close

Enter

Log in using OpenID

24.04.2014 tarihinden itibaren halk eğitim merkezinde açılması

embedDownload
24“04〃2014TARIHINDENITIBARENHALKEGITIMMERKEZINDEACILMASI
PLANLANANKURSLAR
KiSisELGELiS主MVEEG主丁主M
KiSISELGELI;IMVEEGiTiM
Kurs)ar
ACIK主LKOGRET主MC〉6RENCLERINEYC)NEL主KDESTEKLEY主C主KURSLAR−
ACIKL主SEOGRENCLERfNEYONEL主KDESTEKLEYiciKURSLAR−Genel
K主S主SELGELiSiMVEEGmM
KiiisELGEL主$主MVEEGiTiM
Kurslar
OKULLARHAYATOLSUNPROJESiETKiNLiKLERi−GeneiKurSiar
AiCI−MeslekiveTeknikKurslar
K蝉SELGELi;iMVEEGiTiM
Y主YECEKicECEKHizMETLER」
A$CICIRAGI−MeslekiveTeknikKurslar
YiYECEKicECEKH主ZMETLERj
ASCIYARDIMCISI−MeslekiveTeknikKuェslar
YIYECEKicECEKHizMETLERj
BAGLAMAEGITjM主(BAGLAMADUzENi)−GenelKurslar
BAGLAMAEGmMi(BOZUKDUzEN)−GenelKurslar
MUz主KVEGOsTERjsANATLARI
MUziKVEGOsTERJSANATLAR」
B主LG主SAYARKULLANIMI(BiLGisAYARiSLETMENLiGI−OPERATOR)−
BiL主S主MTEKNOLOJiLERj
B重しGisAYARPROGRAMLAMATEKNIKLERj−MeslekiveTeknikKurslar
B主L主$IMTEKNOLOJiLERj
SPOR
GURES−GenelKursIar
SPOR
COCUKBAKIMELEMANI−Mesleki、reTeknikKurslar
DiKSIYON−GenelKurslar
COCUKGELIiiMivEE節TiMi
K雨SELGEL雨MVEEGiTiM
EMLAKDANISMANLIGI−MeslekiveTeknikKurslar
EVDECOCUKBAKIMI−MeslekiveTeknikKurslar
COCUKGELisrMivEEdmMt
SPOR
G主TAREGiT主Mi(KLAS主KGiTAR)−GenelKurslar
MUZ主KVEGOsTERjsANATLARl
GiTAREGiT主Mi(POPULERGiTAR)−GenelKurslar
MUZ主KVEGOsTERisANATLARI
HASTAREFAKATCIS主MeslekiveTeknikKmSlar
HASTAVEYAiLIHizMETLERf
HASTAVEYASLIREFAKATC工S主MeslekiveTeknikKurslar
HASTAVEYASLIHjzMETLERj
HAZIRGERECLERLEYAPILANNAKISLAR−MeslekiveTeknikKurslar
iLKYARDIM−GenelKurslar
ELSANATLARJTEKNOLOJisi
A主LEVETUKETiciBiLiMLERユ
iNGiLizcESEViYEAl−GenelKurslar
YABANCID千LLER
主NGiLizcESEViYEA2−GenelKurslar
主;GUvENL瓶VEiSCisAGLIGI−GenelKurslar
iSARETD主LLGenelKuI・Slar
K埼主SELGELiSiMVEEGiTiM
K主SISELGELISIMVEEGmM
SPOR
ATLET主ZM−GenelKurslar
SPOR
KEMANEG主TiM主(BATIMUz主GI)−GenelKⅢSlal・
MUz主KVEGOSTERjSANATLARI
KURiAN−IKERjM但LIFBA)OKUMA−GenelKuェslar
KURiAN_IKERJMTECVIDLIoKUMA−GenelKurslar
K蝉SELGEL蝉MVEE鏡TiM
KisisELGELiSiMVEEGiTiM
KtrqUK−BUYUIくBA;HAYVANKES主Mi(KURBANKES主Mi)−MeslekiveTeTmik Kurslar
?ALISMAHAYATI
SPOR
OKUMA−YAZMAI.KADEMEKURSU一〇kumaYamaKurslan
OKUMA−YAZMAI.KADEMESEVIYETESPITSINAVI−OkumaYa2maKurslan
OKUMAYAZMA
OKUMAYAZMA
OKUMA−YAZMAII.KADEMEKURSU一〇kumaYamaKursIarl
OKUMA_YAZMAII.KADEMESEVIYETESPiTSINAVI一〇kumaYazmaKurslan
OSMANLrTURKCES主GeneIKurslar
OKUMAYAZMA
K雨SELGELi;iMVEEGmM
OSMANLICADAKOLAYMETiNLER−GenelKurslar
KISISELGELiiWIVEEGiTiM
6NMUHASEBE−MeslekiveTeknikKurslar
MUHASEBEVEFiNANSMAN
SESEGiTiMエーGenelKurslar
MUzfKVEGOsTERISANATLARI
SERVisELEMANI(GARSON)−MeslekiveTeknikKuSlar
YiYECEKICECEKHjzMETLERl
RESIMSANATEGiTiM主GenelKurslar
STEP−AEROB主K−GenelKuTSlar
SPOR
SPOR
YA;LIREFAKATC主S主MeslekiveTeknikKurslar
HASTAVEYASLIHizMETLERi
YASLIBAKIMELEMANI−MeslekiveTeImikKurslar
mSTAVEYA;LIHjZMETLERI
ZiHiNSELENGELL主LER咋INOzBAKIM−GenelKurslar
msTAVEYASLIHizMETLERI
ELSANATLARITEKNOLOJjSi−MeslekiveTeknikKurslar
UYGULAMALITiYATRO−GenelKurslar
ELSANATLARI
MUz主KVEGOsTERISANATLARl
SPOR
AGIKALANSATICILARIE6両M主MeslekiveTeknikKurslar
YiYECEKicECEKH主ZMETLERj
MUHASEBEVEFiNANSMAN
KASiYER−MeslekiveTeknikKuJSlar
SATiSGOREVLIsi
ASCIHiJYENEGmM主MeslekiveTeknikKurslar
YiYECEKicECEKHizMETLERI
GIDAKONTROLELEMANIH主JYENEGiT主M主MeslekiveTelmikKurslar
GIDATEKNOLOJIsI
GUzELL主KVESACBAKIMHizMETLER主NDEH主JYENVESAN主TASYON−
GUzELL主KVESACBAKIM
HIZMETLERI
GUzELL主KVESAC腫AKIMHEn佃TLERINDE主SYERISAH主PLERIVE
iSLETENLERiNmJYENEGITjM主MeslekiveTeknikKurslar
jSLETMELERDEHiJYEN−MeslekiveTeknikKurslar
GUzELLiKVESACBAKIM
HIZMETLERI
GIDATEKNOLOJisi
KANTINIiLETMEC主L土色主亜JYENEGmM主MeslekiveTeknikK皿Slar
PASTACIH主JYENEd主HM主MeslekiveTeknikKurslaI・
YfYECEKicECEKHizMETLERi
SERVisGOREVLjsj(GARSON)HIJYENEGmM主Mesleki、′eTeknikKurslar
YiYECEKiGECEKHizMETLERj
YukaridabeIirtilenkurslann爪aeilma5両lnPlanIamacaiLSmaiariVaPlimaktadir.24.042014tarihindenitibarenkursiar)n
tamaminakavItiardevametmektedir.KayitOimakiSteyenkursiyerlerNufusCdzdanlar=ieHaIkE節timMerkeziMtidC同蒔Une
MtiracaatederekKursKavitFormunudoidurmalarigerekir.AyriCa,BuKursiardag6reva而akisteYenO菖retlCihiraSagIdabe曜日en
EvrakLariab刷kteO2.05.2014tarihinekadarHaikEgitimMerkeziMudtiri蒔加eMuracaatetmeleri6nemleduyuruIur.
EGrTiCIDENISTENEN EVRAKLAR:
1− KurstaIepformu,
2− DiPiomafotokopI5I,
3− TranSk用pfotokopisi,
4− NOfuscuzdanifotokopiSi,
5− 5avcLiikBe(gesi(sigorta吊ariGin),
6− 5a副kRaporu(Sigorl:aiilarigin),
7− AskerlikdurumbeIgesi.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
109 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content