close

Вход

Log in using OpenID

BAKANLIK MAKAMINA - Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

embedDownload
tJ
+
T(İİ.İİ tlaİ saqıgİ
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ttirkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Sayı: l9020089
Konu:
Değişikliğinin olumsuz
S ağlık Etkilerinin Aza|tılması
Ulusal Programı ve Eylem Planı
İl<llm
»ıhs
nışxıxı,ıĞı ,
T]-lsR çE\.RE s.ı_Ği iciı
ııısl: ç,E\ nt sıĞi,iĞı D..\IRI Bş}:. çEvR_EsElrıx u, ilp,İ izı, lııın i-t or c+r, ı Lrx nh.lır n tnfııİ
],7 iOl .1015 14:46 , l00 . E69
l|
l i
ıl l ıl i ıı l ıı
ıilill Lllllll
iı l ı ll l ıl il l
BAKANLIK MAKAMINA
Ülkemizin 9. Kalkınma Planında (2007-2013) "Ülkemiz şartları çerçevesinde ilgili
tarafların katılımıyla sera grı aza|tım politika ve tedbirlerini ortaya koyan Ulusal Eylem
Planr" hazırlanmıştır. Bu plan doğplfusunda BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne
ilişkin yüktlmlültiklerin Ülkemizce yerine getirilmesi gereği ortaya çıkmış ve sonuçta Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonrında ilgili büttln kurum ve kuruluşların katılımlarıyla
İl<lim Değişikliği Eylem Planı GDEP) tamamlanaıak yayımlanmıştır.
İtlim Değişikliği Eylem Planında iklim değişikliği ile mücadelede, ülkemizde bütiin
sektörleri kapsayan kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimizi ortaya koyan bir yol haritası
belirtilmektedir. 2020 yılını öngörerek hazırlanan bu eylem planı ile Tiirkiye'nin kalkınma ve
çevre alanındaki hedeflerinin entegrasyonunun hızladevam etrrıesi amaçlanmaktadır.
İ»P,P hazırlık aşamasmda kıırumumuzun verdiği katkılaı "İklim Değişikliğine [Jyum"
başlığı altında toplanmıştır. Bu başlıktaki çalışmaları desteklemek ve hizmet faaliyetlerini
genişletrrıek için Bakanlığım|zca iklim değişikliği sonucu halkımızın sağlığını korumak için
ilgili kıırum ve kuruluşların görüş ve katkıları da alınarak "İklim Değişikliğinin Sağlık
Etkilerinin Azaltılması Ulusal Programı ve Eylem Planı" hazırlanmıştır.
"İklim Değişikliğinin Sağlık Etkilerinin Azaltılması Ulusal programı ve Eylem
Planr"nın ülke genelinde uygulanmak iizere ytirütiilmesi hususunda tensiplerini arz ederim.
Uygıın görüşle arz
EK: 4l sayfa
Prof.
?
q
/
/
/
/
Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ
Müsteşar
Türkiye Hdk Sağlığı Kurumu Başkanlığı - Çevre Sğlığı Dairesi Başkanlığı
Prof.Dr.Nusret Fişek Caddesi NO:4 l Yenişehir/Ankara/Turkiye
R.PAMUK Tel:
0
Faks:O
(3l2) 565 5220
(3l2) 565 5228
ııl
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 133 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа