close

Enter

Log in using OpenID

Değerli Arkadaşlar , Sayın psikiyatri mail grup ve dernek üyeleri

embedDownload
Değerli Arkadaşlar , Sayın psikiyatri mail grup ve dernek üyeleri
Türkiye Grup Psikoterapileri Derneğinin 24.Olağan Seçimli Genel Kurulu 10
Nisan 2014 Tarihinde Ankara’da yapılmıĢtır. Prof.Dr.Hakan Kumbasar’ın Divan
BaĢkanlığında yapılan genel kurulda Prof.Dr.Abdülkadir Çevik derneğin iki yılık
faaliyetleri ve mali bütçesi hakkında bilgi vermiĢ, faaliyetler ve bütçe oybirliğiyle
genel kurula katılan Türkiye Grup Psikoterapileri Üyeleri tarafından kabul edilmiĢtir.
Gündem gereği 2014-2016 yılları için yeni yönetim,denetim, onur kurulu üyeleri gizli
oy açık sayım sonucu belirlenmiĢtir. Seçilen arkadaĢlara baĢarılar diler, bilgilerinize
sunarım.10 Nisan 2014
Onur Kurulu Üyeleri
Prof.Dr. Ayla Soykan AYSEV
Prof.Dr.Cem ATBAġOĞLU
Doç.Dr.Ülgen OKYAYUZ
Denetleme Kurulu Üyeleri
Prof.Dr.Engin TURAN
Doç.Dr.Erguvan Tuğba ÖZEL KIZIL
Psk. Bircan KIRLANGIÇ ġĠMġEK
Yönetim Kurul Üyeleri
Prof.Dr.Abdülkadir ÇEVĠK
Prof.Dr.IĢıl BULUT
Prof.Dr.Hakan KUMBASAR
Prof.Dr.Meram Can SAKA
Uzm.Dr. Berker DUMAN
Türkiye Grup Psikoterapileri Derneği
Derneği üyelerine duyurulur. Saygılarımla.
üyeleri
ve Türkiye Psikiyatri
Prof.Dr.Hakan KUMBASAR
Türkiye Grup Psikoterapileri Derneği 24. olağan genel kurul divan baĢkanı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
190 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content