close

Enter

Log in using OpenID

Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta

embedDownload
Dersin Adı
Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
Hemşireliği
Önkoşullar
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin öğrenme
ve öğretme
teknikleri
Dersin
sorumlusu(ları)
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
AKTS
HEM401
4. Yıl/7. Yarıyıl / Güz
5
8
0
10
Yok
Türkçe
Zorunlu
Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Laboratuar çalışmaları, Gözlem, Alan Gezisi, Takım/Grup Çalışması, Rol
Oynama/Dramatize Etme, Rapor Hazırlama ve/veya Sunma, Uygulama-Alıştırma, Örnek Olay İncelemesi,
Sorun/Problem Çözme, Beyin Fırtınası, Proje Tasarımı/Yönetimi, Diğer.
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersi; insan davranışlarını, davranış bozukluklarını, ruh sağlığı
hemşireliğinin temel ilke, kavram, işlev ve sürecini, insan ilişkilerini geliştirme yollarını ve bu alanda
Dersin amacı
kazanılan bilgi, beceri ve anlayışların en etkin hasta bakımı vermeyi; ruh sağlığının korunması, tedavisi ve
rehabilitasyonunun önemini kavramayı konu alır.
1) Ruh sağlığı ve ruh sağlığını etkileyen faktörlerin neler olduğunu kavrama
2) Ruh sağlığı hemşireliğini amaç, inanç ve işlevleri hakkında bilgi sahibi olma
3) Kişinin kendi duygularını tanıma, duygularını kontrol edebilme, karşısındaki bireyi anlama-kabullenme
gibi kavramları tanıma
4) Ruhsal bozukluğu olan bireyin; davranışlarının, fiziksel ve psikolojik gereksinimlerinin tanınması
5) Ruh sağlığı yerinde olan ve olmayan bireylerle olan iletişimin benzer ve farklı yönlerini irdeleme ve
Dersin öğrenme
terapötik iletişim yöntemlerini öğrenme
çıktıları
6) Ruhsal bozuklukları tanıma, ruhsal bozukluklarda uygulanan tedavi yöntemleri ve hemşirelik
yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olma
7) Ruh hastasının içinde bulunduğu duygusal durumun farkında olabilme ve duygusal gereksinimlerini
tanıyabilme
8) Ruh hastasının ve ailesinin bütüncül yaklaşımla ihtiyaçlarını değerlendirme ve çözüm önerileri
geliştirebilme
9) Edinilen bilgilerin kendi yaşamına katkılarını değerlendirebilme
Ruh Sağlığı ve Psikiyatri hemşireliğinin Tarihsel Gelişimi, Ruh Sağlığında Temel Kavramlar, Ruhsal
Bozukluğu olan Bireyle İletişim ve Hasta - Hemşire İlişkileri, Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar ve
Hemşirelik Bakımı, Çocukluk ve Ergenlikte Görülen Duygusal ve Davranışsal Bozukluklar ve Hemşirelik
Bakımı, Yeme bozuklukları ve Hemşirelik Bakımı, Duygulanım Bozuklukları ve Hemşirelik Bakımı,
Dersin içeriği
Anksiyete Bozuklukları ve Hemşirelik Bakımı, Somataform Bozukluklar ve Hemşirelik Bakımı, Disosiyatif
Bozukluklar ve Hemşirelik Bakımı, Ruhsal Bozukluklarda Tedaviler ve Tedavilerde Hemşirenin Rolü, Kişilik
Bozuklukları ve Hemşirelik Bakımı, Madde Kullanımına Bağlı Ruhsal Bozukluklar ve Hemşirelik Bakımı,
Cinsel Bozukluklar ve Cinsel Kimlik Bozuklukları ve Hemşirelik Bakımı, Organik Mental Bozukluklar ve
Hemşirelik Bakımı, Psikiyatride Rehabilitasyon, Liazon Konsültasyon Psikiyatri ve Hemşireliği
1- Pektekin Ç., “ Psikiyatri Hemşireliği”, ISBN 975-492-300-0, 1992, Eskişehir,
2- Kum N., Pektekin Ç., Özcan A.ve ark., “ Psikiyatri Hemşireliği El Kitabı”, ISBN 975-94957-7-5, Birlik
Ofset, 1996, İstanbul, Türkiye
3- Terakye G. , “Hasta Hemşire İlişkileri” , ISBN 975-95943-0-7 , Aydoğdu Ofset , Ankara.1995.
4- Mc Farland, G.K., Thomas, M.D., “ Psychiatric Mental Health Nursing Application of the Nursing
