close

Enter

Log in using OpenID

BAŞARILAR DİLERİZ. 1) 12 farklı kitap üç raflı bir kitaplığa hiçbir raf

embedDownload
Yahya Akel Fen Lisesi “Eğitimde Öncü, Önder, Örnek Kurum”
BAŞARILAR DİLERİZ.
1) 12 farklı kitap üç raflı bir kitaplığa hiçbir raf
boş kalmayacak biçimde kaç farklı şekilde
yerleştirilebilir?
a) 12!.55
b) 11!10
c) 12!
4) Hileli yapılmış bir zarda zarın tek sayı gelme
olasılığı zarın üstünde gelen rakamın 3 katı
ile orantılı, çift sayı gelme olasılığı zarın üst
yüzündeki rakamın 5 katı ile orantılıdır. Buna
göre zar atıldığında asal sayı gelme olasılığı
nedir?
d) 11!.110
a)
b) 80
c) 90
d) 100
a) Sinx
3) 1,2,3,6,7,8,9 rakamları kullanılarak tek ve
çift rakamlarının kendi arasında küçükten
büyüğe doğru sıralandığı 7 basamaklı kaç
değişik sayı yazılabilir?
a) 45
b) 450
c) 350
6)
A
d)
-
B
F
ABCD kare
|CE|=2|DE|
ise Cotα’nın
değerini bulunuz.
d) 35
1
C
E
a)
+1-
b) Cosx c) -Sinx d)
α
D
Yahya Akel Fen Lisesi
c)
5) a=Cosα b=Sinα olduğuna göre
ifadesinin eşiti nedir?
2) 6 kişi her birinde en az bir kişi bulunan üç
takıma kaç değişik biçimde ayrılabilir?
a) 60
b)
b)
c)
d)
4. Fen Bilimleri Olimpiyatı – 2014
Yahya Akel Fen Lisesi “Eğitimde Öncü, Önder, Örnek Kurum”
7) Bir ABC üçgeninde [
|
|
√√
]
[
√
√
],
√
[ ] ve
10) ABCD bir yamuk, [ ]
| |
,| |
ve
| | | |
) kaç
ise, (
2
cm dir?
ve
| | √√
ise, ABC üçgeninin alanı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) 121
a)
8)
√
a) 5
b)
11)
√
b) 6
c) 7
b)8
Yahya Akel Fen Lisesi
c) 16
D
C
A
B
Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi, ABCD bir
karedir. BD, A merkezli
çember yayı
| | = 2 cm olmak üzere; karenin içinden
rastgele alınan bir noktanın; taralı bölgeye ait
olma olasılığı nedir?
alanı kaç birim karedir?
a) 4
d)330
d) 9
} sisteminin belirlediği bölgenin
9)
c)325
d) 2
c)
√
b)180
a)
b)
c)
d)
d) 25
2
4. Fen Bilimleri Olimpiyatı – 2014
Yahya Akel Fen Lisesi “Eğitimde Öncü, Önder, Örnek Kurum”
12)
A= 0,5.10-3
B= 20.10-5
15)
ise,
√
√ √
√
.
√
ifadesinin eşiti
nedir?
(
)
a) 107
ifadesinin sonucu kaçtır?
b) 108
c) 109
a)
b) 160
c) 150
16) √
b)10
Yahya Akel Fen Lisesi
c)12,5
√
a) 9
d)
√
b) 8
= 3 ise a kaçtır?
c) 7
d) 6
d) 144
17) x2-ax+5=0 denkleminin çarpanlarından biri
(x-1) ise ikinci çarpanı nedir?
14) Bir ABCD konveks dörtgeninde,
m( ̂ )= 100° ve m(̂)= 40° ve
m( ̂ )= m(̂)=60° ise m(̂) kaç
derecedir?
a) 5
c)
d) 10-8
13) (0,1,2,3,4,5,6,7) kümesinin elemanlarıyla
rakamları tekrarsız üç basamaklı kaç farklı
çift sayı yazılabilir?
a) 152
b)
a) x-4
b) x+5
c) x+4
d) x-5
d)15
3
4. Fen Bilimleri Olimpiyatı – 2014
Yahya Akel Fen Lisesi “Eğitimde Öncü, Önder, Örnek Kurum”
18) x =
ve
arasındaki
hangisidir ?
y=
ise x ve y
bağıntı
aşağıdakilerden
a) x+y =1
b) x-y = 1
c) x.y = 1
d) x = y
A
A
20)
9
A
K
A
6
A
D
A
x
A
L
A
2
A
B
A
E
A
C
A
Şekilde DL // BC, KL // EC, *AD+=6 cm, [DB]=2 cm,
[AK]=9 cm, ise [KE]=x değeri kaçtır?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
A
19)
6
B
D
C
8
E
AB AC , [BD] = [DC] , [ED+ açıortay, |AD|=6 ,
|DE|=8 ise |BE|= ?
a) 8
b) 9
c) 10
d) 12
MATEMATİK TESTİ BİTTİ.
FEN BİLİMLERİ TESTİNE GEÇİNİZ.
Yahya Akel Fen Lisesi
4
4. Fen Bilimleri Olimpiyatı – 2014
Yahya Akel Fen Lisesi “Eğitimde Öncü, Önder, Örnek Kurum”
MATEMATİK CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
A
C
D
A
D
B
A
D
B
D
C
B
C
B
B
D
D
B
C
C
Yahya Akel Fen Lisesi
5
4. Fen Bilimleri Olimpiyatı – 2014
Yahya Akel Fen Lisesi “Eğitimde Öncü, Önder, Örnek Kurum”
1.
K
3.
L
d
V
İç hacmi V olan şekildeki kap taşma
düzeyine kadar d özkütleli sıvı ile doludur.
Bu sıvının bir miktarı boşaltılıp yerine 3d
özkütleli sıvıdan boşaltılan hacim kadar
ekleniyor. Boşaltılan sıvı kütlesi, kaptaki
Homojen ve türdeş eşit kütleli K ve L
cisimleri bir sıvı içerisinde şekildeki gibi
dengededir.
Buna göre;
karışımın kütlesinin
I. K cisminin batan kısmının hacmi L’nin
hacmine eşittir.
1
i kadar oluyor.
5
Buna göre, boşaltılan sıvı hacmi ne kadardır?
II. K’nın hacmi, L’ninkinden büyüktür.
a)
III. Cisimlere etkiyen kaldırma kuvvetleri
eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
a) Yalnız I
c) II ve III
V
2
b)
c)
V
4
d)
V
5
Sıcaklık
4.
b) Yalnız II
d) I, II ve III
V
3
T1
α
0 Q1
Q2
Isı
2. Hacmi V1, özkütlesi d1 olan katı cisim, taşma
düzeyine kadar d özkütleli sıvı ile dolu kap
içine atılıyor.
Eşit zaman aralıkların da eşit miktarda ısı
veren bir ısıtıcı ile ısıtılan saf bir katı cismin
ısı-sıcaklık grafiği şekildeki gibidir.
Kaptan taşan sıvı hacmi V2 olduğuna göre,
Katı cismin yalnız kütlesi arttırıldığında
grafikteki;
I. V1 = V2 ise d1 = d dir.
I. T1 artar.
II. α artar.
III. Q1 ve Q2 artar.
II. V1 = V2 ise d1> d dir.
III. V1> V2 ise d1< d dir.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
a) Yalnız I
c) I ve III
Yahya Akel Fen Lisesi
yargılarından hangileri doğru olur?
b) Yalnız III
d) I, II ve III
a) Yalnız I
c) Yalnız III
6
b) Yalnız II
d) II ve III
4. Fen Bilimleri Olimpiyatı – 2014
Yahya Akel Fen Lisesi “Eğitimde Öncü, Önder, Örnek Kurum”
T (°C)
5.
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
7.
4S
7h
h
X
h S
t (dak)
5
Özdeş ısıtıcılarla ısıtılan X ve Y cisimlerinin
sıcaklık-zaman grafikleri şekildeki gibidir.
Bir kabın içinde özkütlesi 3d, taban alanları
S ve 4S, yükseklikleri h olan iki silindirin
birbirine eklenmesinden oluşmuş bir cisim
bulunuyor. Bu durumda cismin kabın
dibine uyguladığı kuvvet F dir. Kaba
özkütlesi d olan bir sıvı yüksekliği 7h
olacak şekilde dökülüyor.
Bu cisimlerin sıcaklıkları kaç
birbirine eşit olur?
Bu durumda kabın dibine cisim tarafından
uygulanan kuvvet kaç F dir?
a) 80
Y
b) 100
c) 120
°C de
d) 140
a)
17
15
b)
11
9
c)
9
8
d)
7
5
d
8.
ip
ds
3d
6. Birbirine
karışmayan
özkütleleri
3
3
d1=0,1g/cm ve d2=1 g/cm olan iki sıvı bir
kapta bulunmakta olup, bu sıvılarda
yüksekliği h ve özkütlesi d=0,5g/cm3 olan
homojen silindir yüzmektedir.
Hacimleri V=8 dm3 olan iki cismin
özkütleleri d ve 3d olup birbirine ip ile
bağlıdırlar. Bu iki cisim su içinde üstteki
cisim yarısına kadar batmış olarak
dengededir.
