close

Enter

Log in using OpenID

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmı tır. http://evraksorgu

embedDownload
2/4
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanm tr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenf60a-f198-3b54-83b5-d738 kodu ile teyit edilebilir.
3/4
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanm tr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenf60a-f198-3b54-83b5-d738 kodu ile teyit edilebilir.
ENGELLİ PERSONEL ATAMABA VURU FORMU
T.C. Kimlik Numaras:
Ad:
Soyad:
Cinsiyeti:
Erkek
Baba Ad:
Anne Ad:
Nüfusa kaytl oldu u
Kadn
FOTO RAF
l:
lçe:
Do um Tarihi:
Cilt No:
Aile Sra No: Sra No:
Verili Nedeni:
Verili Tarihi:
Kayt No:
Do um Yeri:
Nüfus Cüzdan Seri No:
Verildi i Yer:
Askerlik durumu :
Yapld
Tecilli
Adli Sicil kayd var m?
Var
Mahkûmiyeti var m?
Yok
Var
Muaf
Mahkûmiyeti varsa süresi (Yl, Ay, Gün):
Yok
Sonucu:
Ertelendi
Affedildi
Mezun oldu u Üniversite/Yüksek Okul/Ortaö retim kurumunun
Seçenek yaptrmlara çevrildi
Ad:
Memnu haklarnn iadesi karar :
Bölümü:
Süresi:
Var
Yok
Mezuniyet tarihi:
Engel Derecesi: %
ENGEL GRUBU
1.GENEL
:
a) Ortopedik
b) Dil ve Konu ma
c) Ruhsal ve Duygusal
ç) Süregen (Kronik)
d) Di er (snflanamayan)
2. GÖRME
:
3.
:
TME
4. Z H NSEL
(Bu bölüm adayn
R :
Sa lk Kurulu Raporuna
göre doldurulacaktr.)
kamet Adresi :
Telefon (ev) :
Telefon (cep) :
E Posta :
Atama Ba vuru Formunda belirtilen bilgiler tarafmdan tam ve do ru olarak doldurulmu tur. Bu bilgilerin do rulu u ile ilgili do acak her türlü
hukuki sonucu kabul ediyorum.
……/……/201
imza
AÇIKLAMALAR
1- Bütün sorular tam ve açk olarak cevaplandrlacaktr.
2- Atama Ba vuru Formunda adayn beyan esas alnacaktr. (Adayn beyan etti i adli sicil ve askerlik durumu bilgilerinin do rulu u
yetkili askeri ve adli mercilerden kurum tarafndan teyit ettirilecektir.)
3- Gerçe e aykr belge verdi i veya beyanda bulundu u tespit edilenlerin atamalar yaplmayacak, atamalar yaplm ise iptal
edilecektir, bu ki iler hakknda Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktr.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 497 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content