close

Enter

Log in using OpenID

Damacana Yıkama Dolum Takip Yazılımı Haberleşme Servisi Tanım

embedDownload
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu BaĢkanlığı
DAMACANA TAKĠP SĠSTEMĠ PROJESĠ
DAMACANA YIKAMA DOLUM
TAKĠP YAZILIMI HABERLEġME SERVĠSĠ
TANIM DOKÜMANI
Yayın No : 0.2
Yayın Tarihi : 27.10.2014
THSK Çevre Sağlığı Daire Bşk.
Sağlık Mahallesi Hıfzıssıhha Kampüsü E Blok Kat 3
Sıhhıye/Çankaya, Ankara 06100
Tel: (0312) 565 53 37, Faks: (0312) 565 52 28
www.cevresagligi.thsk.saglik.gov.tr
[email protected]
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Damacana Takip Sistemi
Projesi
Damacana Yıkama Dolum
Takip Yazılımı Haberleşme
Servisi Tanım Dokümanı
V.0.2
Bu sayfa bilerek boş bırakılmıştır.
2 / 23
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Damacana Takip Sistemi
Projesi
Damacana Yıkama Dolum
Takip Yazılımı Haberleşme
Servisi Tanım Dokümanı
V.0.2
DeğiĢiklik Kayıtları
Yayın
No
Yayın
Tarihi
Bölüm
0.1
24.09.2014
Genel
İlk Taslak
0.2
27.10.2014
Genel
Düzeltilmiş Taslak
Yapılan DeğiĢiklik
3 / 23
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Damacana Takip Sistemi
Projesi
Damacana Yıkama Dolum
Takip Yazılımı Haberleşme
Servisi Tanım Dokümanı
V.0.2
Bu sayfa bilerek boş bırakılmıştır.
4 / 23
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Damacana Takip Sistemi
Projesi
Damacana Yıkama Dolum
Takip Yazılımı Haberleşme
Servisi Tanım Dokümanı
V.0.2
ĠÇERĠK
DeğiĢiklik Kayıtları ............................................................................................................. 3
ġEKĠLLER .......................................................................................................................... 5
1.
GiriĢ .......................................................................................................................... 6
1.1
Kapsam ..................................................................................................................... 6
1.2
Sisteme Genel Bakış ................................................................................................. 6
1.3
Dokümana Genel Bakış ............................................................................................ 7
1.4
Kısaltmalar ................................................................................................................ 7
2.
Referans Dokümanlar ............................................................................................ 7
2.1
Uyulması Zorunlu Referanslar .................................................................................. 7
2.2
Bilgilendirme Amaçlı Referanslar ............................................................................ 7
3.
Servis Tanımlama ................................................................................................... 8
3.1
Ortak Tanımlamalar .................................................................................................. 8
3.2
Kaynakların Ayrıntılı Tanımlanması ...................................................................... 12
TABLOLAR
Tablo 1: Kaynak Özetleri Dokümanı ................................................................................................. 8
Tablo 2: URL Yapısı .......................................................................................................................... 8
Tablo 3: Veri Yapıları Tablosu .......................................................................................................... 9
ġEKĠLLER
Şekil 1: Damacana Yıkama Dolum Takip Yazılımı Haberleşme Servisi ........................................... 7
Şekil 2: Yıkama Güncellemesi Kayıt İçi Damacana ........................................................................ 13
Şekil 3: Yıkama Güncellemesi - Kayıt Dışı Damacana ................................................................... 14
Şekil 4: Dolum Güncellemesi – Kayıt İçi Damacana ....................................................................... 18
Şekil 5: Dolum Güncellemesi – Kayıt Dışı Damacana .................................................................... 19
5 / 23
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
1.
Damacana Takip Sistemi
Projesi
Damacana Yıkama Dolum
Takip Yazılımı Haberleşme
Servisi Tanım Dokümanı
V.0.2
GiriĢ
Bu servis tanımlama dokümanı, Damacana Takip Sistemi’nde [DTSITD], Damacana Yıkama Dolum
Takip Yazılımı ile DTS Merkez Yazılımı arasındaki HTTP tabanlı haberleşme servisini tanımlar.
1.1 Kapsam
Bu tanımlama dokümanında, REST servisler için standart olarak verilmesi gereken kaynak tanımlamaları,
kaynak adresleme formatı, kaynaklara ait veri tipi tanımlamaları ve bu kaynaklar ait tüm işlevlerin
gerçekleştirildiği mesajlaşma yapıları açıklanmaktadır.
1.2 Sisteme Genel BakıĢ
Damacana Takip Sistemi’nde, damacanaların yıkama ve dolum süreçlerinin takip edilmeleri
istenmektedir.
Yıkama takip için, damacanaların kimlikleri -d-kimlik_no- yıkama istasyonlarında Damacana Yıkama
Dolum Takip yazılımı tarafından okunarak aşağıda detaylandırılan ilgili bilgiler ile birlikte DTS Merkez
yazılımına gönderilir.
Dolum takip için, damacanaların kimlikleri -d-kimlik_no- dolum istasyonlarında Damacana Yıkama
Dolum Takip yazılımı tarafından okunarak aşağıda detaylandırılan ilgili bilgiler ile birlikte DTS Merkez
yazılımına gönderilir.
D-kimlik_no, RFID yada 2D barkod olarak okunacaktır.1
1
Yıkama takip servisinde hangi yöntemin kullanılacağına pilot uygulaması sonucunda karar verilecektir.
6 / 23
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
2D/RFID Yıkama Dolum
Okuyucu Takip Yazılımı
Damacana Takip Sistemi
Projesi
Damacana Yıkama Dolum
Takip Yazılımı Haberleşme
Servisi Tanım Dokümanı
V.0.2
DTS Merkezi
Yazılımı
Yıkama Dolum Takip
Yazılımı
Haberleşme Servisi
Yıkama Takip İstasyonu
Dolum Takip İstasyonu
Yıkama ve Dolum Takip
İstasyonu
Şekil 1: Damacana Yıkama Dolum Takip Yazılımı Haberleşme Servisi
1.3 Dokümana Genel BakıĢ
Bu doküman, Damacana Yıkama Dolum Takip Yazılım’ı ve DTS merkez yazılımında bulunacak ilgili
haberleşme yazılım arasında sorunsuz tümleştirme sürecini sağlamak amacıyla yazılmıştır.
Bu doküman, söz konusu sistemlerin tasarım ve gerçekleştirilmesinde uyulması zorunlu bir dokümandır.
1.4 Kısaltmalar
DTS
HTTP
JSON
2.
Damacana Takip Sistemi
ing. Hypertext Transfer Protocol
ing. JavaScript Object Notation
Referans Dokümanlar
2.1 Uyulması Zorunlu Referanslar
[RFC 2116]
―Hypertext Transfer Protocol—HTTP 1.1‖ www.ietf.org/rfc/rfc2616.txt
[JSON]
JavaScript Object Notation www.json.org
2.2 Bilgilendirme Amaçlı Referanslar
[DTSITD]
Damacana Takip Sistemi İhtiyaç Tanımlama Dokümanı
[DamÜreTaYaHabServ]
Damacana Üretim Takip Yazılımı Haberleşme Servisi Tanım Dokümanı
7 / 23
Damacana Takip Sistemi
Projesi
Damacana Yıkama Dolum
Takip Yazılımı Haberleşme
Servisi Tanım Dokümanı
V.0.2
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Servis Tanımlama
3.
3.1 Ortak Tanımlamalar
3.1.1
Kaynaklar
Bu bölümde, tanımlanan serviste kullanılan tüm kaynaklar özet olarak verilmiştir.
Yıkama ve dolum takibinde kullanılacak kaynaklar ―yıkama‖ ve ―dolum‖ kaynaklarıdır. Bu kaynaklar
aracılığı ile tüm damacanalar yıkama ve dolum bilgileri [DamÜreTaYaHabServ] DTS Merkezi yazılımı
tarafından güncellenecektir.
Aşağıdaki tabloda özet kaynak tanımlamaları bulunmaktadır.
Tablo 1: Kaynak Özetleri Dokümanı
URL (kaynak adresi)
Kaynak
HTTP Mesajları
Veri Yapısı
GET
PUT
POST
DELETE
Yıkama
DTSYDT/dam/yikama
-
-
x
-
-
Dolum
DTSYDT/dam/dolum
-
-
x
-
-
3.1.2
URL (Kaynak Adresleme) Yapısı
Kaynak adresleme yapısı aşağıdaki tabloda açıklanmıştır. Açıklama, takip eden örnekler ile
desteklenmiştir.
Tablo 2: URL Yapısı
Ġsim
Açıklama
DTSYDT
sunucu kök adresi.
dam
―dam‖ olarak kullanılacaktır.
yıkama
―yikama‖ olarak kullanılacaktır.
dolum
―dolum‖ olarak kullanılacaktır.
Örnekler:
1) Tüm damacanalar için yıkama kaynağı URL’i:
DTSYDT/dam/yikama
2) Tüm damacanalar için dolum kaynağı URL’i
DTSYDT/dam/dolum
8 / 23
Damacana Takip Sistemi
Projesi
Damacana Yıkama Dolum
Takip Yazılımı Haberleşme
Servisi Tanım Dokümanı
V.0.2
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Veri Yapıları
3.1.3
Aşağıdaki Tablo 3’de bu serviste kullanılacak veriler tanımlanmıştır. Yıkama ve dolum kaynakları,
damacana kaynağı üzerinde kısmı güncellemeler yapılmasını sağlayan kaynaklardır.
Tablo 3: Veri Yapıları Tablosu
Kaynak
Veri
Veri Tipi2
Açıklama
d-kimlik_no
d-kimlik_no
string
Damacana kimlik bilgisi.
rfidUid4
string
RFID kimlik bilgisi.
14 veya 16 adet hex karakteri
olarak gösterilecektir.
Örnek: uid=ff23456789abcdef
suFirması
number
Damacananın ait olduğu su
firmasını (markasını) gösterir.
Örnek: Su firma (marka) kodu.
ABC Su : 4251
firmaYeri
number
Damacana3
Damacananın yıkandığı yer
bilgisini taşır.
Su üreticisi firmanın tesis kodu.
(Bir su üreticisi firmanın birden
fazla farklı lokasyonda üretim
tesisi olabilir.)
yıkamaNo
number
Yıkama istasyonu numarası.
Yıkamanın hangi istasyonunda
yapıldığını gösterir.
THSK tarafından
belirlenecektir.
yZamanı
string(gg.aa.yyyyss:dd:sn)5
Damacananın yıkama zamanını
gösterir.
rfidUid7
string
14 veya 16 adet hex karakteri
olarak gösterilecektir.
Örnek: uid=ff23456789abcdef
Damacana6
suFirması
number
Damacananın ait olduğu su
firmasını (markasını) gösterir.
2
JSON [JSON] veri tipi olarak verilmiştir.
Damacana kaynağının yıkama ile ilgili verileridir.
4
Pilot uygulama sonunda RFID kullanımı ön görülmez ise bu bilgi kullanılmayacaktır.
5
gg.aa.yyyy-ss:dd:sn, gün.ay.yıl-saat:dakika:saniye kısaltması olarak kullanılmıştır.
6
Damacana kaynağının dolum ile ilgili verileridir.
7
Pilot uygulama sonunda RFID kullanımı ön görülmez ise bu bilgi kullanılmayacaktır.
3
9 / 23
Damacana Takip Sistemi
Projesi
Damacana Yıkama Dolum
Takip Yazılımı Haberleşme
Servisi Tanım Dokümanı
V.0.2
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Örnek: Su firma (marka) kodu.
ABC Su : 4251
firmaYeri
number
Damacananın doldurulduğu yer
bilgisini taşır.
Su üreticisi firmanın tesis kodu.
(Bir su üreticisi firmanın birden
fazla farklı lokasyonda üretim
tesisi olabilir.)
dolumNo
number
Dolum istasyonu numarası.
Dolumun hangi istasyonunda
yapıldığını gösterir.
THSK tarafından
belirlenecektir.
3.1.4
dZamanı
string(gg.aa.yyyyss:dd:sn)8
Damacananın dolum zamanını
gösterir.
üPartiNo
string
Üretim parti numarasını gösterir.
Su firmasının dolum sırasında
kullandığı
üretim
parti
numarasıdır.
MesajlaĢma
Tanımlanmakta olan Damacana Yıkama Dolum Takip Yazılımı Haberleşme Servisi ara-yüzünde
kullanılacak HTTP mesajları ve yapıları aşağıda açıklanmaktadır.
Aşağıda belirlenen kısıtlar dışında [RFC 2116] uyulacaktır. Kısıtlar, gerçekleştirmenin kolaylığı ve
iletişim performansı göz önüne alınarak belirlenmiştir.
3.1.4.1
Ġstek Mesajları
İstek mesajları ―Host‖, ―Content-Length‖ dışında ―header‖ içermeyecektir.
İstek mesajlarında iletilecek içerikler için, sabit şekilde karakter seti (charset) ―UTF 8‖ , media tipi
(mediatype) ―application/json‖ olarak kullanılacaktır.
Bu servis için sadece PUT mesajı desteklenecek, diğer HTTP mesajları desteklenmeyecektir.
3.1.4.2
Yanıt Mesajları
Yanıt mesajları, ―Content-Length‖, ―Retry-After‖, dışında ―header‖ içermeyecektir.
Yanıt mesajlarında iletilecek içerikler için sabit şekilde karakter seti (charset) ―UTF 8‖ , media tipi
(mediatype) ―application/json‖ olarak kullanılacaktır [JSON].
Aşağıda verilen yanıt mesajları kullanılacaktır.
8
gg.aa.yyyy-ss:dd:sn, gün.ay.yıl-saat:dakika:saniye kısaltması olarak kullanılmıştır.
10 / 23
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
3.1.4.2.1
Damacana Takip Sistemi
Projesi
Damacana Yıkama Dolum
Takip Yazılımı Haberleşme
Servisi Tanım Dokümanı
V.0.2
1XX Bilgi Verme Mesajları
Kullanılmayacaktır.
3.1.4.2.2
2XX Mesajları
200 OK
: İşlev başarıldı.
201 Created
: İşlev başarıldı ve istenen kaynak yaratıldı.
3.1.4.2.3
3XX Mesajları
Kaynak adreslemesinde değişiklik olmayacağı varsayılmıştır. Kullanılmayacaktır.
3.1.4.2.4
4XX Mesajları
400 BadRequest
: İstek mesajı URL format hatalarında bu mesaj kullanılacaktır.
404 Not Found
: 1-Sistemde kayıtlı olmayan d-kimlik_no içeren istek mesajı aldığında,
2-RFID Kimlik bilgisi d-kimlik_no uyuşmazlığı olan istek mesajı
alındığında,
3-İmha edilmiş d-kimlik_no içeren istek mesajı aldığında,
4- Kullanım sayısı aşımı olan d-kimlik_no içeren istek mesajı aldığında,
5-Kullanım süresi aşımı olan d-kimlik_no içeren istek mesajı aldığında,
6- Su firması kodlaması hatasında,
7-Firma Yeri kodlaması hatasında,
8-Yıkama istasyonu kodlama hatasında,
9-Dolum istasyonu kodlama hatasında,
10-Damacananın ait olduğu firmadan başka bir firmaya ait su
kaynağından doldurulması durumunda
kullanılacaktır.
404 Mesajında:
1-Sistemde kayıtlı olmayan damacana durumunda ―Sistem dışı damaca.‖,
2- RFID Kimlik bilgisi d-kimlik_no uyuşmazlığı durumunda ―RFID Dkimlik_no uyumsuzluğu‖,
3- İmha edilmiş damacana durumunda ―İmha edilmiş.‖,
4-Kullanım sayısı aşımı olan damacana durumunda ―Kullanım sayısı
geçmiş‖,
5-Kullanım süresi aşımı olan damacana durumunda ―Kullanım Süresi
geçmiş‖,
6-Su firması kodlaması hatası durumunda ―Su firması hatası‖,
7-Firma Yeri kodlaması hatasında durumunda ―Firma yeri hatası‖,
8-Yıkama istasyonu kodlama
hatası‖,
hatası durumunda ―Yıkama istasyonu
9-Dolum istasyonu kodlama
hatası‖,
hatası durumunda ―Dolum istasyonu
11 / 23
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Damacana Takip Sistemi
Projesi
Damacana Yıkama Dolum
Takip Yazılımı Haberleşme
Servisi Tanım Dokümanı
V.0.2
10- Farklı su firması su kaynağı kullanılması durumunda ―Yanlış kaynak
suyu‖
açıklama bilgileri kullanılacaktır.
405 Method Not Allowed
: PUT mesajı dışındaki mesajlar alındığında bu hata kodu kullanılacaktır.
403 Forbidden
: Yetkisiz erişimlerde kullanılacaktır.
405 Method Not Allowed
: PUT mesajı dışındaki mesajlar alındığında bu hata kodu kullanılacaktır.
403 Forbidden
: Yetkisiz erişimlerde kullanılacaktır.
3.1.4.2.5
5XX Mesajları
[RFC 2616]’da anlatıldığı gibi kullanılacaktır.
3.2 Kaynakların Ayrıntılı Tanımlanması
3.2.1 Yıkama Kaynağı
Kaynak adresi:
https://DTSDYT/dam/yikama
Bu kaynak tüm damacanalar için yıkama sürecinin takip ve kontrolünde kullanılacaktır. DTS Merkezi
yazılımında, PUT mesajının taşıdığı d-kimlik_no’lu damacana kaynağına [DamÜreTaYaHabServ] ait
yıkama bilgileri güncelleyecektir.
3.2.1.1
Kaynak URL Açıklaması
3.1.2’de açıklanmıştır.
3.2.1.2
PUT
―Yıkama‖ kaynağı ile ilgili damacana yıkama bilgilerinin güncellenmesi için PUT mesajı kullanılacaktır.
12 / 23
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
3.2.1.2.1
Damacana Takip Sistemi
Projesi
Damacana Yıkama Dolum
Takip Yazılımı Haberleşme
Servisi Tanım Dokümanı
V.0.2
Damacana Yıkama Güncelleme Mesajı
Yıkama Dolum
Takip Yazılımı
DTS Merkez
Yazılımı
PUT (d-kimlik_no,
rfidUid,
suFirması,
firmaYeri
yıkamaNo,
yZamanı)
200 OK
Şekil 2: Yıkama Güncellemesi9
DTS Merkez yazılımı, PUT ile alınan güncelleme mesajını d-kimlik_no ile belirlenen damacana kaynağı
üzerinde yıkama bilgileri için işler. Bu durumda yanıt olarak 200 OK gönderilir.
Başarı ile işlenmiş güncelleme mesajının, yanıt mesaj kayıpları nedeniyle DTS Damacana Yıkma Takip
yazılımı tarafından yeniden gönderilmesi durumunda DTS Merkezi yazılımı tarafından güncelleme
yapılmaz 200 OK yanıt mesajı gönderilir.
D-kimlik_no lu damacanaya ait kayıt (damacana kaynağı) sistemde yoksa ―404 Not Found‖ mesajı,
―Sistem dışı damacana‖ açıklama bilgisi ile yanıt olarak gönderilir.
RFID d-kimlik_no uyuşmazlığı içeren istek mesajı aldığında ―404 Not Found‖ mesajı, ―RFID dkimlik_no uyuşmazlığı‖ açıklama bilgisi ile yanıt olarak gönderilir.
İmha edilmiş d-kimlik_no içeren istek mesajı aldığında ―404 Not Found‖ mesajı, ―İmha edilmiş‖
açıklama bilgisi ile yanıt olarak gönderilir.
Yanlış su firması kodlaması kullanılan istek mesajı alındığında ―404 Not Found‖ mesajı, ―Su firması
hatası.‖ açıklama bilgisi ile yanıt olarak gönderilir.
Yanlış firma yeri kodlaması kullanılan istek mesajı alındığında ―404 Not Found‖ mesajı, ―Gfirma yeri
hatası.‖ açıklama bilgisi ile yanıt olarak gönderilir.
Yanlış yıkama istasyonu kodlaması kullanılan istek mesajı alındığında ―404 Not Found‖
―Yıkama istasyonu hatası.‖ açıklama bilgisi ile yanıt olarak gönderilir.
mesajı,
Kullanım sayısı aşımı olan d-kimlik_no içeren istek mesajı aldığında
―Kullanım sayısı geçmiş.‖ açıklama bilgisi ile yanıt olarak gönderilir.
mesajı,
―404 Not Found‖
Kullanım süresi aşımı olan d-kimlik_no içeren istek mesajı aldığında ―404 Not Found‖ mesajı, ―Kullanım
süresi geçmiş‖ açıklama bilgisi ile yanıt olarak gönderilir.
9
rfidUid, RFID kullanımına bağlı olarak desteklenecektir.
13 / 23
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Yıkama Dolum
Takip Yazılımı
Damacana Takip Sistemi
Projesi
Damacana Yıkama Dolum
Takip Yazılımı Haberleşme
Servisi Tanım Dokümanı
V.0.2
DTS Merkez
Yazılımı
PUT (d-kimlik_no,
rfidUid,
suFirması,
firmaYeri
yıkamaNo,
yZamanı)
404 Not Found
Şekil 3: Yıkama Güncellemesi – Problemli Damacana10
Damacana Yıkama Takip yazılımı, yıkama güncelleme bilgilerini toplu olarak gönderebilir. Ancak bu
sadece tekil güncellemenin mümkün olmadığı durumlarda oluşacak birikimlerde (sunucunu problemi,
haberleşme problemleri vs.) uygulanacaktır.
Toplu güncellemede, tekli göndermede 404 Not Found mesajı gönderilmesi gereken durumlar (3.1.4.2.4
),Hata! BaĢvuru kaynağı bulunamadı. her bir damacana için ―d-kimlik_no’ları ve ilgili açıklama
bilgisi ile 200 OK mesajına eklenir.
3.2.1.2.1.1
Örnek 1
XYZ şirketinin, Uludağ tesislerindeki 2 no’lu yıkama alanında 15.12.2013-19:23:00 tarihinde yıkanan
―1234567890abcdef‖ d-kimlik_no ile verilen damacana için damacana kaynağı yıkama bilgileri
güncellemesi:
Ġstek Mesajı:
PUT /dam/yikama HTTP1.1
Host: DTSDYT
Content-Length:nnnn
{―d-kimlik_no‖: ―1234567890abcdef―,
―rfidUid‖: ―12345678901234‖,
“suFirması‖: 35082,
10
// Temsili XYZ firması temsili kodlaması (890a)16 = 35082
rfidUid, RFID kullanımına bağlı olarak desteklenecektir.
14 / 23
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Damacana Takip Sistemi
Projesi
Damacana Yıkama Dolum
Takip Yazılımı Haberleşme
Servisi Tanım Dokümanı
V.0.2
―firmaYeri‖: 23453,
// Temsili Su Firması Yer olarak Uludağ için
―yıkamaNo‖:2,
―yZamanı‖:―15.12.2013-19:23:00‖
}
Yanıt Mesajı:
HTTP/1.1 200 Ok
3.2.1.2.1.2
Örnek 2
XYZ şirketinin, Uludağ tesislerindeki 2 no’lu yıkama alanında 15.12.2013-19:23:00 tarihinde yıkanan
―1234567890abcdef― D-kimlik_no ile verilen damacana için damacana kaynağı yıkama bilgileri
güncellemesi:
Ġstek Mesajı:
PUT /dam/yikama HTTP1.1
Host: DTSDYT
Content-Length:nnnn
{
―d-kimlik_no‖: ―1234567896000000― ,
―rfidUid‖: ―12345678901234‖
“suFirması‖: 35082,
// Temsili XYZ firması temsili kodlaması (890a)16 = 35082
―firmaYeri‖: 23453,
// Temsili Su Firması Yer olarak Uludağ için
―yıkamaNo‖:2,
―yZamanı‖:―15.12.2013-19:23:00‖
}
Yanıt Mesajı:
HTTP/1.1 404 Not Found
Content-Length:nnnn
{
―d-kimlik_no‖: ―1234567896000000―,
―açıklama‖: ―Sistem dışı damacana‖
// Sistem dışı damacana
}
Not: Açıklama bilgisi 3.1.4.2.4 maddesi 404 Not Found mesajında verilen açıklama bilgilerinden
herhangi biri olabilir.
15 / 23
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
3.2.1.2.1.3
Damacana Takip Sistemi
Projesi
Damacana Yıkama Dolum
Takip Yazılımı Haberleşme
Servisi Tanım Dokümanı
V.0.2
Örnek 3
XYZ şirketinin, Uludağ tesislerindeki 2 no’lu yıkama alanında 15.12.2013 19:23:00, 19:24:00, 19:25:00
tarihinde sırasıyla yıkanan ―1234567890abcdef―, ―1234567890abcdf0‖,―12300000000bcdef‖ ve
―1244567890abcdef” D-kimlik_no ile verilen damacana için damacana kaynağı yıkama bilgileri
güncellemesi:
Ġstek Mesajı:
PUT /dam/yikama HTTP1.1
Host: DTSDYT
Content-Length:nnnn
[{
―d-kimlik_no‖: ―1234567890abcdef― ,
―rfidUid‖: ―12345678901234‖,
―suFirması‖: 35082,
// Temsili XYZ firması temsili kodlaması (890a)16 = 35082
―firmaYeri‖: 23453, // Temsili Su Firması Yer olarak Uludağ için
―yıkamaNo‖:2,
―yZamanı‖:―15.12.2013-19:23:00‖
},
{
―d-kimlik_no‖: ―1234567890abcdf0 ― ,
―rfidUid‖: ―12345678901235‖,
―suFirması‖: 35082,
// Temsili XYZ firması temsili kodlaması (890a)16 = 35082
―firmaYeri‖: 23453, // Temsili Su Firması Yer olarak Uludağ için
―yıkamaNo‖:2,
―yZamanı‖:―15.12.2013-19:24:00‖
},
{
―d-kimlik_no‖: ―12300000000bcdef― , //Sistem dışı damacana
―rfidUid‖: ―12345678901236‖,
―suFirması‖: 35082,
// Temsili XYZ firması temsili kodlaması (0000)16 ≠ 35082
―firmaYeri‖: 23453,
// Temsili Su Firması Yer olarak Uludağ için
―yıkamaNo‖:2,
―yZamanı‖:―15.12.2013-19:25:00‖
},
{
―d-kimlik_no‖: ―1244567890abcdef― , // Kullanım süresi geçmiş damacana
―rfidUid‖: ―12345678901237‖,
―suFirması‖: 35082,
// Temsili XYZ firması temsili kodlaması (890a)16 = 35082
16 / 23
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Damacana Takip Sistemi
Projesi
Damacana Yıkama Dolum
Takip Yazılımı Haberleşme
Servisi Tanım Dokümanı
V.0.2
―firmaYeri‖: 23453, // Temsili Su Firması Yer olarak Uludağ için
―yıkamaNo‖:2,
―yZamanı‖:―15.12.2013-19:23:00‖
}]
Yanıt Mesajı:
HTTP/1.1 200 Ok
Content-Length:nnnn
[{
―d-kimlik_no‖: ―12300000000bcdef‖,
―açıklama‖: ―Sistem dışı damacana‖
},
{
―d-kimlik_no‖: ―1244567890abcdef‖,
―açıklama‖: ―Kullanım süresi geçmiş‖
}]
3.2.2
Dolum Kaynağı
Kaynak adresi:
https://DTSYDT/dam/dolum
Bu kaynak tüm damacanalar için dolum sürecinin takip edilmesinde kullanılacaktır. DTS Merkezi
yazılımında, PUT mesajının taşıdığı d-kimlik_no’lu damacana kaynağına [DamÜreTaYaHabServ] ait
dolum bilgileri güncellenecektir.
3.2.2.1
Kaynak URL Açıklaması
3.1.2’de açıklanmıştır.
3.2.2.2
PUT
―Dolum‖ kaynağı ile ilgili damacana dolum bilgilerinin güncellenmesi için PUT mesajı kullanılacaktır.
17 / 23
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
3.2.2.2.1
Damacana Takip Sistemi
Projesi
Damacana Yıkama Dolum
Takip Yazılımı Haberleşme
Servisi Tanım Dokümanı
V.0.2
Damacana Dolum Güncelleme
Yıkama Dolum
Takip Yazılımı
DTS Merkez
Yazılımı
PUT (d-kimlik_no,
rfidUid,
suFirması,
firmaYeri,
dolumNo,
üPartiNo,
dZamanı)
200 Ok
Şekil 4: Dolum Güncellemesi – Kayıt İçi Damacana11
DTS Merkez yazılımı, PUT ile alınan güncelleme mesajını d-kimlik_no ile belirlenen damacana kaynağı
üzerinde dolum güncellemesi için işler. Bu durumda yanıt olarak 200 OK gönderilir.
Başarı ile işlenmiş güncelleme mesajının, yanıt mesaj kayıpları nedeniyle DTS Damacana Yıkama Dolum
Takip yazılımı tarafından yeniden gönderilmesi durumunda DTS Merkezi yazılımı tarafından güncelleme
yapılmaz 200 OK yanıt mesajı gönderilir.
D-kimlik_no ile verilen damacanaya ait kayıt (damacana kaynağı) sistemde yoksa ―404 Not Found‖
mesajı, ―Sistem dışı damacana‖ açıklama bilgisi ile yanıt olarak gönderilir.
RFID d-kimlik_no uyuşmazlığı içeren istek mesajı aldığında ―404 Not Found‖ mesajı, ―RFID dkimlik_no uyuşmazlığı‖ açıklama bilgisi ile yanıt olarak gönderilir.
İmha edilmiş d-kimlik_no içeren istek mesajı aldığında ―404 Not Found‖ mesajı, ―İmha edilmiş‖
açıklama bilgisi ile yanıt olarak gönderilir.
Yanlış su firması kodlaması kullanılan istek mesajı alındığında ―404 Not Found‖ mesajı, ―Su firması
hatası.‖ açıklama bilgisi ile yanıt olarak gönderilir.
Yanlış firma yeri kodlaması kullanılan istek mesajı alındığında ―404 Not Found‖ mesajı, ―Firma yeri
hatası.‖ açıklama bilgisi ile yanıt olarak gönderilir.
Yanlış dolum istasyonu kodlaması kullanılan istek mesajı alındığında ―404 Not Found‖ mesajı, ―Dolum
istasyonu hatası.‖ açıklama bilgisi ile yanıt olarak gönderilir.
Kullanım sayısı aşımı olan d-kimlik_no içeren istek mesajı aldığında
―Kullanım sayısı geçmiş.‖ açıklama bilgisi ile yanıt olarak gönderilir.
―404 Not Found‖
mesajı,
Kullanım süresi aşımı olan d-kimlik_no içeren istek mesajı aldığında ―404 Not Found‖ mesajı, ―Kullanım
süresi geçmiş‖ açıklama bilgisi ile yanıt olarak gönderilir.
11
rfidUid, RFID kullanımına bağlı olarak desteklenecektir.
18 / 23
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Damacana Takip Sistemi
Projesi
Damacana Yıkama Dolum
Takip Yazılımı Haberleşme
Servisi Tanım Dokümanı
V.0.2
Farklı su firması su kaynağı kullanılmış damacana d-kimlik_no içeren istek mesajı aldığında ―404 Not
Found‖ mesajı, ―Yanlış kaynak suyu‖ açıklama bilgisi ile yanıt olarak gönderilir.
Yıkama Dolum
Takip Yazılımı
DTS Merkez
Yazılımı
PUT (d-kimlik_no,
rfidUid,
suFirması,
firmaYeri,
dolumNo,
üPartiNo,
dZamanı)
404 Not Found
Şekil 5: Dolum Güncellemesi – Problemli Damacana12
Damacana Yıkama Dolum Takip yazılımı, dolum güncelleme bilgilerini toplu olarak gönderebilir. Ancak
bu sadece tekil güncellemenin mümkün olmadığı durumlarda oluşacak birikimlerde (sunucunu problemi,
haberleşme problemleri vs.) uygulanacaktır.
Toplu güncellemede, tekli göndermede 404 Not Found mesajı gönderilmesi gereken durumlar (3.1.4.2.4)
her bir damacana için ―d-kimlik_no’ları ve ilgili açıklama bilgisi ile 200 OK mesajına eklenir.
3.2.2.2.1.1
Örnek 1
XYZ şirketinin, Uludağ tesislerindeki 1 no’lu dolum yerinde 15.12.2013-19:23:00 tarihinde dolumu
yapılan ―1234567880abcdef‖ d-kimlik_no ve ―1234567890abcd” ID no ile verilen damacana için
damacana kaynağı dolum bilgileri güncellemesi:
12
rfidUid, RFID kullanımına bağlı olarak desteklenecektir.
19 / 23
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Damacana Takip Sistemi
Projesi
Damacana Yıkama Dolum
Takip Yazılımı Haberleşme
Servisi Tanım Dokümanı
V.0.2
Ġstek Mesajı:
PUT /dam/dolum HTTP1.1
Host: DTSYDT
Content-Length:nnnn
{
―d-kimlik_no‖: ―1234567880abcdef―,
―rfidUid‖: ―12345678901234‖,
“suFirması‖: 35082,
// Temsili XYZ firması temsili kodlaması (890a)16 = 35082
―firmaYeri‖: 23453, // Temsili Su Firması Yer olarak Uludağ için
―dolumNo‖:1,
―üPartiNo‖: ―35082_1_15.12.2013‖ ,
―dZamanı‖:―15.12.2013-19:23:00‖
}
Yanıt Mesajı:
HTTP/1.1 200 Ok
3.2.2.2.1.2
Örnek 2
XYZ şirketinin, Uludağ tesislerindeki 1 no’lu dolum yerinde 15.12.2013-19:23:00 tarihinde dolumu
yapılan ―1234567880abcdef― d-kimlik_no ile verilen damacana için damacana kaynağı dolum bilgileri
güncellemesi:
20 / 23
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Damacana Takip Sistemi
Projesi
Damacana Yıkama Dolum
Takip Yazılımı Haberleşme
Servisi Tanım Dokümanı
V.0.2
Ġstek Mesajı:
PUT /dam/dolum HTTP1.1
Host: DTSYDT
Content-Length:nnnn
{
―d-kimlik_no‖: ―1234567886000000― ,
―rfidUid‖: ―12345678901234‖,
―suFirması‖: 35082,
// Temsili XYZ firması temsili kodlaması (890a)16 = 35082
―firmaYeri‖: 23453,
// Temsili Su Firması Yer olarak Uludağ için
―dolumNo‖:1,
―üPartiNo‖: ―35082_1_15.12.2013‖,
―dZamanı‖:―15.12.2013-19:23:00‖
}
Yanıt Mesajı:
HTTP/1.1 404 Not Found
Content-Length:nnnn
{
―d-kimlik_no‖: ―1234567886000000― ,
―açıklama‖: ―Sistem dışı damacana‖
// Sistem dışı damacana
}
Not: Açıklama bilgisi 3.1.4.2.4 maddesi 404 Not Found mesajında verilen açıklama bilgilerinden
herhangi biri olabilir.
21 / 23
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
3.2.2.2.1.3
Damacana Takip Sistemi
Projesi
Damacana Yıkama Dolum
Takip Yazılımı Haberleşme
Servisi Tanım Dokümanı
V.0.2
Örnek 3
XYZ şirketinin, Uludağ tesislerindeki 2 no’lu dolum yerinde 15.12.2013-19:23:00, 19:24:00 ve
19:25:00 tarihinde sırasıyla dolumu yapılan ―1234567890abcdef‖, ―1234567890abcdf0”,
“12300000000bcdf1” d-kimlik_no ve‖ 1234567890abcd”, “2234567890abcd” , “3234567890abcd” ile
verilen damacanalar için damacana kaynağı dolum bilgileri güncellemesi:
3.2.2.2.1.4
Ġstek Mesajı:
PUT /dam/dolum HTTP1.1
Host: DTSYDT
Content-Length:nnnn
[{
―d-kimlik_no‖: ―1234567890abcdef―,
―rfidUid‖: ―12345678901234‖,
“suFirması‖: 35082,
// Temsili XYZ firması temsili kodlaması (890a)16 = 35082
―firmaYeri‖: 23453, // Temsili Su Firması Yer olarak Uludağ için
―dolumNo‖:2,
―üPartiNo‖: ―35082_2_15.12.2013‖,
―dZamanı‖:―15.12.2013-19:23:00‖
},
{
―d-kimlik_no‖: ―1234567890abcdf0―,
―rfidUid‖: ―12345678901235‖,
“suFirması‖: 35082,
// Temsili XYZ firması temsili kodlaması (890a)16 = 35082
―firmaYeri‖: 23453,
// Temsili Su Firması Yer olarak Uludağ için
―dolumNo‖:2,
―üPartiNo‖: ―35082_2_15.12.2013‖ ,
―dZamanı‖:―15.12.2013-19:24:00‖
},
{
―d-kimlik_no‖: ―12300000000bcdf1―, // Sistem dışı damacana
―rfidUid‖: ―12345678901236‖,
“suFirması‖: 35082,
// Temsili XYZ firması temsili kodlaması (0000)16 ≠ 35082
22 / 23
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Damacana Takip Sistemi
Projesi
Damacana Yıkama Dolum
Takip Yazılımı Haberleşme
Servisi Tanım Dokümanı
V.0.2
―firmaYeri‖: 23453, // Temsili Su Firması Yer olarak Uludağ için
―dolumNo‖:2,
―üPartiNo‖: ―35082_2_15.12.2013‖,
―dZamanı‖:―15.12.2013-19:25:00‖
},
{
―d-kimlik_no‖: ―1244567890abcdef― , // Kullanım sayısı geçmiş damacana
―rfidUid‖: ―12345678901237‖,
―suFirması‖: 35082,
// Temsili XYZ firması temsili kodlaması (890a)16 = 35082
―firmaYeri‖: 23453, // Temsili Su Firması Yer olarak Uludağ için
―dolumNo‖:2,
―üPartiNo‖: ―35082_2_15.12.2013‖,
―dZamanı‖:―15.12.2013-19:26:00‖
}]
Yanıt Mesajı:
HTTP/1.1 200 Ok
Content-Length:nnnn
[{
―d-kimlik_no‖: ―12300000000bcdef‖,
―açıklma‖: ―Sistem dışı damacana‖
},
{
―d-kimlik_no‖: ―1244567890abcdef‖,
―açıklama‖: ―Kullanım sayısı geçmiş‖
}]
23 / 23
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
500 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content