close

Вход

Log in using OpenID

ANAFİKİR: Canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için zaman içinde

embedDownload
1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ
( 13 Mayıs 2013 – 28 Mayıs 2013 )
Sayın Velimiz,
13 Mayıs 2013 –21 Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait
bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz
MEB kazanımlarına hangi yollarla ulaştığımız örneklerle paylaşılacaktır.
Çalışmalar sırasında öğrencilerimizde hedeflediğimiz IB öğrenen profil
özellikleri bülten içinde ayrıca verilmiştir
ANAFİKİR: Canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için zaman içinde
meydana gelen değişikliklere uyum sağlarlar.
Kuşların yaşamı ve çevre koşullarına göre
yaşamlarında olan değişiklikler, bu
ANAHTAR KAVRAMLAR:
-
Değişim
-
Bağlantı
-
Sebep-sonuç
değişikliklerle çevreye uyum sürecini
yansıtan belgesel izlenerek tema ana fikri
hakkında fikir oluşturmaları sağlanmıştır.
Aşağıdaki örnek durum verilir:
Ozon tabakası delindi ve dünyamız artık
güneşin zararlı ışınlarına maruz kalıyor.
Yaşamınızda neler değişir? Bu değişimlere
uyum sağlayıp hayatınızı sürdürmek için
neler yaparsınız?
Konusu üzerine tartışma yapılarak riski göze alan profil özelliğine uygun
tartışma yapılmıştır.
SORGULAMA HATLARI:
-
Dünyada yaşamını sürdüren
canlılar
-
Yaşamın uyum içinde
sürdürülmesi
-
Yaşamdaki çeşitli değişiklikler ve
zamanları
Tekerleğin bulunuşu ve getirdiği değişimler, bunun insanların yaşamlarına
etkileri öğrenciler tarafından araştırılmış, öğrenenler edindiği bilgileri
paylaşmıştır. Ardından tekerleğin bulunuşu ile ilgili çizgi animasyon ve
belgesel izlenmiş, canlıların buna uyum süreci tartışılmıştır.
“ Bukalemun Rengini Nasıl değiştirir?” metni ile bukalemunun yaşamını
sürdürmedeki değişik ortamlara göre renk değişimine dikkat çekilmiş,
uyandırılan merak ile konu kütüphanede araştırılmıştır. Renk değiştirme
sebepleri üzerinde araştırma sonuçları öğrenenler tarafından sınıfta
paylaşılmış bu etkinlik ile araştırma basamaklarının ve bilgiye ulaşmanın
yolları üzerinde durulmuştur.
Matematik dersinde Türkiye’de paralarımızdan 6 sıfır atılması, yeni sembolün
eklenmesi, ülkemizde kullanılan paranın ( YTL-TL-yeni sembol ) geçirdiği
değişimler ve bu değişime insanların uyum süreci tartışılmış, paraların
değişimi ile ilgili sunu izlenerek günümüz model paraları incelenmiştir.
Dünya’daki diğer ülkelerde para değişimi var mı? Sorusu öğrenenlerle beraber
araştırılmış, Avrupa ülkelerinde değişen paralar ve Euro kullanımı ile ilgili
araştırma sonuçları paylaşılırken uluslararasılık kavramına ulaşılmıştır.
Geçmiş, bugün, geleceği içeren dikdörtgen şeklinde büyük bir zaman
şeridi hazırlanmış. Öğrencilere ön açıklama yapılmadan zaman şeridinin
geçmiş ve bugün kısmına geçmişe ve bugüne ait resimlerini, oyuncaklarını,
giysilerini resimlemeleri, geçmişte ve bugünde yapabildiklerini yazmaları
istenmiştir. Ardından gelecek kısmına da gelecekte seçeceği meslekleri,
yapmak istediklerini ve nasıl giyineceklerini yansıtan resimler yapmaları
istenmiştir. Öğrenenler geçmişten bugüne değişimleri, bu değişime
uyumlarını yaptıkları ürün üzerinden anlatmış , gelecek ile ilgili kendileri
hakkında öngörülerde bulunmuşlardır.
Mevsim değişiklerine bağlı olarak canlıların yaşamında meydana gelen
değişiklikler Dünyanın İşleyişi temasıyla bağlantı kurularak, Gezegeni
Paylaşmak teması ile ilişkilendirilmiş, önceki öğrenmeler hatırlanıp yeni
öğrenilenlerle sentezlenmiştir.
Mevsim değişikliklerinin hayvanlar üzerindeki etkisini gösteren belgesel izlenmiş
(tüy dökme, kış uykusu), bu canlıların mevsimsel değişikliklere uyum sağlaması
için neler yaptığı tespit edilmiştir. Öğrenenler tarafından yeni bir hayvan için
araştırma yapması ve araştırma bulgularını powerpoint olarak sunması
istenmiştir. Öğrenci-veli işbirliği ile yapılan bu çalışma öğrenenler tarafından
sınıfta sunulmuştur..
ÖĞRENEN PROFİLİ:

Araştıran-Sorgulayan

Riski Göze Alan
 Bilgili
İnsanlığın doğuşundan günümüze kadar olan sürede yaşamlarındaki
değişimlere göre geçirdiği evreler ve bunun fiziksel-duygusal özelliklerine
yansıması ile ilgili belgesel izlenmiş (İlk insan ve fiziksel değişimi, nedenleri .),
gözle görünür değişimler öğrenenler tarafından saptanarak, duygusal
anlamda nelerin değişmiş olabileceği sorgulanmıştır. ‘Neden insanlar fiziksel
ve duygusal anlamda değişti ?’ sorusu ile değişim ve uyum kavramlarına
ulaşmaları sağlanmıştır.
Cumhuriyet öncesi ve sonrası uzunluk ölçülerindeki değişim sunusu izlenmiş,
Mustafa Kemal Atatürk ‘ ün ölçülerde yaptığı yenilik ve değişimlere vurgu
yapılmış, insanların buna alışma sürecinde neler yaşamış olabilecekleri ile
ilgili canlandırmalar yapılmıştır.
Sonuç etkinliği olarak insanların ilk insanlardan başlayarak çağlar boyunca
geçirdiği evreler 3 bölüme ayrılmış; O dönemdeki yaşayışları, ihtiyaçları,
yaşam şekilleri sırayla geçmişten geleceğe doğru yaratıcı drama etkinliği ile
dramatize edilmiştir. Ardından bu üç dönem bir araya gelerek birbirleriyle
uyum sağlamaya çalışmış, müzik dersinde yapılmış olan ana fikri yansıtan
şarkı beraberce söylenmiştir.
Kütüphane dersinde ‘”Bulut Ana Yağmur Kız” adlı hikaye okunmuş,
canlıların çevreye uyumu üzerinde tartışma yapılmıştır. ‘ Dünyadaki en
büyük kuş hangisidir? ‘ belgesel filmi izlenerek değişen çevreye uyum
sağlayamayan canlıların nesillerini tehlikeye düşürecek durumlarla
karşılaşabileceği üzerinde durulmuştur.
Psikolojik Danışma ve Rehberlik dersinde öğrenciler sorumluluk kelimesi
üzerinde düşünerek geçmişte, şimdi ve gelecekte üstlendiği ve üstlenebileceği
sorumluluklar ile ilgili zamandaki değişimin ön planda olduğu bir sorumluluklar
listesi hazırlanmış, öğrencilerin sorumluluklarının zaman ve farklı nedenlerle
değişimi sorgulanmıştır.
Beden Eğitimi dersinde öğrenenler atletizmde rekorlarla ilgili araştırma
yapmış, yapılan araştırmalar hakkında konuşulmuştur. Zaman içinde
rekorlarda meydana gelen değişikliklere dikkat çekilmiş, öğrenenler
çıkarımlarını sözlü olarak ifade etmiştir. Ardından spor salonunda belirlenen
noktadan jimnastik minderi üzerine uzun atlama yaptırılmış, öğrenenlerin
birinci ve ikinci atlayışlarındaki gelişim gözlemlenerek gözlem formuna
kaydedilmiştir.
Görsel Sanatlar dersinde hayvanlar ve uyum süreci ile ilgili belgesel izlenmiş,
atık malzemeler kullanılarak üç boyutlu hayvan maketleri yapılmıştır. Form,
biçim kavramları üzerinde durulmuş, atık malzemelerin,
resim malzemeleri ile birlikte kullanımı hakkında bilgi edinilmiştir. Üç
boyutlu maket çalışması Öz Değerlendirme Formu ile değerlendirilmiştir.
İngilizce dersinde Last year my best friend was …………
/
best friend is ………… because she/he is a ………… person. /
This year my
We
……………………………… together. ‘ örneğinde olduğu gibi okula başlayınca,
okulda ve gelecekte kendisindeki değişim ve bu değişime uyum ile ilgili kendi
düşünce ve öğrenmelerini yansıtan sıfatları içeren bir cümleyi
tamamlamışlardır. Farklı hava koşullarına uyum sağlamak için giysilerindeki
değişiklikleri yansıtan poster sunum hazırlayarak sunmuşlardır.
Müzik dersinde canlıların yaşamı ve değişime uyumu ile ilgili şarkı yazmış ve
bu şarkıyı bestelemişlerdir.
Türkçe dersinde metin inceleme çalışmaları yapılmış, 5N1K soruları
yanıtlanmış, dilbilgisi konuları, noktalama işaretleri, yazım kuralları üzerinde
durulmuş, anlamlarına ve varlıkların sayılarına göre isimler incelenmiş, hızlı
okuma tekniği ile okuma anlama çalışmaları yapılmıştır.
Matematik dersinde toplama ve çıkarma işlemi ile problem çözme -kurma,
standart olmayan uzunluk ölçüleri, kesirler, paralarımız, ağırlık vb. konular
yaratıcı drama, Gems materyalleri, oyunlar ve çeşitli etkinliklerle eğlenilerek
öğrenilmiştir.
Öğrencilerimiz bilimsel araştırma basamaklarını takip ederek Proje
çalışmalarını yürütmüş, araştırma sonuçların rapor haline getirmiş,
ürünlerini sergilemiş ve proje sunumlarını başarıyla gerçekleştirmişlerdir.
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 504 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа