close

Enter

Log in using OpenID

80 ilmek bafllan›r. Kare olana kadar örülür. Kenarlar›na 6 cm

embedDownload
Battaniye için; 80 ilmek bafllan›r. Kare olana kadar örülür. Kenarlar›na 6 cm’lik kurdele, pili yaparak dikilir. Üstüne beyaz dantel
veya harç dikilir. Köflelere fiyonk yap›p, nazar boncu¤u ile süslenir.
Yast›k için; 20 ilmekle 50 s›ra örülür. ‹kiye katlan›r. Kenarlar› battaniye gibi süslenir. ‹çine elyaf konur.
Kuzular: Astrakhan ile 12 ilmek bafllan›r. 2 s›ra sonra, her iki yandan 1’er ilmek artt›r›l›r. 2 s›ra daha örülür. Her iki yandan 1’er
ilmek artt›r›l›r. 8-10 s›ra daha artt›rmadan örülür. Sonra her iki yandan 3’er ilmek kesilir. ‹lmekler ortadan ikiye ayr›l›r. 5 bir taraftan,5
di¤er taraftan ayr›l›r. 3 s›rada her iki yandan 1’er artt›r›l›r. 4 s›ra sonra ilmekler tepede birlefltirilir. 2 s›ra daha örüp, bitirilir.
Yüzü için; ten rengi bir iplikle (bahar 161) 13 ilmek bafllan›r. Her iki yandan 1’er ilmek artt›r›l›r. 2 s›ra örüp, 1’er artt›r›l›r. 17 ilmek
olunca 6-8 s›ra örüp, tekrar bafltaki gibi 1’er keserek bitirilir. Göz, burun ve a¤›zla süslenir. Kulaklar için 7 zincie çekip, her iki kenar
trabzan örerek, bitirilir. Ayaklar ponpon yap›l›r. Kurdele ve nazar boncuklar› ile süslenir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
377 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content