close

Enter

Log in using OpenID

Daha detaylı bilgi istiyorsanız.

embedDownload
AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY
Yetkilendirilmiş Yükümlü
2014
AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş
Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır
© Tüm Hakları Saklıdır.
https://www.abcustoms.eu
SUNUŞ
Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması
ve farklı bakış açılarıyla yorumlanmaya müsait yapısı
nedeniyle ayrıca dikkat ve uzmanlık ister.
“AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY”
hazırlamış olduğumuz çalışmaların, dış
işlemlerinizin her aşamasında katma
sağlayacağını düşünüyoruz.
olarak
ticaret
değer
Dış ticaret mevzuatı ile ilgili olarak gerçekleşebilecek
değişiklikler, kısıtlamalar ve ilaveler uzman ekibimiz
tarafından titizlikle takip edilmektedir.
Biz “AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY” olarak, çok
dikkat isteyen bu alanda her hangi bir hataya mahal
bırakmamak için, konunun uzmanlarından yardım
alınmasını öneririz.
AB GÜMRÜK MÜAŞVİRLİĞİ VE DANIŞMANLIK A.Ş.
uzmanları tarafından hazırlanan ve bu çalışmalarda
yer alan, bilgilerden dolayı şirketimizin yasal
sorumluluğu bulunmamaktadır.
SAYGILARIMIZLA,
AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY
AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş. kurulduğu
yıldan bu güne kadar yapmış olduğu yatırımlar ve
yürütmüş olduğu projeler ile ticari kar elde etmenin
yanında, sosyal sorumluluk anlayışı ve yaratılan
ekonomik katma değerler ile birlikte büyük bir
heyecanla faaliyetlerini, sürdürmektedir.
AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş. bugün;
ilgili
departmanlarında
görevli
organizasyon
kabiliyetleri yüksek, ekip ruhu ile hareket eden ve her
biri kendi alanlarında uzmanlaşmış organize personel
yapısıyla entegre dış ticaret ve lojistik hizmetlerin en
önemli temel taşlarından sayılan gümrük müşavirliği
ve danışmanlık hizmetleri vermenin yanında aynı
zamanda; müşterileri adına çeşitli projeler ile ilgili dış
ticaret strateji planları hazırlama, efektif stratejik
çözümler üretme ve bu projelerin başından sonuna
kadar yürütülmesini sağlamakta uzmanlaşmış
personelleri ile sektörde marka olmak hedefiyle, hali
hazırda faaliyetlerine devam etmektedir.
Yetkilendirilmiş Yükümlü 2014
Y
etkilendirilmiş Yükümlü Statüsü
Yetkilendirilmiş Yükümlü uygulaması, AB ile uyum
süreci
kapsamında
gümrük
işlemlerinin
kolaylaştırılması adına atılmış önemli bir adımdır.
10 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete ile
yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük İşlemlerinin
Kolaylaştırılması Yönetmeliği ile, uygulamaya
ilişkin düzenlemeler yapılmış, uygulamanın
koşulları ve avantajları sayılmıştır.
Uluslararası bir düzenleme olan yetkilendirilmiş
yükümlü uygulaması, gümrük işlemlerinin yerinde
gerçekleştirilmesi
ve
gümrük
muayene
işlemlerinin öncelikli yapılması gibi gümrük işlem
maliyetini ciddi oranda azaltacak bir uygulama
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Onaylanmış Kişi Statü belgesinin daha kapsamlı
bir hali olarak değerlendirilebilen Yetkilendirilmiş
Yükümlü Statüsünün, özellikle ihracat ağırlıklı
şirketlere büyük ölçüde avantaj sağlaması
amaçlanmıştır.
AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY
Yetkilendirilmiş Yükümlü 2014
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Avantajı
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsünün Avantajlarını
2 kalem altında sunmak gerekmektedir.
1. Basitleştirilmiş Uygulamalar
2. Emniyet ve Güvenlik İşlemlerinde Kolaylık
Basitleştirilmiş Uygulamalar
• Eksik Beyan Usulü
• Kısmı Teminat
• Götürü Teminat
• Onaylanmış İhracatçı Yetkisi
• İzinli Gönderici Yetkisi
Emniyet ve Güvenlik İşlemlerinde Kolaylık
• Azaltılmış Zorunlu Bilgilerden Oluşan Özet
Beyan verme Kolaylığı
• Mavi Hat Uygulaması
• Sarı Hatta Öncelikli Muayene Kontrolü
• Kırmızı Hatta Öncelikli Muayene Kontrolü
Onaylanmış İhracatçı Yetki Statüsü Avantajları
İhracatta yerinde gümrükleme izni
A.TR Dolaşım Belgelerini Bakanlıkça yetki verilen
kişi ve kuruluş tarafından düzenleme ve vize işlemi
için gümrük idarelerine ibraz edilme zorunluluğu
olmaksızın düzenleyebilme izni
Serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülke veya ülke
gruplarıyla tercihli ticarette, Türkiye ile Avrupa Birliği
arasında tarım ürünlerinin tercihli ticaretinde ve
ülkemiz tarafından tek taraflı olarak tanınan
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) rejimi
kapsamında gerçekleştirilen tercihli ticarette
eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya
EUR. MED fatura beyanı düzenleyebilme izni
AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY
Yetkilendirilmiş Yükümlü 2014
Başvuruda Süreçleri
Başvuruda süreçleri 3 aşmada
gerekmektedir.
değerlendirmek
1. Hazırlık
2. Başvuru
3. Kabul/Red
Hazırlık
Koşulların Değerlendirilmesi
Başvuru Belgelerinin Hazırlanması
Başvuru
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne Müracaat
Kabul / Red
Ön İnceleme
Yerinde İnceleme
Başvuruda Bulunmanın Koşulları Nelerdir?
• Yerleşik olma koşulu
• Güvenilirlik koşulu
• Ticari kayıtların güvenilirliği ve izlenebilir olması
koşulu
• Mali yeterlilik koşulu
• Emniyet ve güvenlik koşulu
AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY
Yetkilendirilmiş Yükümlü 2014
Başvuruda Aranacak Belgeler
• Başvuru formu
• Yönetmelik 2 nolu ekinde bulunan soru formu
• Adli sicil belge asılları
• SGK e –borcu yoktur belgesi ya da 4 nolu ekte
bulunan form ile SGK’dan alınan yazı aslı
• Bağlı bulunan vergi dairesi ile kesinleşmiş vergi
borcu bulunmadığını veya borcu varsa teminata
bağlandığını, yapılandırıldığının, tecil edildiğinin,
taksitlendirildiğinin veya mahsup talebi kabul
edildiğinin tevsikine ilişkin yazının aslı
• YMM raporu
• ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikalarının aslı veya
onaylı nüsha
Başvurunun Ön İncelenmesi
Başvurunun ön incelemesi, başvurunun genel evrak
kaydına alınmasını takiben ilgili bölge müdürlüğü
tarafından en geç on beş iş günü içinde
tamamlanacaktır.
ISO 9001 ve 27001 sertifikaları olmadan başvuru
yapılamaz. Bilgisayar sistemini yetkisiz girişlerden
korumaya ve verilerini güvenceye almaya yönelik
uygun bilişim teknolojisi güvenlik önlemlerine sahip
olma koşulu ISO 27001 sertifikası üzerinden
yapılacaktır.
Bu sertifikalar dışında aranan belgelerden bir
kısmının başvuru dosyasında yer almadığının veya
eksik bilgi içerdiğinin tespit edilmesi halinde,
başvuru sahibine eksik bilgi ve belgelerin
tamamlanması için yazı ile ve elektronik posta
yoluyla 15 gün içinde bildirilir ve 30 gün için de
tamamlanması beklenecektir.
AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY
Yetkilendirilmiş Yükümlü 2014
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statü Belgesinin Getirdiği Kolaylıklar
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Getirdiği Kolaylıklar
Başvurularda Cezalara Bakılma Süresi
3 Yıl Geriye Dönük
Yok
Başvuruda İmalatçı Olma Koşulu
Var
Mavi Hat Uygulaması
Eksik Belge ve Bilgiyle Beyan
Var
A.TR Dolaşım Belgesi Düzenleyebilme İzni
Var
Var
Fatura Beyanı veya EUR.MED Fatura Beyanı Düzenleyebilme İzni
Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usulden Yararlanma Koşulu
Var
Götürü Teminat Sistemi
Var
Var
Kısmi Teminat Sistemi
İhracatta Yerinde Gümrükleme
Var
İzinli Gönderici Yetkisi
Var
Onaylanmış Kişi Statü Belgesinin Getirdiği Kolaylıklar
Onaylanmış Kişi Statüsü Getirdiği Kolaylıklar
Başvurularda Cezalara Bakılma Süresi
2 Yıl Geriye Dönük
Başvuruda İmalatçı Olma Koşulu
Var
Mavi Hat Uygulaması
Var
Eksik Belge ve Bilgiyle Beyan
Var
A.TR Dolaşım Belgesi Düzenleyebilme İzni
Var
Fatura Beyanı veya EUR.MED Fatura Beyanı Düzenleyebilme İzni
Yok
Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usulden Yararlanma Koşulu
Var
Götürü Teminat Sistemi
Var
Kısmi Teminat Sistemi
Var
İhracatta Yerinde Gümrükleme
Yok
İzinli Gönderici Yetkisi
Yok
AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY
Yetkilendirilmiş Yükümlü 2014
İhracatta Yerinde Gümrükleme İznin İçeriği
Taşıma
KOMPLE
PARSİYEL
İhracatta Yerinde Gümrükleme İzni Kapsam Şeması
Taşıyıcı
Tesis
Yükleme
Rejim
3141
3151
Mühürleme
İzinli Gönderici
İzin Sahibi / İzinli Gönderici
İzinli Gönderici
İzinli Gönderici
1000
Diğer Taşıyıcı
Diğer Taşıyıcı
3141
3151
1000
İzin Sahibi
İzin Sahibi / İzinli Gönderici
İzin Sahibi
İzinli Gönderici
İzin Sahibi
İzinli Gönderici
İzinli Gönderici
İzinli Gönderici
İzinli Gönderici
İzinli Gönderici
Rejim Kodu Açıklaması
Rejim (3141) Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi
kullanıma giren eşyanın yeniden ihracatı
Rejim (3151) Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulan eşyanın yeniden ihracatı (D.İ.İ.B.)
kapsamında geçici ithal edilen eşyanın yeniden ihracı
Rejim (1000) Daha önce bir rejime tabi tutulmamış esyanın kesin ihracatı (kesin ihracat)
AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
488 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content