close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılı Dönem Sonu Sınav Programı

embedDownload
2014 - 2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM GÜZ YARI YILI DÖNEM SONU SINAV PROGRAMI
1-ÇALIŞMA EKONOMİSİ
S.NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
SINAVIN GÜN VE SAATİ
05.01.2015 P.Tesi
06.01.2015 Salı
06.01.2015 Salı
06.01.2015 Salı
06.01.2015 Salı
06.01.2015 Salı
07.01.2015 ÇarĢ
09.01.2015 Cuma
12.01.2015 P.Tesi
14.01.2015 ÇarĢ
15.01.2015 PerĢ
16.01.2015 Cuma
19.01.2015 P.Tesi
16.00
10.00
10.00
10.00
10.00
17.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
DERSLER
Temel Yabancı Dil I (Ġng)
Bilgisayara GiriĢ
Resim(S)
Müzik(S)
Heykel(S)
Türk Dili I
Matematik I(Z)
Atatürk Ġlk.ve Ġnk.Tar. (Z)
Toplumbilim (Z)
Mesleki Yabancı Dil 1(Z)
Hukukun Temel Kavramları(Z)
Siyaset Bilimine GiriĢ(Z)
Ġktisada GiriĢ I(Z)
DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ
Okut.C.TÜRKġEN
Okut.Ü.GÜLTEKĠN
Okut.E.A.TĠBET
Okut.Ġ.DĠZMAN
Öğr.Gör.T.Z.BALĠ
Dr.F.ALPKAYA
Y.Doç.Dr.P.PARMAKSIZ
Okut.S.BAKANAY
Y.Doç.Dr.D.AYDIN
Prof.Dr.F.ÇULHA ZABCI
Y.Doç.Dr.S.KAYA
2-ÇALIŞMA EKONOMİSİ
S.NO SINAVIN GÜN VE SAATİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
05.01.2015 P.Tesi
07.01.2015 ÇarĢ
08.01.2015 PerĢ
09.01.2015 Cuma
12.01.2015 P.Tesi
13.01.2015 Salı
14.01.2015 ÇarĢ
15.01.2015 PerĢ
16.01.2015 Cuma
19.01.2015 P.Tesi
17.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
DERSLER
Temel Yabancı Dil III (Ġng)
Borçlar Hukuku(Z)
Ġdare Hukuku (S)
Ġstatistik(Z)
Kamu Maliyesi(Z)
Yabancı Dilde Mes. Kav.I (Z)
Genel Muhasebe I(Z)
Hükümet DıĢı KuruluĢlar(S)
Mikro Ġktisat(Z)
Sosyal Politika I(Z)
DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ
Prof.Dr.A.KOCAMAN-A.Gör.B.BAK
Y.Doç.Dr.K.ALTIPARMAK
Prof.Dr.O.ÖZSOY
Y.Doç.Dr.Y.KARAHANOĞULLARI
Okut.M.SOYER
Prof.Dr.O.ÇELĠK
Prof.Dr.G.FĠġEK-A.Gör.N.DERTLĠ-O.TAġTAN
Y.Doç.Dr.S.KAYA
Dr.O.TEZGEL
3-ÇALIŞMA EKONOMİSİ
S.NO SINAVIN GÜN VE SAATİ
1
2
3
4
5
6
7
8
07.01.2015 ÇarĢ
08.01.2015 PerĢ
09.01.2015 Cuma
10.01.2015 C.Tesi
12.01.2015 P.Tesi
13.01.2015 Salı
14.01.2015 ÇarĢ
15.01.2015 PerĢ
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
DERSLER
ÇalıĢma Psikolojisi(Z)
Sendikacılık I(Z)
DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ
ĠĢgücü Piyasasında EnformelleĢme(S)
Doç.Dr.F.YILDIRIM
Prof.Dr.M.ÖZUĞURLU
Prof.Dr.G.TOKSÖZ
Türk Sosyal Politika Tarihi I(Z)
Prof.Dr.A.MAKAL-A.Gör.O.C.TAġTAN
Mes.Yab.Dil.Okuma KonuĢma Tek.(Z) Okut.M.SOYER
Bireysel ĠĢ Hukuku(Z)
Banka ve Mali KuruluĢlar(S)
Sosyal Politikada Nicel ve Nitel
AraĢtırma Uygulamaları(S)
9 16.01.2015 Cuma 12.00 Personel Yönetimi(S)
10 20.01.2015 Salı
12.00 Ġleri Yabancı Dil 5
Y.Doç.Dr.G.B.YILDIZ
Dr.B.ERDAL
Prof.Dr.M.ÖZUĞURLU
Doç.Dr.Ġ.ÖZKAL SAYAN
Okut.S.BAKANAY
2014 - 2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM GÜZ YARI YILI DÖNEM SONU SINAV PROGRAMI
4-ÇALIŞMA EKONOMİSİ
S.NO SINAVIN GÜN VE SAATİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
07.01.2015 ÇarĢ
08.01.2015 PerĢ
09.01.2015 Cuma
09.01.2015 Cuma
12.01.2015 P.Tesi
14.01.2015 ÇarĢ
16.01.2015 Cuma
19.01.2015 P.Tesi
20.01.2015 Salı
16.00
16.00
16.00
18.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
DERSLER
Sosyal Güvenlik I(Z)
Türkiye Ekonomisi(Z)
ĠĢ Hay.Ġçin Yab Dil 1(Z)
Ġleri Yabancı Dil 7 (ĠNG)
Endüstriyel Demokrasi(Z)
Kıymetli Evrak Hukuku (S)
ÇalıĢma YaĢamında Ġnsan ĠliĢ.(S)
Vergi Hukuku I(S)
Ġstihdam ve ĠĢsizlik(S)
DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ
Doç.Dr.ġ.GÖKBAYRAK
Prof.Dr.ġ.ÖZSUCA
Okut.H.DABAK
Okut.S.BAKANAY
Prof.Dr.R.VARÇIN
Y.Doç.Dr.H.ÇOġTAN
Doç.Dr.N.M.KART
Prof.Dr.S.ÖZ
Prof.Dr.B.ATAMAN
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
184 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content