Silindirin tamamı sıvıların içinde kaldığına
göre d2 özkütleli sıvının içinde bulunan
kısmının yüksekliği kaç h tır?
a)
3
4
b) 1
2
Yahya Akel Fen Lisesi
c)
2
9
d)
İpteki gerilme kuvveti kaç Newton’dur?
(ds=1 g/cm3)
a) 6
4
9
7
b) 8
c) 10
d) 12
4. Fen Bilimleri Olimpiyatı – 2014
Yahya Akel Fen Lisesi “Eğitimde Öncü, Önder, Örnek Kurum”
9.
11.
S
d
h
h
Atom
2d
2S
Şekildeki kapalı kabın taban alanı 2S, tavan
alanı ise S’dir. Kabın içinde birbirine
karışmayan özkütleleri d ve 2d olan sıvılar
varken tabana etki eden sıvı basınç kuvveti
F’dir.
3F
4
b)
7F
12
c)
5F
12
d)
K
2
L
2
2
M
2
8
7
N
2
8
8
2
K,L,M,N elementlerinin elektron düzenleri
yukarıda verilmiştir. Hangi elementlerin benzer
kimyasal özellik gösterdiği söylenebilir?
Kap ters çevrildiğinde tabana etkiyen sıvı
basınç kuvveti kaç F olur?
a)
Elektron Dizilişi
F
4
a) K ve L
c) L ve N
b) K, L ve N
d) K, L, M ve N
12. Ca+2 , NH4+1 , OH-1 , CO3-2
10.
Verilen katyon ve anyonlardan bileşik
oluşturulursa, aşağıda verilen bileşiklerden
hangisi oluşturulamaz?
Q (cal)
800
X
200
Y
0
50
a) CaOH2
c) CaCO3
T (°C)
13. Aşağıdaki bileşiklerden
adlandırılmıştır?
X ve Y sıvılarının ısı-sıcaklık grafikleri
şekildeki gibidir. 40 °C deki X sıvısı ile 10
°C deki Y sıvısı ısıca yalıtılmış bir kap
içerisinde karıştırılıyor.
a)
b)
c)
d)
Karışımın denge sıcaklığı kaç °C olur?
a) 34
b) 30
Yahya Akel Fen Lisesi
c) 26
b) (NH4)2CO3
d) NH4OH
d) 22
8
hangisi
yanlış
NaCl
Sodyum Klorür
KOH
Potasyum Hidrat
NH4NO3 Amonyum Nitrat
H2O
Dihidrojenmonoksit
4. Fen Bilimleri Olimpiyatı – 2014
Yahya Akel Fen Lisesi “Eğitimde Öncü, Önder, Örnek Kurum”
14. Saf suya aşağıdakilerden hangisi eklenirse
karışımın pH’ı 7’den büyük olur?
a) NH3
c) CH3COOH
17. Aşağıdaki değişimlerden kaç tanesi
kimyasal değişimdir?
b) H2SO4
d) HCl
IIIIIIIV-
a) 1
15. Aşağıda verilen özelliklerden kaç tanesi
doğrudur?
IIIIIIIVV-
Metaller ısı ve elektriği iyi iletirler.
Ametaller
kararlı
hallerinde
moleküler halde bulunurlar.
Bütün soygazların son yörüngesinde
8 tane elektron vardır.
1A Grubundaki bütün elementler
metaldir.
Elementler kararlı hale gelebilmek
için atom numaralarını soygazlara
benzetirler.
a) 2
b) 3
c) 4
Yaprağın sararması
Betonun donması
Gümüşün kararması
Metallerin asitte çözünmesi
b) 2




d) 5
16. Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi
periyodik tablonun tarihsel gelişiminde
katkısı yoktur?
H2SO4 + 2NaOH
Na2SO4 + H2O
2Ag + H2SO4
SO2 +Ag2SO4+ H2O
AgNO3(Suda) + NaCl(Suda)
AgCl(k)+ NaNO3(suda)
NH3(suda) +HCl(suda)
NH4Cl(suda)
b) 2
c) 3
d) 4
19. Aşağıda verilenlerden kaç tanesi moleküler
elementtir?
I-O2
Yahya Akel Fen Lisesi
d) 4
18. Aşağıdaki tepkimelerden kaç tanesi asit baz
tepkimesidir?
a) 1
a) Johann Döbereiner
c) Henry Moseley
c) 3
II- Co
a) 2
b) Mendel
d) Lothar Meyer
9
III- F2
IV- CO
b) 3
c) 4
V- P4
d) 5
4. Fen Bilimleri Olimpiyatı – 2014
Yahya Akel Fen Lisesi “Eğitimde Öncü, Önder, Örnek Kurum”
20. Aşağıda verilen maddelerden hangisi saf
maddedir?
a) Süt
b) Lehim
c) Kalay
23. İnsanda bağışıklığın kazanılması ile ilgili;
I. Suçiçeği geçirmemiş bir kimseye suçiçeği
virüsünün bulaşması
II. Tifo geçirmemiş bir kimsenin vücuduna
tifo etkeni olan mikroorganizmaların
öldürülmüş olarak verilmesi
III. Difteri aşısı olmuş bir kimseye difteri
etkeni
olan
mikroorganizmaların
bulaşması.
IV. Boğmaca geçirmiş bir kimseye kızamık
virüslerinin bulaşması
V. Kabakulak geçirmiş bir kimseye kabakulak
etkeni
olan
mikro
organizmaların
bulaşması.
d) Tunç
21. Aşağıdakilerden hangilerinin sonucunda
karbondioksit meydana gelir?
I- Fotosentez
II- Fermantasyon
III- Solunum
a) Yalnız I
b) I-II
c) II-III
durumlarının hangilerinde antikor üretimi
diğerlerinden daha önce başlar?
d) I-II-III
a) I ve II
b) II ve IV c) III ve IV
d) III ve V
22.
24.
I.
II.
III.
Şekildeki hücrenin mitoz bölünmesi
sonucunda
oluşan yavru hücrelerin
kromozom
durumu
aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
b)
c)
Osmotik basınç
Emme kuvveti
Turgor basıncı
Hipertonik ortama konulan bir hücrede
yukarıda verilen faktörlerin hangisi veya
hangilerinde azalma gözlenir?
d)
a) Yalnız I b) Yalnız II c) Yalnız III d) I ve III
b)
Yahya Akel Fen Lisesi
10
4. Fen Bilimleri Olimpiyatı – 2014
Yahya Akel Fen Lisesi “Eğitimde Öncü, Önder, Örnek Kurum”
25. Bir türün bütün bireylerinin kromozom
sayısı aynıdır. Fakat tür içerisindeki
bireylerarasında kalıtsal farklılıklar vardır.
Bu farklılıkların oluşmasının sebebi
aşağıdakilerden hangisidir?
28.
a) DNA’nın yapısını oluşturan nükleotidlerin
dizilişi
b) DNA’yı oluşturan nükleotidlerin çeşidi
c) DNA nükleotidinde bulunan şeker çeşidi
d) DNA’nın çift sarmallı yapıda olması
I. Nükleik asit
II. Gen
III. Organik baz
IV. 3’lü şifre
V. Kromozom
VI. Nükleotit
Bir bireyin kalıtsal yapısını oluşturan
yukarıdaki kavramların basitten karmaşığa
doğru dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?
a) III-VI-II-IV-I-V
c) VI-I-IV-III-II-V
29.
26. Aşağıdaki besin zincirinde hangi canlı grubunun
kullandığı enerji en azdır?
b) IV-III-VI-II-I-V
d) III-VI-IV-II-I-V
I. Eğreltiotları
II. Karayosunları
III. Su yosunları
IV. Açık tohumlular
V. Kapalı tohumlular
Böğürtlen-Kınkanatlı Böcekler-Yaban Tavukları-Tilkiler
a)Böğürtlen
c) Kınkanatlı böcekler
Yukarıdaki bitkilerin hangilerinde taşıma
sistemi gelişmemiştir?
b) Tilki
d) Yaban tavukları
a) Yalnız III
b) I ve II c) II ve III d) II ve V
30.
27. Canlıların gen yapılarında değil de gen
işleyişinde meydana gelen değişikliğe örnek
aşağıdakilerden hangisi verilebilir?
a) Down sendromu
b) Altı parmaklılık
c) Renk körlüğü
d) Çuha çiçeğinin farklı sıcaklıklarda farklı renk
alması
Şekildeki soyağacında ? ile gösterilen
bireyin alyuvarlarında tüm antijenleri
bulundurma olasılığı nedir?
a) 1/2
b) 1/3
c) 1/4
d) 1/8
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Yahya Akel Fen Lisesi
11
4. Fen Bilimleri Olimpiyatı – 2014
Yahya Akel Fen Lisesi “Eğitimde Öncü, Önder, Örnek Kurum”
FEN BİLİMLERİ CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
D
D
B
C
B
D
A
C
B
A
C
A
B
A
A
B
D
B
B
C
C
A
D
C
A
B
D
D
C
D
Yahya Akel Fen Lisesi
12
4. Fen Bilimleri Olimpiyatı – 2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
744 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content