close

Enter

Log in using OpenID

2014 Sosyal Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi MDP (TR51/14

embedDownload
2014 Sosyal Kalkınma Altyapısının
Güçlendirilmesi MDP (TR51/14/SOSKA)
Sıkça Sorulan Sorular
-1-
ÖNEMLİ UYARI
Sosyal Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında projelerin
tümünde, somut ve sürdürülebilir altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi, inşaat ve yapım
işlerinin bulunması ve bu faaliyetlerin proje kapsamında gerekli ve gerçekçi olması
beklenmektedir. Aynı zamanda, mevcut kurum/kuruluş/tesislerin hizmet kalitesinin artırılması
için tadilat, restorasyon, yenileme vb. faaliyetleri de inşaat ve yapım işi olarak uygundur.
Program kapsamında tüm öncelikler için uygulanacak projelerin tek bir faaliyetten
oluşmaması, sosyal altyapı tesislerinin inşası veya rehabilitasyonu/restorasyonu faaliyetlerini
de içerecek şekilde çeşitli faaliyetler bütününden oluşması gerekmektedir.
Soru 1: Dernek olarak SOSKA programına başvurmak üzere ana hatlarıyla "imkanı
olmayan
çocuklara
gezici
faaliyet
götürmek"
konulu
bir
projemiz
bulunmaktadır. Projemiz gezici olduğu için herhangi bir inşaat veya altyapı inşası söz
konusu değildir. Rehberde bulunan Ek F' nin mutlaka ve eksiksiz olarak doldurulması
gerektiğini okudum. Ancak projemizde bulunan faaliyetler ekteki özellikle "Önceliklere
Göre Teknik Bilgiler" bölümlerine uygun değildir. Örneğin proje sahasının kapladığı
alan, haritalar, tahmini işletme maliyeti, arsa durumu vs projemizde bulunan kalemler
değildir. Bu durumda gezici faaliyet kapsayan proje, çağrıya uygun değil midir? Ayrıca
Ek F' de geçen "Uygulayıcı Kuruluş" tan kastınız kimdir?
Cevap 1: Sosyal Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı
önceliklerinden tümü altyapı faaliyetleri içeren projelere yöneliktir. Bu kapsamda, projelerin
tümünde, somut ve sürdürülebilir altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi, inşaat ve yapım
işlerinin bulunması ve bu faaliyetlerin proje kapsamında gerekli ve gerçekçi olması
beklenmektedir. Aynı zamanda, mevcut kurum/kuruluş/tesislerin hizmet kalitesinin artırılması
için tadilat, restorasyon, yenileme vb. faaliyetleri de inşaat ve yapım işi olarak uygundur.
Program kapsamında tüm öncelikler için uygulanacak projelerin tek bir faaliyetten
oluşmaması, sosyal altyapı tesislerinin inşası veya rehabilitasyonu/restorasyonu faaliyetlerini
de içerecek şekilde çeşitli faaliyetler bütününden oluşması gerekmektedir. Projeler
kapsamında önceliklerle ilişkili olarak, gerekli ve gerçekçi olması şartıyla gezici sosyal
altyapı unsurları bulunabilir. Bu altyapılara örnek: gezici kütüphane, gezici sinema salonu,
gezici tiyatro altyapısı, gezici yaşlı/hasta bakım tesisi vb. olabilir. Bu doğrultuda, EK_F
başvuru dokümanının tüm başvurular için başvurunun mahiyetine göre eksiksiz doldurulması
ve başvuru sırasında sunulması gerekmektedir. “Uygulayıcı kuruluş”, projede belirtilen
altyapı faaliyetinin uygulanmasından sorumlu olacak kurum/kuruluştur (Başvuru Sahibi
ve/veya Ortaklar olabilir)
1/5
Soru 2: Başvuru yapmak istediğimiz Sosyal Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi
Mali Destek programında projemizin uygulanmasında yurtdışından alanında uzman bir
kişi yer alabilir mi? Bunların maliyetleri uygun maliyet olarak kabul edilebilir mi?
Cevap 2: SOSKA MDP kapsamında proje için gerekli olması durumunda yurtdışından
uzmanlık hizmeti alınabilir. Bu hizmet alımının bütçenin 6. Kalemi altında bütçelendirilmesi
gerekmektedir (İnsan kaynakları kısmında ancak proje sahibi ve ortaklarının sigortalı
personelinin ücretleri uygun maliyettir). Uygulama sırasında, yurt dışından alınacak bu hizmet
karşılığında ödemelerin uygun olması için tedarikçi kurum/kuruluşun harcama belgesi yerine
geçecek fatura vb. belgeleri sunması gerekmektedir.
Soru
3: Başvuru Sırasında Sunulması
Gereken
Destekleyici
Belgeler
arasında, "Projenin uygulanması için mevzuat gereğince ilgili makamlardan alınması
gerekli olan her türlü izin, ruhsat, yetki belgesi, lisans gibi belgeler" yer alıyor. Biz
Vakıf olarak bir Yaşlı Bakımevi kurmak istiyoruz. Bu doğrultuda proje hazırlayacağız
ama projenin hazırlık aşamasında böyle bir ruhsat alma şansımız yok. Ruhsat için
bakımevini kurmamız sonra yetkililerin gelip onaylaması gerekiyor. Bu durumda bu
belgeyi hazırlık aşamasında Ajans'a sunamayacağız. Bu, eksik belgeden dolayı
projemizin değerlendirilmesine olumsuz yansır mı ya da bu durumda ne yapmamız
gerekiyor?
Cevap 3: Başvuru sırasında sunulması gereken destekleyici belgeler, projenin
uygulanabilmesi için gerekli olan ruhsat (ör. İnşaat ruhsatı), yetki belgesi, lisans vb.
belgelerdir. Soruda bahsi geçen belge yapım işi tamamlandıktan sonra uygulama sırasında
başvuru yapılarak alınacak bir belge olup, proje uygulama sürecini ilgilendirmektedir.
Faaliyete geçmesi için bu tür onay ve ruhsat gerektiren projelerde önemli husus, başvuru
sırasında sunulacak plan/uygulama projelerinin ilgili mevzuat hükümlerince belirtilen
faaliyetin gerçekleşmesi için uygunluğudur.
Soru 4: Başvuru Sırasında Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler arasında, "Başvuru
Sahibi kurumun/kuruluşun proje hesabını kendi adına açma, bu hesaba para aktarma
ve bu hesaptan harcama yapma yetkisine sahip olduğuna dair beyanname (EK E Örnek
1-B)" yer alıyor. Ekleri incelediğimizde EK E Örnek 1-B'de belgenin Kamu kurum ve
kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları için olduğuna dair bir ibare var. Biz Vakıf olarak konuyla ilgili hangi
eki/dokümanı dolduracağız?
Cevap 4: SOSKA MDP için başvuru sırasında sunulması gereken destekleyici belgeler
arasında bulunan EK E Örnek 1-B “Başvuru Sahibi kurumun/kuruluşun proje hesabını kendi
adına açma, bu hesaba para aktarma ve bu hesaptan harcama yapma yetkisine sahip olduğuna
dair beyanname”, sadece kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ve kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları için hazırlanması zorunlu bir belge olup, bunların
dışında kalan Başvuru Sahiplerinin bu destekleyici belgeyi sunmalarına gerek yoktur.
2/5
Soru 5: Ajansın internet sitesinde, SOSKA Programı ilan sayfasında, “Önemli Duyuru”
başlığı altında bulunan Kalkınma Ajansları Mali Desteklerinden Yararlanan Kamu
İdarelerine Tahsis Edilen Kaynakların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi İle Diğer
Hususlara İlişkin Usul Ve Esaslar başlıklı belgeden ne anlamalıyız? Bu belge hangi
kurumları ilgilendirmektedir?
Cevap 5: İlgili belge, Merkezi Kamu İdaresi statüsündeki Başvuru Sahiplerine yönelik
bir duyuru niteliğindedir. Belgede;
-
“Kalkınma Ajansları Mali Desteklerinden Yararlanan Kamu İdarelerine Tahsis Edilen
Kaynakların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve
Esaslar (8.10.2013 tarih 9101 sayılı)” ın;
3 üncü maddesinin c bendinde Eş Finansman “…..yararlanıcı tarafından taahhüt
edilen nakdi katkıyı ifade eder” denmiştir;
4 üncü maddesinin 3 üncü bendinde “……yararlanıcı personeline yapılan maaş
ödemeleri proje süresiyle sınırlı olmak ve yararlanıcının toplam yükümlülüklerinin
yarısını (%50’sini) geçmemek kaydıyla eş finansman olarak kabul edilebilir.”
denmiştir.
Bu hükümlere dayanarak, SOSKA MDP kapsamında destek almaya hak kazanan Merkezi
Kamu İdaresi statüsündeki destek yararlanıcıları, projelerinde eş finansman
tutarlarının en fazla %50’sine karşılık gelen kısmını, proje süresini aşmayacak biçimde,
projede çalışan kendi personeline yapacakları maaş ödemeleri üzerinden karşılayabilir.
Kurumlar bunun dışında kalan eş finansman yükümlülüklerini proje için özel olarak açılmış
proje hesabına aktarmak ve oradan harcamak zorundadır. Örneğin, 1.000.000TL toplam
uygun maliyeti bulunan, %75 destek- %25 eş finansman oranlı bir projede, Ajansın katkısı
maksimum 750.000,00 TL olup, yararlanıcı eş finansmanı 250.000,00TL ‘dir. Yararlanıcı bu
toplam eş finansman yükümlülüğünün (250.000,00TL) en fazla %50’sini (125.000,00TL)
proje süresinde personeline yapacağı maaş ödemeleriyle karşılayabilir. Kalan 125.000,00
TL’lik eş finansman tutarı Başvuru Sahibi tarafından 4 üncü maddenin 4 üncü bendi uyarınca
proje özel hesabına nakden aktarılmalı ve buradan proje için harcanmalıdır. İlgili dokümana
http://www.ankaraka.org.tr/tr/data.asp?id=1952 bağlantısından Önemli Duyuru altında
ulaşabilirsiniz.
Soru 6: Sosyal Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek programına
Derneğimiz adına bir proje ile başvurmak istiyoruz. Derneğimiz 1954 yılında kurulmuş
köklü bir meslek örgütüdür. Derneğimizin Genel Merkezini seçimli Genel Kurul Kararı
ile 21.12.2013 tarihinde Ankara’ya taşınmıştır. Bu şartlarda Derneğimiz adına mali
destek programına başvurabilir miyiz?
Cevap 6: SOSKA MDP için Başvuru Sahiplerinin Program ilan tarihinden en az 3 ay önce
kurulmuş ve tescil edilmiş olmaları ve Ajansın faaliyet gösterdiği Düzey 2 bölgesinde
(Ankara) kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması
gerekmektedir. Ayrıca Başvuru Sahiplerinin uygunluk için, SOSKA Başvuru Rehberi 2.2.1 ve
2.2.2 Bölümlerindeki diğer tüm koşulları sağlamaları gerekmektedir.
3/5
Soru 7: OSB olarak, işsiz ve düşük vasıflı işçiler için mesleki eğitim merkezi oluşturmayı
planlıyoruz. Bu bağlamda bölgemizde faaliyet gösteren Akıllı Kolej’in alt yapısını
güçlendirerek ve mevcut alt yapısından faydalanarak bu merkezi oluşturma yolunda,
okulun statüsü (kar amacı güden kuruluş olarak ) bir engel teşkil eder mi?
Cevap 7: Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında kar amacı gütmeyen kurum ve
kuruluşlara destek sağlanmaktadır. Bu kapsamda, projelerin kar amacı güden farklı kuruluşlar
ya da 3. şahısların menfaati yönünde uygulanması mümkün değildir.
Soru 8: Yapım işlerinde bina ile ilgili gerekli izinlerin alınmış olması şartı bulunuyor.
Ancak ruhsat, koruma kurulu izni, mimari çizim vb. işlemlerin tamamlanması bazen
uzun bir zaman alabiliyor. Yani başvuruyu projenin açıldığı dönemde yapmanıza
rağmen gerekli izinler, ruhsatlar proje teslim tarihine yetişemeyebiliyor. Gerekli
evrakların proje teslim tarihine kadar yetişmemesi durumunda bu evraklar için ilgili
kurumlara başvurmuş olmak yeterli olur mu?
Cevap 8: SOSKA Mali Destek Programı, altyapı öncelikli bir programdır. Bu program
kapsamında başvuruda teslim edilmesi beklenen tüm izin, ruhsat vb. belgeler, proje
başvurularının mali ve teknik kapasitesinin ve uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi için
gereklidir. Bu nedenle, başvuru sahiplerinin bahsi geçen evrakı proje başvurularıyla birlikte
sunmaları zorunludur (Ayrıca bkz. Cevap 3)
Soru 9: Proje için sağlanacak %75 lik destek bina yapımı için de geçerli midir? Binaya
ayrılan bütçe projenin en fazla % kaçını oluşturabilir?
Cevap 9: 2014 Sosyal Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı
kapsamında inşaat ve yapım işleri için ayrılan destek kapsamında, bütçe tutarlarında herhangi
bir yüzde sınırlaması bulunmamaktadır. Ancak, bu program kapsamında tüm öncelikler için
uygulanacak projelerin tek bir faaliyetten oluşmaması, sosyal altyapı tesislerinin inşası veya
rehabilitasyonu faaliyetlerini de içerecek şekilde çeşitli faaliyetler bütününden oluşması
gerekmektedir.
Soru 10: İnşaatı devam eden bir kampüs projemiz bulunmaktadır. İnşaatı devam eden
bu kampüs üzerinde altyapı güçlendirilmesi adına proje yazılabilir mi yoksa mevcut
yapının üzerinde mi tadilat gerçekleştirilmesi gerekiyor?
Cevap 10: Program kapsamında, Daha önce başlamış ve/veya inşaatı devam eden bina ya da
altyapı hizmetlerinin tamamlanmasına ilişkin yapım işleri uygun maliyet değildir (Bkz.
Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.4. Uygun Olmayan Maliyetler). Bunun dışında, SOSKA
programı kapsamında inşaat ve yapım işleri uygun maliyet olup, projelerin, program
öncelikleri doğrultusunda, sıfırdan inşaat/restorasyon/yenileme gibi altyapı faaliyetlerini de
içerecek şekilde kurgulanması gerekmektedir.
4/5
Soru 11: Ankara'da mesleki ve teknik eğitim veren bir okuluz (meslek lisesi). Sosyal
Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi MDP kapsamında "İşsizler ya da düşük vasıflı
işçiler için aktif işgücü talebine uyum ve istihdam edilebilirliği sağlayacak kurs, atölye
vb. altyapıların kurulması" konusu kapsamında okulumuzda atölye kurulması ya da
var olan atölyelerin geliştirilmesine yönelik bir proje hazırlamayı düşünüyoruz. Bu
doğrultuda uygun başvuru sahibi sayılır mıyız, böyle bir projeyi hazırlayıp sunabilir
miyiz?
Cevap 11: SOSKA Programı kapsamında, uygun başvuru sahipleri Başvuru Rehberi Bölüm
2.1.1.’de açıklanmış olup, tüm öncelikler kapsamında aynı başvuru sahipleri uygunluk
kriterleri geçerlidir. Program kar amacı gütmeyen kurum/kuruluşlara yönelik hazırlanmış
olup, soruda belirtilen nitelikteki kamu kurum ve kuruluşları da buna dahildir. Proje
tekliflerinin Program kapsamında öncelik alanlarından en az birine yönelik hazırlanmış
olması zorunlu olup, uygun/uygun olmayan faaliyet konularına ilişkin bilgiye Başvuru
Rehberi Bölüm 2.1.3.’ten ulaşılabilir.
5/5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
441 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content