close

Enter

Log in using OpenID

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle

embedDownload
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME
SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN 2 NCİ
MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (b) BENDİNDE BELİRTİLEN
UNVANLARDA GÖREV YAPAN PERSONELİN NAKİL DÖNEMİNE
İLİŞKİN DUYURU
Bakanlığımız taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi
olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle
Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi
kapsamında görev yapan mühendis, mimar, şehir plancısı, kimyager, tekniker ve
biyolog unvanlı personelin söz konusu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci ve ikinci
fıkraları ile 9 uncu maddesinin bir ila dördüncü fıkraları uyarınca,
1- a) Zorunlu çalışma süresini tamamlayan ve atama talebinde bulunacak
personelin, Bakanlığımız resmi internet sitesinde yayımlanan listede ihtiyaç duyulan
unvanların bulunduğu İller ya da merkez teşkilatı hizmet birimlerinden en fazla 3
tercihte bulunmaları,
b) Yönetmelik ekinde yer alan EK-2 Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Talep
Formunu doldurarak Mart ayı sonuna kadar çalıştıkları birime vermeleri,
c) Yapılan başvurular Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün gerekçeli
görüşü ile birlikte Nisan ayı sonuna kadar Personel Dairesi Başkanlığına
gönderilmesi,
2- Personel Dairesi Başkanlığına gönderilen nakil talepleri, birimlerin her
personel hakkında görüşü, nakil talebinde bulunan personelin hizmet süreleri, görev
yerindeki ve nakil talebinde bulunduğu birimdeki personel ihtiyaç durumları ile
birimlerin yürüttükleri hizmetler göz önüne alınarak ilgililerin atama işlemleri
değerlendirileceğinden, gereksiz yazışmaya mahal verilmemesi açısından yukarıda
sayılan unvanlarda görev yapan personelden, 1 Haziran 2014 tarihi itibariyle
zorunlu çalışma süresini tamamlamayanlar ile listede belirtilen İller ve merkez
teşkilatı hizmet birimleri dışında tercihte bulunanların başvurularının
gönderilmemesi,
3- 27/07/2012 tarihli ve 12094-(2012-18) sayılı İç Genelgenin Atama İşlemleri
başlıklı 1 inci maddesinin (ğ) fıkrasında, “Bakanlık Makamı tarafından imzalanan
atama olurları birimlere ulaştığı tarihten itibaren bir hafta içinde ilgili personele
tebliğ edilerek görevinden ayrılışı sağlanacak ve zorunlu olmadıkça Bakanlık
Makamı tarafından imzalanan atama olurlarının iptali için Bakanlığa teklifte
bulunulmayacaktır.” hükmü yer aldığından, yer değişikliği talebinde bulunacak
personelin anılan Genelge hükmü dikkate alarak başvuru yapması
gerekmektedir.
Personel Dairesi Başkanlığı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
135 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content