close

Enter

Log in using OpenID

1 Kamuoyuna Duyuru (Adalet Bakanlığı Stratejik Planı Yenileniyor

embedDownload
Kamuoyuna Duyuru
(Adalet Bakanlığı Stratejik Planı Yenileniyor)
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca hazırlanan
Bakanlığımızın ilk Stratejik Planının 2010- 2014 yıllarını kapsıyor olması nedeniyle 20152019 yıllarını kapsayan Bakanlığımız İkinci Dönem Stratejik Planının hazırlanması
çalışmaları başlatılmıştır.
Yeni Plan Bakanlığımızın ikinci stratejik planı olacaktır. Günümüzün hızla gelişen ve
değişen ortamı, birinci stratejik plan hazırlıklarına başladığımız 2007 yılından oldukça
farklıdır. Dünya genelinde adalet sistemleri yeni fikir ve oluşumlarla biçimlenen bir çağa
girmektedir. Bu çağda artan ve çeşitlenen ekonomik, kültürel ve sosyal faaliyetler, iletişimde
baş döndürücü ilerlemeler, insan hakları, çevre, göç ve terör gibi olgular hukuksal
uyuşmazlıkların çeşit, nitelik ve sayısını artırmıştır. Bu nedenlerle yeni hazırlanacak planın bu
çağa uygun, halkın sürekli çeşitlenen ve sürekli değişen ihtiyaç ve beklentilerine cevap veren,
yeni yaklaşımları dikkate alan, yargının bağımsız ve tarafsızlığını önceleyen, “herkes için
erişilebilir adalet” ilkesini tüm unsurlarıyla toplumsal hayata geçirmeyi amaçlayan bir plan
olması gerekmektedir.
Adalet Bakanlığı İlk Dönem Stratejik Planı ve Planla Kaydedilen Gelişmeler
Stratejik yönetim anlayışının kamu yönetimimizde yerleşmeye başlaması ile birlikte
Bakanlığımız, büyük bir heyecanla stratejik planlama çalışmalarına başlamıştır. Adalet
hizmetleri alanında reform arayışlarının hızlandığı dönemde uygulanmaya başlanan bu
yöntem önemli imkanlar sağlamıştır. İlk Planda Bakanlığımızın vizyonu “Güven Veren Bir
Adalet Sistemi” olarak belirlenmiş ve buna yönelik amaç ile hedefler oldukça geniş bir
perspektifte hazırlanmıştır. Adalet sistemine ilişkin önemli alanların Planda yer alması
sağlanmıştır.
Stratejik planlama dönemi ile birlikte adalet sistemine ilişkin; stratejisi olmayan,
birbirinden kopuk, günübirlik ve sadece bazı sorunlara odaklanmış anlayış terk edilmiştir.
Bunun yerine, vizyon belirlenmesini ve bir takvim dahilinde önceden belirlenmiş adımların
atılmasını öngören stratejik yönetim anlayışı benimsenmiştir. Bu yöntem değişikliğinin
sadece Bakanlığımız yönetim kadrosunca değil tüm kademelerce ve bundan da öte tüm yargı
aktörlerinde benimsenmesi hedeflemiştir.
Bakanlığımız belirtilen politika belgelerinin kâğıt üzerinde kalmaması için etkin bir
izleme ve değerlendirme sistemi kurmuştur. Bu izleme ve değerlendirme sistemi sorunlu
1
alanların giderilmesi için gerekli adımların atılmasını sağlamaktadır. Yürütülen çalışmalar
neticesi geldiğimiz noktada önemli mesafeler kat edilmiştir.
Plan döneminde adalet hizmetlerinde de baş döndürücü gelişmeler yaşanmıştır. Bu
kapsamda; mevzuat altyapısının modernizasyonunda, insan kaynaklarının niteliği ile
niceliğinin geliştirilmesinde, fiziki ve teknik altyapının yenilenmesinde büyük yol kat
edilmiştir. Yargı süreçlerinin makul sürede sonuçlandırılmasının sağlanması, hak arama
yollarının güçlendirilmesi ve insan hakları uygulamalarının geliştirilmesi de bu dönemin
öncelikleri olmuştur.
Yargı reformu çalışmalarımız kapsamında mevzuat alanında atılan adımlar büyük
önem taşımaktadır. Bu alandaki gelişmeler temel kanunların yenilenmesi ve mevzuat
değişikliği paketleri ile yaşanmıştır. Plan döneminde 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan halk
oylaması ile Anayasanın belirli maddelerinde demokratikleşme ve hukuk devletinin
gereklerinin yerine getirmek adına değişikliğe gidilmiş adalet hizmetlerini doğrudan
ilgilendiren temel kanunlar; Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Hukuk
Muhakemeleri Kanunu ve Arabuluculuk Kanunu çıkartılmıştır. Bu mevzuat değişikliklerinin
sistemimize getirdiği iyileştirmeler çok önemli boyuttadır. Gerçekleştirilen mevzuat
değişiklikleri ile gelişmiş birçok ülkede bulunan kurumların ve usullerin ülkemize
kazandırılması sağlanmıştır.
Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ilişkin ilk somut adım da bu Plan
döneminde atılmıştır. Hukuki uyuşmazlıklarda arabuluculuk sayesinde hukuki sorunları
çözmenin tek yolu çekişmeli dava usulü olmaktan çıkmıştır. Vatandaşlarımız, dava açılmadan
önce veya davanın görülmesi sırasında uyuşmazlıkların daha hızlı çözümü için arabulucuya
başvurabileceklerdir.
Ülkemizin insan hakları karnesinin iyileştirilmesi de önemli bir reform alanı olarak
gündemimizi oluşturmuştur. Bu kapsamda Adalet Bakanlığında İnsan Hakları Daire
Başkanlığı kurulmuş ve 1 Mart 2012’den itibaren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
nezdindeki savunma görevini Bakanlığımız üstlenmiştir. Uzun yargılamalardan kaynaklanan
AİHM önündeki derdest başvuruları çözmek için iç hukukumuzda Tazminat Komisyonu
kurulmuştur.
Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkının düzenlenmesi ve Kamu Denetçiliği
Kurumunun hayata geçirilmesi de bu Plan döneminin diğer önemli bazı sonuçları olmuştur.
2
Bu başvuru yollarından alınan sonuçlar ülkemizde hak ve özgürlüklerin gelişmesini
sağlamaktadır.
Adalet alanında gelişmenin en çok hissedildiği alanlardan birisi de adalet saraylarının
yenilenmesi olmuştur. Devam eden çalışmalarla birlikte adalet saraylarımızın toplam kapalı
alanı 5.266.623 m² ye ulaşmıştır. Öte yandan bölge adliye mahkemelerinin bir kısmının
binaları tamamlanmış; bir kısmının ise tamamlanması yönündeki çalışmalar çeşitli aşamalarda
sürdürülmektedir.
Yargıda etkinlik ve verimliliğin sağlanması insan kaynaklarında da dönüşümü
gerektirmektedir. Bu kapsamda Plan döneminde çok önemli gelişmeler yaşanmıştır. Personel
sorunu büyük oranda çözülmüş, hâkim ve savcı sayısında önemli bir artış sağlanmıştır. Planda
insan kaynaklarına salt sayısal olarak yaklaşılmamış niteliği artırıcı adımların atılması da yer
almıştır. Bunun sonucu olarak uygulamada çok sayıda hâkimin yurt dışında yabancı dil
eğitimi alması ve akademik kariyer yapmaları sağlanmıştır. Bugün için çok sayıda yargı
mensubumuz uluslararası kurumlarda görev yapmaktadır. Öte yandan ilk kez yurt dışı adli
müşavirlik uygulamasına geçilmiştir. Vatandaşlarımızın yoğun yaşadığı başkentlere adli
müşavirler görevlendirilmiştir.
Ulusal Yargı Ağı Projesinde de son yıllarda önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu
kapsamdaki uygulamalar çeşitlendirilerek geliştirilmiştir. Avukatlar ve vatandaşların internet
üzerinden dava açabilmeleri mümkün hale getirilmiştir. Entegre olunan kurum ve kuruluş
sayısı artırılmıştır. Öte yandan bu alanda yaşanan bir diğer önemli gelişme ise duruşma
salonlarında, Cumhuriyet savcılıklarında ve ceza infaz kurumlarında Sesli ve Görüntü Bilişim
Sisteminin (SEGBİS) kurulması olmuştur.
Yargı reformu çalışmalarımızın önemli bir parçasını da ceza infaz sistemi
oluşturmaktadır. Bu dönemde inşa edilen yeni kurumlarla modernizasyon büyük oranda
tamamlanmıştır. Öte yandan insani yaşam koşulları ve infaz politikaları itibariyle ıslah
amacını karşılamayan cezaevleri kapatılmıştır. Cezaevlerinin ulusal ve uluslararası denetime
açılması, denetimli serbestlik uygulamasının hayata geçirilmesi ve bu kapsamda “Elektronik
Kelepçe” uygulamasının başlatılması ile tutuklu ve hükümlülerin insani nitelikteki haklarının
geliştirilmesi bu alanda yaşanan diğer gelişmelerin sadece bazılarıdır.
3
İlk Plan Döneminin ve Mevcut Durumun Analizi
Adalet hizmetleri alanında durum analizi çalışması süreç içerisinde çok yönlü anketler,
geniş temsilli toplantılar ve bilimsel çalışmalarla yürütülecektir. Bu kapsamda ayrıca
Türkiye’de yargının etkin ve verimli işleyişine yönelik reform girişimlerinin etkisini analiz
etmek amacıyla, "Türkiye’de Adaletin Verimli ve Etkin Biçimde İşlemesi için Yargı Reformu
Sürecinin Etki Değerlendirmesi" Projesi yürütülmektedir.
Proje kapsamında Bakanlığımız ile UNDP Türkiye işbirliğiyle yargının etkin ve
verimli işleyişine yönelik reformları izlemek ve geliştirmek için ortak bir strateji
geliştirilmektedir.
Adalet Bakanlığı İkinci Dönem Stratejik Plan Hazırlığında Teknik İşbirliği
Plan hazırlığı kapsamında Türkiye ve Orta Doğu amme İdaresi Enstitüsü ve
üniversitelerle teknik işbirliği yapılmaktadır. Bu işbirliklerinden çalışmalara teknik rehberlik
ve bakış açısı zenginliği beklenmektedir.
Diğer yandan, ana kullanıcısı Kalkınma Bakanlığı olan kamu kurumlarında etkin bir
stratejik planlama kapasitesi oluşturmayı hedefleyen Stratejik Yönetimde Kapasite Geliştirme
Projesi'nde Bakanlığımız pilot kuruluşlardan biridir. Bu bağlamda Kalkınma Bakanlığı ile
işbirliği halinde çalışmalar devam etmektedir.
Plan Hazırlığında Organizasyon Yapısı
Stratejik
plan
yenilenme
çalışmaları
Strateji
Geliştirme
Başkanlığının
koordinatörlüğünde tüm birim amirlerinin katılım ve katkıları ile yürütülecektir. Çalışmaların
yürütülmesinde organizasyon yapısı ve çalışmanın ilkeleri teşkilatımıza bir İç Genelge ile
duyurulmuştur.
Organizasyon yapısı;

Bakanlık politikalarını belirlemek üzere, Müsteşar başkanlığında, tüm birim
amirlerinden oluşan Bakanlık Strateji Geliştirme Kurulu,

Çalışmalara rehberlik etmek ve Stratejik Planlama Ekibince kendisine sunulan
konuları görüşüp karara bağlamak üzere, Strateji Geliştirme Başkanı başkanlığında
müstakil daire başkanları/başkan yardımcıları ve birim genel müdür yardımcılarından
oluşan Yönlendirme Kurulu,
4

Hazırlık faaliyetlerini yürütmek üzere, tüm birimlerin temsilcilerinden oluşan ve
başkanlığını Strateji Geliştirme Başkanlığı stratejik planlamadan sorumlu Daire
Başkanının yaptığı, Bakanlık Stratejik Planlama Ekibi,

Bakanlığımızın tüm birimlerinde stratejik planlama çalışmalarını yürütmek, Stratejik
Planlama Ekibince verilen diğer işleri yapmak üzere birim amirlerince belirlenen
asgari üç kişilik Birim Stratejik Planlama Ekipleri,
şeklinde oluşturulmuştur.
Yeni Plan, Yeni Perspektif
Bakanlığımız 2015-2019 Stratejik Planı ile:

Suçun önlenmesi için etkin işbirliği

Yargıda kalite, etkinlik ve verimliliğin artırılması

Alternatif çözüm yollarının geliştirilmesi

Klinik hukuk uygulamalarının yaygınlaştırılması

Adalete erişimin güçlendirilmesi

Dezavantajlı gruplara yönelik uygulamaların geliştirilmesi

Yargılama sürelerinin makul seviyelere ulaştırılması

Ceza infaz sisteminin güçlendirilmesi ve alternatif infaz modeli uygulamalarının
geliştirilmesi

Saydamlık ve hesap verebilirlik

İnsan haklarının korunmasına yönelik uygulamaların geliştirilmesi

İcra sisteminin etkinleştirilmesi

Fiziki ve teknik alt yapının geliştirilmesi

Mahkeme ve savcılıklarda ses ve görüntü teknolojilerinin kullanımının genişletilmesi
ve süreçleri hızlandıracak teknolojilerin uygulamaya konulması

Hakim-savcı sayısının uluslararası standartlara çıkarılması

Adli tıp hizmetlerinin kapasitesinin geliştirilmesi

Mağdur haklarının iyileştirilmesi

Adalet Hizmetleri Uzmanlığı kadrosunun oluşturulması
5

İş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi
Hedeflenmektedir.
Belirtilen hedefler sadece Bakanlığımız aracılığıyla gerçekleştirilemez. Güvenli ve adil
bir toplum için tüm sektör paydaşlarımız, vatandaşlar ve sivil toplum örgütleri ile birlikte
çalışmamız gerektiğinin farkındayız.
Görüşleriniz Bizler İçin Yol Gösterici Olacaktır.
Stratejik Plan çalışmalarının yılsonu itibariyle tamamlanması planlanmaktadır. Süreç
boyunca Bakanlığımıza ulaşan görüşler titizlikle incelenecektir. Katkı sağlamak isteyenlerin
sgb@adalet.gov.tr adresinden Strateji Geliştirme Başkanlığı'na ulaşmaları mümkündür.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Stratejik Plan Sorumluları
1.Alpaslan AZAPAĞASI Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı
2.İbrahim ÇETİN Tetkik Hakimi
3.Jale YILMAZ
Tetkik Hakimi
İletişim: 0 312 414 72 46
6
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
208 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content