close

Enter

Log in using OpenID

Adli ve İdari Yargı Hâkim ve Savcıları Arasından Hakimler ve

embedDownload
Karar No
Karar Tarihi
: 4040
: 28/09/2014
Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 28/9/2014 tarihli yazıda; "6087 sayılı Hâkimler
ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu’nun "Propaganda yasağı" başlıklı 25. maddesinde;
"Adaylar, kesin aday listesinin ilânından oy verme süresinin bitimine kadar propaganda
yapamazlar.
Ancak;
a) Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde özgeçmişlerini bu
iş için tahsis edilmiş bir internet sitesinde yayımlayabilirler."
hükümleri yer almaktadır.
Yüksek Seçim Kurulunun 22/8/2014 tarihli, 2014/3830 sayılı kararı ile Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulu üyeliği seçimi ile ilgili seçim sürecinde yapılması gerekli görülen iş ve işlemlerin
zamanında ve düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak amacı ile hazırlanan "Seçim Takvimi" ve
"Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği İçin Adli ve İdari Yargı Hâkim ve Savcıları Arasından
12 Ekim 2014 Tarihinde Yapılacak Seçimlerde Uygulanacak Genelge" kabul edilerek yürürlüğe
konulmuştur.
Anılan Genelge'nin;
"Propaganda yasağı" başlıklı 5. maddesinde;
"Adli ve idari yargı hâkim ve savcıları arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna
seçilecek üyelerin belirlenmesi için yapılacak seçimlerde, kesinleşen aday listelerinin ilân edildiği 29
Eylül 2014 Pazartesi gününden oy vermenin bitim tarihine kadar olan süreçte (reklam yapmak,
pankart, afiş, poster vb. şeyleri asmak veya yapıştırmak gibi usullerle) her türlü propaganda
yapılması yasaktır.
Yalnızca adayların özgeçmişleri talepleri halinde Yüksek Seçim Kurulunun internet sitesi
www.ysk.gov.tr adresinin bu işe tahsis edilmiş ilgili bölümünde yayınlanır."
"Adayların özgeçmişinin yayınlanması" başlıklı 6. maddesinde;
"Adayların özgeçmişleri, ön cepheden çekilmiş fotoğrafı ile birlikte Yüksek Seçim
Kurulunun internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinin bu işe tahsis edilmiş ilgili bölümünde soyadı esas
alınarak alfabetik sıraya göre sıralanıp yayınlanır.
Adayların hazırlayacakları ve Yüksek Seçim Kuruluna kâğıt ve elektronik ortamda teslim
edecekleri özgeçmişlerinde kullanılacak yazı karakteri “Times New Roman”, yazı büyüklüğü 12
punto, kullanılacak kelime sayısı en fazla 500, eklenen fotoğraf ise (4,5 cm x 6 cm) boyutlarında,
başvuru tarihinden en fazla 6 ay önce çekilmiş ve renkli olmalıdır.
Bu kurala uygun özgeçmiş ve fotoğraf vermedikleri tespit edilenlerle ilgili bilgiler
yayınlanmaz."
Seçim Takviminde 29 Eylül 2014 Pazartesi; "2- Adaylıkları kesinleşenlerin, soyadı esas
alınarak alfabetik sıraya göre oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ve Yüksek Seçim Kurulunun
internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde özgeçmişlerinin bu sıraya göre yayımlanması,"
şeklinde düzenlenmiştir.
Yüksek Seçim Kurulunun 16/08/2014 tarih ve 3724 sayılı kararıyla 12 Ekim 2014 Pazar günü
yapılacak olan Adli ve İdari Yargı Hâkim ve Savcıları Arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulu Üyeliği seçimine katılmak için başvuruda bulunan adayların özgeçmiş belgelerinin
incelenmesi hususu takdirlerinize arz olunur." denilmiş olmakla, konu incelenerek;
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu’nun "Propaganda yasağı" başlıklı
25. maddesinde;
"Adaylar, kesin aday listesinin ilânından oy verme süresinin bitimine kadar propaganda
yapamazlar.
Ancak;
a) Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde özgeçmişlerini bu
iş için tahsis edilmiş bir internet sitesinde yayımlayabilirler."
hükümleri yer almaktadır.
Yüksek Seçim Kurulunun 16/8/2014 tarihli ve 2014/3724 sayılı kararı ile Hâkimler ve
Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği Seçiminin 12 Ekim 2014 Pazar günü yapılmasına karar verilmiştir.
Bu karar uyarınca, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği seçimi ile ilgili seçim
sürecinde yapılması gerekli görülen iş ve işlemlerin zamanında ve düzenli bir biçimde yürütülmesini
sağlamak amacı ile hazırlanan "Seçim Takvimi" ve "Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği
İçin Adli ve İdari Yargı Hâkim ve Savcıları Arasından 12 Ekim 2014 Tarihinde Yapılacak
Seçimlerde Uygulanacak Genelge" Kurulumuzun 22/8/2014 tarihli, 2014/3830 sayılı kararı ile kabul
edilerek yürürlüğe konulmuştur.
Anılan Genelge'nin;
"Propaganda yasağı" başlıklı 5. maddesinde;
"Adli ve idari yargı hâkim ve savcıları arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna
seçilecek üyelerin belirlenmesi için yapılacak seçimlerde, kesinleşen aday listelerinin ilân edildiği 29
Eylül 2014 Pazartesi gününden oy vermenin bitim tarihine kadar olan süreçte (reklam yapmak,
pankart, afiş, poster vb. şeyleri asmak veya yapıştırmak gibi usullerle) her türlü propaganda
yapılması yasaktır.
Yalnızca adayların özgeçmişleri talepleri halinde Yüksek Seçim Kurulunun internet sitesi
www.ysk.gov.tr adresinin bu işe tahsis edilmiş ilgili bölümünde yayınlanır."
Aynı Genelge'nin "Adayların özgeçmişinin yayınlanması" başlıklı 6. maddesinde;
"Adayların özgeçmişleri, ön cepheden çekilmiş fotoğrafı ile birlikte Yüksek Seçim
Kurulunun internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinin bu işe tahsis edilmiş ilgili bölümünde soyadı esas
alınarak alfabetik sıraya göre sıralanıp yayınlanır.
Adayların hazırlayacakları ve Yüksek Seçim Kuruluna kâğıt ve elektronik ortamda teslim
edecekleri özgeçmişlerinde kullanılacak yazı karakteri “Times New Roman”, yazı büyüklüğü 12
punto, kullanılacak kelime sayısı en fazla 500, eklenen fotoğraf ise (4,5 cm x 6 cm) boyutlarında,
başvuru tarihinden en fazla 6 ay önce çekilmiş ve renkli olmalıdır.
Bu kurala uygun özgeçmiş ve fotoğraf vermedikleri tespit edilenlerle ilgili bilgiler
yayınlanmaz."
Seçim Takviminde 29 Eylül 2014 Pazartesi; "2- Adaylıkları kesinleşenlerin, soyadı esas
alınarak alfabetik sıraya göre oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ve Yüksek Seçim Kurulunun
internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde özgeçmişlerinin bu sıraya göre yayımlanması,"
şeklinde düzenlenmiştir.
Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan Türkçe Sözlüğünde özgeçmişin tanımı; “Bir kimsenin
doğumundan yaşadığı güne kadar geçirdiği belli başlı evreleri içeren yazı, hayat hikayesi, yaşam
öyküsü, biyografi, hâl tercümesi tercümeihâl” olarak yapılmıştır.
12 Ekim 2014 Tarihinde yapılacak adli ve idari yargı hâkim ve savcıları arasından Hâkimler
ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği seçimine katılmak için başvuruda bulunan 47 adli yargı hâkim ve
savcıları arasından 12 hakim ve savcıya ait ve yine idari yargı hâkim ve savcılar tarafından
Başkanlığımıza yapılan 16 adet başvurudan 1 savcıya ait olan ve Başkanlığımıza teslim edilen
belgeler içerisinde yer alan öz geçmişlerin usulüne ve tanımına uygun olmadığı görülmüştür.
Bu nedenle, Adli ve İdari Yargı Hâkim ve Savcıları Arasından Hakimler ve Savcılar Yüksek
Kurulu Üyeliği seçimine katılmak için başvuruda bulunan 47 adli yargı hakim ve savcıları arasından
12 hakim ve savcıya ait ve yine idari yargı hâkim ve savcılar tarafından Başkanlığımıza yapılan 16
adet başvurudan 1 savcıya ait öz geçmişlerinin kendileri tarafından düzeltilmesi, düzeltilmediği
takdirde Kurulca belirlenen ilkeler çerçevesinde düzeltmelerin yapılacağı husususun zaman kısalığı
da gözetilerek yetkilendirilen kurum personelince telefonla ilgili adaylara bildirilmesi ve 29/9/2014
günü saat 13.00’e kadar süre verilmesine karar vermek gerekmiştir.
S O N U Ç:
Açıklanan nedenlerle;
1- Adli ve İdari Yargı Hâkim ve Savcıları Arasından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
Üyeliği seçimine katılmak için başvuruda bulunan 47 adli yargı hakim ve savcıları arasından 12
hakim ve savcıya ait ve yine idari yargı hakim ve savcılar tarafından Başkanlığımıza yapılan 16 adet
başvurudan 1 savcıya ait öz geçmişlerinin kendileri tarafından düzeltilmesi, düzeltilmediği takdirde
Kurulca belirlenen ilkeler çerçevesinde düzeltmelerin yapılacağı husususun zaman kısalığı da
gözetilerek yetkilendirilen kurum personelince telefonla ilgili adaylara bildirilmesi ve 29/9/2014
günü saat 13.00’e kadar süre verilmesine,
2- Karar içeriğinin ilgili hakim ve savcılara telefon ile bildirilmesine,
3- Karar örneğinin Kurulumuzun internet sitesinde yayımlanmasına,
28/9/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Başkan
Sadi GÜVEN
Üye
Nilgün İPEK
Üye
İbrahim ZENGİN
Başkanvekili
Turan KARAKAYA
Üye
Muharrem COŞKUN
Üye
Ünal DEMİRCİ
Üye
Zeki YİĞİT
Üye
Ali KAYA
Üye
Mehmet KÜRTÜL
Üye
İlhan HANAĞASI
Üye
Şakir AKTI
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
109 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content