close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 Şubat Dönemi Sorumluluk Sınav Programını Görmek İçin

embedDownload
itim ve Ö retim Y
2014-2015
Erdemli MKB Fen Lisesi
ubat Sorumluluk
nav Program
nav Tarihi
nav Saati S nav Yap lacak Dersin Ad
nav ekli S
flar
r.Say
11.02.2015 Çar amba
14:00
Ö retmenlik Mesle ine Giri
Yaz
10
1
12.02.2015 Per embe
14:00
14:00
Dil ve Anlat m
E itim Psikolojisi
Yaz
Yaz
9
10
6
1
NOT : 1. Ö renciler s navlara okul k yafetleri ile geleceklerdir.
2. Ö renciler s nav saatinden en az yar m saat önce okula gelmi olacaklard r. Vaktinde
gelmeyenler s nav salonuna al nmayacaklard r.
3. Ö renciler; s nav yap lacak dersin özelli ine göre yanlar nda malzemelerini getireceklerdir.
4. S nav salonuna kitap, defter vb. e yalar n getirilmesi yasakt r. S nav an nda yasaklanm
davran larda bulunanlar s nav salonundan ç kar r ve haklar nda disiplin i lemi uygulan r.
Tasdik Olunur
Hasan SUNGUR
Okul Müdürü
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
52 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content