close

Вход

Log in using OpenID

ANADOLU GONE5i ELEKTRIK URETIYOR

embedDownload
ENERJI ye TABII KAYNAKLAR BAKANIMIZ
SAYIN TANER YILDIZ'IN KATILIMIYLA
ANADOLU GONE5i ELEKTRIK URETIYOR
GUNES ENERJiSiNDEN LiSANSSIZ ELEKTRIK ORETIMi
SEKTOR TEMSICILERI YATIRIMCILAR
KAYSERI BULUSMASI VE FUARINA DAVETLISINIZ
30 KASIM 2014
PAZAR
KAYSERI
HILTON OTELl
BILGI VE REZERVASYON
(0 542) 621 0890
trsumer@ gmail.com
DESTEKLEYEN KURULU$LAR: ENERJI VE TABU KAYNAKLAR BAKANLIGI, YEGM, TEDAS,
GUNDER, GENSED, ELDER, ENVER, KAYSERI VALILIGI, OSB, KTO, ORAN, KOSGEB,
ERCIYES UNIVERSITESI, NUH NACI YAZGAN UNV. ABDULLAH GUL UNV.
KAYSERI BUYUK$EHIR BELEDIYESI, KOCASINAN BELEDIYESI, MELIKGAZI BELEDIYESI,
SPONSORLAR: PANEL ORETICILERI, INVERTER FIRMALARI, KONSTRUKSIYON FIRMALARI,
EPC'LER, FINANS KURULUSLARI, BANKALAR, DANISMANLIK VE HUKUK FIRMALARI
30 KASIM 2014 PAZAR KAYSERI HILTON OTELI
"ANADOLU GUNESI ELEKTRIK URETIYOR" BULU5MASI
Degerli katilimcilar; 30 KASIM 2014 PAZAR GUNU KAYSERI HILTON OTELI'nde KCETAS ve MMG
ile gerceklesecek olan organizasyonumuz
T.C. Enerji we Tabii Kaynaklar Bakanfidi,
Yenilenebilir Enerji Gene! Mudurlugu (YEGM) we TEDA5tarafindan desteklenmektedir.
TOPLANTININ AMACI:
Giinef Enerjisinden Lisanss:z Elektrik iiretmek isteyen yatmmalar lie bu alanda faaliyet gosteren
sektbr temsikisi firmalarm nitelikii bulu§masuu sadlamak.
TOPLANTININ NiciN DOZENLENDid:
YATIRIMCI AcISINDAN:
Bilindigi gibi lisanssiz olarak gunesten elektrik Oretme sureci Olkemizde yeni yeni baslamaktadir. Bu
sebeple yatinmcilar igin bu konu henuz gok yabancidir. Dogal olarak yatirima gecmeden Once
arastrma yapmak, daha once kurulan tesis referanslarini ogrenip incelemek, sektorde bu konuda
hangi firmalar var arastrarak irtibata gegmek, konu ile ilgili bilgiler toplayip bunlari analiz etmek gibi
yorucu ve uzun bir surecle bas basa kalmaktadirlar. Arastirmanin Turkiye bolijmund tamamlayan
yatirimcinin buyuk bolurnii arastirmasini yurtdisinda devam ettirmektedir. Almanya basta olmak
Ozere Avrupa ijIkeleri ve cinie kadar uzanan arastirma, Once elektronik ortamda ye telefonda yapilan
gorijsmelerle ilerlemekte devaminda ise ikili gOrdsmeler icin yurtdisi seyahatleri baslamaktadir.
Butun bu siireg aylarca zaman ye para kaybina sebep olmaktadir. Iste bu sebeplerden dolayi sektor
temsilcisi-yatinmci bulusmasi etkinligi dOzenlenmistir.
Ozellikle; finansman, yatirim, ijretim ve ANAHTAR TESLIMI PROJELER konularinda bilgilendirmelerin
olacagi bulusmada, sektorOn oncii kuruluslan da verdikleri bilgiler ile yatirimciyi aydinlatacaktir.
Minya gijnes enerjisi sektorunun Turkiye Ceolan, !list duzey yoneticileri, satinalma mOdurleri,
Oreticiler, tuketiciler, akademisyenler ile Ones enerjisi sekterOnun yurt ici ve yurt disi temsilcilerinin
yer alacagi bulusmada sektorun turn mensuplari bir araya gelmektedir. Yatirim karari alinip surecinin
baslamasmdan sonuglanmasma kadar gegen periyotta isleyisi anlatmak ye bilgi vermek amaciyla
TEDA$ Genel Mudurliigunden ye Yenilenebilir Enerji Genel Mudurlugu (YEGM)'nden yetkililerinde
bulunacaki ye stand acacaki "ANADOLU GUNE$I ELEKTRIK ORETIYOR" KAYSERI bulusmasi ile sektoriin
gijg birligi yaptigi, giines enerjisi sektdrij ile sanayicileri ve Devletin resmi organlanni birlestiren
gergek ticari ye sonug odakli bir platform olusmaktadr.
&line§ enerjisinden elektrik iiretmek igin sizinie ayni yola akmi§ birgok yatinma lie tani§ip bilgi alit
veri§inde bulunabilecek, tecrubelerinizi payla§abilecek, yatirim igin en verimii, en hesapli ye en dogru
metoda karar vermenizi kolaylagiracak bir organizasyonda yer aiacaksiniz.
SEKTOR TEMSILCISI FiRMALAR ACISINDAN:
Sektor temsiiciierinin buyuk gogunlugu heniiz Tiirkiye'de yeterli tanmirliga sahip degillerdir. Marka,
isim ye faaliyet alani olarak yeni yeni adlanni duyurmaktadirlar. Taninirliklanni ve sati§lanni artirmak
igin kullandiklan en etkili yontem iller bazinda yatmma ziyaretleri yapmaktir. Yapilan ziyaretierin kimi
isabetli oiurken onemii bir boliimunden ciddi bir geri donii§ oimamaktadir. Tiirkiyeinin it it dola§ilmasi
sektor temsiicileri igin uzun zaman aimakta ve ciddi giderlere sebep olmaktadir. Sektoriin yogun ye
verimii donemine girilecegi bu gunlerde vakit nakittir anlayi§iyla "ANADOLU GONES1 ELEKTRIK
ORETlYOR"KAYSERi bulu§masi sektor temsiicileri lie yatinmalan bir araya getirecektir.
Etkinlige ozellikle en gok yatinmanin yer aidigi iller arasinda oian Kayseri ba§ta olmak tizere
Anadolu'da yer alan yatinmalarla beraber turn Tiirkiye'den yatinmalar davet edilecektir. Yatmma
davetinde uzerinde hassasiyetie durulacak olan konu §Oyledir; pv lie dogrudan ilgisi olan ki§i, kurum
ve kurulu§lar, GES yatirim karari almi§ §ahis ve firmaiar, ba§vurusunu yapmi§ oianiar, gagn
mektubunu almi§ oianiar, proje onayindan gegmi§ oianiar ye en onemlisi §u anda her hazirligi bitmi§
kredisi onaylanmi§ veya oz sermayesi ile yola devam edecek yatmmalardan fiyat ve performans
ara§tirmasi yapan firmalarin davet edilmesi hususunda azami gayret gosterilmektedir. Tiirkiye'de ilk
kez diizenlenecek oian, sonug odakli ve sektor temsilcisi igin maksimum faydanin eide edilebilecegi
Kayseri bulu§masinda, ytizlerce MW'lik proje potansiyeli lie tani§ma imkani eide edilecektir.
YURTDI5INDAN KATILACAK SEKTOR TEMSiLCiSi FiRMALAR ACISINDAN:
Kayseri'nin ilk ve tek gi.ine§ enerjisi konulu Yatinma-Sektor Temsilcisi bulu§masi olan bu organizasyon
Tiirkiye'nin One§ enerjisi aianinda Oretim merkezi olmasi yolunda buyuk adimlar atmasina katki
saglayan Anadolu'nun merkezinde yapilacaktir.
aine§ enerjisi alanmda dOnyadaki ve iilkemizdeki sektor temsiicileri lie yatinmalann bir araya geldigi
ticari bir platform olan etkinligimiz, sektOrun lider firmalannin ve temsilcilerinin bulugugu bir
organizasyon olma ozelligine sahiptir.
Avrupa'nin en giine§li iilkelerinden biri olarak kabul ediien Tiirkiye'de bu konuya yogunla§an
yatinmalar, giine§in en yogun oldugu Anadolu'da kiimelennni§lerdir. Bundan doiayi dunya capinda
taninmi§ ve TOrkiye'de yatirim yapmaya goni.illii gok sayida diinya markasi tarafindan da yogun bir ilgi
lie kar§ilanmaktadir. aine§lenme alani oldukga yuksek olan uikemiz ve ozellikle Anadolu topraklan
bu cografi ozelligi avantaja donii§tiirebilecektir.
Tiirkiye gibi buyiik ve heniiz yeni geli§en bir pazarda yer aimak igin siziere onemli bir imkan
saglayacaktr. Bu sayede yereide kuruiu firmaiaria temas kurabilecek, ikiii i§birlikleri olugurabilecek,
yeni partnerlere sahip olabileceksiniz. Birgok ornegi oldugu gibi direk son kullaniaya ula§ma ve i§
firsatlanyla dolu bir topianti, sizlere kisa zamanda verimli ye ileriye &milk onemli kazang firsatlan
sunacaktir.Dunya gapinda taninmi§ ve TUrkiye'de yatirim yapmaya gonullu gok sayida dijnya markasi
ye yatinma tarafindan da yogun bir ilgi ile karsilanan bu organizasyonda yer almaniz temennisiyle.
"ANADOLU GONE5i ELEKTRIK URETIYOR" KAYSERI BULU5MASINA NEDEN KATILMALISINIZ:
•
Potansiyel yatinmalar ve hedef kitle ile birebir baglanti kurmak,
•
Minimum zaman ve minimum butte ile satislannizi arttirmak,
•
Yeni bagiantilari kurmak,
•
Mevcut is baglantilannizi gOglendirmek,
•
Birebir ilgili yatinmalara iiriinlerinizi tanitmak,
•
Marka bilinirligini arttirmak, marka degerinizi yukseltmek,
•
Sektorde faaliyet gosteren firma ye kisilerle baglantilannizi guglendirmek,
•
Pazarda an plana gikmak,
•
Rekabetin gun gegtikge arttigi pazar yapisinda bir adim one gikmak,
•
Yeni urun ve hizmetlerinizi, sektanin bulu§ma noktasinda tanitmak,
•
Rakiplerinizi yakindan tanima firsati bulmak,
•
Yeni partnerler, goziim ortaklan, bayilik verilecek kitle ile bir araya geimek,
•
Rakiplerinizin Uninlerine karsi, Uninlerinizin kazandirdiklanni, avantajlan birebir anlatmak,
•
Anadolu'nun dOrt bir yanindan gelen yatinmalarla bulusmak,
•
TOrkiye'deki ve yeni pazarlardaki yeni partnerierinizi segmek,
•
Uygulamaalara urunlerinizin performansi hakkinda bilgi aktarmak,
•
Projeli islerde one gikmak,
NiciN KAYSERI:
TOrkiye'de sektor temsilcilerinin yogunlukla bulundugu it Istanbul oldugu gibi yatirimcinin yogunlukla
bulundugu biilge ise Anadolu'dur. Kayseri ise Anadolu'nun merkezi konumundadir. Ulasim ye
konaklama agisindan clUnya standartlannda imkanlara sahiptir. Aynca kurulu Giine5 Enerji Santral
kapasitesi olarak bakddiginda Tilrkiye genelinde birinci strada, kurulmay bekleyen ve planlanan
projeler kapsanunda bakddiainda ise birinci snaya adaychr.
NEDEN 1 GUN:
"ANADOLU GONESI ELEKTRIK URETIYOR"KAYSERI bulusmasinin asil amaa gergek yatinma ile sektor
temsilcisi firmalan bir araya getirmektir. Fotovoltaik sektOrUne yabana olanlann egitim ve
bilgilendirilmelerinden ziyade konuya vakif, bilingli yatinmalarla bir araya gelinilen direk sonug odakli
bir organizasyondur. Etkinlik boyunca yapilan toplu ve ikili giinismelerin ardindan 2. ve 3. gunler
karsilikli firma ziyaretlerine Bu sebepledir ki toplanti gunu ozellikle 1 gun segilmi§tir.
YATIRIMCI-SEKTOR TEMSiLCiSi RANDEVU SiSTEMi:
Sektor temsiicisi firmalar ile gor0§me yapmak isteyen yatirimalar onceden hangi sektor temsiicisi
firma ile gor0§me talebinde bulundugunu biidirecek, sektor temsilciside uygun goriirse randevu saati
vererek kendine alt aynlmi§ iizel alanda ikili veya grup olarak kendisiyle gorii§me talep eden
yatinmalar ile i§ gorii§mesi yapacaklardir. Boylece karga§a ve rasgele gorii§melerin yerini, planli,
organize ve zamanin verimli kullanildigi gbrii§meler alacaktir.
RAPOR:
SektOr temsilcisi firma ile yatirimalann Gune§ten Lisanssiz Elektrik Uretme konusunda kar§ila§tiklan
soruniar ile cozum yollannin biriikte yer aidigi raporiar birle§tirilerek sektoriin Ontiniln aalmasi icin
hazirianacak dosya Enerji ye Tabii Kaynaklar Bakanimiz Sayin Taner YILDIZ'a sunulacaktir.
SONUC:
Siz degerli sektor temsilcisi firmaiann mevcut pazarinizi giiclendirmek, yeni pazarlara acilmak, yeni
yatinmalarla tani§mak, geli§mekte olan boigemizde faaliyet gOstermeye ba§lamak, 0runlerinizi daha
geni§ kitlelere tanitmak ve ula§tirmak icin, yerinizi almaya bekiiyoruz. Katilimalar ve ulkemiz
acisindan verimli, bereketli ve faydali bir etkiniik oimasi ye 2023 vizyonunda bizierinde corbada
tuzunun bulunmasi dilegiyle saygilar sunariz.
"ANADOLU GUNE$I ELEKTRIK ORETIYOR" KAYSERI BULL/WAS!
YURUTME KURULU ADINA
KCETAS Genel Madura Hidayet ATASOY
MMG Kayseri Yon.Kur.Ba§. T.Riza SUMER
E mail:
-
[email protected]
iletiOm: 0 (542) 621 08 90
30 KASIM 2014 PAZAR KAYSERI HILTON OTELI
"ANADOLU GUNESI ELEKTRIK URETIYOR" BULU5MASI
PROGRAM AKI5I
09:00 KAYIT
10:00 HOSGELDINIZ KONUSMASI MMG KAYSERI YONETIM KURULU BASKANI SAYIN T. RIZA SUMER
10:05 HO5GELDINIZ KONU5MASI KCETA5 GENEL MUDURU SAYIN HIDAYET ATASOY
10:10 HO5GELDINIZ KONU5MASI YENILENEBILIR ENERJI GENEL MUDURU SAYIN YUSUF YAZAR
10:20 HOSGELDINIZ KONU5MASI TEDAS GENEL. MUDURU SAYIN MUKREMIN CEPNI
10:30ACILIS KONUSMASI: ENERJI VE TABU KAYNAKLAR BAKANIMIZ SAYIN TANER YILDIZ
10:45 SPONSOR FIRMA KONU5MASI-1 PANEL (DO6RU PANEL SECiMi)
11:00 SPONSOR FIRMA KONU5MASI-2 INVERTER (DO6RU INVERTER SECIMI)
11:15 SPONSOR FIRMA KONU5MASI-3 KONSTRUKSIYON (DO6RU KONSTROKSIYON SECIMI)
11:30 SPONSOR FIRMA KONU5MASI-4 EPC (DO6RU EPC SECIMI)
11:45 SPONSOR FIRMA KONU5MASI-5 SOLAR KABLO VE KONNEKTOR SECIMi
12:00 SPONSOR FIRMA KONU5MASI-6 FINANS (DOGRU FINANS MODELi)
12:15 SPONSOR FIRMA KONU5MASI-7 SIGORTA (SiGORTASIZ OLMAZ)
12:30 SPONSOR FIRMA KONU5MASI-8 HUKUK (TOM TARAFLAR iCiN GEREKLI)
13:00 OGLE YEMEdi
(ENER.II VE TAM KAYNAKLAR BAKANI SAYIN TANER YILDIZ KATILIMIYLA)
14:00 FUAYE ALANI VE STAND IKILI GORU$MELER
15:00 SEKTOR TEMSiLCiSi FIRMALAR ILE YATIRIMCILAR ARASINDA RANDEVULU oZEL IKILI
GoR05MELER BA$LAMAS1(YURTD151KATILIMCILAR ICIN TERCUMAN E5Li6iNDE)
CAFE BREAK
19:00 SEKTOR TEMSILCISI FIRMALAR DAVETINDE YATIRIMCILARLA AKSAM iS YEME6i
(KENDi MASALARINDA)
30 KASIM 2014 PAZAR KAYSERI HILTON OTELI
"ANADOLU GUNE$I ELEKTRIK URETIYOR" BULUSMASI
RAPOR
AMAc:
Sektor temsilcisi firma ile yatinmcilarin Giineten Lisanssiz Elektrik Oretme konusunda karOatiklari
sorunlar ile goziim yollarinin birlikte yer aldigi bu raporlar birleOrilerek sektoriin oniinun acilmasi igin
hazirlanacak dosya Enerji ye Tabii Kaynaklar Bakanimiz Sayin Taner YILDIZ'a sunulacaktir.
YATIRIMCI / SEKTOR TEMSILCISI
SAHIS/FIRMA ADI:
GOREVi:
ILETISIM BILGILERI:
KARSILASILAN SORUNLAR:
COZOM YOLLARI:
ONERI VE TALEPLER:
30 KASIM 2014 PAZAR KAYSERI HILTON
YATIRIMCI-SEKTOR TEMSILCISI RANDEVU FORMU
YATI RI MCI RANDEVU TALEBI
KIMDEN TALEP EDIYOR
RAN DEVU TALEP EDEN YATIRIMCI FIRMA
YETKILI ADI SOYADI
GOREVI
ILETISIM BILGILERI
RAN DEVU SAATI
SURE
SEKTOR TEMSILCiSi-YATIRIMCI RANDEVU FORMU
FIRMA RANDEVU TALEBI
KIMDEN TALEP EDIYOR
RAN DEVU TALEP EDEN FIRMA
YETKILI ADI SOYADI
GOREVI
iLET151M BILGILERI
RAN DEVU SAATI
SURE
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 918 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа