close

Вход

Log in using OpenID

645 - Türkiye Büyük Millet Meclisi

embedDownload
TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ
YASAMA DÖNEMİ
24
YASAMA YILI
SIRA SAYISI: 645
4
Kocaeli Milletvekili Mehmet Ali Okur ve 6
Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları
Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde
Kararnamelerde
Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Milli
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu
Raporu (2/2301)
FATMA
FATMA
/
–3–
İÇİNDEKİLER
Sayfa
2/2301 Esas Numaralı Teklifin
-
TBMM Başkanlığına Sunuş Yazısı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
-
Genel Gerekçesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu . . . . . . . . .6
Teklif Metni
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun Kabul Ettiği
Metin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Teklif Metnine Ekli Listeler
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun Kabul Ettiği
Metne Ekli Listeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(S. Sayısı: 645)
/
–4–
TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ BAÞKANLIÐINA
28 Mart 1983 tarih ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Gerekçesi ilişikte sunulmuştur.
Gereðini saygılarımızla arz ederiz.
Mehmet Ali Okur
Nihat Ergün
Azize Sibel Gönül
Muzaffer Baştopçu
Zeki Aygün
İlyas Şeker
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Fikri Işık
Kocaeli
HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/2301)
ESAS Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu
TALİ
Plan ve Bütçe Komisyonu
GEREKÇE
Üniversiteler, bulundukları yerler açısından bilim, kültür, sanat, eğitim, insan kaynakları, iş ve
sosyal hizmetler gibi konularda önemli etkileri olan kurumlardır. Üniversitelerin; teknolojik yenilikler
oluşturması, bilgi üretmesi ve bu bilgi ve deneyimlerini çevresine yayması, yaşam boyu eğitim
programları, topluma hizmet uygulamaları sunması gibi geleneksel işlevleri bulunmaktadır. Bu
geleneksel işlevlerin yanı sıra üniversiteler, bulundukları bölgenin kültürel, sosyal ve ekonomik
kalkınmasına doğrudan katkı sağlamaktadır. Toplumun bir bütün olarak gelişmesinde üniversitelerin
desteğine ihtiyaç vardır.
Kocaeli nüfusu 1.676.202'ye ulaşmış sanayi, teknoloji, finans, lojistik, gibi konularda Türkiye'nin
en gelişmiş ve her geçen gün büyümeye devam eden merkezlerinden biridir. Geçen zaman içinde
Kocaeli yatırım, üretim ve teknolojinin yoğunlaştığı bir merkez haline gelmiştir. Bulunduğu konum
itibariyle de her geçen gün daha da gelişmektedir.
Bölgede TÜBİTAK'ın BİLGEM, MAM, TÜSSİDE, UME gibi birimleri, TSE'nin
Laboratuvarları bulunmaktadır. Yine bu bölgede 2011 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla ilan edilen
Bilişim vadisi bulunmakta olup yakın zamanda faaliyetlerine başlayacaktır. Kocaeli'nde bulunan 13
OSB, 4 teknopark ve 21 Ar-Ge merkezi mevcuttur. Kocaeli tek başına Türkiye'nin dış ticaretinde
%17’lik paya sahiptir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(S. Sayısı: 645)
/
–5–
Kocaeli'nin tüm bu potansiyeli bir teknik üniversite ihtiyacını doğurmuştur. İl sınırlarında 1992
yılında Türkiye'nin sanayi alanında gelişimi ve ekonomisinin geleceği, yeni teknolojilerden
yararlanılması ve bu teknolojilerin geliştirilmesinde aktif rol oynamak için özellikle teknolojik alanda,
üst düzeyde eğitim-öğretim ve araştırma yapma temel amacı ile Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
kurulmuştur.
Ülkemizin kalkınmasında, üretim ve istihdam imkânlarının geliştirilmesi ve ileri teknoloji
ürünlerinin üretilebilmesinde üniversite-sanayi işbirliği önem arz etmektedir. Sanayinin yoğunlaştığı
bölgemizde etkin bir üniversite-sanayi işbirliği önem arz etmektedir. Ayrıca bölgenin yetişmiş ve
nitelikli insan kaynağına da ihtiyacı vardır. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü bu işlevleri etkin ve
verimli bir şekilde yerine getirememiştir.
Bu kanun teklifi ile; Kocaeli'nin teknik üniversite ihtiyacı, bölgede bulunan TÜBİTAK birimleri
ve TSE Laboratuvarlarının mevcut insan kaynağı ve Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün mevcut
durumu birlikte değerlendirildiğinde; ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ilkesi de göz
önünde bulundurularak Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün mevcut fakülte ve enstitülerini de
bünyesine alacak; "Gebze Teknik Üniversitesi" adıyla TÜBİTAK ile yakın işbirliği yapacak yeni bir
üniversitenin kurulması amaçlanmaktadır.
Yeni kurulacak bu Üniversite ile bölgede Kocaeli Üniversitesinin yükünün de azalacağı
değerlendirilmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(S. Sayısı: 645)
/
–6–
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu
21 Temmuz 2014
Esas No: 2/2301
Karar No: 31
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Başkanlığınızca; "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2301)"; 16/7/2014
tarihinde, Esas olarak Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'na, Tali olarak Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale edilmiştir.
Teklif, Komisyonumuzun 21/7/2014 tarihli 28'inci toplantısında Millî Eğitim Bakanı Sayın Nabi
AVCI, Millî Eğitim ve Maliye Bakanlıkları ile YÖK Başkanlığı temsilcilerinin katılımı ile
görüşülmüştür.
Teklif ve gerekçesi incelendiğinde; Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünün, mevcut fakülte ve
enstitülerini de bünyesine alarak, TÜBİTAK ile yakın iş birliği yapacak şekilde Gebze Teknik
Üniversitesine dönüştürülmesi öngörülmektedir.
Teklifin geneli üzerindeki görüşmelerde aşağıdaki görüşler dile getirilmiştir:
- Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünün bulunduğu bölge sanayi açısından ülkemizin kalbi
olmasına rağmen, Enstitü, sanayi ile somut bir iş birliği geliştirememiştir.
- Enstitü tarafından sanayiye yönelik proje geliştirilememiştir.
- Enstitü yapısından kaynaklı olarak TÜBİTAK ile entegrasyonu sağlanamamıştır.
- ARGE çalışmaları yapabilecek, sanayi ve TÜBİTAK ile entegre olabilecek teknik bir üniversite
bölge için önemli bir kazanım olacaktır.
Teklifin tümü ve Komisyonumuza redaksiyon yetkisi verilmesi hususu oya sunulmuş ve oybirliği
ile kabul edilmiştir.
- Teklifin l'inci maddesi, Enstitü'de hali hazırda yer alan mevcut fakültelerin korunması ve fakülte
olması öngörülen bölümlerin birer uzmanlık alanı olarak lisansüstü alanda daha yararlı olacağı
yönündeki önerge doğrultusunda değiştirilerek kabul edilmiştir.
- Teklifin 2'nci maddesi l'inci maddede yapılan değişiklik doğrultusunda ilgili düzenlemeye
ihtiyaç kalmadığı için Teklif metninden çıkarılmıştır.
- Teklifin 3'üncü maddesi, 2'nci madde olarak ve redaksiyona tabi tutulmak suretiyle aynen kabul
edilmiştir.
- Teklifin 4'üncü maddesi, 3'üncü madde olarak ve l'inci maddede yapılan düzenleme
çerçevesinde (2) sayılı listede fakülte sekreterleri için oluşturulan kadroların enstitü sekreterliklerine
dönüştürülmesi yönündeki önerge doğrultusunda değiştirilerek ve redaksiyona tabi tutularak kabul
edilmiştir.
- Teklifin 5'inci maddesi, 4'üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(S. Sayısı: 645)
/
–7–
- Teklifin 6'ncı maddesi, 5'inci madde olarak ve redaksiyona tabi tutulmak suretiyle aynen kabul
edilmiştir.
- Teklifin 7'nci maddesi, 6'ncı madde olarak, l'inci maddede yapılan düzenleme doğrultusunda
değiştirilerek ve redaksiyona tabi tutularak kabul edilmiştir.
- Teklifin 8'inci ve 9'uncu maddeleri, 7'nci ve 8'inci madde olarak aynen kabul edilmiştir.
Teklifin tümü ve Komisyonumuza redaksiyon yetkisi verilmesi hususu oya sunulmuş ve kabul
edilmiştir.
Komisyonumuzdaki görüşmeler sırasında tam tutanak tutulmuştur. İçtüzüğün 45'inci maddesi
uyarınca Genel Kurul çalışmalarında Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunu temsil
etmek üzere Muş Milletvekili Muzaffer ÇAKAR ve Osmaniye Milletvekili Suat ÖNAL özel sözcü
olarak seçilmiştir.
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Başkan
Mehmet Naci Bostancı
Amasya
Katip
Osman Çakır
Düzce
Üye
Bedrettin Yıldırım
Bursa
Başkanvekili
Avni Erdemir
Amasya
Üye
Orhan Atalay
Ardahan
Üye
İsmet Uçma
İstanbul
Üye
Selçuk Özdağ
Manisa
Üye
Nebi Bozkurt
Mersin
Üye
Suat Önal
Osmaniye
(Bu raporun özel sözcüsü)
Üye
Namık Havutça
Balıkesir
Üye
Tülay Bakır
Samsun
Üye
Tanju Özcan
Bolu
(İmzada bulunamadı)
Üye
Mehmet Volkan Canalioğlu
Trabzon
(İmzada bulunamadı)
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
Sözcü
Çiğdem Münevver Ökten
Mersin
Üye
İsrafil Kışla
Artvin
Üye
İlhan Yerlikaya
Konya
(İmzada bulunamadı)
Üye
Muzaffer Çakar
Muş
(Bu raporun özel sözcüsü)
Üye
Temel Çoşkun
Yalova
Üye
Fatma Nur Serter
İstanbul
Üye
Özcan Yeniçeri
Ankara
(İmzada bulunamadı)
(S. Sayısı: 645)
/
–8–
KOCAELİ MİLLETVEKİLİ MEHMET ALİ OKUR
VE 6 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ (2/2301)
MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
TEKLİFİ
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
TEKLİFİ
MADDE 1- 28/3/1983 tarihli ve 2809
sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı
Kanununun ek 19 uncu maddesi başlığı ile
birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Gebze Teknik Üniversitesi
EK MADDE 19- Kocaeli'nde Gebze
Teknik Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite
kurulmuştur.
Bu üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Enerji Teknolojileri Fakültesinden,
b) Biyoteknoloji Fakültesinden,
c) Nanoteknoloji Fakültesinden,
ç) Temiz Üretim, Yer ve Deniz Bilimleri
Fakültesinden
d) Ulaşım Teknolojileri Fakültesinden,
e) Yönetim Sistemleri Fakültesinden,
f) Savunma Teknolojileri Fakültesinden,
g) Bilişim Teknolojileri Fakültesinden,
ğ) Mimarlık, Tasarım ve Yapı Teknolojileri
Fakültesinden,
h) Temel Bilimler Fakültesinden,
ı) Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsünden,
i) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
oluşur."
MADDE 2- 28/3/1983 tarihli ve 2809
sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı
Kanununun ek 19 uncu maddesi ile Gebze
Yüksek Teknoloji Enstitüsüne bağlı olarak
kurulan Fen Fakültesi, İşletme Fakültesi,
Mimarlık Fakültesi ve Mühendislik fakültesi
kapatılmıştır.
MADDE 3- 78 sayılı Yükseköğretim
Kurumlarının Öğretim Elemanlarının Kadroları
Hakkında kanunu Hükmünde Kararnameye
aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
MADDE 1- 28/3/1983 tarihli ve 2809
sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı
Kanununun ek 19 uncu maddesi başlığı ile
birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Gebze Teknik Üniversitesi
EK MADDE 19- Kocaeli'nde Gebze
Teknik Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite
kurulmuştur.
Bu üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Temel Bilimler Fakültesinden,
b) Mühendislik Fakültesinden,
c) Mimarlık Fakültesinden,
ç) İşletme Fakültesinden,
d) Enerji Teknolojileri Enstitüsünden,
e) Biyoteknoloji Enstitüsünden,
f) Nanoteknoloji Enstitüsünden,
g) Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsünden,
ğ) Ulaşım Teknolojileri Enstitüsünden,
h) Savunma Teknolojileri Enstitüsünden,
ı) Bilişim Teknolojileri Enstitüsünden,
i) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
j) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
oluşur."
MADDE 2- 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı
Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının
Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnameye aşağıdaki madde eklenmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(S. Sayısı: 645)
(Kocaeli Milletvekili Mehmet Ali Okur ve
6 Milletvekilinin Teklifi)
–9–
Ek MADDE 18 Gebze Teknik Üniversitesinde
kullanılmak üzere ekli (I) sayılı listede yer alan
öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek, bu
kanun hükmünde kararnameye bağlı cetvellere
Gebze Teknik Üniversitesi olarak eklenmiştir.
MADDE 4-190 sayılı Genel Kadro Usulü
hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye
aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 16 Gebze Teknik
Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (2) sayılı
listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, bu
kanun hükmünde kararnameye bağlı cetvellere
Gebze Teknik Üniversitesi olarak eklenmiştir.
MADDE 5- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki
(II) sayılı cetvelin "Yükseköğretim Kurulu,
Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri"
bölümünün 39 uncu sırası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
"39) Gebze Teknik Üniversitesi"
MADDE 6- 20/12/2013 tarihli ve 6512
sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu,
2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim
Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve
Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede;
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsüne yapılmış
olan atıflar Gebze Teknik Üniversitesine yapılmış
sayılır.
MADDE 7- 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki
geçici maddeler eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 45- Gebze Yüksek
Teknoloji Enstitüsünde bulunan ve bu kanunla
kapatılan fakülteler, mevcut öğrencilerin
mezuniyetlerine ve nihayet 2021-2022 öğretim yılı
sonunu geçmemek üzere görevlerini ilgili
mevzuatına göre yürütmeye devam eder. İlgili
fakülteler 2021-2022 öğretim yılı sonunda
herhangi bir işleme gerek kalmaksızın kapatılmış
sayılır.
Ek MADDE 18- Gebze Teknik Üniversitesinde
kullanılmak üzere ekli (I) sayılı listede yer alan
öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek, bu
kanun hükmünde kararnameye bağlı cetvellere
Gebze Teknik Üniversitesi olarak eklenmiştir.
MADDE 3- 13/12/1983 tarihli ve 190
sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnameye aşağıdaki madde
eklenmiştir.
EK MADDE 16- Gebze Teknik
Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (2)
sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek,
bu kanun hükmünde kararnameye bağlı
cetvellere Gebze Teknik Üniversitesi olarak
eklenmiştir.
MADDE 4- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki
(II) sayılı cetvelin "Yükseköğretim Kurulu,
Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri"
bölümünün 39 uncu sırası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
"39) Gebze Teknik Üniversitesi"
MADDE 5- 20/12/2013 tarihli ve 6512
sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe
Kanunu, 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları
Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname, 190 sayılı
Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamede; Gebze Yüksek
Teknoloji Enstitüsüne yapılmış olan atıflar
Gebze Teknik Üniversitesine yapılmış sayılır.
MADDE 6- 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 45- Bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihte Gebze Yüksek
Teknoloji Enstitüsünde kayıtlı bulunan
öğrencilere verilecek mezuniyet belgeleri ile
diplomalar, istekleri hâlinde Enstitünün adıyla
Gebze Teknik Üniversitesi tarafından verilir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)
(S. Sayısı: 645)
(Kocaeli Milletvekili Mehmet Ali Okur ve
6 Milletvekilinin Teklifi)
– 10 –
GEÇİCİ MADDE 46- Bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihte Gebze Yüksek
Teknoloji Enstitüsünde kayıtlı bulunan
öğrencilere verilecek mezuniyet belgeleri ile
diplomalar, istekleri hâlinde Enstitünün adıyla
Gebze Teknik Üniversitesi tarafından verilir.
GEÇİCİ MADDE 47- Bu Kanunun yayımı
tarihinde görev başında bulunan Gebze Yüksek
Teknoloji Enstitüsü rektörünün görevi sona
erer.
GEÇİCİ MADDE 48- Bu Kanunun
uygulanmasında ortaya çıkacak sorunlar
Yükseköğretim Kurulu kararıyla çözümlenir."
MADDE 8- Bu Kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 9- Bu Kanun hükümlerini
Bakanlar Kurulu yürütür.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte adı
değiştirilen fakülte ve enstitülerin öğrencileri
bu Kanunun yayımından önceki mevzuata göre
öğrenimlerini sürdürürler.
Bu Kanunun uygulanmasında ortaya
çıkacak sorunlar Yükseköğretim Kurulu
kararıyla çözümlenir.
MADDE 7- Bu Kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 8- Bu Kanun hükümlerini
Bakanlar Kurulu yürütür.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)
(S. Sayısı: 645)
– 11 –
TEKLİF METNİNE EKLİ LİSTELER
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(S. Sayısı: 645)
– 12 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(S. Sayısı: 645)
– 13 –
MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTELER
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(S. Sayısı: 645)
– 14 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(S. Sayısı: 645)
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
4 169 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа