close

Enter

Log in using OpenID

6331 sayılı Kanun Çerçevesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün

embedDownload
6331 sayılı Kanun Çerçevesinde
İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün
Geliştirilmesi Açısından “Koordinasyon”
Yrd.Doç.Dr.Zeynep Şişli
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Çalışmanın Sorusu;
Türk hukukunda yer alan
düzenlemeler
iş sağlığı ve güvenliği kültürünün
geliştirilmesi açısından
gerekli koordinasyonu sağlamada
yeterli midir?
Çalışmanın Sınırlılığı
6331 sayılı Kanun’da ve ikincil mevzuatta
yer alan koordinasyona ilişkin
hükümlerin etkinliğinin,
uluslararası belgeler ışığında,
“iş sağlığı ve güvenliği kültürünün
geliştirilmesi” konusu ile sınırlı olarak
tartışılması amaçlanmıştır.
Sunum Planı;
 “İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kültürü”,
Organizasyon ve
Koordinasyonla ilişkisi
 İşçi Sağlığı ve Güvenliği Düzenlemelerinde
“Organizasyon ve Koordinasyon”
-6331 sayılı yasa
(89/391/EEC Avrupa Birliği Direktifi)
-ILO 155 ve 161 sayılı
Sözleşmeleri
 Sonuç ve Öneriler
İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
Kültür:“insanın ana rahmine düştüğü andan itibaren tüm yaşamı boyunca sahip olduğu her şey,
özellikle bilgidir”*
*Hilmi Sabuncu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü, 2013.
(http://www.hedefinsan.com/is-sagligi-ve-guvenligi/is-sagligi-ve-guvenligi-kulturu.html
İş Sağlığı ve Güvenliği
Güvenlik Kültürü
Koordinasyon
Tutum
Oluşturma=
Organizasyon
Değer haline
getirme
Tarafların
Etkin Katılımı
Kollektif
Öğrenme
Süreci**
Levent Akın,Sendikaların İş Sağlığı ve
Güvenliğinin Sağlanmasına Katkısı,
Çalışma ve Toplum, 2012/3
İş Sağlığı ve Güvenliği
Taraflar ve Sorumlulukları
 İşverenin “İşçiyi koruma borcu”;
“işçinin kişilik haklarına saygı gösterme
ve sağlığını koruma yükümlülüğü”
 Devletin “sosyal devlet” ilkesi temelinde
“kural koyma, organizasyon ve
denetim görevleri”
 İşçinin “önlemlere uyma” sorumluluğu
-İSİG Kültürü Oluşması ve Gelişmesinde Kollektif
Öğrenme Sürecinin de Tarafları-
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Organizasyon;
a) ulusal düzeyde
“iş sağlığı ve güvenliği konseyi”
b) işyeri düzeyinde
“iş sağlığı ve güvenliği kurulu”
Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi
6331 sayılı Kanun 21.Maddesi
 155 sayılı ILO Sözleşmesi 4.maddesi
 İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği
Devlet; 14 üye
Çalışma Bakanlığı’ndan bir müsteşar ve dört genel müdür, yedi farklı Bakanlıktan birer genel
müdür, Yüksek Öğretim Kurulu başkanlığından bir yürütme kurulu üyesi ve Devlet Personel
Daire Başkanlığı’ndan bir başkan yardımcısı (kamu çalışanlarının işvereni)
İşveren; 6 üye
İşveren sendikaları üst kuruluşlarından en fazla üyeye sahip ilk üçünden birer yönetim kurulu
üyesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu,
Ziraat Odaları Birliğinden birer yönetim kurulu üyesi
Çalışan; 6 üye
İşçi ve kamu görevlileri sendikalarının üst kuruluşlarından en fazla üyeye sahip ilk üçünden
birer yönetim kurulu üyesi
TTB ve TMMOB; 2 üye
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
6331 Sayılı Kanun Madde 22:
(1) Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu
ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin
yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı
ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda
bulunmak üzere kurul oluşturur.
İşveren, iş sağlığı ve güvenliği
mevzuatına uygun kurul kararlarını
uygular.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
6331 Sayılı Kanun Madde 22:
(2) Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin
bulunduğu hallerde;
a) Asıl işveren ve alt işveren tarafından ayrı ayrı kurul
oluşturulmuş ise, faaliyetlerin yürütülmesi ve kararların
uygulanması konusunda iş birliği ve koordinasyon asıl işverence
sağlanır.
b) Asıl işveren tarafından kurul oluşturulmuş ise, kurul
oluşturması gerekmeyen alt işveren, koordinasyonu sağlamak
üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.
c) İşyerinde kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren, alt
işverenin oluşturduğu kurula iş birliği ve koordinasyonu sağlamak
üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.
ç) Kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren ve alt işverenin
toplam çalışan sayısı elliden fazla ise, koordinasyonu asıl
işverence yapılmak kaydıyla, asıl işveren ve alt işveren tarafından
birlikte bir kurul oluşturulur.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
6331 Sayılı Kanun Madde 22:
(3) Aynı çalışma alanında birden fazla
işverenin bulunması ve bu işverenlerce
birden fazla kurulun oluşturulması
hâlinde işverenler, birbirlerinin
çalışmalarını etkileyebilecek kurul
kararları hakkında diğer işverenleri
bilgilendirir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları
6331 sayılı Kanun Madde 22:
İş sağlığı ve güvenliği kurullarının oluşması, çalışma
usul ve esaslarını düzenleyen yönetmelik
 Elliden az çalışanı olan işyerlerinde
zorunlu olmaması,
 asıl ve alt işverenlerin bağımsız
değerlendirilerek, vekaleten temsilci
vasıtasıyla
“işbirliği ve koordinasyon” sağlanması
ile yetinilmesi yönlerinden ayrıca
eleştirilmelidir.
155 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ve
Çalışma Ortamına İlişkin ILO Sözleşmesi’
“Ulusal Politika İlkeleri” başlıklı II.Bölüm
5.maddesi d) bendinde:
4.maddesine göre ulusal düzeyde
belirlenmesi öngörülen
iş sağlığı ve güvenliği politikalarına esas
alınacak eylem alanları arasında;
“çalışma grubu ve işletme düzeylerinde ve
ulusal düzeyi de kapsayan uygun diğer
bütün düzeylerde haberleşme ve işbirliği”
belirtilmektedir.
161 sayılı İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin
ILO Sözleşmesi 9.maddesi;
”ulusal hukuk ve uygulamalar
çerçevesinde, iş sağlığı hizmetleri ile
sağlık hizmetlerinin sağlanmasından
sorumlu diğer organlar arasında yeterli
işbirliği ve koordinasyonun
sağlanmasına yönelik önlemlerin
alınması ”gerektiği düzenlenmektedir.
İş sağlığı ve güvenliğinin
koordinasyonu
6331 Sayılı Kanun Madde 23
(1) Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması
durumunda işverenler; iş hijyeni ile iş sağlığı ve güvenliği
önlemlerinin uygulanmasında iş birliği yapar, yapılan işin yapısı
göz önüne alınarak mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden
korunulması çalışmalarını koordinasyon içinde yapar, birbirlerini
ve çalışan temsilcilerini bu riskler konusunda bilgilendirir.
(2) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları,
sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, iş sağlığı ve
güvenliği konusundaki koordinasyon yönetim tarafından sağlanır.
Yönetim, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer
işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri
almaları için işverenleri uyarır. Bu uyarılara uymayan işverenleri
Bakanlığa bildirir.
6331 sayılı Kanun’da
Ulusal düzeyde
“İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi” ile,
İşyerleri düzeyinde
“iş sağlığı ve güvenliği kurulları”nın
birbirleri ile,
ve Bakanlığın teftiş örgütü ile
koordinasyonu konusunda
herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır
Sonuç;
Ulusal ve işyeri düzeyinde organizasyonun
birbirleri ve iş teftiş örgütü ile
koordinasyonunun olmaması,
 155 ve 161 sayılı ILO Sözleşmelerine
aykırıdır.
 İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün
gelişmesini, özellikle küçük
işletmelerde ve kayıt dışı işyerlerinde
güvencesiz çalışanlar açısından,
olumsuz etkileyicidir.
Öneri:
Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu ve
işyeri iş sağlığı ve güvenliği kurullarının
birbirleri ve ÇSGB Teftiş Örgütü ile
koordinasyonunun sağlanması,
il/ilçe/bölge düzeyinde;
“Çalışan Sağlık ve Güvenlik Kurulları”
oluşturulması için düzenleme
yapılmalıdır.*
*A.Gürhan Fişek, Hedef: Ulusal Düzeyde İşçi Sağlığı İş Güvenliği Kurulu, Çalışma Ortamı Temmuz-Ağustos 1994;
Zeynep ŞİŞLİ ,“İş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu ve İşyeri Hekimliği”, 2007, yok 207883.
TEŞEKKÜRLER...
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
611 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content