close

Вход

Log in using OpenID

Bitirme Tezi Temel İlkeleri ekteki pdf dosyasındadır.

embedDownload
EK.3
DicLE Uruivensirrsi vrrrnirue n
eirinMr rezi
rrurl
rnxUlresi
ilre lrni
AMAC
Bu usul ve esaslarrn amacr, Dicle Universitesi Veteriner Fakultesi ofrencilerinin mezun olmak igin
tamamlamak zorunda olduklan bitirme tezi ile ilgili ilkeleri belirlemektir.
DAYANAK
Bu usul ve esaslar, Dicle Universitesi Veteriner Fakultesi EEitim-Ogretim-Srnav Y6netmeligi'ne
dayanrlarak hazrrlanmrgtrr.
KAPSAM
Bitirme tezi, Veteriner Fakultesi o[rencilerinin, kaynaklara ula5ma, bilgi derleme, bu bilgileri
deferlendirme; teorik ve/veya uygulamalr galrgmalar yaparak ulagrlan verileri yorumlama ve
ulagrlan sonuglarrn bilimsel bir 5ekilde yazrm ve sunum becerilerini kazandrrmayr ve/veya
geligtirmeyi amaElayan bir srireg ve bunun sonucunda hazrrlanan galrgmayr kapsar.
eirinMe TEziALMA, HAZIRLAMA,
TESLiM ETME ve oT6SRTEND|RME
1. Bitirme tezi iglemlerinin
koordinasyonundan komisyon ve Bolum Bagkanlrklarr sorumludur.
Bitirme tezi faaliyetlerinin yurUtUlmesi ve Dekanlrkla koordinasyonun saflanmasrndan
Veteriner Hekimlik Olgunlagma/intorn Programr Komisyonu -VEHiP- (Bundan boyle komisyon
olarak gegecektir) sorumludur. Komisyon Dekanlrk adrna bitirme tezlerinin usul ve ilkelere
uygun gekilde yurutuldii[r]nu denetleme ve karar verme yetkisine sahiptir.
2.
Ofrenci, Dekanlrk tarafrndan ilan edilen Bitirme Tezi Takvimi'nde gosterilen tarih aralr[rnda
tum iglemlerini bu usul ve esaslara gore yrirritmek zorundadrr. Bitirme tezi ile ilgili tLim
iglemlerin zamanrnda ve usulr-ine uygun olarak yaprlmasrndan ofrenci sorumludur.
3.
Bitirme tezi; derleme veya anket galrgmasr 5eklinde teorik nitelikte olabilecefi gibi; laboratuar,
klinik, giftlik, fabrika ve benzeri yerlerde uygulamalr galrgma geklinde de yaprlabilir, Tez konusu
Komisyon BagkanlrIr tarafrndan onaylandrktan sonra kesinlegir. Tez galrgmalannrn bilimsel ve
etik ilkelere uygun yrirritulmesinden bitirme tezi danrgmanr sorumludur.
4. Bitirme tezi; danrgman oIretim uyesinin anabilim dalr ile ilgili konulartndan segilir.
5. Bitirme tezlerinde aynr igeri[in verilmesini ve tekrarr onlemek amact ile tizerinden 3 yri
gegmedikge aynr konuda bitirme tezi verilemez.
6.
Bitirme tezi igin her ofrenciye danrgman ofretim uyesi atanmasr Komisyon Ba5kanlrIr
tarafrndan yaprlrr.
7.
Dekanlrk tarafrndan kabul edilebilir bir mazereti olmayan bir ofretim uyesi en az L, enfazla 2
ofrenciye bitirme tezinde danr5manlrk yapar. Dekan, Dekan yardrmcrlarr ve Bolrim Bagkanlarr
idari ig ytiklerinden dolayr istedikleri takdirde 2 o[renciye danrgmanlrk yapabilir.
w,Tl
'J
EK-3
DicLE Uruive nsiresi
vrre
nirue n
eirinMe rezi re vrl
rnrUlresi
ilxrlrni
eden 6, hafta igerisinde komisyona ulagtrrrlmak rlzere bolrlm araolrfr ile EByS uzerinden
Dekanlrfa gonderilir.
9.
Bitirme tezinin yrirutulmesinde izlenecek agamalar;
a) Ofrenci Komisyon Bagkanlrfrndan alacafr "Bitirme Tezi istek ve onay Formu"nu dort
nusha doldurularak danr5mana teslim eder.
b) Danrgman
ofiretim uyesi, Anabilim Dalr Bagkanr, Bolrim Bagkanr ve Komisyon
formlar, Komisyon BagkanlrIr tarafrndan deferlendirilerek
Ba5kanrnrn onayladrfr
ofrencilere duyurusu yaprlrr.
c)
Bitirme tezleri, Komisyon tarafrndan hazrrlanan ve Fakrilte web savfasrnda ilan
edilen "Bitirme Tezi Yazrm Kurallarr"na gore hazrrlantr.
bitirmetezini, en gee ]-0'uncu yarryrlrn 5. haftasrnrn son mesai grinUne kadar
tamamlayarak danr5manrna sunar. Danrgman tezi 2 haftaltk deIerlendirme sr-iresi
igerisinde deferlendirir. Gerekirse en fazla 2 hafta dijzeltme sitresi verilir. 2.
donemin 9. haftanrn son ig gununun mesai bitimine kadar tez komisyona gonderilir.
Bu sure igerisinde tezini teslim etmeyen ofrenciler bagarrsrz kabul edilir.
d) O[renci
e)
ilgili Bolrim Bagkanlrfr tez jLiri uyelerini (tez danrgmant ve 2 o[retim tiyesi olmar
tizere 3 kigi) ve tez sunum tarihlerini belirleyerek (yer ve saatlerini de belirtecek
qekilde) duyurusunu yapar.
f)
O[rencinin sunumu ve tez hakkrndaki sorulara verdifi cevaplar bu juri tarafrndan
degerlendirilir ve ofrencinin bagarrlr olup olmadr[rna karar verilir. Bagarrsrzlrk
durumunda dgrenci Haziran ayr igerisinde ilan edilecek tarih ve yerde aynr jLiri
taraftndan yeniden deferlendirmeye alrnrr. ikinci de[erlendirmede de ba5arrslz otan
ofrenci bitirme tezinden bagarrsrz kabul edilir.
g) O[renci tez sunularnn
%o7O'ine katrlmak zorundadrr.
h) Ba5artlr olan o[renciler,
tezlerini 3 nrisha halinde gofaltarak danrgmana teslim eder.
Onay sayfalan dantgman ve juri tarafrndan imzalanan tezlerin birer nrishasr
Dekanlrk, danr5man ve ofrenciye verilir.
10. Bu usul ve esaslarda bulunmayan hususlarda Komisyonun alacafr kararlar gegerlidir.
11. Bu Temel ilkeler FakLllte Kurulunda alrnan kararla yrirUrlrife girer.
Gegici madde:
L.
Bu ilkelerin yr.irurlLi[e girmesinden 6nce yaprlan bitirme tezi ile ilgili iglemlerde Fakrjlte
tarafrndan grkanlan daha onceki Bitirme tezi usul ve esaslarr uygulanrr.
L"l
/"
t'7
{/,Tt
(^A\,
DicLE Uruivrnsiresi vrrrnirue n
vnrRirurn
ne
rnrUlrrsi
xivrr-irii olculvLASMA rGirivriTEMEL ilre
uni
L2. Bir ofrencinin olgunlagma efiitiminden ba5arrlr sayrlmasr agafrdaki durumlarda mijmkr]ndur:
a) Dersin devamrnr almr5 olmak.
b)
Yaprlan srnavlarda bagarrlr olmak (srnavlarda basarrlr savrlmak icin her bolrjm derslerinin
afirrlrklr basarr notunun en az 60 olmasr sarttrr).
c)
Zorunlu uygulamalan yapmtg ve ilgili o$retim iiyelerine onaylatmrg olmak.
o)
Olgunla5ma egitimi suresince yaprlacak trim e$itim, kurs, seminer, teknik gezi vb.
katrlmak (bu organizasyonlara gegerli mazeretleri nedeni ile katrlamayacar
ofrencilerimizin mazeretlerinin Komisyon tarafrndan uygun gorulmug olmasr ve izin
k6[rdr duzenlenmesi gerekmektedir).
t-^t WYt,
iI
i
ft ,./
;i "l
"tI:
L
2/2
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 756 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа