close

Enter

Log in using OpenID

Dai. Bşk. - Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

embedDownload
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ttirkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Saglığ
KırnrİıU
T{ivl«iye lbü<
Sayı
: 19020089
rus}i
,y
E\rp_E
s.cĞriĞi n.rtaş n-+şxıNrıth
Konu : Tiirkiye
Karbonmonoksit Zehirlenmelerinin
Önlenmesi Progrtımı ve Eylem Planı
ç
]T /O1 ;01_r l.|.29 i 100 i 868
ıl
l
!
ıı ı ıl i ıı l ıı
ılıliı
||I|ııi
ı ıı lı ıi ı ıı
BAKANLIK MAKAMINA
Her yıl insanların ıs[ıma ıımacryla kullandıkları yakıtlar sebebiyle soba, kombi ve
Şofben bacalarından sızan karbonmonoksit gr| ile bu cihazlaıla ilgili yanlış bilgiler, kullanım
hataları ve ihmallerden kaynaklanan zehirlenmeler sonucunda çok sayıda öltimler olmaktadır.
Bu kapsamda, özellikle kış aylannda sıklıkla yaşanan kaıbonmonoksit
zehirlenmelerini ve öliimleri önlemek için Ttirkiye Halk Sağlığı Kurumu (THSK) ile Akciğer
Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) tarafindan "Türkiye Karbonmonoksit
Zehirlenmelerinin Önlenmesi Programı ve Eylem Planı" hazırlanmıştır.
Eylem planı, karbonmonoksit zehirlenmelerinin azaltılması amacıyla; toplumda
farkındalık oluşturulması, konuyla ilgili kurumlarm yapacakları faaliyetlerin netleştirilerek
koordinasyonun sağlanması, halkın bilinçlendirilmesi, bu konuda yapılan uluslaraıası
çalışmaların araştırılarak izlenmesi, gerekli yasal düzenlemelerin belirlenerek yürilrlüğe
konulmasr, zehirlenme vaka sayısrrun ülke genelinde takibi için veri sistemi oluşturulmasr,
baca ve diğer sistemlerin sağlıklı çalışması için gerekli denetimlerin yapılaıak
ı gib i faal iyetl eri kap samaktadır.
Söz konusu Projenin Akciğer Sağlığı ve Yoğwı Bakım Derneği (ASYOD) ile birlikte
THSK Çevre Sağlığı Daire Başkanlığınca yürüttilmesi hususunda tensipleriıi aız ederim.
yay gınlaştın lmas
Prof.
K
ÇELİ
f. Dr. Eyup
...l ...l20l4
...l ...120|4
CÜlı,lÜŞ
Müsteşar
Ek: 18 Sayfa
Bşk.
Dai.
: H.iııpRh.
Kur. gşt. Yrd. : H.IRM
en
Türkiye Halk Sğlığı Kurumu Çevre Sğlığı Daire Başkanlığı
SÇlık Maiı. Adnan Saygun Cad. No:55 06100 Çankaya-Ankara
-
EvRE s.ıĞı_ıĞı D.4,IR!, BşK ç,E\,,R_ES!]L
g rx ir_ npl iz ı- ıını r. rıE n ı i-+r ııı ıs n iRl,rr_ n RL,ı,ı i
IrlsK
İrtibat:Vedat
Arıcı
Tel : (0.312)
565 52 20 Faks:(0.312) 565 5228
ıı ıll
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 106 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content