close

Enter

Log in using OpenID

antalya edebiyat ödülleri 2015 genç öykü kitabı başvuru formu

embedDownload
BAġVURU FORMU VE TAAHHÜTNAME
ANTALYA EDEBĠYAT ÖDÜLLERĠ 2015 EN ĠYĠ ÖYKÜ KĠTABI
MURATPAġA BELEDĠYESĠ KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ’NE
Bu yarışmaya özel yönetmelik hükümlerini okuduğumu, yönetmelikteki her türlü koşulu kabul
ettiğimi, başvuru formundaki bilgilerin doğruluğunu beyan ve taahhüt ederim.
…. /…../2015
Adı Soyadı İmza
ESER SAHĠBĠNĠN
Adı
:
Soyadı
:
Kitabın adı
:
Yayınevi
:
Birinci Baskı Tarihi :
Öykü dalında
kaçıncı kitabı
:
Adres
:
Telefon
:
Cep Telefonu
:
E-posta
:
(*) Eser sahibi tarafından doldurulmuĢ ve imzalanmıĢ baĢvuru formuyla birlikte,
aşağıdaki materyallerin 13 Mart 2015 tarihine kadar MuratpaĢa Belediyesi Kültür ve Sosyal ĠĢler
Müdürlüğü Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi No: 63 MuratpaĢa – ANTALYA adresine
gönderilmesi gerekmektedir.




Ödüle aday kitaptan 8 adet
Başvuruyu yayınevi yapıyorsa, yazarın imzalı onay yazısı
Yazarın kısa özgeçmişi ve dijital ortamda fotoğrafı (CD’ye kaydedilmiş)
Eser sahibi tarafından doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
220 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content