri doğrultusunda
yapılmaktadır. Şifreler belli aralıklarla zorunlu olarak değiştirilmektedir. Böylece hem taşrada hem
merkezde hangi personelin hangi zamanda, hangi işlemi yaptığı kayıt altına alınmaktadır. Ayrıca
yapılan işlemlere ait çıktılar, ıslak imza ile imzalanmaktadır. Her türlü muhasebe kaydı, tutulması
gereken defter, cetvel ve tablolar ile diğer her türlü mali rapor ve istatistikler bu programlar üzerinden
elde edilmektedir. Dönem sonu hesapları ile yıl sonunda hazırlanan Yönetim Dönemi Hesabı,
elektronik ortamda ve güvenli bir şekilde sistem üzerinden ilgili makamlara gönderilmekte ayrıca kağıt
ortamında ıslak imza ile imzalanarak dosyalanmaktadır. Mevzuata ilişkin bilgi kaynakları ile uygulama
klavuzlarına Maliye Bakanlığının www.muhasebat.gov.tr, www.gib.gov.tr, www.maliye.gov.tr,
www.pergen.gov.tr, www.bumko.gov.tr, gibi resmi web sitelerinden sağlanmaktadır. Bu sitelerdeki
mevzuat, eş zamanlı olarak güncellenmektedir.
KBS (Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi) Programı
SGB net Programı
- 10 -
4- İnsan Kaynakları
Malmüdürlüğümüzün, 1 Müdür, 1 Müdür Yardımcısı , 1 Defterdarlık Uzmanı, 2 Şef, 1
Veznedar, 10 V.H.K.İ, 1 Bekçi ve 1 Hizmetli olmak üzere 8’i bayan 10’u erkek toplam 18 personeli
bulunmaktadır. Bu personelin % 56’sı lisans, % 33’ü ön lisans ve % 11’ de lise mezunudur. Personelin
yaş aralığı, 25 – 56 olup yaş ortalaması 41,94’tür. Daha önce 15 olan ve sayıca yetersiz olan personel
sayısı 2013 yılında 18’e çıkarılmıştır.
- 11 -
Malmüdürlüğü personeli, Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği
Yönetmeliği, Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliği ve Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi,
Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliklere göre hizmet içi eğitim,
seminer ve sınavlara tabi tutulmakta, bunlara ilişkin katılım belgeleri ve sertifikalar verilmekte ve elde
edilen başarıya göre atamaları yapılmaktadır. Atama sonrasında da düzenli olarak hizmet içi eğitime
tabi tutulmakta ve buna ilşkin katılım belgesi ve sertifikalar verilmektedir. Malmüdürlüğümüzde daha
once Malmüdürü ve Yardımcısının sahip olduğu 5018 Sayılı Kanun gereği Muhaebe Yetkilisi olmak
için zorunlu kılınan eğitim, seminer ve sınav sonucunda alınan Muhasebe Yetkilisi Sertifikasına, 2013
yılında Defterdarlık Uzmanımız da, ilgili süreçleri başarı ile tamamlayarak bu sertifikaya sahip
olmuştur.
ŞAHİNBEY MALMÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞEMASI
Z. Abidin TOPRAK
Müdür
Burhan ARTAN
Müdür Yardımcısı
Sıdıka KÖRLÜ
Defterdarlık Uzmanı
Berrin KAYA SÖNMEZ
V.H.K.İ
Nuran ŞAHAN
V.H.K.İ
Sevda YETER
V.H.K.İ
Mehmet ÖZKAN
V.H.K.İ
Mustafa ASLAN
Muhasebe Şefi
Zühal EKİCİ
V.H.K.İ
Mehmet BÜLBÜL
V.H.K.İ
Nadir KÜLHAŞ
V.H.K.İ
Mesude ÇETİN DUMAN
V.H.K.İ
Muharrem ALSAÇ
Hizmetli
Ayla CEVHER
Muhasebe Şefi
Mehmet NACAR
Veznedar
Cemal ÖZDEMİR
V.H.K.İ
Tuğba GÜNEŞ
V.H.K.İ
İbrahim GÜÇLÜ
Bekçi
- 12 -
5- Sunulan Hizmetler
Malmüdürlüğümüz tarafından ilçemizde bulunan İlçe Kaymakamlığı, İlçe Malmüdürlüğü, İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, İlçe Nüfus Müdürlüğü, İlçe Tapu
Müdürlüğü, İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü, İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü, Merkez
Çocuk Yuvası, Şahinbey Çocuk Yuvası, Huzurevi, Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon Merkezi,
Öğretmenevi, anaokullar, ilkokullar, ortaokullar, imam hatip liseleri, kız meslek liseleri, endüstri meslek
liseleri, ticaret meslek liseleri, sağlık meslek liseleri ve düz liseler olmak üzere 2013 yılında genel
bütçe kapsamındaki toplam 199 resmi kurum ve kuruluşa ilşikin olarak;
a) Gelirler ve alacaklar ilgili mevzuatına göre tahsil edilerek, yersiz ve fazla tahsil edilenler
ilgililerine iade edilmektedir.
b) Giderler ve borçlar hak sahiplerine ödenmektedir.
c) Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetler alınmakta, saklamakta ve ilgililere
verilmekte veya gönderilmektedir..
d) Yukarıdaki sayılan işlemlere ve diğer mali işlemlere ilişkin kayıtlar, usulüne uygun, saydam
ve erişilebilir şekilde tutulmakta, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak
düzenlenmektedir.
e) Gerekli bilgi ve raporlar, Bakanlığa, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile
üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde
düzenli olarak verilmektedir.
f) Vezne ve ambarların kontrolü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapılmaktadır.
g) Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeler, ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle
muhafaza edilmekte ve denetime hazır bulundurulmaktadır.
h) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerin, ilgili mevzuatında öngörülen
zamanlarda denetlenmekte veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim
yöneticisinden kontrol edilmesi istenmektedir..
ı) Hesaplar kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devredilmekte, devredilen hesaplar
devralınmaktadır.
j) Muhasebe birimi yönetilmektedir.
k) Diğer mevzuatla verilen görevler yapılmaktadır.
Müdürlüğümüz gider hizmet eksenli bir müdürlük olup merkez ilçede bulunması nedeniyle İlçe
bünyesinde milli emlak, muhakemat ve vergi birimleri bulunmamaktadır. İlçemizin gelirleri, vergi
dairelerince tahsil edildiğinden, sadece vergi daireleri adına kısmi tahsilatlar yapılmaktadır. Bu nedenle
elde edilen gelirler, ilçemizin bütün gelirlerini oluşturmamaktadır.
- 13 Ayrıca Şahinbey Belediyesi ve bağlı Burç-Bel-İnşaat Taşımacılık Gıda Sanayi Ltd.Şti.
Katılım İnşaat Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. adlı şirketler ile Cevizli Belde Belediyesi ve Şahinbey İlçesi
Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin yıl içi ve yıl sonu dönemlerine ait hesaplarına ilşkin mizan veri
girişleri kontrol edilerek onaylanmaktadır. Sunulan hizmetlere ilşkin 2012 ve 2013 yıllarının bütün
ayları için tutulan yevmiye kayıt sayıları yukarıdaki grafikte gösterilmiştir. Bir sonraki grafikte ise aynı
hizmetlerin yıllık toplamları verilmiştir. 2013 yılı içinde, bir önceki yıla göre Malmürülüğümüzün
sunduğu muhasebe kaydı hizmet alanında, % 18,37 oranında bir artış kaydedilmiştir.
II- AMAÇ ve HEDEFLER
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri
Malmüdürlüğümüzün amaç ve hedefleri, Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüzün amaç ve
hedef olarak belirlediği kamu kaynaklarının kullanılmasında, etkinliği, verimliliği, hesap verebilirliği, ve
saydamlığı sağlamaktır
Bu amaç ve hedef doğrultusunda Malmüdürlüğümüzde kullanılmakta olan Say2000i, KBS ve
SGB programları ile hesaplarımız, Genel Müdürlüğümüz ve Defterdarlığımız tarafından kontrol
edilmekte ve denetlenmektedir. Bu kontrol ve denetimler sonucu geçmiş yıllarda olduğu gibi 2013
yılında da hesaplarımıza ilişkin aylık mizanlarda denge sağlanmıştır. Hesaplarımızın merkeze
gönderilmesinden sonra Genel Müdürlüğümüzce konsolide edilmekte ve resmi web sitelerinde
yayınlamaktadır. Bununla birlikte 2013 yılında Malmüdürlüğümüzün tanıtım kitapçığı hazırlanmış ve
basılmıştır. Malmüdürlüğümüzün her türlü iş ve işlemleri eş zamanlı olarak sistem üzerinden denetim
ve kontrole hazır bulunmakta ayrıca Sayıştay Başkanlığı’nın denetimi için kağıt ortamında da mühürlü
torbalar içinde hazır bulundurulmaktadır. Böylece bütün yönleriyle saydamlık ve hesap verebilirlik
sağlanmıştır. Ayrıca hizmet standartlarında belirtilen süreler içinde hizmet sunulmakta ve anılan
programlar sayesinde iş ve işlemlerimiz günlük ve saatlik olarak gerçekleştirilmektedir. Bunların
dışında 2013 yılı içinde aylar itibariyle bir önceki yılın aynı aylarına oranla gelirlerimiz, giderlere göre
daha fazla artış göstermiş, giderler, tahsis edilen ödenek sınırları içinde gerçekleşmiş ve kamu
kaynaklarının etkinlik ve verimliliği sağlanmıştır.
B-Temel Politikalar ve Öncelikler
Malmüdürlüğümüzün temel politika ve önecelikleri, Genel Müdürlüğümüzün belirlediği idarenin
temel politika ve öncelikleri içinde müdürlüğümüzü ilgilendiren aşağıdaki hususlardır.
• Beşeri gelişme ve sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi
• Kamu hizmetlerinde kalite ve etkinliğin artırılması
- 14 2013 yılı içinde bu politika ve öncelikler doğrultusunda Malmüdürlüğümüz personeli, hizmet içi
eğitime tabi tutulmuş, vatandaş ve kurumlarla olan sosyal münasebetler güçlendirilmiştir. Verilen
hizmetler, hizmet standartları doğrultusunda günü ve saati içinde gerçekleştirilerek vatandaş ve
kurumlarımıza hzılı, etkin ve kaliteli hizmetler sunulmuştur.
SIRA
ŞAHİNBEY MALMÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI
HİZMETİN ADI
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1- Konusuna göre;
a) İlgili idarenin yazısı
1
Her Türlü Gelirin Tahsil edilmesi
b) Mahkeme kararı
15 DAKİKA
c) İdari para cezası karar tutanağı
d) İlgilinin beyanı
Teminat Alınması
2
1-İhaleyi yapan kurumun yazısı
15 DAKİKA
2-Teminat olarak kabul edilecek değerler
1-İhaleyi yapan kurumun ilişiksizlik yazısı
2-Alındı belgesi
3
Kesin Teminatın İadesi
3-SGK ilişiksizlik belgesi
45 DAKİKA
4-İhale konusu iş ile ilgili vergi borcu bulunmadığına dair belge
5-Nakit teminatların iadesinde ilgilinin Banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe
6-Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
1-İhaleyi yapan kurumun iadeye ilişkin yazısı
4
Geçici Teminat İadesi
2-Alındı belgesi
45 DAKİKA
3-Nakit teminatların iadesinde ilgilinin Banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe
4-Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
1-Alındı belgesi
5
Bütçe Gelirlerinden Red ve
İadeler
2-İlgili idarenin veya mahkemenin iadeye ilişkin yazısı
1 SAAT
3-İlgilinin Banka hesap bilgilerini gösterir belge
4-Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
6
Mahsup belgesi niteliğinde
Kimlik numarasını veya vergi numarasını içeren dilekçe
10 DAKİKA
muhasebe işlem fişi verilmesi
1-İlgilinin banka hesap bilgilerini ve kimlik numarasını içeren dilekçe
7
Emanet iade işlemleri
2-Alındı belgesi (düzenlenmiş olması halinde)
30 DAKİKA
3-Gerekli hallerde idarenin iade yapılmasına ilişkin yazısı
4-Hak sahibi dışındakilere yapılacak ödemelerde yetki belgesi
8
Kaybedilen alındı belgeleri için
tasdikli suret verilmesi
1 SAAT
1-Dilekçe
2-Gerekli hallerde gazete ilanı
1-Ödemenin tahakkuka bağlanmış olması
2-Merkezi Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde öngörülen belgelerin ekli olması
Ödeme İşlemleri
9
3-İlgili ve yetkililerce onaylanmış olması
4-Fatura veya dilekçesinde banka iban numarasının doğru yazılmış olması
1- 4 İŞ GÜNÜ
5. Ödeme Emri belgesinin tutanakla Malmüdürlüğüne teslim edilmiş olması
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin
belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracat yerine ya da
ikinci müracat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
:
İkinci Müracaat Yeri :
İsim
: Z. Abidin TOPRAK
İsim
: Burhan ARTAN
Unvan
: Malmüdürü
Unvan
: Müdür Yardımcısı
Adres
: Şahinbey Malmüdürlüğü
Adres
: Şahinbey Malmüdürlüğü
Tel.
: 0 342 230 73 54
Tel.
: 0 342 231 44 87
- 15 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- Mali Bilgiler
1- Bütçe Uygulama Sonuçları
2013 Yılında İlçemizin genel bütçeye dahil kamu kurum ve kuruluşların toplam harcamaları;
395.080.816 TL. olarak gerçekleşmiştir, Bu bütçenin, % 90,62’si İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve bağlı
kurum ve kuruluşların, % 9,38’i ise ilçenin diğer kamu kurumlarının harcamalarını oluşturmaktadır.
- 16 2013 yılında ilçemiz bütçe giderlerinin kurumsal dağlımında en yüksek harcama ile İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü ve bağlı kurum ve kuruluşlar, ilk sırayı oluştururken, en az harcama ile ilçe Sosyal
Hizmetler Merkezi en son sırayı oluşturmaktadır. Bir önceki yıla oranla harcamasında en yüksek artış
görülen kurumumuz, % 39,64 ile İlçe Halk Kütüphanesi iken, en düşük artış kaydedilen kurum,
% -43,26 ile Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon Merkezi olmuştur.
Malmüdürlüğümüzün Hizmet Verdiği Tahakkuk Dairelerinin
2012 -2013 Yılları Karşılaştırmalı Kurumsal Harcamaları
KURUM/KURULUŞUN ADI
2012 YILI GİDERİ 2013 YILI GİDERİ ARTIŞ MİKT. ARTIŞ ORANI %
İlçe Milli Eğitim Müd.(+ Okullar)
311.332.480
İlçe Müftülüğü
13.729.654
Zihinsel Engelliler Rehb. Mrkz.
3.419.715
Huzur Evi
3.101.275
Çocuk Yuvası Merkez
2.359.839
Çocuk Yuvası Şahinbey
2.272.715
İlçe Tar. Gıd. ve Hayvancılık Müd.
2.086.876
İlçe Nüfus Müdürlüğü
1.073.320
İlçe Tapu Müdürlüğü
916.069
İlçe Malmüdürlüğü
740.205
İlçe Kaymakamlığı
567.538
İlçe Seçim Kurulu
236.983
İlçe Halk Kütüphanesi
158.406
Sosyal Hizmetler Merkezi
Kurulu değildi
359.372.565 48.040.085
16.450.633 2.720.979
2.387.027 -1.032.688
3.553.331 452.056
2.316.495 -43.344
2.315.653
42.938
2.582.431 495.555
1.018.035 -55.285
1.145.589 229.520
812.482
72.277
663.415
95.877
225.386 -11.597
221.206
62.800
16.568
16.568
341.995.075
393.080.816 51.085.741
İLÇE BÜTÇESİ GİDER TOPLAMI:
15,43
19,82
-43,26
14,58
-1,87
1,89
23,75
-5,43
25,05
9,76
16,89
-5,15
39,64
14,94
- 17 İlçemizin 2013 yılı bütçe gider türleri dağılımında en yüksek paya sahip gider türü, % 79,43
ile personel giderleri olup bunu sırasıyla % 12,26 ile sosyal güvenlik giderleri, % 6,74 ile mal ve hizmet
alım giderleri, % 0,79 ile semaye giderleri ve % 0,76 ile cari transferler izlemektedir.
- 18 İlçemizin son beş yıllık bütçe gelir ve giderleri, istikrarlı bir değişim izlemiştir. 2013 Yılında elde
edilen gelir artış oranı, bir önceki yıla göre gider artış oranından daha yüksek gerçekleşmiştir.
- 19 2013 Yılında bir önceki yılın aynı aylarına oranla gelirlerdeki en yüksek artış % 38,40 ile Ekim
ayında, en düşük artış ise % - 4,35 ile Mayıs Ayında gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla oranla gidelerdeki
en yüksek artış; % 19,86 ile Şubat Ayında, % -0,88 ile Haziaran Ayında gerçekleşmiştir. Yıl toplamı
bazında bir önceki yıla oranla gider artışı % 14,94, gelir artışı ise 16,20 olarak gerçekleşmiştir.
- 20 2013 Yılında Malmüdürlüğümüzce elde edilen gelirlerin % 93, 05’i vergi gelirlerinden, %
6,95’i ise diğer gelirlerden oluşmaktadır. Toplam gelirlerin yanı sıra vergi gelirlerinin toplam gelirler
içindeki payında da bir önceki yıla göre artış kaydedilmiştir.
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Malmüdürlüğümüzün Hizmet Verdiği 2012 – 2013 Yılları Karşılaştırmalı Kurumsal
Hercamaları grafiğinde görüleceği gibi İlçemizin bütçe giderleri, bir önceki yıla göre % 14,94
oranında artarken, bir önceki yıl harcamalarına göre ilçemizin 6 kurumu, bu oranın üstünde, 8 kurumu
ise bu oranın altında harcama yapmıştır. İlçenin bütçe giderleri içinde % 90,62 puan ile en büyük paya
sahip olan, bağlı okullarla birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü harcaması % 15,43’ lük bir oranla, önceki
yıla göre yıllık artış oranının sınırında yer almaktadır. 2013 yılı içinde bir önceki yıla göre 4 kurumun
harcamalarında % -1,87 ile % -43,26 arasında değişen düşüşler kaydedilmiştir. En büyük harcamaya
sahip kurum, okullar ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iken en az harcama payına sahip olan
kurum, 2013 yılında kurulan İlçe Sosyal Hizmetler Merkezi’dir. Bir önceki yıla göre harcamalarında en
yüksek artış görülen kurum, % 39,64’lük bir puanla İlçe Halk Kütüphasi iken % -43,26’lık bir puanla bir
önceki yıla göre en düşük harcama yapan kurum, Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon Merkezi olmuştur.
İlçe Halk Kütüphanesi’nin bir önceki yıla göre harcama artış oranı ilk sırada olmakla birlikte toplam
harcamalar içindeki payı sondan ikinci sırada ve çok düşük olduğundan kaydedilen artış oranı ilçe
bütçesinin yıllık artış oranının binde 18,53’ü kadardır.
İlçemizin Son Beş Yıllık Bütçe Gelir ve Giderleri Karşılaştırmalarına ilşkin iki grafik ile
2013 Yılının Bir Önceki Yıla Göre Gelir ve Giderlerdeki % Artış Oranları Grafiğinde de görüleceği
gibi 2013 Yılının bir önceki yıla göre giderlerdeki artış oranı % 14,94 iken bütçe gelirlerindeki bir önceki
yıla göre artış oranı % 16,20 olarak gerçekleşmiştir.
2013 Yılının Bir Önceki Yılın Aynı Aylarına Oranla Gelir ve Giderlerdeki % Değişim
Oranları Grafiğinde, bir önceki yılın aynı ayına oranla en yüksek gider artışının, % 21,8 ile Temmüz
Ayında, en yüksek gelir artışının ise % 38, 4 ile Ekim ayında gerçeleştiği görülmektedir.
2012 – 2013 yılları İlçemizin Bütçe Gelir Dağılımı Grafiğinde, vergi gelirlerinin toplam
gelirler içindeki payı 2012 yılında % 92,75 iken 2013 yılında % 93,05’e yükselmiştir.
- 21 -
3- Mali Denetim Sonuçları
Malmüdürlüğümüzde yapılan iş ve işlemler ile hesapların tümü Say2000i, KBS ve SGB
programları üzerinden Genel Müdürlüğümüz tarafından kontrol edilerek denletlenmekte ve hesap
hatalarına ilişkin uyarılar sistem üzerinden eş zamanlı olarak gönderilmektedir. Böylece gerek teknik
ve sistem hataları gerekse hesap hataları,süresi içinde düzeltilmektedir. Bu yüzden ayrıca mali
denetim raporu oluşturulmamıştır..
B- Performans Bilgileri
Malmüdürlüğümüzde 2013 yılı içinde bir önceki yıla göre; yevmiye bazında % 18,37 oranında
iş artışı, ödenen maaş sayısı bazında 7.872 adet artış ile bir önceki yıla göre % 8, 34 oranında iş
artışı, toplam işlem hacmi bazında % 22,39 oranında iş artışı, bütçe gelirlerinde % 16, 20 oranında
artış, bütçe giderlerinde % 14,94 artış gerçekleşmiştir
2013 yılında Malmüdürlüğümüze, yapı denetim ve öğrenci taşıma ödemeleri ilave iş olarak
eklenmiş ve bunlara ilşkin hizmetler yapılmıştır.
2013 yılında tahsilata bağlı tahakkuk oranı % 100, tahakkuka bağlı olmayan tahsilat oranı yine
% 100 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca 2013 yılında açılan kişi borçlarının tamamı tahsil edilmiştir.
2013 yılında, verilen hizmetler, hizmet standartları tablosuna göre zamanında yapılmıştır.
2013 yılında Malmüdürlüğümüzün koridor servis ve odaların tamamı boyanmış, engelliler için
wc yapılmış, bütün bilgisayar ve kilimaların bakımları yapılarak arızalar giderilmiş, ayrıca eksik büro
malzemeleri tamamlanmıştır.
2013 yılında personelle düzenli toplantılar yapılmış, Müdür ve Müdür Yardımcısı hizmet içi
eğitim seminerine katılmıştır.
2013 yılında bir önceki yıla gore fiilen çalışan personel sayısında 5,56 oranında düşüş
olmuştur.
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
Malmüdürlüğümüz icracı kurum olmadığından faaliyet ve proje bilgileri bulunmamaktadır.
2- Performans Sonuçları Tablosu
PERFORMANS
SONUÇ
2013 Yılında Bir önceki Yıla Göre Yevmiye Sayısında Kaydedilen İş Artışı
%. 18,37
2013 Yılında Bir Önceki Yıla Göre İşlem Hacmi Bazında Gerçekleşen İş Artışı
%. 22,039
2013 Yılında, Ödemeleri, Malmüdürlüklerine Devredilen İlave İşler
2013 Yılında Bir önceki Yıla Göre Ödenen Maaş Sayısındaki İş Artışı
2013 Yılında Sunulan Birim Hizmet Süreleri
Taşıma - Yapı Denetim
%. 8,34
Hizm. Standartları Tablosu Uygulandı
2013 Yılında bir önceki yıla göre Bütçe Giderlerindeki Artış
%. 14,94
2013 Yılında Bir önceki Yıla göre Bütçe Gelirlerindeki Artış
%. 16,2
2013 Yılında Tahsilata Bağlı Tahakkukta Yapılan Tahsilat Oranı
%. 100
2013 Yılında Tahsilata Bağlı Olmayan Tahakkukta Yapılan Tahsilat Oranı
%. 100
2013 Yılı İçinde Açılan Kişi Borçlarından Tahsil Edilemeyen
0
2013 Yılında Malmüdürlüğümüz veya personeli hakkında yapılan şikayet sayısı
0
2013 Yılında Bir Önceki Yıla Göre Fiilen Çalışan Personel Sayısı
2013 Yılında Yapılan Fiziki İyileştirmeler
2103 Yılında Engelliler İçin Yapılan İyileştirmeler
%. - 5,56
Sevis ve koridaorların tamamı boyandı
Engelliler için WC yapıldı
2013 Yılında Bakım Onarım Hizmetleri
Bilgisayar ve klima bakımları yapıldı
İç Donanım Hizmetleri
Eksik büro malzemeleri tamamlandı
Hizmet İçi Eğitim Seminerleri
Müdür ve Müdür Yardımcısı katıldı
- 22 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Fiilen çalışan personelimizin sayısında bir önceki yıla göre % 5,56 oranında azalış olurken,
aynı zamanda 2013 yılı içinde fazla mesai ücretlerinin kaldırılması nedeniyle bir önceki yıla göre % 8
oranında aylık ücretlerinde azalış gerçekleşmiştir. Buna mukabil “Performans Bilgileri” başlığında
belirtildiği gibi, yevmiye bazında, işlem hacmi bazında, ilave edilen yeni ödemeler bazında, ödenen
maaş sayısı bazında, yukarıda belirtilen oranlarda iş artışları gerçekleşmiştir. Bununla birlikte ihtiyaç
duyuldukça fazla mesai yapılarak yıl içindeki iş ve işlemler, hizmet standartları tablosunda belirtilen
süreler içinde zamanında gerçekleştirilmiş, işlerin hızı, kalitesi, etkinlik ve verimliliği yönünde kurum ve
vatandaşlardan bir tek şikayet gelmemiştir. Bu şartlarda 2013 yılı içinde bütçe gelirleri artışında bir
önceki yıla gore % 16,20, tahsilata bağlı tahakkuklarda tahsilat oranı % 100, tahsilata bağlı olmayan
tahakkuklarda tahsilat oranı % 100 ve bir önceki yıla oranla gelir artış yüzdesi gider artış yüzdesinin
üstünde gerçekleşmiştir. Ayrıca gelirdeki artışın yanı sıra, toplam gelirler içindeki payı % 93,05 olarak
bir önceki yıla göre vergi gelirlerinde de artış sağlanmıştır.
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A- Güçlü ve Gelişmeye Açık Alanlar, Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) Analizi
Güçlü Alanlar
Personelin teknolojik yeniliklere açık ve özverili olması
Muhasebe birimlerinin günlük işlemleri konusunda bilgili ve tecrübeli personel
KBS (say2000i) projesinin başarısı
KBS (say2000i) nin bütün unsurlarını kullanabilen personelin varlığı
Devlet giderlerinin ödenmesinde kontrol yetkisinin kullanılması
Yeniliklere açık güçlü bir teknolojik altyapı
Bilgisayar ve network ile bilgiye hızlı erişim
Devlet mali işlemlerinin anında bilgi sistemine kaydedilmesi
Dönemsel raporların sağlıklı olması, doğru ve kesin sonuçlar vermesi
Raporlar üzerine yoğunlaşmış belirgin hizmet alanının olması
İstatistiki verilere sahip olunması
Mevzuata hızlı bir şekilde ulaşabilme
Uygulamada yaşanan problemlere çözüm üretmedeki hızlılık
Personelin genç ve dinamik olması
Yaygın organizasyon yapısı
Uluslararası standartlara uygun mali raporlama yapılabilmesi
Görevde yükselme imkânının varlığı
Diğer birimler ile takım çalışmasının arttırılması
Gelişmeye Açık Alanlar
Hizmet içi moral ve motivasyon eğitimlerinin yetersizliği
Ödül ve teşvik uygulamalarının yetersizliği
Fiziki çalışma şartlarının yetersizliği
Uygulamalı eğitim eksikliği
Ücret dengesizliğinden dolayı personelin başka kurumlara gitmesi veya emekli olması
Sosyal imkânların yetersiz oluşu (kreş, servis, lojman vs.)
Sorumluluk ücret dengesinin kurulamayışı
İkincil mevzuat düzenlemelerinde sıkça yapılan değişiklikler
Görevde yükselme şartlarının ağır olması
Tehditler
Ekonomik ve mali alandaki diğer kurumlarla kıyaslanınca personel ücretlerinin yetersizliği
Nitelikli personelin çeşitli nedenlerle kurumdan ayrılması
5018’de yetki ve sorumluluk sınırlarının belirsiz olması
Birimin görev alanının yasal düzenlemeler ile daraltılması
- 23 -
B-Değerlendirme
Malmüdürlüğümüz, dünyadaki ve Türkiye‟deki gelişmelere paralel olarak oluşan yeni kamu
yönetimi yaklaşımı çerçevesinde nakdi muhasebeden tahakkuk esaslı muhasebeye geçiş
uygulamalarını başarı ile yürütmektedir. Nitekim 2013 yılı içinde tahsilata bağlı tahakkuklarda da,
tahsilata bağlı olmayan tahakkuklarda da tahsilat oranımız % 100’ü bulmuştur. Kanun, yönetmelik ve
diğer mevzuat çerçevesinde genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri için tahakkuk esasına
dayanan bu muhasebe sisteminin hayata geçirilmesinde kurumlara mevzuat ve uygulama desteği
sağlanmıştır. Say2000i ve KBS üzerinde yapılan duyurular ve oluşturulan değişikliklere ilşkin
bilgilendirmeler, aynı gün ve saat içinde kurumlara, telefon, faks veya yazının elden verilmesi suretiyle
yapılmakta ve kurumlar arası uygulama birliği sağlanmaktadır. Aynı şekilde kurumların muhasebeye
ilişkin iş ve işlemleri müdürlüğümüz personeli arasında görevlendirme yoluyla paylaşımış ve kurum
mutemetlerine ekip ve koordinasyon ruhu içinde gerekli uygulama desteği sağlanmaktadır.
Mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu yaklaşımı ile hazırlanmış olan bu Yönetmelik,
doğrultusunda gelir ve giderlerin karşılaştırmalı olarak analitik ve yönetsel karar almada kullanılan
mali veriler, üretilmiş, kamu harcamaları raporlanmış, hesaplar, muhasebe mantığı çerçevesinde
sınıflandırılmış ve detaylandırılmıştır. Kamu Kaynağı kullanımında mali saydamlık ve hesap verme
sorumluluğu gereği, gerçekleştirilen tüm işlemler gerçek zamanlı olarak kayıt altına alınmış, verilerden
gerekli bilgiler üretilmiştir Kamu yönetiminde saydamlık ve hesap verebilirlik sorumluluğunun bir gereği
olarak, sistemde üretilen bilgi ve raporlar eş zamanlı olarak merkeze gönderilmekte ve Muhasebat
Genel Müdürlüğümüz tarafından konsolide edildikten sona kamu oyu ile paylaşılmaktadır. Oluşturulan
mali raporlar, istatistiklerin sayısı ve içerdiği bilgiler her geçen gün artarak devam etmiştir.
Personelimiz kamu hesapları ve gider mevzuatında uzmanlaşmış olup, iş tecrübesi yanında internet
yoluyla bilgilerini devamlı güncel tutabilmekte ve diğer kamu kurumlarına mali mevzuat hakkında bilgi
ve tecrübesi ile destek olma misyonu üstlenmekte, aynı zamanda çeşitli seminer ve hizmet içi
eğitimlere tabi tutulmaktadır. Nitelikli insan kaynağımız diğer kamu kurumları nezdinde de kabul
edilmektedir.
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER
Genel Müdürlüğümüzün Faaliyet Raporlarında belirtildiği gibi çalışanların ekonomik ve mali
alanda faaliyet gösteren diğer kamu kurumlarında çalışan personele göre ücretlerinin yetersiz olması,
personeli diğer kurumlara geçmek gibi bir çaba içerisine sokmaktadır. Genel Müdürlüğümüz ve taşra
teşkilatında 2010 yılı ve sonrasında birçok personel, başka kurumlara geçmiçtir. Bu kişilerin kurum
değiştirmelerindeki nedenler arasında maddi imkanlar birinci sırada yer almaktadır. Genel
Müdürlüğümüzce insan kaynağına yapılan yatırımların yukarıda açıklanan nedenlerle kuruma geri
dönüşü sağlanamamaktadır.
Muhasebat Genel Müdürlüğümüze bağlı maliye personelinin fazla çalışma ücretleri kaldırılmış
ancak zorunluluk veya ihtiyaç nedeniyle fazla çalışmaya devam edilmektedir. Her yıl, % 15-20
arasında artan iş hacmine karşılık, ücret ve personel sayısında yaşanan düşüşler, ödenek yetersizliği
nedeniyle çalışma ve fiziki koşulların iyileştirilememesi, personeli demoralize etmektedir. Dolayısıyla
sürdürülebilir bir başarı yerine özveri ve motivasyona dayalı bir başarı sağlanabilmektedir.
Ödeme ve hesapların daha sağlıklı olmasının ve hataların en aza indirilmesinin sağlanması
amacıyla, kamu idarelerinde harcama sürecinde rol alan görevlilerin eğitime tabi tutularak değişen mali
mevzuat konusunda bilgilendirilmesi gerekmektedir.
İkincil mevzuat alanında sıkça yapılan değişiklikler, hem merkezde hem de muhasebe
birimlerindeki kullanıcılara bazen faydası tartışılabilecek ilave iş yükleri getirmektedir. Bu nedenle
ikincil mevzuatta yapılacak değişikliklerin KBS (say2000i) göz önünde bulundurularak ve zamana
yayılarak yapılması faydalı olacaktır.
- 24 -
MUHASEBE YETKİLİSİNİN BEYANI
Muhasebe Yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü,
kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin
işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye
raporlandığını beyan ederim.
Müdürlüğümüzün 2013 Yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir,
tam ve doğru olduğunu teyit ederim. Şahinbey, Ocak – 2014
Z. Abidin TOPRAK
Şahinbey İlçe Malmüdürü
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
2 233 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа