close

Enter

Log in using OpenID

Aksaray Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından Kurulumuz

embedDownload
Karar No
Karar Tarihi
: 2747
: 20/05/2014
Aksaray Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından Kurulumuz Başkanlığına
gönderilen 13/5/2014 tarihli, 246 sayılı yazıda; 30 Mart 2014 tarihinde yapılan mahalli idareler
seçimlerinde mazeretsiz olarak oy kullanmayan seçmenler hakkında yapılacak işlemler,
uygulanacak idari para cezası miktarı, idari para cezasını kimin uygulayacağı hususlarında tereddüt
oluştuğu, 2014 yılı için mazeretsiz olarak oy kullanmayan seçmenlere uygulanacak para cezası
miktarı, mazeretsiz olarak oy kullanmayan seçmenlere idari para cezası kesilip kesilmeyeceği, bu
hususta ilçe seçim kurulunun takdir yetkisi olup olmadığı, kesilecek para cezasının zaman aşımı
süresinin ne olduğu hususlarında görüş bildirilmesi istenilmiş olmakla, konu incelenerek;
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında
Kanun’un 8. maddesinin birinci fıkrasında yer alan; “Mahalli idareler seçimleri beş yılda bir
yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir. Aynı yılın
Mart ayının son Pazar günü oy verme günüdür.” hükmüne istinaden, mahalli idareler seçimleri 30
Mart 2014 Pazar günü yapılmıştır.
2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında
Kanun’un Geçici 4. maddesinde;
“Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak ilk seçimde, seçmen kütüğünde ve
sandık listesinde kaydı ve oy kullanma yerinde bulunduğu halde mahalli idareler ile mahalle
muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri seçimlerine hukuki veya fiili mazereti olmaksızın katılmayanlar,
ilçe seçim kurulu başkanı tarafından 2.500 lira para cezası ile cezalandırılırlar.
Ancak seçim gününden sonraki üç ay içinde hukuki veya fiili mazeretini bildiren ve
mazereti ilçe seçim kurulu başkanınca geçerli görülenlerden bu para tahsil edilmez.”
hükmüne yer verilmiştir.
Kanun hükmünden açıkça anlaşılacağı üzere, oy kullanmayan seçmenlere para cezasının
uygulanıp uygulanmayacağı konusunun takdiri Yüksek Seçim Kuruluna ait olmayıp, bu konuda
ilçe seçim kurulu başkanı olan hakimlerimiz görevlidir. Ancak, Ülke genelinde uygulama birliğinin
sağlanması bakımından aşağıdaki şekilde bir açıklama yapılarak İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarına
duyurulmasında da yarar görülmektedir. Buna göre;
5252 Sayılı Türk Ceza Kanunun Yürürlülük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 4.
maddesinin yedinci fıkrasında;
“1.1.1981 tarihinden 31.12.1987 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para
cezaları bindörtyüzotuz katına,
çıkarılmıştır.”
5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun’un 2.
maddesinde;
Türk Lirası değerler Yeni Türk Lirasına dönüştürülürken, birmilyon Türk Lirası (1.000.000
TL) eşittir bir Yeni Türk Lirası (1 YTL) değişim oranının esas alınacağı,
Türk Lirası değerlerin Yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası
cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Yeni Kuruş ve üzerindeki
değerlerin bir Yeni Kuruşa tamamlanacağı; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerlerin dikkate
alınmayacağı,
Yine, 05/05/2007 tarih ve 26513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 04/04/2007 tarihli ve
2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para
birimi olan Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan Yeni ibarelerinin 1/1/2009 tarihinden
itibaren yürürlükten kaldırılacağı,
hükümleri yer almaktadır.
Bu hükümler uyarınca tayin olunan para cezalarının Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre
yıllar itibariyle yeniden değerleme oranıyla da çarpılması gerekmektedir.
Bu açıklamalara göre;
VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI
YILI
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
ORANI (%)
9,8
7,8
7,2
12,0
2,2
7,7
7,8
3,93
DAYANAĞI
353 Sayılı VUK Tebliği
363 Sayılı VUK Tebliği
377 Sayılı VUK Tebliği
387 Sayılı VUK Tebliği
392 Sayılı VUK Tebliği
401 Sayılı VUK Tebliği
419 Sayılı VUK Tebliği
430 Sayılı VUK Tebliği
2005 YILI
5252 SY--md.4/b-7---01.01.1981 - 31.12.1987 = 10.000 x 1430
5083 SY--- md.2 ( 1 Lira küsuru)
= 14.300.000
= 14 -TL
YDO % 9.8
: 14X9.8=1.37 (1)
= 14+1
= 15 - TL
YDO % 7.8
: 15X7.8=1.17 (1)
= 15+1
= 16 - TL
YDO % 7.2
: 16X7.2=1.15 (1)
= 16+1
= 17 - TL
YDO % 12
: 17X12=2.04 (2)
= 17+2
= 19 - TL
YDO % 2.2
: 19X2.2=0.41 (0)
= 19+0
= 19 - TL
YDO % 7.7
: 19X7.7=1.46 (1)
= 19+1
= 20 - TL
YDO % 7.8
: 20X7.8=1.56 (2)
= 20+2
= 22 - TL
YDO % 3,93
: 22X3.93=0,86 (1)
= 22+1
= 23 - TL
2006 YILI
2007 YILI
2008 YILI
2009 YILI
2010 YILI
2011 YILI
2012 YILI
2013 YILI
Resmi Gazetenin 25/1/2014 tarihli, 28893 sayısında Maliye Bakanlığından yayımlanan
2014/1 Sayılı Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliği eki “Muhasebe Kayıtlarından
Çıkarılacak Alacaklar” başlıklı IV. Tabloda;
TABLO IV- MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK ALACAKLAR
TL
1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince
1.1.213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında giren amme alacaklarından tahsil imkansızlığı nedeniyle muhasebe
kayıtlarından çıkarılacak tutar.
1.2. Diğer amme alacaklarından tahsil imkansızlığı nedeniyle muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutar.
10
olarak belirtilmiştir.
20
Bu nedenle; 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri
Seçimi Hakkında Kanun’un Geçici 4. maddesi uyarınca, seçmen kütüğünde kaydı ve sandık
seçmen listesinde oy kullanma yeterliği bulunduğu halde, 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli
İdareler Genel Seçimine meşru mazeretleri olmaksızın katılmayan seçmenlere ilçe seçim kurulu
başkanı hâkimler tarafından uygulanacak para cezasının 5252 sayılı Kanun’un 4. maddesinin
yedinci fıkrası, 5083 sayılı Kanun’un 2. maddesi ve Vergi Usul Kanunu’nun yeniden değerleme
oranları ile hesaplandığında uygulanacak ceza miktarının 23,00 - TL olduğuna,
2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında
Kanun’un Geçici 4. maddesi kapsamında verilebilecek bu cezanın Maliye Bakanlığınca yayınlanan
2014/1 sayılı Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliği eki IV No’lu Tablosunun 1.2.
Diğer amme alacaklarından tahsil imkansızlığı nedeniyle muhasebe kayıtlarından çıkarılacak
tutarın 20 TL kapsamında olmadığı, bu itibarla ceza verilip verilmeyeceğinin ilçe seçim kurulu
başkanının takdirinde olduğuna karar verilmesi gerekmiştir.
S O N U Ç:
Açıklanan nedenlerle;
1- 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi
Hakkında Kanun’un Geçici 4. maddesi uyarınca, seçmen kütüğünde kaydı ve sandık seçmen
listesinde oy kullanma yeterliği bulunduğu halde, 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler
Genel Seçimine meşru mazeretleri olmaksızın katılmayan seçmenlere ilçe seçim kurulu başkanı
hâkimler tarafından uygulanacak para cezasının 5252 sayılı Kanun’un 4. maddesinin yedinci
fıkrası, 5083 sayılı Kanun’un 2. maddesi ve Vergi Usul Kanunu’nun yeniden değerleme oranları ile
hesaplandığında uygulanacak ceza miktarının 23,00 - TL olduğuna,
2- 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi
Hakkında Kanun’un Geçici 4. maddesi kapsamında verilebilecek bu cezanın Maliye Bakanlığınca
yayınlanan 2014/1 sayılı Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliği eki IV No’lu
Tablosunun 1.2. Diğer amme alacaklarından tahsil imkansızlığı nedeniyle muhasebe kayıtlarından
çıkarılacak tutarın 20 TL kapsamında olmadığı, bu itibarla ceza verilip verilmeyeceğinin ilçe seçim
kurulu başkanının takdirinde olduğuna,
3- Karar örneğinin Aksaray Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına ve tüm il ve ilçe seçim
kurulu başkanlıklarına Kurum içi elektronik posta olarak iletilmesi için Seçmen Kütüğü Genel
Müdürlüğüne gönderilmesine,
20/5/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan
Sadi GÜVEN
Üye
Nilgün İPEK
Üye
İbrahim ZENGİN
Başkanvekili
Turan KARAKAYA
Üye
Muharrem COŞKUN
Üye
Ünal DEMİRCİ
Üye
Zeki YİĞİT
Üye
Ali KAYA
Üye
Mehmet KÜRTÜL
Üye
İlhan HANAĞASI
Üye
Hakkı MANAV
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
88 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content