close

Вход

Log in using OpenID

alper yılmaz - İncek Akademi

embedDownload
Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor
Gelin Birlikte Çalýþalým
ALPER YILMAZ
KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI
Mart 2014
Halkla Bütünleþen
MUHTARLIK
ALPER YILMAZ
Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979 günü dünyaya geldim.
Tüm ailem Kýzýlcaþar doðumlu olup halen mahallemizde ikamet ediyorlar.
Ýlköðrenimimi Kýzýlcaþar Köyünde, Orta öðrenimimi Balgat ortaokulunda,
tamamladým, ardýndan Balgat Endüstri Meslek Lisesinden mezun oldum.
Hem köyüme hemde mahalle halkýmýza hizmet etmek amacýyla tüm
enerjimi ve hedeflerimi Kýzýlcaþar’a yönelttim. 10 yýldýr mahalle muhtar
azalýðý görevini yürütüyorum, ayrýca S.S. Kýzýlcaþar Konut Yapý Kooperatifi
baþkanlýðý ve Gölbaþý Ziraat Odalarý yönetim kurulu üyeliði görevlerini aktif
olarak yapýyorum.
Evli ve 2 çocuk babasýyým.
Bölge halkýmýzýn ihtiyaçlarýný yakýndan bilen bir komþunuz, olarak muhtarlýk
görevine adayým.
Sayýn mahalle sakinlerimiz;
Sizlerin de yakýndan gördüðünüz ve bildiðiniz üzere mahallemiz daha önce
küçük bir köy idi. Þimdi yaklaþýk bin hanelik bir mahalle oldu. Kýsa bir
zamanda, pek çok üniversite, kamu kuruluþu,
alýþ veriþ merkezleri ve
okullarýn yer aldýðý büyük bir yerleþim alaný olacak. Çalýþma planýmýz da bu
tabloya uygun, gönüllülük esasýna dayalý ve çaðdaþ yönetim ilkeleriyle
harmanlanmýþ bir yönetimi hedeflemektedir.
2
AMAÇ VE HEDEFLERÝMÝZ
Amacýmýz; Yaþadýðýmýz mahallenin güzelleþtirilmesi, geliþtirilmesi, genç
nesillere saðlýklý ve güvenli bir ortam saðlanmasý, sanatsal, kültürel ve
sportif faaliyetlerin düzenlenmesi ve desteklenmesidir.
Ayrýca Halkla Bütünleþen Muhtarlýk anlayýþý ile, Kýzýlcaþar Mahallesi'nde
yaþayan herkesin temel isteklerini yerine getiren, planlý büyüyen ve geliþen
örnek bir mahalle olmayý hedefliyoruz.
Hedefimiz; 2014 Türkiyesinde, herkesin yakýndan takip ettiði Ýncek
bölgesinin sadece yatýrým amaçlý deðil, ayný zamanda Kýzýlcaþar’ýn halkýyla
bütünleþmiþ, temel ihtiyaçlarýný gidermiþ, birlik ve beraberlik içinde
sorunlarýný çözmüþ, çaðdaþ bir mahalle olmasýdýr...
Tüm komþularýmýzýn sorunlarýný bire bir dinlemeyi, ayrýca ilerleyen
dönemlerde kuracaðýmýz “Sosyal Yardýmlaþma Derneði” ve “Sokak
Temsilciliði” yöntemiyle sorunlarýmýza anýnda çözüm üretmeyi amaçladým.
Tüm komþularýmýzýn ortak görüþ ve katýlýmlarýyla halkla bütünleþen bir
muhtarlýk olmayý hedefliyorum.
Genç ve üretken bir muhtar adayý olarak bu amaçlara ve hedeflere
ulaþmak için desteðinizi bekliyorum.
3
YÖNETÝM ANLAYIÞIMIZ
Ankara'da herkesin örnek göstereceði, toplumla dayanýþmanýn, halkla
iliþkilerin en üst seviyede gerçekleþtirildiði, paylaþýmcý ve üretken bir
mahalle olmayý hedeflemekteyiz.
“Herkesle el ele örnek bir mahalle”
Kýzýlcaþar
Mahallesini çaðdaþ,
yaþanabilir, güvenli,
temiz ve sosyal bir
mahalle haline
getirmek temel
yönetim anlayýþýmýz
olacaktýr.
sloganýný esas alan birlikte yönetim
anlayýþý hayata geçirilecektir.
Mahalleli kimliði ve bilincinin
oluþturulmasý amacýyla tüm
komþularýmýzýn yönetime katýlmasý
saðlanacak, ihtiyaç ve beklentileri
dikkate alýnacaktýr.
Özellikle kadýnlarýmýz, gençlerimiz, engellilerimiz ve yaþlýlarýmýzýn sosyal
ve ekonomik yaþama katýlmasý amacýyla kamu kurum ve kuruluþlarý ile
iþbirliði içerisinde kiþisel geliþim kurslarýnýn düzenlenmesi saðlanacaktýr.
Mahalle güvenliðinin saðlanmasý amacýyla her türlü teknik ve sosyal
yardýmlaþma saðlanacak, ilgili kurumlarla ortak çalýþma yapýlacaktýr.
ÝLKELERÝMÝZ
Çalýþmalarýmýzýn her
anýnda ilkelerimiz bize ýþýk
tutacak ve iliþkilerimizi
güçlendirecektir.
Çalýþkanlýk, dürüstlük,
katýlýmcýlýk ve þeffaflýk ana
ilkelerimiz olacaktýr.
4
HALKLA BÜTÜNLEÞEN
MUHTARLIK PROJELERÝMÝZ
1.Kýsa Vadeli Projeler
“Kýzýlcaþar Sosyal Yardýmlaþma ve
?
Dayanýþma Derneði'”nin kurulmasý...
?
Mahalle halkýnýn belediye ve diðer kamu
kurumlarýndaki iþ ve iþlemleri için gerekli
bilgilendirme belgelerinin hazýrlanmasý...
(Elektrik, Su Doðalgaz, Kanalizasyon vb.)
?
”Alo Muhtarým” ...
?
Gayrimenkul
ve emlak konusunda
bilgilendirme ve bilinçlendirme eðitimleri...
Kýzýlcaþar
Sosyal
Yardýmlaþma
ve Dayanýþma
Derneði
aracýlýðý ile
birlikte
yönetim
anlayýþý
hayata
geçirilecektir.
?
Ýyi günde ve kötü günde “Muhtarýnýz
Yanýnýzda” ...
?
Yerel yönetim hizmetlerinin tanýtýmý ve geliþtirilmesi ...
?
Bahçe bakýmý ve ilaçlama konusunda belediye hizmetlerinin
yönlendirilmesi ...
?
Sokakta yaþayan hayvanlar için barýnak yaptýrýlmasý...
5
2.Orta Vadeli Projeler
?
Mahalle güvenliðinin saðlanmasý için Gölbaþý Belediyesi, Ýncek Emniyet
Amirliði ve Kýzýlcaþar Mahallesi halkýyla iþbirliði içerisinde kamera
kontrol sisteminin kurulmasý...
?
Çevre düzenlemesi, park ve bahçelerin
yenilenmesi çalýþmasý...
?
Ev temizliðine ihtiyaç duyan komþu-
larýmýza güvenilir þirketlerin yönlen-
"Mahalle
Güvenliðinin
dirilmesi...
?
Muhtarlýk çalýþmalarýmýzýn online taný-
Saðlanmasý Ýlk
Hedeflerimizden
tým ve paylaþýmý...
?
Þehir içi ulaþým problemlerinin komþu-
Olacaktýr”
larýmýzýn ortak istekleri doðrultusunda
ilgili kurumlarla görüþülerek çözülmesi...
?
Mahallemizin yerleþim ve çevre düzenlemelerinin yaþlýlar ve engelliler
için yaþanabilir duruma getirilebilmesi çalýþmalarý...
6
3.Uzun Vadeli Vizyon Projeleri
Sokak ve site temsilcilikleri kurulmasý...
?
?
”Senin kullanmadýðýn eþya ya da malzeme baþkasýnýn temel ihtiyacý
olabilir” yardýmlaþma projesi...
?
Mahallemizde üretilen organik ürünlerin pazarlanmasý...
?
Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlemesi...
?
Ev kadýnlarý ve emekliler için, boþ zamanlarýn deðerlendirilmesi projesi...
?
Posta hizmetlerinin geliþtirilmesi...
?
Yaþlý bakým ve evde bakým
hizmetlerinin desteklenmesi...
?
Atýklarýn deðerlendirilmesi...
?
Aile Saðlýðý Merkezinin (saðlýk ocaðý)
bir an önce yapýlmasý çalýþmalarý...
7
Mahallemizdeki
Yaþlý Bakým ve
Evde Bakým
Hizmetleri
konusunda
yapýlacak her
türlü çalýþma
desteklenecektir.
Kýzýlcaþar Geleceðe
Hazýrlanýyor...
ET
V
E
ALPER YILMAZ
KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI
Halkla Bütünlesen
MUHTARLIK
Ýletiþim:
0 312 489 16 40 – 0 532 274 31 66
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
2 065 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа