close

Enter

Log in using OpenID

DERSİN ADI: ELT 212/ Dil Edinimi ANABİLİM DALI: İngiliz Dili

embedDownload
DERSİN ADI: ELT 212/ Dil Edinimi
Yarıyıl
Teori/Ders
Anlatımı
4 (BAHAR)
Ders
Sorumluları
Ders Dili
Zorunlu/
Seçmeli
Ön Koşul
42
Dersin
Tanımı
Dersin İçeriği
Dersin Ö•
ğrenme
Çıktıları
ANABİLİM DALI: İngiliz Dili Eğitimi
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Seminerler/
Proje/Alan
Uygulama Lab.
Çalışma
Çalışması
Grupları
20
Krediler
Diğer*
Toplam
Kredi
AKTS Kredisi
70
132
3
5
Yrd. Doç. Dr Neslihan ÖZKAN
İngilizce
Zorunlu
Yok
Birinci ve ikinci dil edinimi kuramları (davranışçılık, doğuştanlık, bilgi işlemleme, bağlantıcı modeller,
etkileşimsel yaklaşım); anadil ile erek dilin gelişim evreleri ve süreçleri; olgu çalışmaları, bütünce verilerinden ana
ve erek dil kullanımlarının karşılaştırmalı çözümlemesi (örn.: CHILDES veritabanı); sınıf içi ikinci dil
etkileşiminin kayıtları ve çeviriyazısı aracılığıyla çocuklarda ve yetişkinlerdeki ikinci dil ediniminin
karşılaştırması, anadil ediniminde gelişim aşamaları, ikinci dildeki biçim-sözdizimsel gelişim evreleri, ikinci dil
edinimi süreçleri, ikinci dil ediniminde öğrenilen özellikler ve nihai kazanımdaki bireysel ayrımlar (örn.: kişilik
etkisi, dil yeteneği, zeka, edinim yaşı, motivasyon ve tutum, öğrenen tercihleri ve inançları), ikinci dil ve yabancı
dil öğrenim bağlamlarının farklılığı (örn.: doğal ve örgün eğitim ortamları).
• Anadil ediniminde yer alan ilke ve süreçlerin anlaşılması ve anadil ediniminin ikinci dil edinimi/öğrenimi
üzerindeki etkilerinin kavranması.
• İkinci dil öğreniminde ve kullanımında geçerli olan ilke ve süreçlerin dilbilimsel, bilişsel ve psikolojik
açılardan ele alınıp kavranması.
• İkinci dil edinimi çalışmaları ve ikinci dil öğretiminin ilişkilendirilmesi, buna bağlı olarak ikinci dil
edinimi/öğrenimine ilişkin süreçlerin dil öğretimine alt yapı oluşturmasının sağlanması.
Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır;
ÖÇ-1 Birinci ve ikinci dil edinimi kuramlarını(davranışçılık, doğuştanlık, bilgi işlemleme, bağlantıcı modeller,
etkileşimsel yaklaşım) bilir.
ÖÇ-2 Anadil ile erek dilin gelişim evreleri ve süreçlerini bilir ve karşılaştırır.
ÖÇ-3Sınıf içi ikinci dil etkileşiminin kayıtları ve çeviri yazısı aracılığıyla çocuklarda ve yetişkinlerdeki ikinci
dil ediniminin karşılaştırır
ÖÇ-4 İkinci dil edinimi süreçleri, ikinci dil ediniminde öğrenilen özellikler ve nihai kazanımdaki bireysel
ayrımların (örn.: kişilik etkisi, dil yeteneği, zeka, edinim yaşı, motivasyon ve tutum, öğrenen tercihleri ve
inançları) önemini algılar.
ÖÇ-5İkinci dil ve yabancı dil öğrenim bağlamlarının farklılığını (örn.: doğal ve örgün eğitim ortamları) bilir.
Hafta
KONULAR
01 Giriş :Temel kavram ve konular, Tartışma: Dil öğrenimine ilişkin yaygın görüşler.
02 Dil öğrenme kuramları (davranışçılık,doğuştanlık ,yapısalcılık )
03 Birinci dil edinimi
04 Birinci dil edinimi
05 Anadil edinim evreleri: dil-öncesi, tek sözcük, iki sözcük
Dersin Gidişatı
06 Anadil edinim süreçleri: sesbilim, sözcükbilim, sözdizim, anlambilim, edimbilim
07
Edinim ve öğrenim kavramlarının ayırtedilmesi
08 Ara sınav
09 Eğitimsel psikoloji(1)positivist okul ,bilişsel psikoloji
10 Eğitimsel psikoloji(2) yapısalcılık,dil öğretiminde hümanizim (Rogers and Maslow)
Sosyal etkileşim
11 (Vygotsky, Feuerstein)
İnsanlar nasıl öğrenir ? Öğrenmeye farklı bakış açıları
12 İkinci dil öğretimi (1)
13 İkinci dil öğretimi (2)
14 İkinci dil öğretimi ( 3)
15
Varsa (X) olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
Ara Sınavlar
X
%40
X
%60
Kısa Sınavlar
Ödevler
Değerlendirme
Uygulamalar
Ölçütleri
Laboratuar
Projeler/ Alan Çalışması
Seminerler/ Çalışma Grupları
Dönem Sonu Sınavı
Diğer (Katılım, kütüphane çalışması, vb.)
Dersin Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Lightbown and Spada (1999) How Languages are Learned, Oxford Uni. Press
Gass and Selinker (2001) Second Language Acquisition: An introductory Course, Lawrence Erlbaum Assoc
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
PY1
1
2
3
2
PY2
1
1
1
1
PY3
2
2
2
3
PY4
1
1
1
1
PY5
1
2
3
2
PY6
2
2
2
2
PY7
1
1
2
2
PY8
2
2
2
2
PY9
3
2
1
1
PY10
2
2
1
2
PY11
1
1
2
2
PY12
2
2
1
1
PY13
3
1
1
1
PY14
5
4
4
3
PY15
1
1
2
2
PY16
4
3
3
4
PY17
2
1
1
1
PY18
1
1
1
1
PY19
1
2
1
1
PY20
2
2
1
2
PY21
1
1
1
2
PY22
1
2
1
1
PY23
1
2
1
1
PY24
1
2
2
1
PY25
2
2
2
2
PY26
3
3
3
3
PY27
3
2
3
3
PY28
2
3
2
3
Program ve
PY29 2
2
1
2
Öğrenme
Çıktıları
1= Çok az 2= Biraz 3= Orta 4=Oldukça 5=Çok fazla
İlişkisi
* Ödevler, alan gezileri, kütüphane araştırması, internet uygulamaları, ders dışı okuma vb.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
32 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content