close

Enter

Log in using OpenID

79-yurt dışında gerçekleştirilen fuar katılımlarının desteklenemesine

embedDownload
04.06.2014
ERTÜRK
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
SİRKÜLER 2014/79
KONU: Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine
İlişkin Usul Ve Esaslarda Yapılan Değişiklikler Hakkında.
30.12.2009 tarih ve 27448 sayılı resmi gazetede yayımlanan ve Yurt Dışında Gerçekleştirilen
Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 sayılı tebliğde değişiklik yapan 2014/1
sayılı tebliğ, 03.06.2014 tarih ve 29019 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir. Anılan tebliğle yapılan değişiklikler özet olarak aşağıda belirtilmiştir.
Tebliğin birinci maddesi ile tebliğin amacını oluşturan birinci maddesi değiştirilmiş, madde
özet olarak; ihracatçılar birliği üyeleri ile Türkiye’de yerleşik üretici ve imalatçı
organizasyonlarının yurt dışı organizasyonlara iştiraki ile Ekonomi Bakanlığınca belirlenen ve
ilan edilen, uluslar arası fuarlar listesin de yer alan ve yurt dışında düzenlenen fuarlara
bireysel katılımlarda yapılan giderlere katılımı ve destek unsurunun miktar ve oransal olarak
belirlenmesi.
Tebliğin ikinci maddesindeki değişiklik, desteklerden bireysel faydalanmanın koşulu olarak;
ihracatçılar birliğine üye olmak ile Türkiye’de yerleşik üretici/imalatçı birlik veya federasyon
vb. üyeleri arasında olmak.
Tebliğin dördüncü maddesi ile sözkonusu tebliğde değişiklik yapan 1,3,4,5 ve 6’ncı
fıkralarında yapılan değişiklikler sırasıyla;
-(1)- Katılımcılara, 50 m2 ye kadar olan stantlarda en fazla 2 personel, 50m2 üzerindeki
işyerleri için en fazla 3 personele ekonomi sınıftan gidiş-dönüş uçak masrafı ile destek tutarını
aşmamak şartıyla, organizatöre ödenen fatura tutarının %50’si ödenir. Düzenlemeyle
stantlarda istihdam edilecek personel ulaşım giderleri dahil edilmiştir.
-(3)- Miktar sınırlamasına tabi olmayan nakliye desteğine ilave olarak, destek
kapsamı dışındaki fuar nakliye masraflarının, tebliğde sayılan sektörler itibariyle ;
-10.000ABD dolarını geçmemek üzere, %50’si
- 6.000ABD doları geçmemek
üzere, %50’si.
-(4)- Katılımcının Sektörel Dış Ticatret Şirketi olması halinde, 50 m2 ye kadar olan
stantlarda en fazla 2 personel, 50m2 üzerindeki işyerleri için en fazla 3 personele ekonomi
sınıftan gidiş-dönüş uçak masrafı ile destek tutarını aşmamak şartıyla, organizatöre ödenen
fatura tutarının %75’i;
-Genel nitelikli fuarlarda 10.000ABD
-Sektörel nitelikli fuarlarda
15.000ABD doları
geçmemek şartıyladestek kapsamında sekörel dış ticaret şirketlerine ödeneceği. Yapılan
düzenlemeyle SDŞ’ne yapılacak destek ödemelerine tutar itibariyle sınırlama yoluna
gidilmiştir.
-(5)-Tebliğde sayılan faaliyet konularında iştigal eden katılımcıların ürünleri
sergilemek amacıyla, 50 m2 ye kadar olan stantlarda en fazla 2 personel, 50m2 üzerindeki
işyerleri için en fazla 3 personele ekonomi sınıftan gidiş-dönüş uçak masrafı ile destek tutarını
aşmamak şartıyla, organizatöre ödenen fatura tutarının %75’i;
-Genel nitelikli fuarlarda 10.000ABD
-Sektörel nitelikli fuarlarda
15.000ABD doları
geçmemek şartıyla destek kapsamında katılımcılara ödeneceği. Yapılan düzenlemeyle
katılımcıya yapılacak destek ödemelerine tutar itibariyle sınırlama yoluna gidilmiştir.
-(6)-Üretici/İmalatçı organizasyonların katılacağı yurtdışı organizasyonlarda, 50 m2
ye kadar olan stantlarda en fazla 2 personel, 50m2 üzerindeki işyerleri için en fazla 3
personele ekonomi sınıftan gidiş-dönüş uçak masrafı ile destek tutarını aşmamak şartıyla,
organizatöre ödenen fatura tutarının %75’i;
-Genel nitelikli fuarlarda
10.000ABD
-Sektörel nitelikli fuarlarda
15.000ABD doları
Geçmemek şartıyla destek kapsamında ödeneceği. Üretici/İmalatçı organizasyonları, stantları
sadece sektör tanıtımına yönelik olarak kullanıp, şirketlere yönelik ürün sergilenemeyeceği.
Yapılan düzenlemeyle Üretici/İmalatçı sektörün stant ölçüsü büyütülürken, ek destek
ödemeleri tutar itibariyle sınırlandırılmıştır.
Tebliğin 5’nci maddesi ile bahsedilen tebliği 6’ncı maddesi’nin 2’nci fıkrası değiştirilerek:
Yurt dışı organizasyonlarında yapılacak destek tutarı, fuar alanı katılım bedeli ile toplam m2
ile çarpımının %25 ‘ni geçmemek üzere, fuarın;
-Genel nitelikli fuar olması
halinde,
80.000ABD
-Sektörel nitelikli fuar olması
halinde, 120.000ABD doları
kadar ve %75 oranında destekten yararlanırlar. Yurt dışı fuar organizasyonlarında katılımcı
sayısı 60 ve üzeri olması halinde %25’lik oran aranmaz.
Düzenleme ile, organizatör belirleme yetkisi Dış Ticaret Müsteşarlığından alınarak Ekonomi
Bakanlığınca kullanılacağı, diğer yandan, fuara katılımcı sayısı 60’ı(altmış) geçtiği taktirde,
%25’lik üst limit sınırlaması olmayacağı.
Tebliğin 6’ncı maddesi ile sözkonusu tebliğin 7’nci maddesi değiştirilmiştir. Yapılan
değişiklikler bentler halinde aşağıya alınmıştır.
-(1)- Bakanlıkça belirlenen yurt dışı fuarlardan, sektörel nitelikte ve uluslararası
fuarlar listesinde yeralan fuarlara bireysel katılımlarda; nakliye, stant, boş alan kirası ile 50
m2 ye kadar olan stantlarda en fazla 2 personel, 50m2 üzerindeki işyerleri için en fazla 3
personele ekonomi sınıftan gidiş-dönüş uçak masrafı ile destek tutarını aşmamak şartıyla,
organizatöre ödenen fatura tutarının %50’si, 15.000ABD dolarını aşmamak üzere ödeneceği.
Düzenleme ile, Bakanlıkça belirlenen yurt dışı fuarlarda stand görevlisi olarak
görevlendirilen personele, ekonomi sınıfı gidiş-dönüş masrafları da harcama kalemlerine dahil
edilirken, 15.000ABD dolar sınırlaması değiştirilmemiştir.
-(2)- Miktar sınırlamasına tabi olmayan nakliye desteğine ilave olarak, destek
kapsamı dışındaki fuar nakliye masraflarının, tebliğde sayılan sektörler itibariyle ;
-10.000ABD dolarını geçmemek üzere,
%50’si
- 6.000ABD doları
geçmemek üzere, %50’si.
Desteklenir.
-(3)- Katılımcının Sektörel Dış Ticatret Şirketi olması halinde, nakliye ve stand
giderleri ile, 50 m2 ye kadar olan stantlarda en fazla 2 personel, 50m2 üzerindeki işyerleri için
en fazla 3 personele ekonomi sınıftan gidiş-dönüş uçak masraflarının %75’i ile boş alan
kirasının tamamı 15.000ABD doları aşmamak üzere SDŞ’ye ödenir. Düzenleme ile, personel
ulaşım giderleri de destek kapsamına alınmıştır.
-(4)- Tebliğde sayılan alanlarda üretim yapanlardan nakliye ve stand harcamaları
ile, 50 m2 ye kadar olan stantlarda en fazla 2 personel, 50m2 üzerindeki işyerleri için en fazla
3 personele ekonomi sınıftan gidiş-dönüş uçak masrafı ile boş alan kirasının %75’i ,
15.000ABD dolarını aşmamak üzere katılımcıya ödenir. Düzenleme ile, standlarda belirtilen
şartlar dahilinde görevlendirilen personel ulaşım giderlerinin belirli oranı destek kapsamına
alınmıştır.
-(5)- Üretici/İmalatçı organizasyonların katılacağı sektörel nitelikli uluslar arası
fuarlar için nakliye ve stand harcamaları ile, 50 m2 alana kadar olan stantlarda en fazla 2
personel, 50m2 üzerindeki işyerleri için en fazla 3 personele ekonomi sınıftan gidiş-dönüş
uçak masrafı ile ödenen boş alan kirasının %75’i, 15.000ABD doları aşmamak üzere
ödeneceği. Yapılan düzenleme ile stand alanı artırılmış ve standta belirtilen esaslara uygun
personelin ulaşım giderlerinin %75’i destek kapsamına alınmıştır.
Tebliğin 7’nci maddesi ile sözkonusu tebliğin 9’ncu maddesinin, 1,2 ve 4’ncü fıkraları
aşağıda özetlenen şekliyle değiştirilmiştir.
.
–(1)-İhracatın çeşitlendirilmesi ve hedef olarak belirlenen ülkelere
yönlendirmek için yıllık belirlenen 15 hedef ülkede düzenlenen fuarlara iştirak edenlere, %50
destek oranına %20 ilave destek sağlanacağı.
-(2)-Bakanlıkça belirlenen ve yurt dışı fuar organizasyonu kapsamında
düzenlenen sektörel nitelikli ve prestijli fuarlara yılda iki defaya mahsus olmak üzere, stant ve
nakliye harcamaları ile standta görevlendirilen en fazla 5 temsilcinin ekonomik proğramda
gidiş-dönüş ulaşım giderleri ktılım bedeli esas alınarak belirlenen destek tutarını aşmamak
kaydıyla, organizatöre ödenen faturanın %50’si.
Bireysel katılımlarda ise, nakliye ve stand harcamaları ile, standt’a görevlendirilen beş
temsicinin ekonomik proğramda ulaşı giderleri, boş alan kirası toplamı, 50.000ABD dolarını
geçmemek üzere %50’si destek kapsamında katılımcıya ödeneceği.
Düzenlemeyle, ihracatçılara tebliğin yayınlandığı dönemde sunulan destek unsurlarına ilave
destek unsurları sağlanarak ihracatı artırma ve farklı bölgelere ulaşma amaçlanmıştır.
-(4)-İkinci fıkradan yararlandırılan katılımcılara bu Tebliğin diğer maddelerinde
belirtilen % 50’den daha yüksek destek oranları uygulanmaz. Şeklinde düzenleme ile
organizasyon kapsamında düzenlenen sektörel nitelikli fuar katılımcılarına belirtilen desteğin
dışında ilave destekten istifade ettirilmeyeceğini içeren tebliğ ile sözkonusu tebliğ hükmünü
düzelten düzeltme hükmü, sirkümüz ekinde sunulmuştur.
Saygılarımızla.
Eki : -Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının
Desteklenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapan 2014/1 Nolu Tebliğ.
-Tebliğde Değişiklik Yapan Düzeltme Hükmü.
ERTÜRK
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
3 Haziran 2014 SALI
TEBLİĞ
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:
YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ
DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/5)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2014/1)
MADDE 1 – 30/12/2009 tarihli ve 27448 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yurt Dışında
Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/5)’in 1 inci maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı
birliğine üye şirket ile Türkiye’de yerleşik üretici/imalatçı organizasyonlarının yurt dışı fuar organizasyonlarına
iştiraklerine ve Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikteki
uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara bireysel katılımlarına ilişkin harcamalarının bu Tebliğin ilgili
maddelerinde belirtilen miktar ve oranlar çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasıdır.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde
kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye’de yerleşik üretici/imalatçı organizasyonları yararlandırılır.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“d) Katılımcı: Bu Tebliğ kapsamındaki yurt dışı fuar organizasyonlarına katılan veya Bakanlıkça belirlenerek
ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara
bireysel katılım sağlayan Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile
Türkiye’de yerleşik üretici/imalatçı organizasyonunu,
e) Üretici/İmalatçı Organizasyonu: Aynı üretim dalında faaliyette bulunan üretici ve imalatçı şirketleri bir
araya getiren ve temsil eden sektörel örgütlenmeleri (Sektörel tanıtım grupları, federasyon, birlik, dernek),”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Yurt dışı fuar organizasyonlarında, katılımcıların standlarında görevlendireceği 50 m2 lik alana kadar (50
m2 dahil) en fazla iki temsilcinin, 50 m2 üzerinde ise en fazla üç temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım
masraflarının ve katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek tutarını aşmamak kaydıyla katılımcı tarafından
organizatöre ödenen fatura tutarının %50’si destek kapsamında katılımcıya ödenir.”
“(3) Yurt dışı fuarlara iştirak eden komple tesis imalatı, makine, yat imalatı, otomotiv ana sanayi sektöründeki
ürünleri sergileyen katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının 10.000 ABD
Dolarını geçmemek üzere %50’si, doğal taş, seramik, mobilya, otomotiv yan sanayi, elektronik, beyaz eşya,
endüstriyel mutfak eşyaları, mücevherat ve halı sektöründeki ürünleri sergileyen katılımcıların fuar nakliye
masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının ise 6.000 ABD Dolarını geçmemek üzere %50’si katılım
bedeline ilaveten desteklenir. İlave nakliye desteği ikinci fıkrada belirtilen sınırlamaya tabi olmadan uygulanır.
(4) Katılımcının Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) olması durumunda, standda görevlendirilen 50 m2 lik alana
kadar (50 m2 dahil) en fazla iki temsilcinin, 50 m2 üzerinde ise en fazla üç temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş
ulaşım masrafları ile katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek tutarını aşmamak kaydıyla organizatöre ödenen
fatura tutarının %75’i, ikinci fıkrada belirtilen genel nitelikli fuarlarda 10.000 ABD Dolarını, sektörel nitelikli
fuarlarda 15.000 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla destek kapsamında SDŞ’ye ödenir.
(5) Katılımcının gen mühendisliği/biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri,
nano teknoloji, teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanım, bilişim ve elektronik sektöründeki ürünleri sergilemesi
durumunda standda görevlendirilen 50 m2 lik alana kadar (50 m2 dahil) en fazla iki temsilcinin, 50 m2 üzerinde ise en
fazla üç temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek
tutarını aşmamak kaydıyla organizatöre ödenen fatura tutarının %75’i, ikinci fıkrada belirtilen genel nitelikli fuarlarda
10.000 ABD Dolarını, sektörel nitelikli fuarlarda 15.000 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla destek kapsamında
katılımcıya ödenir.
(6) Üretici/imalatçı organizasyonlarının katılacağı yurt dışı fuar organizasyonlarında standda görevlendirilen
50 m2 lik alana kadar (50 m2 dahil) en fazla iki temsilcinin, 50 m2 üzerinde ise en fazla üç temsilcinin ekonomi sınıfı
gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek tutarını aşmamak kaydıyla
organizatöre ödenen fatura tutarının %75’i, ikinci fıkrada belirtilen genel nitelikli fuarlarda 10.000 ABD Dolarını,
sektörel nitelikli fuarlarda 15.000 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla ödenir. Üretici/imalatçı organizasyonları,
kiraladıkları standda sadece temsil ettikleri sektör/sektörlerin genel tanıtımını yaparlar, söz konusu alanda münferiden
şirketlere ait ürünleri sergileyemezler.”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Yurt dışı fuar organizasyonlarında, Bakanlıkça görevlendirilen organizatör tarafından yapılan, birinci
fıkra kapsamındaki tanıtım faaliyetlerine yönelik harcamalar, katılımcılara kiralanan m2 cinsinden toplam fuar alanının
katılım bedeli ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarın %25’ini geçmemek üzere; yurt dışı fuarın genel nitelikli olması
halinde 80.000 ABD Dolarına kadar, sektörel nitelikli olması halinde ise 120.000 ABD Dolarına kadar %75 oranında
destekten yararlandırılır. Yurt dışı fuar organizasyonlarında altmışın üzerinde katılımcı olması halinde, %25’lik üst
limit aranmaz.”
MADDE 6 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen desteklenecek sektörel
nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara bireysel katılım gerçekleştirilmesi durumunda; katılımcının
nakliye harcamaları, stand harcamaları, fuarın yetkili organizatörüne ödenen boş alan kirası ile katılımcıların
standlarında görevlendireceği 50 m2 lik alana kadar (50 m2 dahil) en fazla iki temsilcinin, 50 m2 üzerinde ise en fazla
üç temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masraflarının %50’si, 15.000 ABD Dolarını aşmamak üzere ödenir.
(2) Sektörel nitelikli uluslararası fuarlara iştirak eden komple tesis imalatı, makine, yat imalatı, otomotiv ana
sanayi sektöründeki ürünleri sergileyen katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan
kısmının 10.000 ABD Dolarını geçmemek üzere %50’si, doğal taş, seramik, mobilya, otomotiv yan sanayi, elektronik,
beyaz eşya, endüstriyel mutfak eşyaları, mücevherat ve halı sektöründeki ürünleri sergileyen katılımcıların fuar
nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının ise 6.000 ABD Dolarını geçmemek üzere %50’si bu
maddenin birinci fıkrası çerçevesinde hesaplanan destek tutarına ilaveten desteklenir. İlave nakliye desteği birinci
fıkrada belirtilen sınırlamaya tabi olmadan uygulanır.
(3) Katılımcının Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) olması durumunda, nakliye harcamaları, stand harcamaları
ve standında görevlendireceği 50 m2 lik alana kadar (50 m2 dahil) en fazla iki temsilcinin, 50 m2 üzerinde ise en fazla
üç temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masraflarının %75’i ile fuarın yetkili organizatörüne ödenen boş alan
kirasının tamamı 15.000 ABD Dolarını aşmamak üzere destek kapsamında SDŞ’ye ödenir.
(4) Katılımcının gen mühendisliği/biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri,
nano teknoloji, teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanım, bilişim ve elektronik konularında üretim yapması
durumunda nakliye harcamaları, stand harcamaları ve standında görevlendireceği 50 m2 lik alana kadar (50 m2 dahil)
en fazla iki temsilcinin, 50 m2 üzerinde ise en fazla üç temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile
fuarın yetkili organizatörüne ödeyeceği boş alan kirasının %75’i, 15.000 ABD Dolarını aşmamak üzere destek
kapsamında katılımcıya ödenir.
(5) Üretici/imalatçı organizasyonlarının katılacağı sektörel nitelikli uluslararası fuarlar için, nakliye
harcamaları, stand harcamaları ve standda görevlendirilen 50 m2 lik alana kadar (50 m2 dahil) en fazla iki temsilcinin,
50 m2 üzerinde ise en fazla üç temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile fuarın yetkili
organizatörüne ödenen boş alan kirasının %75’i, 15.000 ABD Dolarını aşmamak üzere ödenir.”
MADDE 7 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) İhracatımızın ülke ve pazar açısından çeşitlendirilmesi ve katılımcılarımızın hedef pazar olarak nitelenen
ülkelere yönlendirilebilmelerini teminen her yıl belirlenen 15 hedef ülkede düzenlenecek fuarlara iştirak eden
katılımcıların %50 destek oranına 20 puan ilave destek sağlanır.
(2) Katılımcının yılda iki defaya mahsus olmak üzere; Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenerek ilan
edilen ve yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikteki uluslararası prestijli fuarlara yurt dışı fuar organizasyonu
kapsamında katılması durumunda, stand ve nakliye hizmetine ilişkin harcamaları, standında görevlendireceği en fazla
beş temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek tutarını
aşmamak kaydıyla katılımcı tarafından organizatöre ödenen fatura tutarının %50’si, bireysel katılımlarda ise nakliye
harcamaları, stand harcamaları ve standda görevlendirilen en fazla beş temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım
masrafları ile fuarın yetkili organizatörüne ödenen boş alan kirasının %50’si destek kapsamında 50.000 ABD Dolarını
geçmemek üzere katılımcıya ödenir.”
“(4) İkinci fıkradan yararlandırılan katılımcılara bu Tebliğin diğer maddelerinde belirtilen % 50’den daha
yüksek destek oranları uygulanmaz.”
MADDE 8 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 14 – (1) Katılımcıların, bu Tebliğde yer alan desteklerden yararlanabilmeleri için ürünlerini
standlarında sergilemeleri gerekir. Ancak, ürünlerini kendi tercihleri ile sergilememeleri ve görsel unsurlar ile katılım
sağlamaları durumunda katılımcılar azami 36 m2 üzerinden desteklenirler.”
MADDE 9 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 10 – Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür
Haziran 2014 ÇARŞAMBA
DÜZELTME
3/6/2014 tarihli ve 29019 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, Yurt Dışında
Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/5)’de Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/1)’in 7 nci maddesinde geçen “8 inci” ibaresi, Kalkınma Bakanlığının 3/6/2014 tarihli
ve 93614589-102.00-2397 sayılı yazısına istinaden “9 uncu” şeklinde düzeltilmiştir
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
309 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content