close

Enter

Log in using OpenID

Bu tezin amacı: Dünya tarihinde bir hayli yer edinmiş olan Osmanlı

embedDownload
ÖZET
Bu tezin amacı: Dünya tarihinde bir hayli yer edinmiş olan Osmanlı Devletinin
yıkılmasından sonra, milli devlet statüsünde kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyetinde ilk
kurulduğu yıllardan itibaren zuhur etmiş olan Milliyetçilik-Türkçülük olaylarını kısaca
değerlendirerek Orhun Dergisine giriş yapılmıştır.
Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasından itibaren, fikri ve
kültürel çalışmalarının, Türk Ocaklarına verdiği maddi ve manevi desteklerin yanında
yüklemiş olduğu kültürel misyonunun neticesi olarak, ülkede Türkçü girişimler hız
kazanmıştı. Fakat 1931- 1945 yılları arasında, sadece Türkiye Cumhuriyeti için değil, bütün
dünya devletlerini, içeride ve dışarıda çeşitli girişimlere ve tedbirler almaya iten gelişmelerin
sonucunda Türkiye Cumhuriyeti’nde de çeşitli tedbirler alınmış ve bunlardan biriside Türk
Ocaklarının kapatılması sonucunu vermiştir. Türk Ocaklarının kapatılmasından sonra Türkçü
faaliyetler, küçük ferdi girişimlerle, dergi ve kaynaklarla devam ettirilmeye çalışılmıştır. İşte
Türkçülüğün o dönemde fikri lideri olan, Hüseyin Nihal Atsız’ın kişisel girişimleriyle
Türkçülük faaliyetlerinin Orhun Dergisi ile sürdürülmeye çalışıldığını görmekteyiz.
Tezin temelini oluşturan 1933- 1944 yılları arasında yayınını kesintili olarak
sürdürmüş olan “Orhun dergisi“ ve yazar kadrosuyla birlikte, içerisinde yer alan makaleler
çevresinde oluşan fikri yapısını genişçe inceleme yolunda gidilmiştir. Bu nedenle tezde yer
alan makaleler tasnif edilerek, gruplara ayrılarak, derginin içeriğine göre bölümler
oluşturularak tez meydana getirilmiştir.
Tezin içerisinde yer alan birinci bölümde; Cumhuriyet döneminde Türkçülük
olaylarının kısaca değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu başlık altında, Türk Ocaklarının kapanışı
ile ilgili bilgi verilmiştir. Özellikle bu dönemde ortaya çıkan Türkçü yayınların genel bir
değerlendirilmesi yapılmış, yakın tarihimizde 3 Mayıs olayları olarak adlandırılan gençlik
yürüyüşleri incelenmiştir. Ve bu yürüyüşler sonrasında zamanın Cumhurbaşkanı İsmet
İnönü’nün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda yapmış olduğu konuşma ve bu
konuşmanın yankıları ve Türkçülük (Irkçılık-Turancılık) davası ele alınmıştır.
İkinci bölümümüzde; Orhun Dergisinin yazar kadrosu başlığı altında derginin
başyazarı ve imtiyaz sahibi olan Hüseyin Nihal Atsız müstakil bir başlık altında incelenmiş
olup dergi içerisinde yazıları yer alan diğer yazarlar da diğer yazarlar başlığı altında ele
alınmıştır.
Diğer üç bölümde de dergi içerisinde yer alan makaleler konu ve içeriklerine göre
başlıklara ayrılarak, “Orhun Dergisinin Türk Düşünce Hayatındaki Yeri” adlı çalışma
oluşturulmuştur. Üçüncü bölüm olarak dergi içerisindeki yazılardan yola çıkılarak, Orhun
Dergisinin siyasi akımlara bakış açısı ele alınmıştır. Bu şekilde o dönem Türkçü yayın
hayatının, millet kavramına, komünizm ideolojisine, Türkçülük ile ilgili yazılarına ve
Turancılık idealine bakış tarzları yorumlanmıştır.
Dördüncü bölüm: İçerik ve işlenen konular kapsamıyla orhun başlığı altında, orhun
dergisi içerisinde yer alan Edebi yazılar alt başlıklar da verilerek derginin edebi yönü
yansıtılmıştır. Ayrıca yine bu bölümde Orhun dergisi içerisinde yer alan yazılardan tasnifle,
ahlak’a bakış açısı ve tarih anlayışı işlenerek anlatılmıştır. Bu bölüm içerisinde son olarak
dergi aracılığıyla girişilen tenkitler verilmiştir. Mektuplar ve dergi içerisindeki yer alan
yazılara karşı eleştiriler de bu alt başlık içerisinde verilerek dönem içerisinde ki çekişmeler
aktarılmıştır.
Son olarak beşinci bölümde, derginin mesele olarak kabul ettiği ve üzerine yazılar
kaleme almış oldugu konular, Orhun Dergisinde Meseleler başlığı altında işlenmiştir. Orhun
dergisinin Türk tarihine bakış açısı, Yahudiliğe bakış açısı ve son olarak da Dış Türkler
Meselesi başlığıyla o zaman Türk nüfusları ve derginin bu duruma karşı hassasiyeti tez de
işlenmiştir.
Sonuç olarak ta Türkçülük anlayışının gelişimi kısaca özetlenerek derginin çıkış
dönemlerine kadar ki ortam verilmiştir. O dönem Türkiye siyasi hayatında oluşturduğu
yankılar ve bunun sonucunda döneme ait yazın hayatında ki katkıları aktarılmıştır.
Ekler kısmında da dergiye ait olan yazılar ve o günün yazın hayatını yansıtması
bakımından da dergiye ait kapaklar, mektuplar, kapatma kararı vb. örnekler verilmiştir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
72 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content