Process” , J.B. Lippincott Comp., 1991, Philedelphia, USA.
5- Yüksel N. , “Ruhsal Hastalıklar”, ISBN 975-7527-69-6 , Hatiboğlu Yayınevi, 1995.
6- Öztürk O., “ Ruh Sağlığı ve Bozuklukları”, ISBN:975-93453-0-7, 9. basım, Nobel Tıp Kitabevi, Ankara
2002
Kaynaklar
7- Üstün B.,Akgün E.,Parlak N. Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi, ISBN 975-98185-0-7,Okullar
Yayınevi.İzmir,2005
8-Köroğlu, E., Güleç, C. Psikiyatri Temel Kitabı. Ankara: Hekimler Yayın Birliği. Koç Vakfı Yay. 1997.
9- Johnson, BS. Psychıatrıc-Mental Health Nursing. Lippincott.1997.
10- Gorman, LM; Raines, ML; Sultan, DF. (2002). Psychosocial Nursing for General Patient Care. F.A.
Davis Company.
11- Worley, NK. Mental Health Nursing İn The Community. Mosby Year Book. 1997.
12- Varcarolis, E. Foundations of Psychiatric Mental Health Nursing. Philadelphia: Sounders
Company.1998.
1
Haftalık Ders Konuları:
Haftalar
TARTIŞILACAK KONULAR
1. Hafta
Ruh Sağlığı ve Psikiyatri hemşireliğinin Tarihsel Gelişimi,
2. Hafta
Ruh Sağlığında Temel Kavramlar
3. Hafta
Anksiyete, Stres, Kriz, Psikiyatride Semptomlar
4. Hafta
Ruhsal Bozukluğu olan Bireyle İletişim ve Hasta – Hemşire İlişkileri,
5. Hafta
Çocukluk ve Ergenlikte Görülen Duygusal ve Davranışsal Bozukluklar ve Hemşirelik Bakımı
6. Hafta
Yeme bozuklukları ve Hemşirelik Bakımı
Şizofreni ve Hemşirelik Bakımı,
Diğer Psikotik Bozukluklar ve Hemşirelik Bakımı,
7. Hafta
I. ARA SINAV
8. Hafta
Duygulanım Bozuklukları ve Hemşirelik Bakımı,
Anksiyete Bozuklukları ve Hemşirelik Bakımı,
Somataform Bozukluklar ve Hemşirelik Bakımı,
9. Hafta
Disosiyatif Bozukluklar ve Hemşirelik Bakımı,
10. Hafta
Ruhsal Bozukluklarda Tedaviler ve Tedavilerde Hemşirenin Rolü, Kişilik
11. Hafta
Psikoseksüel Bozukluklar,
Cinsel Kimlik Bozuklukları ve Hemşirelik Bakımı,
12. Hafta
Organik Mental Bozukluklar ve Hemşirelik Bakımı, Psikiyatride Rehabilitasyon,
13. Hafta
Liazon Konsültasyon Psikiyatri ve Hemşireliği
14. Hafta
II. ARA SINAV
15. Hafta
YARIYIL SONU SINAVI
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Final
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
Sayısı
Katkı Payı
2
AKTS (Öğrenci İş Yükü Tablosu)
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Yarıyıl Sonu Sınavına hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Sayısı
Süresi
Derslerin öğrenme çıktılarının program yeterlilikleri ile ilişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri
1.
Hemşirelik alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilir ve kullanır.
2.
Bilginin doğruluğunu geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilir.
3.
Hemşirelik alanındaki yeni yaklaşımları ve kanıta dayalı uygulamaları takip eder.
4.
Hemşireliğin profesyonel rol ve sorumluluklarını yerine getirir.
5.
Hemşirelik uygulamalarında, mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranır.
6.
Hemşirelik bakımında bütüncül yaklaşım kullanır.
7.
Mesleki uygulamalarına temel olan kuram ve modelleri bilir ve uygular.
8.
Mesleki uygulama ve araştırmalarında bilişim ve bakım teknolojilerini kullanır.
9.
Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme sürecini kullanır.
10. Sağlığı koruyan, geliştiren, gerektiğinde iyileştiren ve rehâbilite eden bakım hizmetlerini
yürütür.
Yeterliği Sağlama Düzeyi: 1. Düşük, 2. Düşük/orta, 3. Orta, 4. Yüksek, 5. Mükemmel
Toplam İş Yükü
1
2
3
4
5

3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
354 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content